Magyar Országos Tudósító, 1938. szeptember/2

1938-09-26 [189]

— EGY VOLT TÖIÖK CSENDŐRT SZIGORÍTOTT DOLOGHÁZRA ÍTÉLTEK. Viharos, de főként rovottmultu két vádlott felett Ítélkezett ma a budapes­ti kir, Ítélőtábla dr. Zachár István tanácselnök vezetése mellett tartott fellebbviteli főtárgyaláson. Az egyik vádlott Mandel László itt született Budapesten, de egész fiatal korában a szüleivel együtt Törökországba köl­tözött. Itt Mandelák áttértek a mohamedán vallásra s ez a Mandel László török csendőr lett. Résztvett a Kemál-féle szabadságharcban is, ahol sú­lyos fejltfvést kapott. Később visszakerült Budapestre és itt a bűncselek­mények egész sorozatát követte el, ugy hogy mér nyolcszor volt büntetve, Vádlott-társa Lengyel Zoltán állásnélküli magánhivatalnok. Együttesen el­határozták, hogy értékes rádiókat és Írógépeket csalnak ki a hiszékeny kereskedőktől. Mandel László mint vegyészmérnök, máskor pedig mint főhad­nagy szerepelt és rádiókészülékeket kért Lengyel Z 0 itánnal együtt bemu­tatásra, kipr°bálásra. Több rádiót részletfizetésre meg is vásárolták. De ezeket, valamint a kipróbálásra átvett rádiókat is nyomban potom pénzért eladták. Ugyanígy csaltak ki tizenhét darab különböző gyártmányú Írógépet is. A budapesti'büntetőtörvényszék e sorozatos bűncselekmény miatt Mandel Lászlót szigorított dologházra itélte, amelynek legkisebb időtartamát öt évben állapította meg. Ugyancsak szigorított dologházba utalták Lengyel Zoltánt is legalább három esztendőre. A bejelentett fellebbezések folytán ma foglalkozott ezzel az ügy­gyei a királyi Ítélőtábla, ahol a vádlottak betegségükre hivatkozva, azt kérték, hogy' a dologház mellőzésével inkább fegyházra Ítélje őket a biró­ság, E kérésüket azonban a tábla nem honorálta, mert mindkét vádlott sok­szorosan büntetett előélete folytán megrögzött bűnös s épp ezért a szigo­rított dologházról szóló elsőbirósági ítéletet Indokainál fogva helyben­hagyta. /MOT/ G. — A SZÜKSÉGMUNKÁS MÉRNÖK AZ INSÉGDIJAKON F^ÜL I6000 PENGŐT KÖVETEL OZÉKE3 FEHÉRVÁRTÓL. László Pál mérnököt Székesfehérvár tiszti főügyésze beajánlotta a város polgármesterének, mert a mérnök családjával igen nehéz viszonyok között él, A polgármester hajlandó volt László Félt szellemi szükség munkával megbízni. A jelentkezés alkalmával László Pál elŐ&dta, hogy o korább, n városi mérnök volt, kínosan érintené tehát, ha hivato.ll helyiségben, a többi tisztviselő között végezné el 0 szükségmunkát. Az volt a kérése, hogy feladatát odahaza, a lakásán végezhesse el, igy akkor egyéb munkát is elláthat. A polgármester ehhez a kéréshez is hozzájárult. László Pál mérnök hónapokon keresztül dolgozott s ennek során elkészitette Székes­fehérvár város csatornázási tervezetét. Ez a munka azonban utóbb irattári­ba került, mert az elkészített tervekre a városnak szüksége nem volt,mert a belügyminiszter a csatornázási munkálatokra nem adott engedélyt. Utóbb László Pál azzal a követeléssel lépett föl Székesfehérvár szabad királyi várossal szemben, hogy a különlegesvés értékes szakmunkáért neki külön tiszteletdij jár, épp ezért peres uton 163oo pengőt követel a városon. Azt állította a mérnök, hogy a város az ő szorult helyzetét ki­használva jutott olyan mű és munka birtokéba, amelynek értéke sokszorosan meghaladja azt az összeget, amelyet inségmunkadij cimén folyósítottak szá­mára, A székesfehérvári törvényszék, majd a budapesti kir, Ítélőtábla Sző­ke-tanácsa is a mérnök keresetét elutasította. A tábla Ítéletének indoko­lása szerint a városra nézve a felperes munkája értéktelen, az fel sem használható a város általános felmérése nélkül, /UOT/ G,

Next

/
Oldalképek
Tartalom