Magyar Országos Tudósító, 1938. május/2

1938-05-21 [181]

-—P R 0 B 0 M 0 : Szendy Károly polgármester személyes kérése, hogy az alábbi cikk a lapokban megfelelő helyen teljes egészében megj elenjék: SZENDY KAROLY POLGARBSSTER KÉRÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉHEZ: A küszöbön álló Eucharisztikus Kongresszus világra ázó ló eseményeinek fontosságára és jelentőségére a magyar közönség figyelmét az illetékes egyházi ós világi részről már ismételten felhívták* Most az ünnepségek előestéjén a sajtó nyilvánossága utján fordulok Budapest szó- . kesfőváros közönségéhez, azzal a kéréssel, hogy az ünnepségek fényének emelése érdekében mindenki kövessen el minden lehetőséget* A hazak fellobogózása és az utcai ablakok feldíszítése mellett kívánatosnak tartom, hogy az ünnepi események és körmehetek szín­helyén, vdamint a Szent Atya követének bevonulása utvonalán Budapest székesfőváros közönsége vendégszeretetét és hódolatát juttassa kifejezés­re. Ezúton közlöm Budapest székesfőváros közönségóvei,hogy a Szent Atya követe Pacelli bibornok, pápai államtitkár ur Öeminehciája 1938. május 23-án, hétfőn délelőtt 10 óra 30 perckor érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra, ahol Magyarország kormányzójának az élén a ra.kir. kormány, a"3egyházi és világi előkelőségek fogadják, majd aJBaross-téren, a Rákóczi-uTBn, az Erzsébet-köruton, a I'ussolini-téren, az Andrássy-uton, a gróf Tisza István-utcán, a Ferenc Jozsef-téren, a Lánchídon, a Claro Ádám-téren, a Hu yady János-uton, a Disz-téren és a Tárnok-utcán át vo­nul a budavári koronázó templomba, A Szent Atya követe május 31-én, kedden délután hat óra­kor ugyanezen az útvonalon indul vissza székhelyére, A "ra«gyar vendégszeretet", a világ minden táján közis­mert és megbecsülésben álló nemzeti jellemvonásunk, azt hiszem hő óhaja minden magyar embernek, hogy a most hozzánk zarándokoló külföldiek és vi­déki magyar testvéreink százezeréi itt az ország lüktető szivében érez­zék és tapafz talják is ezt a nemes, nemzeti jellemvonásunkat, hogy haza­térésük után a világ minden táján tanuságtételt tehessenek a magyar ven­dégszeretetről és fegyelmozottségrőlj továbbá arrajál a lelkesedésről, amellyel az egész magyaj* nemzet és a főváros közönsége a mosUni kettős szent év magasztos gondolatát és céljait szivébe fogadta. /MOT/Lá.Vr. —-ik.GYOBB 1 NG. -T L.. RLLi j) A SOK *> FŐVÁROSBAN, Május 9-től 15-ig a következő nagyobb ingatlanok cseréltek gazdát a főváros területén: Frobáth László és birtoktársáról Kováts Béla 2G05 hrs zám 27.857 pengőért, Purghy János­né és birtoktársáról része Csrehalmi Pál és nejére I. Attila-utca 31., 18.000 pengőért, Szentgály Antalnéról dr. Takács Sándorra I.Orbánhegy 8361/1 16.500 pengőért, Tööbtermelő Gazdasági és Kereskedelmi r.t.-ról szirti Fodor Gyula és nejére I. Böszörményi-ut 3/a 400,000 pengőért, Magasházy Mihály és nejéről Országos Földhitelintézetre III, Lőpormalom dülő 23,788/1, 27,500 pengőért, Centrum házépítő és ingatlanvállalatról dr, . Stacfto Tiborné és birtok tár sara 4497/23/2-7, 16.000 pengőért, Otthonépitővállalat cégről Hóin L.j os és nejére XI.Albert-utca 3714/3 15.710 pengőért, Pürncr Rudolfnáról Grünwald ílándorné és birtoktársaira V. Zápolya-utca 29, 43,500 pengőért, özv. Stahl M, Bernátnérói felerésze Stahl Ödönre, VI. Fóti-ut 25, 15.000 pengőért, Magyar Cső és Vaskereskedelmi r.t.-ról Krolupper József r.t.-ra, X. I;onori-ut 3. és Szálás-utca 40. 80.000 pen; őért, Épitő és Parcellázó kft-ról dr. Fischer Barnanéra XIV. \ Alsórakosi'retek- 14.332/2 41.300 pengőért, Gulyás "Márton ós nejéről dr. 1 Nemeskéri Kiss Emil és nejére XIV. Mexikói-ut 32.181/11, 30.500p engőért, A/MOT/Lá.Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom