Magyar Országos Tudósító, 1930. január/1

1930-01-11 [029]

MAGYAR ORSZÁGOS TÜDO3IT0, Kézirat. Kilencedik k i a d á Budapest, 1920. január 11, Q XII, évfolyam, 8. 3zám 0­FŐVÁROS . —A HADROKEANTAK KÜLDÖTTSÉGE A POLGÁRMESTERNÉL, A. Hadirokkantak, Hadiözve­gyek és Hadiárvák Crszágos Nemzeti Szövetségének nagyobb küldöttsége tisztel* gett dr. 3 i p ő c z Jenő polgármesternél, arra kérve, hogy a szellemi szük­ségmunkások felvételénél a hadirokkantakat'megfelelő arányszámban alkalmaz ­zák és okét lehetőleg előnyben részesítsék* Ugyancsak arra kérték a polgár ­mestert, hogy a taxirendszámek szétosztásánál legyenek a jövőben tekintettel a hadigondozottak kérésére és 6 szétosztásnál ti Nemzeti Szövetség véleményét hallgassák meg, A polgármester válaszában kijelentette, hegy ugy mint a múlt­ban, a jövőben ls arra törekszik, hegy a hadirokkantak, hndiárvúk és hftdiözve gy k minden kérése n lehetősig szerint méltányosan Int»jztes 3ék el, /MOT/p, —-HALÁLOZÁS • Dr, Szveboda K, Endre tanácsjegyző ódeűrmyja, özv, Szvoboda Voncelné született Szabó julla január' 10-an, péntek éjjel 81 éves korában hosszú ós kínos szenvedés után meghalt* Temetése hétfőn, január 13-án délután 4 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Az engesztelő szentmisét Krisztus Király plábánia kápolnájában 14,ón reggel 9 órakor mu­tatják be, /MOT/B. HÍREK, A MEZŐGAZDASÁGI ,KER3SKED ,Ull ES I TAR KAMARÁK SÜRGÖNYE RÁBÁBA. Az Ország mezőgazdasági,ipari és kereskedelmi kamarái e sorsdöntő órákban a követke­ző táviratot küldöttek Hágába, Bethlen István gr^f miniszterelnökhöz: - A nély hazafiúi agg°dás elfogódottságával és az órzéso 1 " tökéletes egy­beforrottságával, emellett egyszersmind lépésről-lépésre >-s szórol-szóra csodálattal és lelkesedéssel kiséri Magyarország gazdasági érdekeltsége Ex­cellenciád bajnoki küzdelmét hazánk jövendő jólétéért. Fogadja Nngyméltósá­god r> mai sorsdöntő nap óráiban itthon lévő honfitársainak biztató és szív­ből fakadó üdvözletét. Évezredes területének kétharmadát elvesztett orszá­gunkban a -indennapi betevőfalatért élet-halálküzdeÍmet vivó közgazdasági életűn^ ös3z-roppanás nélkül nem bir el ujabb terheket. - Az isteni igazságban ós a jóakaratú emberi megértésben vetett hittel reméljük, hogy a nemzetek békés együttműködésének megteremtés 3n fáradozó nagyhatalmak nem adják hozzájárulásukat a világháború legsúlyosabb 3ebe­s ! ltj9 szenvedései fokozásához, - Fizunk a Gondviselésben, hogy Nagyméltóságod páratlan hősi küzdelmét sikerrel áldja meg; Az Országos Mezőgazdasági Kamara gróf Hoyos elnök, dr. Marschall Igazgató, Kereskedelmi és iparkamarák: budape sti kam ra Belatiny elnök,Szávay főtitkár$: debreceni 1 kamara : Sesztina jálnCk, dr. Kadó főtitkár, győri kamara: Mcrvay elnök, Kovács főtitkár, miskolci kamara : Fodor, Huska alelnökök, Tfittich főtitkár, pécsi kamara : Visnya elnök, dr. Günther főtit­kár, soproni kamara : Spiegel elnök, dr. Taizs főtitkár, szegééi kamara : Wimmer elnök, dr. Tonelli főtitkár. / MOT/B. HALÁLOZÁS, Alsólehotai Skult óthy Gyula m. kir. igazságügymi­niszteri számvevőségi ny. főtanácsos 73 éves korában meghalt 0 Szombaton dél­után az u^ köztemető halottasházából temették.A temetésen özvegye, gyermekei ós előkelő rokonságán kivül negjelentek N é m c t h y Károly dr. v.b .t ,t», ny, államtitkár, B i r 6 Gáza ésSzedresi János miniszteri tanácsos, számvevőségi igazgató, valamint az igazságügyminiszteri számvevőség tiszt­viselői, A sírnál J a v o r n I t z k y Jenő dr. főtanácsos tartott bucsu ­beszédet. /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom