Magyar Országos Tudósító, 1933. március/2

1933-03-13 [072]

/A hadirokkantak tországos értekezlete. Folyta j á s./ A hadirokkantak képviselői nyerienek helyet a főrendi--liletőteg a kép­viselőházban, hogy kiv ma '.-a ! maguk adhassák elő* A hadirokkantak,öz­vegye 1 ,; és árvák, valamin'; gyermekeik is részééül jenek ugyanolyan kedvez­ményben, min'; a köztisztviselők. Vegyék ez állami jogositvány okat- ­mint a ere fik-és itrlciérési engedélyt -r:;vizió alá és azoktól,akik nyug­díj, vagy egyéb jövedelem utján kétszáznegyven pengőnél többet koresnek havonta, vonják meg és juctassák o hadigondozottaknak, A kiküldöttek közül negyvenegyen szólaltak fel és különböző, különösön a vidékiek kívánságait fejtegették. Vitéz Szabó Béla társ­elnök beszegezte a felszólalások' eredményét,Molyok klt^ckp^liiq '^feje­céero jut .;;..^er.l- f;irnthbá.'- « Meglehetnek győződve a kiküldöttek ­mondotta - hogy az elnökség mindent elkövet ? hogy sikeresen képviselje a hadirokkantak agyét. Bízik abban, hogy a törvényhozás részéről is jóin­dulatú megértésre talál az értekezlet kérése, mbrt e r'okkP.ht&K táborát még most is a nemzeti érzi' s heviti és -ígylk pillére a nemzetnek'.Az or­szágos értekezlet >lha tározó ezután, hogy táviratié n keresi f el G ö m ­b ö s Gyula miniszterelnököt és feltétlen ragaszkodásukról biztosítják, s kérik ügyeiknek h; that ü s támogatását. Ugyancsak távira ;,tal keresték f ;1 3 z 1 1 á g y i Lajos országgyűlési képviselőt, aki megakadályozta a törvényjavaslat rögtöni letárgyalását'és igy időt nyertok, hogy észre­vétel siket m gt-hessék v-z érdekeltek is. Az •. r zés'; a Himnusz Slón-klóSe után vitéz Arvátfalvi Nagy István országos a.:.nök zárta b'j. /líOT/M, A MAGYAR fULOküNYOS AKADÉMIA III,osztálya e. tagok nagyszámú részvé­tele m-l..ott hétfőn délután az Akadémia épületének heti Üléstermében fel­olvasó ülést tartott • Az ülésen Horváth Géza elnökölt,kinek meg­nyit 0 szavai után Budai Kálmán r.tag székfoglaló értekezését olvas­ta fel. Előadásának cimo: A lymphogranulum^s sejtek szerkezetéről", s az -leadó évakrs terjedő vizsgálatai alapján a sejtöknek finom szerke­Z3t.lt ismer tet te, számos szines ábra bemutatásával. Ubánc Z a m p 1 é n Géza r.fcag: "Kigcnysi.kkel eszközöl- eukorcéoportbeli szintézis-sím reak­ciójának felderítése" címmel adott elő, majd 3 o ó RozsŐ vendég: "A bála :onvidék növény szerkezeti szociológiai és Ökológia jellemzése" cimü értekezését á n t z Géza rendos tag olvasta fel, .azután £ o k o d y László vondéfc,: "A bindtbanyai turmalin" cimü értekezését z 1 n á n yi Károly rendes teg terjesztette elő. Végül Széli Kálmán: "A két­atomu- gázok statisztikája" cimü tanulmányát 0 r t v a y Rudolf levele­ző tag olvasta fel. Az előadásokat zárt ülés követte, /I.IOT/Vr,

Next

/
Oldalképek
Tartalom