Magyar Országos Tudósító, 1939. október/1

1939-10-16 [214]

A BÉCSI VASÁR M&GYAR KIÁLLÍTÁSAINK SIKERE. Vasárnap délelőtt ünnepélyes korotok között nyilt meg az őszi öócsi vásár, amelyen a birodalmi német kormányt Punk gazdasági miniszter képviselte. A külföldi államok közül Olaszország, Magyarország, Törökország, 3ulgária, Szlovákia vettek részt. A magyar kiállitást a Külkereskedelmi Hivatal szervezte, amely az összes külföldi kiállitások között, - szakértők véleménye szerint - a legszebb, legérdekesebb és leghatásosabb volt, A kiállítás főbejáratával szemben Magyarország kormányzójának nagyalakú fényképe nyert elhelyezés to A német és magyar forgalommal kapcsolatos statisztika, különböző mezőgazdasági ós exportcikkek, gabonafélék és állati termékek, gyümölcsök, méz, paprika, paradicsom, stb. kerültek kiállitásra e Feltűnést keltett az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatalnak a csoportja, ahol egészen újszerű idegen­forgalmi fényképek hivták fel a figyelmet Magyarország és Budapest látni­valóira. Igen érdekes a magyar háziipari csmport, ahol a legszebb népművé­szeti és háziipari termékek kerülnek bemutatásra, amelyek közül különösen a bókésvármegyei szőttesek keltettek'igen nagy érdeklődést. A magyar kiál­litást tokaji borkóstoló egésziti ki-* A kiállitás ünnepélyes megnyitásán a magyar kormány részéről Van der Venne bécsi magyar fökonzul fogadta Funk birodalmi minisztert és kiséretét, valamint a kiállitást rendező Külkereskedelmi Hivatal részéről Rosslaw Nándor igazgató. , Normann Lajos a berlini kirendeltség vezetője és Radnóti István a propaganda csoport vezetője. A fogadásnál jelen voltak a bécsi vásár magyar vendégei is, Nickl Aifréd meghatalmazott miniszter, Szendy Károly polgármester, Barczy Gábor alelnök ós Gyulay Tibor főtitkár a Budapesti Kereskedelmi ós Iparkamara részéről, Veress Gábor, az IBUSZ elnöke, Ilovszky János országgyűlési képviselő, a Baross Szövetség elnöke és mások. Van der Venne magyar fökonzul üdvözlőszavai után Funk miniszter és kisérete megtekintette a magyar kiállitást, utána a Külkereskedelmi Hi­vatal a minisztert és kiséretét tokaji aszúval é3 barackpálinkával kinálta meg, /MOT/B, P R 0 D 0 M 0 : Az Országos Magyar Sajtókamara kérése a szerkesztő­ségekhez, A sajteellenörzo bizottság felkérte a Sajtokamarát arra, hogy az ellenőrző bizottság munká­jának gyorsítása és megkönnyítése céljából továbbítsa a t. Szerkesztőségekhez a következő kérést: - A sajtóellenőrző bizottság kéri a budapesti lapok szerkesz­tőségeit, hogy a gépiÉásban benyújtott kéziratoknál, a munka megkönnyítésé­re teljesen tiszta, olvasható és javitások nélküli szöveget nyújtsanak be, /MOT/B, AZ INTELLIGENS LEÁNYTFJUSÁG ÉLETPROBLÉMÁI. A Magyar Asszonyok Nemzeti. Szövetsége központi leányköre előadássorozatot indit "Az intelligens leány­ifjuság életproblémái" cimmel. Az előadássorozatot október 17-én nyitja meg 3rossek Rudolfné, a M-NSZ ifjúsági szakosztályának elnöke, s utána az első előadást dr, Spurné Bárdos Féltoronyi Magda dr. tartja "A no szerepe a társadalomban és a gazdasági életben" cimmel. Az előadásokat minden ked­den estó félhét órakor tartják a ILVNSZ központi szókházában /VII., Rózsa­utca 23,/./MOT/B, KINEVEZÉSEK a TRIESZTI ÁLTALÁNOS 3IZT0SITÓ TÁRSULATNÁL. Az Assiouraiioni Generáli /Triesti Általános Biztositó Társulat/ magyarországi igazgatósága k az intézet üzletének fejlesztésével kapcsolatban Barcza Sándort,dr, Kando­| Melocco Ferencet, Kocsis Ferencet ós grof Szapáry Bélát cégvezetővé, Ottó [ Viktor Frigyes oégvezetőt aligazgatóvá ós Demeter Andor aligazgatót ^igazgatóhelyetteséé- nevezte ki. /MOT/3. ORSZÁGOS LEVÉLTAR /f?-6

Next

/
Oldalképek
Tartalom