Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-14 [025]

Kézirat. fi f) 0 Egységespárt 3.oldal. / /J /(" Budapest. 1929, november 14. n POLITIKA, /AZ AGRÁRBLOKK ÉRTEKEZLETE. Pclytatá s.2./ azonosítja magát) tétlen a mezőgazdaságot ujabb megterhelésnek kitenni,^ IÁ. é• . • -•• r. . >• • ' Jfc'uclcmá sul veszi azt a ki­- vanságot, hogy a hegykczöe-gl tanácsok felállítását egyelőre fel kell füg­geszteni és ezt a földjrdvelésügyi miniszternek referálja. Ami a földmives lésügyi minisztériumnak a magángazdaságokat támogató akcióit illeti,ki— jelentette, hogy ezeket revízió alá kell venni, §§A Magyar 0r?zágc3 Tudósitó réd^gf=^>d_i A Keresztény Kisgazda, Földmives &s Polgári Párt ma este hét ór^Lfei- a páTf-^p^l-Jiségében értekezletet tartott, amelyen a kormány rész^^őj. Q ö nibö fi C^vvCLa honvédelmi miniszter,&sx S c 1 t o v s z k y BeAa'belügyminÍazi.er 'és Z s i t v a y Tibor igazság­ügymini szt^r vettek részit. Te s t h y Pál pártelnök a gyűlést -megnyitva üdvözölte 3 te u e r Györgyöt, a dcraz.smai kerület újonnan megválasztott képviselő­Ezután az értekezlet a fővárosi törvényjavaslat tárgyalására kikü&dött bizottságba beváLa^jztotta VI c z 1 á n Istvánt. Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az ér­tekezletnek, hogy a fővárosi törvényjavaslatot holnap szándékozik benyuj-, tani a Képviselőházban. Rámutatott, hogy a javaslat véglegesen szabályozza a főváros adminisztrációját,, át szerzési a vagyon kezelést és szabályozza az üzemek kezelését. Ezután B 1 a h a pásAvil h«államtitkár ismertette részleteiben a javaslatot. Hangsúlyozta, hrfey' a fej&z igazgat ásnak lépést kell tartani az élet követelményeivel és - e célból mélyebben ható intézkedésre van szükség, a törvényhatóságéi bizottság uTjáalkctása az elmúlt években csak részletmegoldás volt.. Megemlítette, hegy a főváros visszakapja hagyomány-* s szineit, a piros, sárga, zöld színeket.. Ismertette a főpolgármesteri állás hatáskörét, a kinevezések és általában az állások betöltésének a szabályom zását, az intézőtanács szerepét. Szakbizottság ugyanannyi lesz, mint ameny­nyi az ügyosztályok száma. A részvétel a közgyűléseken kötelező. A hatá­lyosabb számszéki ellenőrzés, céljából főszámvevői állésst létesítenek; a számvevő kizárólag a főpolgármesternek lesz alárendelve. Végül részletezte a tisztviselők ös széf érhetetlenségéről,a főváros háztartásáról és az üze­mekről intézkedő szakaszokat. Kozma Jenő szólt hozzá a j'vaalathez,amelyet meleg sze­retettel üdvözölt, mint egy régen vajúdó kérdésnek szerencsés megrldását.A javaslat minder elképzelhető vonatkozásban ki vai dolgozva és az autonómia messzemenő kiépítését jelenti.A közgyűlés inkább a A' válacztá3on fog alapulni,a kinevezési rendszer megszűnik. A javaslatban kidomborodik az egjréni felelősség elve,nem lehet tovább x felelőtlenüls a tanács mögött meghúzódni,Hangoztatta még a felszólaló, hogy a javaslatra vonatkozólag úgyszólván teljes egyetértés jött létre a Keresztény Gazdasági Párttal. Az érdekképviseleti kérdésnek a megoldása helyesebb volt a javaslat eredeti szövegezésében, kéri, hogy a közben tett változás mellőzé­sével állítsák vissza az eredeti szöveget., Az volna a helyes, hogyha pél­dául az ügyvédi Kamara választmánya kijelöli az érdekképviseletit tagjait, azokat a közgyűlés válassza meg* Második kérése arra irányul, hogy a fővárosi tanítók kineve­zését ne a kultuszminiszter gyakorolja. Ez az autonómiának sérelme. Végül rámutatott, hogy az összeférhetetlenség kérdése ugy Van szabályozva, hogy szinte lehetetlen, hogy összeférhetetlenség előfordul­hasson. Az ellenőrzés kérdését a javaslat nagyszerűen viszi keresztül.Előre­látható, hogy a készülő törvény hosszú időkre fogja biztosí­tani a főváros aömmisztáoAó ját. ^Helyeslés* / Soitcvszky Béla belügyminiszter megköszönve az el­ismerést, kijelentette, hogy nem teszik pártkérdéssé az érdekképviseleti

Next

/
Oldalképek
Tartalom