Magyar Országos Tudósító, 1930. június/1

1930-06-03 [038]

EGYHÁZI HÍREK BŰNBÁNATI ELMÉLKEDÉSEK A BUDAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN. A Szilágyi Dezső-téri reformétus templomban, hétfőn az egész héten át tartó bűnbánati előadások indultak, Széles Sáidor hitoktatólelkész beszélt, . kedden Mirtse Árpád hitoktatóiélkész, szerdán Veress Jenő teol. m 0 tanár, tábori al­esperes, csütörtökön Pál Dénes tábori a.lesperes, pénteken és szombaton Incze Gábor, illetve Kincses Endre dr. hitoktatóielkészek tartják a bűnbánati elmél­kedéseket, esténként hat órai kezdettel.- /MOT/'F. *—A TÍZÉVES TRIANON A PROTESTÁNS EGYHÁZAKBAN. Révész Kálmán dr. tiszán­inneni és A n t a 1 Géza dr. dunántúli református püspök Trianon tízéves for­dulója alkalmából, főpásztor! szózatot intéztek híveikhez. "A gyászos triano­ni békeparancs törvénybeiktatásának tizedik évfordulója következik, úgymond fel­hívásában a többi között Antal püspök, - s csak hazafiat.. kötelességünket telje­sítjük, ha a ránkkényszerltett Igazságtalanságokkal szemben ez alkalommal is kifejezést adunk abbeli hitünknek és reményünknek, hogy az isteni igazságszolgá; tatás végre Is kárpótlást nyújt az elszenvedett igazságtalanságért, melynek nyc masztó terhét életünk minden vonatkozáséban érezzük." A püspökök felszólították az összes lelkészeket, hogy holnap, szerdár. . június 4.-én, alkalmas módon juttassák kifejezésre a trianoni helyzet megvál­toztatásába, vetett hitét és buzdítsák híveiket a haza Igazsága mellett való csöggedetlen kitartásra. , r MJJO Itt Írjuk megj' hogy a protestáns egyházkösségek nagyrészében a leg­utóbbi vasárnapon utaltak a prédikátorok a trian4ni évfordulóra, s a beérkezett jelentések "szerint a közönség mindenütt bizakodó lélekkel vett részt az isten­tiszteleteken ./MOT/F. ^ TV-*— GEDULY PÜSPÖK KERESE A TÁRSADALOMHOZ A VIHAR SÚJTOTTA TÁLLYAIAK FELSEGÍTESSE G e d u 1 y Henrik dr., tiszakerületi evangélikus püspök, az egyetemes egy­ház Idikéazi társelnöke ezen az uton is tiszteletteljes fefthivással f <r dul az összes magyar evangélikus egyházakhoz és az irgalmasszivü társadalom­hoz, segitsen«£ a nemreg ciklon-sujtotta táliyai evangélikus egyházközségen. Az ismeretes begyaljai viharkatasztrófa május 9.-én letépte és összerombolta a táliyai evangélikus templom, paplak és iskola fedelét, tetőzetét, s az amúgy Is szégénysorsu egyházközség egymaga nem képes előteremteni a szükséges fede­zetet,. Kétségbeesetten várják és kérik a táliyai evangélikusok a segítsé­get, és bármilyen kicsiny adományt hálás köszönettel fogadnak, a táliyai evan­gélikus lelkész cimén. /MOT/F. HÍREK. /iparos nagygyűlés Szarvason. Folytatás./ Tiltakozott a nagygyűlés a vidéki telefondijak emelése ellen $5 sürgette az építőipartörvény megalkotását. Nyilas István./Békéscsaba/ az iparos ifjúság szakképzettségének fejlesztéséről tartott előadást, majd kimondták, hogy a legközelebbi nagygyűlést Füzei• gyarmaton tartják meg./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom