Magyar Országos Tudósító, 1929. június/2

1929-06-17 [015]

A MAGYARORSZÁGI GYO'GYSZRESZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE. A Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta meg az idei közgyűlését a Zeneakadémia nagy-termében, ahol az ország minden részéből összesereglett gyógyszerészek jelenlétében dr» G a á 1 Endre elnök mondott elnöki megnyitót* Beszédében rámutatott ar­ra, hogy a gyógyszerészeti kar gazdasági helyzetét Is az általános gaz­dasági helyzet szabja meg, A háború után lezüllött erkölcsök a gyógyszert szek közt is éreztették hatásukat - mondotta az elnök - de ma már- elég oros az egyesület ahhoz, hogy azokat, akik non tartják be a törvényekben és rendeletekben megszabott utasításokat, a pályáról kizárja. Közös'kin­csünk: hazánk, nemzetünk és pályánk jóléte és boldogulása lebegjen mind­nyájunk szene előtt - -?ejezte be beszédét, amely után K o r i t s á n © z k y Ottó ügyvezető-igazgató tett az Egyesület működéséről jelentést. A legsürgősebb feladat - mondja a .jelentés - a Gyógyszerész ki­képzési rendszer megreformálása, és a továbbképzés kérdésének a megoldá­sa. Sürgősen fel kell al4.it ani a gyógyszer ész-kamarát, szabályozni koll c gyógyszerkülönlege3ségek*ugyét. Indokolatlanul nagy .a gyógyszertárak szár. aggasztó körülmény a kórházi és egyéb intézetek közvetlen gy ógy s zer -o 11á­tása* Az igazgató végül a székház megteremtéséről és az abban beren­dezett szociális intézmények működéséről, valamint a költségvetésről tett jelentest, A vezetőség jelentéseit nagy vita követte, majd a közgyűlés tag­jai ebédre gyűltek össze s később hajókiránduláson vettek r£szt. /hűT/ü. HERCZEG FERENC NAGY BESZÉDE A DÉLVIDÉKI OTTHON KÖZGTDLISÍN. SKERLECZ IVÁN BÁRÓ ELŐADÁSA A HORVÁT KÉRDÉSRŐL. A Délvidéki Otthon vasárnap délelőtt tartotta meg mdei közgyulé sét a Katholikus Kör helyiségében. Megtelik a terem a Muraköz, Bácska, Baranya, Torontál, Temer.,, Krassó-Szörény ós Arad megye menekültjeivel és elüldözöttjeivel^ mire E e r c z e g Ferenc, az Otthon elnöke nogérkezet s báró S k e r 1 e o z Iván volt horvát bánt üdvözölve elfoglalta, az el­nöki emelvényt.. Herczeg Ferenc elnöki megnyitójában a következő beszédet . ,ond-* ta: •- Tisztelt Közgyűlés! Egy egyesület, amelynek tagjai Trianon ok talán ős embertelen zsarnoksága következtében kivétel nélkül elvesztették szülőföldjüket, egy ilyen egyesület mi iránt érdeklődjék, ha nem az okta­lan és embertelen helyzet megváltoztatása, a trianoni erőszak rcviziója i­ránt?-Az érdeklődéshez nekünk kdlönbon is okunk ós jogunk van, mert hiszc a reviziő szó Trianonnal kapcsolatban a Délvidéki Otthonban hangzott el /F olytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom