Magyar Országos Tudósító, 1934. augusztus/3

1934-08-25 [109]

A HÁZI TÜZELŐBERENDEZÉSE KIÁLLÍTÁSA a Tochnilógiai Intettben a Nem­zoti Munkahét korotébon szoptombor 29,-én nyilik mog^ A i-ordoll? ezésro ál­ló holyokot a kiállítók javarészt már elfoglalták, /MOT/B, FŐVÁROS A BELéG YMINISZTER JÓVÁHAGYTA A VÍZMÜVEK ÉS A KORONAURADALOM SZERZŐDÉS]JT A SZIGETMONOSTORI BIRTOK MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL. Dr.Keresztes-Fis cher belügyminiszter 129,330/l934 szám alatt ma leiratban értesítette á székes­főváros közönségét, hogy a szigetmonostori koronauradalom megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozatot jóváhagyja. A leirat értesíti a fővárost arról is, hogy a földmIvelégügyi miniszter különös meluunyláüt érdemlő indokokra való tekintettel az erdőbirtoknak azt a részét is felmenti az üzemtervszerü erdőgazdálkodás kötelezettsége alól, amely a vismüvek'céljá­ra ós a szigetmonostori kisgazdák kártalanítására már nem szükséges,, to­vábbá hozzájárul ahhoz, hogy ezt a területet a székesfőváros egyéb célok­ra feldarabolva ls értékesítse. \ leiratot néhány napon belül nyomon követi a vizjogl és kisajátítási engedély, amely lehetővé teszi s hogy a budai vízmüvek létesítéséhez szükséges kútfúrásokat még az ősszel elkezd­jék. /MOT/D. H I R S K ---NYILATKOZAT. Fölkérték a Magyar Országos Tudósitót a következők közlé­sére: "Az„Uj Magyarsag"folyóirat megszűnésével és az^Uj Ma­gyarság* cimü napilap megjelenésével kapcsolatban néhány napilapban téves hirok jelentek meg, amolyokkol szömben aJíagyar Ut* azolőtt/Jj Magyarság ­szerkesztősége a következőket közli: -A lap óimét megváltoztattuk- Minthogy, haooiiló cimü lapokkal már eddig is összetévesztették az y Uj Magyarságot,'' a lap egyedül­álló karakterét cimébon is világos, össze nem téveszthető L'-'JOI akarjuk kifojozni, E szándékunk megvalósítását elősogitotto és időszerűvé totto a "ap külső átalakítása és toljos átszervezése mellett M á 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése, akik azzal fordultak an^üj Ma­gyarsághoz/ hogy ezt a elmet engedjük át szeptemberbon megindítandó uj napilapjuk részérő. Figyelembevevő az általuk alakit-andá. napilap jelen­tős nomzeti programmját az„Uj Magyarság^nevot szánunkra megfelelő, komoly feltételek mellett átengedtük, ' MAGYAR UT:" ezzel a yŰJm^l jelenik meg szeptember l.--től az /y Uj Magyarsága A,,MAGYAR TJE' kü^cm-E-, mindenbon fedi a lap irányt mutató, úttörő, a magyar jövő felé uj utakat építő programmj át ós nom téveszthető ös.-izo más világnézetű lapokkal, ÁLMAGYAR' UT* egyónos folytatása az„Uj Magyarságnak* Budapest, 1954, augusztus 25, Dr, F ó n y a d Dezső s.k, Kiss Sándor s„k c ,'P a p Béla s«k« szerkesztők", /MOT/B, MARKÉZA . VIVIANI DELLA ROBBIA ELŐADÁSA, Az Önálló Hivatásban Dolgo­zó Nők Egyosülőto rondezésébon Markéza Maria Bianka Viviani de11a Robbia hétfőn, augusztus 27,-én oste fél 7 órakor a Parlament 1' Múzeum termében "Toscana múltja ás jövője" cimmol előadást tart., /MŰT/B 0 A HADIROKKANTAK RÉSZÉRE FORMARUHÁT ENGEDÉLYEZETT A MINISZTERELNüK c A belügyminiszter értesítette a HOttSZ országos igazgatóságát, hegy a minisz­terelnök a szövetség hadirokkant tagjai részére HONSZ-•fermaruhát enge­délyezett egyrészt, hogy ezáltal is megkülönböztothotők logyónok a világ­háború élő hosoi, másrészt pedig olcsóbbá teszi számukra a ruházkodást., A minisztorolnök megengedte azt'is, hogy a HONSZ tagjai,, do killönÖBOíi a hadiözvegyek részére egyesületi j elvónyt r 0 nds zoro s itsonok„ A formaruha w és a jelvény a HONSZ országos központjától igónyolEető^ /MOT/B * V k>

Next

/
Oldalképek
Tartalom