Magyar Országos Tudósító, 1932. november/3

1932-11-26 [068]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 7» törvényszéki kiadás . Budapest, 1932. november 26. — A KIRLYIüGY 3Z3EGEK S23MBE31 TE TTEK 3ZSKULE5E JÓ2S EPET 3AUER MÁRIÁVAL* . AKI FELIÉ E A TE SZEKULESZ BEN AZT AZ EGYÉNT, AKI A KOFFERJÉT ELVETTE' TŐLE. A királyi ügyészségen nagy érdeklődés előzte meg azt a s zembesitést,amely Bauer Maria ó Szekulesz József között ma déltlőtt történt meg. Bauer Mária tudvalevőleg azt vallotta a rendőrségen, hogy a koffert, amelyben tudomása szerint csak ruhanemüok voltait, kot fiatalember agyorsvonaton erőszakká 1 elvette tőle és a tetteseket minden valoszinüség szerint föl iá tudna ismerni. A nyomozo3 során gyanú merült fol arra, hogy Szekulesz József és Nagy Pál voltak a bőrönd elrablói. Szekuloszt itnörnnmmiKŰmiam mint ismeretes, Bécsben tart°ztatták le és kiadatás utjai került Budapestre, mig Nagy Pál jelenleg is Kolozsvárott van letartéztatásban. Kihallgatásuk során mindketten energikusan tiltakoztak az ellen, hogy a böröndrab lást elkövették volna. Ilyen előzmények után vált aztán szükségessé Bauer Má­riának Szokulösszal való szembesítései Kotsis Miklós dr. ügyészségi alel­nök utasítására ma délelőtt vezették fel Szekuloszt cellájából, idézést kapott Bauer Mária is. A szembesítéskor Bauer Mária határozottan ki jelen­tette,hogy felismeri ^zekulesz Józsefben azt az embert, aki egy másik tár sával a bécsi gyorsvonaton erőszakkal magúhoz vette és olvitto bőröndjét. 1 Szekulesz ez alkalommalis megmaradt amellett, hogy ö az említett alka­lomkor nem volt a vonaton. A királyi ügyészségen a szembesítés eredményéről, valamint. Bauer ld ária es Szekulesz József vallomásairól részletes jegyzőkönyvet vettek föl os az fgyeszség most indítványozni fogja a vizs galóbirö előtt a vizs - • gála ti fogság -s a vizsgálat elrendelését Szckulosszol szemben zsarolás büntette cin A-.. /íOT/ Ma. Pro d o m o ! Közlési engedély van. *«-2U GÁGERN UGY. /Folytatás a 6-ik kiadáshoz,/ Szümet után a tanukat hallgatták ki. Döry Andor báró arról tett tanúvallomást, hogy Gágern báró tőle is kért 8óoo pengőt, de visszafizet­te,- Tud arról is, hogy Zichy János Géza gróf, Wenkckhoin JLózsaf gróf Is 18ó,ooo pengőtől szóló garancia váltót irtak . ' alá Gágern kérésé­3P0j aki arra hivatkozott, hogy _ ,5oo ezer márka' öröksé­gét kell fölvennie, amikor azonban ezután érdeklődött, kiderült, h ogy nr is ismerik a bemondott helyen a bárót. Járt egyébként Gágern szüleinél is, akik azt mondtáJlt, hogy fiukért egy fillért sem hajlandók fizetni, mert • már felvette örökrészét,. Junker Pál dr. Károlyi István jogtanácsosa szerint Károlyi egy­izben azt mondta neki, hogy 48,ooo pengős váltót zsirált Gágornnek és'ké­sőbb tudtuk mog, hogy ISo.ooo schilling értékű váltó van' forgalomban. Weisz ődön dr.: Igaz, hogy Károlyi 1925-ben 34o.ooo, 1926-ban 28o.ooo, 1927-ben pedig 24o.ooo pengőt költött édesapja beleegyezése nél­k/ül lóversenyfogadásokra? - ííom vagyok feloldva'a.titoktrtás alól és ezért nem nyilatkoz­tatom erre. - válaszolt a tanú, Dinich László, Károlyi titkára s TÜI tott tanúvallomást, hogy Károlyi 4o.ooo pengős zsirálásroi beszélt előtte s később fölszólítot­ták, hogy llo.ooo schillinget fizessen. Amikor Gágernnal a váltókról tár g/yaltak, Gágern behívta a szobába, ahonnan Károlyi később sápadtan jött ki és közölte velem hogy 33o.ooo schilling adósságba keveredett Gá­gern miatt. A tárgyalást december 7-én folytatják, amikor tanúképpen fog­jál: kihallgatni Cziráky J ü z3ef grófot és Gágern Anna bárónőt. /M0T/3Y. .'•

Next

/
Oldalképek
Tartalom