Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-16 [140]

n 1 n rj J\ A BALATONI INTÍZő BIZOTTSÁG ÍPITl'SZETI PÁLYÁZAT/N \K EREDMÍ NYE. "Al­kalmazható-e a dunántúli magyar népies építészet elemei a balatonmenti nyaralók korszerű megtervezésénél? cimmel pályakérdést irt ki a Bala­toni Intéző Bizottság. A pályázatra kilenc pályamű érkezett a bizott­sághoz, amelynek bíráló bizottsága a beérkezett pályamiivek közül B.N á s z a y Miklós min.főmérnök pályamüvét kettőszáz pengős első dl Jű a l» ezenkívül még külön szaz pengővel jutalmazta, továbbá kétszáz­kétszáz pengős dijat kaptak Lehoczky G yörgy budapesti és Tóth János szombathelyi oki.építészek. Kéri Gyula siófoki oki. építész ésPázmánd i István budakalászi oki.építész pályamunkáit a bírálóbizottság javaslatára a Balatoni Intéző Bizottság száz-száz pengőért megvásárolta. A dunántúli népies épitészet összegyűjtött leg­szebb alkot ás alt album alakjában kiadja a bizottság egyrészt azért, hogy a magyar építészekkel azokat megismertesse, másrészt pedig a nálunk megforduló és a nemzeti sajátságok iránt érdeklődő külföldieknek hozzá­férhetővé tegye, /MOT/B. MÁJUS 22-IKE A ORAND PRIX ELSŐ NEVEZÉSI ZÁRLATA. A Királyi Magyar Automobil Club„Grand Prix"rendezőblzottsága befejezte előkészítő mun­kálatait és már megkezdődött a verseny közvetlen szervezési munkája. Erre annál is Inkább szükség van, mert a magyar Grand Prix első neve­zési zárlatát május 22-ére tűzte ki ki a KMAC, ugy, hogy a verseny startjáig már csak harminc napi idő áll rendelkezésre. A nevezések kö­zött szerepel Chioa György román hercegé, aki közölte, hogy okvetlenül rósztvesz a versenyen. A KMAC rendezőblzottsága állandó tárgyalást foly­tat a fővárossal, a rendőrséggel és a hatóságokkal, elsősorban azért, hogy együttesen jelöljék ki az exponált versenyzési területeket,amelye­ket a látogatóközönség elől el fognak zárni. A bizottság állandóan fi­gyeli a népligeti versenyterep uttestének javítási munkálatait,amelyek tökéletessé fogják tenni a Grand Prlx pályáját. A verseny előtt kegyeletes emlékünnepélyt rendez a KMAC: a pasaréti templom előtt, ahol mult esztendőben a német versenyző, Stelnweg halálos baleset áldozatává lett, emlékmüvet állítottak,amelyet ünnepélyes külsőségek között avatnak fel. /MOT/B. —-A MAGYAR JOGÁSZEGYLET május 22-én, pénteken délután hat órakor, az Ügyvédi Kamara előadótermében /V.,Szalay-utca 7,/ ülést tart,amelyen dr.A 1 f ö 1 d y Dezső, a budapesti Ítélőtábla alelnöke "A szerzői jog ujabb fejlődése" címmel tart előadást, A Magyar Jogászegylet hlteljogi szakosztálya május 19-én, kedden délután hat órakor az Ügyvédi Kamara helyiségében ülést tart, amelyen dr.B e s n y ő Bernát ügyvéd " Hátrábbállás a kényszeregyezség­ben" cimmel ad elő./M0T/3. ||NpÍI —ÜNNEPI ÜL*ST RENDEZ A GOETHE SZEMINÁRIUM. A Goethe Szeminárium má­jus 18-án, hétfőn délután félhét órakor a Tudományegyetem bölcsészeti karán /VIII,,Muzeum-körut 6-8./ ünnepi ülést rendez,a legnagyobb élő újgörög költő Palamas tiszteletére .Az ülésen dr.H o r v á t h Endre tanár mond ünnepi beszedet, majd előadást tart az újgörög irodalomról és méltatja Palamas költői munkásságát, utána Llontas Konstantin ének­művész Varga Istvánné feltár kíséretével újgörög dalokat ad elő./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom