Magyar Országos Tudósító, 1930. október/1

1930-10-04 [046]

MAOW R ORSZ GOS TUD03IT0 törvényszéki kiad..s. / / - Budapest,133o. október 4. ZU KASSELIK ÜGY /Folyt. 5 .kiad óshoz ./ A felen eres ezzel szemben azt vitatta,hogy a frimás a segé­lyezendők kiválasztását önkényesen nem határozhatja meg. Kérte Serédl Jusztinián személyes kihallgatásának elrendelését. A törvényszék az ügyet a hercegprímás képviselője áltr.l^ bemutatott alapítólevél alapján, minden további bizonyítás mellőzésével, döntötte el. Megállapította a bíróság, hogy az alapítvány célját az esztergomi érsek - az alapítólevél szavai szerint - a belátása értelmé­ben határozza meg, a segélyezésben részesítés föltételeit a segélyösszeg nagyság ót a mindenkori esztergomi érsek .állapítja meg. A segélyezés, amely lényegében önkéntes szolgáltatás, a mindenkori hercegprímásnak korlátlan joga, a segélyezés kikényszerítése tehát nem foghat celyt. A birósá-? ezek alapján a felperes alaptalan keresetét minden felesle­ges, tehát mellőzendő bizonyítás nélkül elutasította és Saly Schaudek^ Ferencet 45o pengő porköltségben marasztalta el. A tábla Szobonya-taná­csa most az elsőfokú Ítélet et indokainál fogva helybenhagyta. /MOT/Ky. U ELET A"TERMÉKENYSÉG" KÓR L KELETKZETT SZERZŐJOGI PERBEN. 1928 őszén a Lr.mpel R. és a Franklin Társulat könyvkiadó vállal tok Szal y Emil dr. ügyvéd utján zárlati kérelmet terjesztettek a törvény­szék elő, amelyben azt panaszolták, hogy a Christensen ós társa, Gutten­berg Könyvkiadó Vállaltt Zola Emil Termékenység" cimü regényének kJa dási jogát jogtalanul hirdeti és ez ért kérte a zárlat elrend, les ét. A kerese set szerint a regény magyarnyelvű kiadási jogát 1800-ben Zola eladta a Lanpel eugnek. annakidején a bíróságok a zsrlat iránti kérelmet eluta. oltották azzal, hegy joao3 volt az alperes cég eljárása, A peres eljá­rás ettől fü getlenül tovább folyt. A felperes uayanis azt vitatta, hogy az 1890-ben szerzett könyvkiadói jog még ma is szamukra biztosítja a ma­gyarnyelvű kiadás jogát, teljét az aíper ,si cég nem hirdetgeti a mü kia­d .és át. As alperes vállalat képviselet eben ?al..gyi Róbert dr. tárgya­1 ás ok során ázzál védekezett, hogy Zola Emil gyermekeitől 1028-ban a Christensen cor megszerezte Zola összo3 regény nek magyarnyelvű kiadá­si jCFát. J i-*v-«itatta. t;z iporasi képviselő, hogy az a jogszerzés, amely­re o felperesek hivatkoznak az -.kkori törvényes rendelkezések szerint bírálandó el, mivel pedig az akkori szerzőjogi törv íny a szerzőt csak öt evig védte a fordítással szemben, 1899-evet követő öt év végén a í'elp peresek joga megszűnt és Várki lefordíthatta a szebanlévő regényt. 1921­ben uj magyar szerzőjogi törvény keletkezett, amely már nem. őt évre ter­jedően védi a szerző jogát; hanem halála ut ,.n mág 50 »vig s mivel iVi a­gyarorsz ág 1922-ben belepett a berni unióba, köteles volt r. francia szer zőnek is ugy n ilyen hosszú fordítási jogvédelmet nyújtani. Zola örökö­sei tehát mo3t uj jogot nyertek a f oadit ..sokkal k-pcsclatbrn. Nytry Zoltán dr. törvényszéki biro a hosszas tirryrlások után ma Ítéletet hirdetett, amelyben a felpereseket keresetükkel elut.sitot­ta és kötelezte őket 900 pengő költség viselésére. A törvényszék az i­télet Indokol vsában elfogadta aztazdperosi véd/Kezest, amely szerint az uj magyar törvényben biztosított jogok nem a felperos kiadókat, hanem a szerzőt, illetőleg annak jogutódját illetik meg, és Zola gyermekei te­hát jogosan ruházták át c reg> nynek magyar kiadói jogát a Christensen cégre. Ezzel a kéteve húzódó bonyolult szerzőjogi oer az elsőfokú bíró­ság előtt véget ert. /M0T/SY. Shé^ da István featőmüvész ügy!t akit 2 illL itél ^ 1& masodfek.n Prlho­tőmüvész t^ttl^ a'fés­ug ynevezett hal ál kánya redó közelében « rfl^" 6 !**' 0 ? 1 !^' A 6 Cdö H5i a volánt s amiközben LbWbSíklíStS* •22%Í2i^ J ^ a ^^től rult és annak utasai közül Tóth Kaimén ^-^t kikerülni, az autó felbo­vedett, hogy néhány nappal Jzutá^megSau' SL'S? 0 ! S ^ lés ^t ssen­szintén súlyos sérüléseket szenvedtek Va^ T- ^"5! 68 ? Óth Hedvi 6 Vajda Ödön dr. védőbesz édo «í 'J ar .^ Jó zsef vádbeszéde és lyi tábla. AolytTkív!/ Ma? tUZütt ki ^lethirdetést a klrá­ORSZAGCS LEVÉLTÁR h «

Next

/
Oldalképek
Tartalom