248 találat (0,217 másodperc)

Találatok

1. II. Egyházi élet. • A dunántúli egyházkerület közgyűlése. (543. oldal)
[...] r 28 29 v NÉMETH ISTVÁN EGYHÁZI ÉLET A dunántúli ev [...] komáromi egyházmegye két segédlelkészének azon kérése hogy a minősítésre vonatkozó püspöki [...] tanítókat soha ne alkalmazzanak Barthalos István a főiskola pénztárnoka és ügyésze [...]
2. VII. Könyvismertetés • Énekügyi előmunkálatok. Fülöp József III. füzet: (365. oldal)
[...] és IV füzet Kiadta Fejes István egyetemes biz elnök 8 r [...] segiti s to­vábbra is jóságának kérése a XXI ik mely a [...]
3. Lapszámok • 1895-03-10 / 10. szám (151. oldal)
[...] is kapcsolunk el­marad az áldás kérése is Hát a teljes közönnyel [...] dolog hogy Jankovics Juliannának Berecz Istvántól házasság törésből származó és így [...]
4. Lapszámok • 1895-09-15 / 37. szám (589. oldal)
[...] s miután Szappanos Péter is kérése Il ik fizetési osztályba helyeztetése [...] s a tanári karból Németh István dr Antal Géza Póttagok Eácz [...] nélkül elfogadtatott 13 L Márton István sírjának gondozásával a gazdasági tanács [...]
5. II. Egyházi élet • Gyülési tudósitás a b.-somogyi egyházmegyéből. Nagy Lajos (547. oldal)
[...] az egyház­megyei pénztárból fizettetnek Matolcsy István és neje Németh Hermin 1000 [...] tud ily nagy számú tagoknak kérése teljes bizalmának megnyilvánu­lása talán a [...]
6. II. Egyházi élet • Templomfelavatás Istvándiban. D. I. (709. oldal)
[...] ur a darányi állomásra Begedy István istvándii lelkész Baranyaszent­lőrincig eltbe utazott [...] s Isten áldásának a gyülekezetre kérése után lelkes éljenzés közben ült [...]
7. II. Egyházi élet • Válasz Id. Csire István urnak. Nagy Lajos. Melléklet a 8-ik számhoz. (131_u04. oldal)
[...] az egyházmegyét és ifj Gsire István urat is Különben ennek magyarázata [...] hová alludál a tanácsbiró ur kérése Ezt irja szó szerint Kérem [...]
8. VIII. Pályázatok • Pápai felsőbb leányiskolai tanitónői és nevelőnői állásokra. (475. oldal)
[...] a pa­naszokról a miket Makay István fölhozott azok csak helyenkint való [...] vádolóan szólt az értekező atya kérése juttatta mert ha nem temeti [...]
9. I. Vezérczikkek és értekezések • A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza (723. oldal)
Kovács Lajos VIII Pálffy István VII o tanulók A jutalmakat [...] hogy a görög katholikus magyarok kérése nemcsak magyar nemzeti hanem egyházi [...]
10. II. Egyházi élet • A szétszórt csontok. Miklós Géza (683. oldal)
[...] Marosi Já­nos Tóth Kálmán Jakab István Patkó Károly egyenként 50 kor [...] el de ennek az a ké­rése hogy a fát a gyülekezet [...]
11. III. Tanügy • Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő (599. oldal)
[...] Pártolólag felterjesztetik Szentkirályszabadja egyháznak azon kérése hogy 892 korona 10 éves [...] Kenessey Móric Demjén Márton Galamb István póttagok Szőke Ignác Jákóy Pál [...]
12. VI. Könyvismertetés • Tavasz. Ism. Borsos István (411. oldal)
[...] megjelentek szeretete köszönete és szeretetteljes kérése hogy máskor is látogassam meg [...]
13. II. Egyházi élet • Az O. R. L. E. választmányi ülése. 1908 ápr. 1. (225. oldal)
[...] Baltazár Dezső elnök dr Tüdős István és Kis József alelnökök dr [...] választmányi tag Jelen voltak Hamar István theol tanár és Kontra Aladár [...] karöltve együtt működésének védelmének támogatásának kérése mellett tudomásul vétel végett az [...]
14. VI. Könyvismertetés • Protestáns irodalom. (833. oldal)
[...] hivatal is felülvizsgálatatta az egyház kérése folytán s az is kifogástalannak [...] érmek Meghatározta és leírta Borsos István főgimnáziumi tanár Pápa a főiskolai [...]
15. IV. Tárca • Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K. (123. oldal)
Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján Irta lic [...] tanuljuk meg hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot [...]
16. (_tart_03. oldal)
[...] Egyházunk és az intelligencia Bernáth István 218 Egy igazi nemeslevél Earagó [...] J 170 Egyházi élet Németh István 322 Egyházkerületi közgyűlés 340 Egy [...] hivatalnokok beteg­segélyező intézetét Dr Kovács István 409 417 Javaslat Patay Károly [...] Kovács József 261 A Diákszövetség kérése a lelkészekhez Rényi György O [...]
17. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-02-20 / 8. szám (57. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czegtédy Sándor Pongrácz József Az [...] főmunkatárs cimére küldendők A Diákszövetség kérése a lelkészekhez A Keresztyén Diákok [...]
18. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-04-30 / 18. szám (137. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Az [...] szabadítás előtt megfáradt elgyötört lelkünk kérése volt s talán nincs bennük [...]
19. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-01-28 / 4. szám (25. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] ké­rést Bálák nem tud belenyugodni kérése el­utasításába Elkülde azért ismét több [...]
20. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-08-12 / 32. szám (239. oldal)
[...] cimére küldendők Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] az elhanyagolt sokszor talán gáncsolt kérése add meg a mi mindennapi [...]
21. Lapszámok • 1918-10-06 / 40. szám (179. oldal)
[...] lettek 1919 21 évre Németh István püspök gróf Tisza István főgondnok póttagok Nagy Lajos Szabó [...] végett Csekey Dávid és Végh István a helyszínére kiküldet­tetek A szépen [...] adták A lévai lelkésznek ama kérése hogy segédlelkésze fenntartására kerületi alapból [...]
22. Lapszámok • 1922-03-19 / 12. szám (48. oldal)
[...] Elek József Enyedy Andor Farkas István Kovács István Szalócsy Pál Szentmártoni Dániel Zsinati [...] aljegyzők Márton János és Lengyel István Világi aljegyző dr Nagy Barna [...] egyházkerület első tisztikarát köztük Sulyok István püspököt és Domahidy Elemér főgondnokot [...] építeni Az országos gyűjtésre engedély kérése most van folyamatban A hivek [...]
23. Lapszámok • 1922-05-28 / 22. szám (88. oldal)
[...] 23 án kész szolgája Németh István püspök A m kir vallás [...] megokoltnak tekintendő a fenntartó szabályszerű ké­rése alapján az új állás szervezését [...]
24. I. Vezető cikkek és értekezések • Hiveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán (37. oldal)
[...] vértanu halált halt gróf Tisza István egyházm gondnoki székfoglaló beszédéből 1902 [...] és a debreceni gróf Tisza István tudományegyetem hittudományi fakultásának tanárai február [...] Marton János 15 Szakáll János kérése doktori szigorlat engedélyezésére Előadó Marton [...]
25. VI. Könyvismertetés • Vincze K.: Az Istennek angyalai (112. oldal)
[...] akaró lelkipásztorok lélekből fakadó reszkető kérése adj hogy adhassak Gy E [...] betöltő nagyszámú közönség jelenlété­ben Süvegh István lelkész palástosan köszönti Püspök­urat az [...] 1 versét énekeljük majd Süvegh István helyi lelkész imádkozik utána az [...] munkára A presbiteri gyűlést Süvegh István helybeli lelkész imája zárta be [...]
26. Lapszámok • 1930-06-01 / 22. szám (93. oldal)
[...] nem zárkózott el a vakok kérése elől Az erre vonatkozó határozatot [...] egyházközségek kü­lön egyházmegyét alkotnának Vásáry István Debre­cen polgármestere beszél elsőnek a [...]
27. VIII. Könyvismertetés • Dr. Futó J.: Gárdonyi Géza. Sándor P. (191. oldal)
[...] e törekvésében Veszprémhez hasonlóan Ifjúságunk kérése Feljebb emeljetek feljebb Ott az [...] udvarán folyt le ahol Sulyok István püspök meg­nyitója után A református [...]
28. II. Egyházi élet • A tatai egyházm. gyűlései. Besse L. (134. oldal)
[...] jóváhagyást nyert a másikban fellebbező kérése teljesült Gyűlés után közebéd volt [...] A tan­folyam rendezősége nevében Farkas István sk püspök dr Mátyás Ernő [...]
29. IX. Pályázatok • Gige kántortanítói állásra (24. oldal)
[...] tanítónőképző intézeti egyházkerületi képviselő Ritoókh István 420 szava­zattal polgári iskolai képviselő [...] tanulót 100 P és Rácz István VII o tanulót 100 P [...] részesítette A Magyar Aiíiansz Bizottság kérése Az egye­temes imahetet az Evangéliumi [...]
30. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 1711–1935. Költségvetések elkészítése tbn. (194. oldal)
[...] verse alapján mely igehirdetésnek visszatérő ké­rése és követelése ez volt Az [...] presbiter kö­telessége családjával szemben Farkas István nemeskis­faludi lelkész tartotta Üvegház a [...] Váradi Krónikás í ének Bocskay Istvánról Melodráma Előadja Eötvös Ella I [...] a tanítónőképző intézeti énekkar Ritoók Ist­ván tan kép zenetanár vezetésével és [...]
31. VIII. Hivatalos rész • Mezőföldi egyhm. lelkészértekezlet elnöke: • Meghívó lelkészegyesületi gyűlésre (164. oldal)
[...] Géza és az aljegyzők Gombos István és dr Szász Gábor a [...] tanácsbirák Vörös Lajos főjegyző Gombos István aljegyző referálták Vitát az őriszentpéteri presbité­riumnak és lelkipásztorának azon kérése produkált csak melyben a hozzá [...] felekezetek közötti viszonyra Előadó Somogyi István csőszi ref lelkipásztor 3 Melyik [...]
32. 1907-02-03 / 5. szám
[...] igazgató lett megbízva f Edvy István Ismét kevesebb a küz­dője a [...] nagyapa testvér és após Edvy István nyugal­mazott m kir honvéd százados [...] Beksits Alexandria Unokái Edvy Gyula István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke Győrött Széchenyi M [...] községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható De mikor oldják meg [...]
33. 1910-04-03 / 14. szám
[...] talán a megyében is Pedig kérése oly csekély Neki azon­ban élet [...] Bor­bála fia Gyula rk Kis István molnársegéd és neje Makai Anna [...] Vilma fia József rk Harsányi István iskolaszolga és neje Biró Margit [...] Juliánná leánya Józsa izr Plorváth István mk honvédfiUszár örmester és neje [...]
34. 1910-12-11 / 50. szám
[...] elzárkózni a ref egyházkerü­let méltányos kérése elől hiszen a ref egyháznak [...] dr Körös Endre és Barthalos István szólaltak fel pártolólag Az utóbbi [...]
35. 1911-05-14 / 20. szám
[...] a halott hozzátartozóinak minden jó kérése nemes ellenkezése a vörös dalárda [...] alelnök Csapó Gyula pénztáros Schlosszer István jegyző Pethő András ellenőrök Pilzl [...] oszlik meg Gróf Elemér Vincze István e t Báró Kényesi Németh [...]
36. 1913-08-31 / 36. szám
[...] szelleme Részvételi jegyemet Isten segélyének kérése mellett az idecsatolt 300 koronával [...] és neje Horváth Etelka fia István ev Horváth István napszámos és neje Kovács Anna [...]
37. 1913-10-05 / 41. szám
[...] elzárkózott tisztviselőink méltányos sőt jogos kérése elől Nem ugy a törvényhatósági [...] Prodam Guidó Tóth ózsef Dobos István és Wittmann Pál­ mai Viktor [...] Pétek Károly Kiszelák Ferenc Pörs István és Zrácsnek Ferenc répamunkások Erősen [...]
38. 1914-08-09 / 32. szám
[...] önálló nem­zet voltunk hanem szt István utódjá­nak a fejét a pápa [...] s nincsen egy király Kinek kérése nálad helyt talál
39. 1917-12-02 / 49. szám
[...] visszatér székvárosába Személyi hir Preiner István vér­teskozmai plébános az elmúlt hét [...] Schönfeld Piroska Sztraka János Kovács István és Klein Szidike játszottak el [...] lehet esketni s ehez dis­penzáció kérése felesleges A pápai postahivatalnál a [...]
40. 1919-11-01 / 37. szám
[...] gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé Felkéretnek a malom és [...] iparos Mika Tivadar kereskedő Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak A devecseri vértanuk [...] Devecser nagyközség hős fiait Baják István tart hadnagyot Bönyi Gyula földmivest [...]
41. 1920-07-24 / 46. szám
[...] bérletet továbbra is A tiszt­viselők kérése méltányos ennek teljesítése főúri cselekedet [...] 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök Felolvassa Debrecen város fel­iratát [...] területi integritását és hatalmat Szent István korondja biztosítja amig nem lehet [...]
42. 1920-08-19 / 68. szám
[...] román kormány elismerje Azonban Wrangel kérése eredménytelen ma­radt Ennek következtében Románia [...] a hivek figyel­mét felhívja Szent István napján a nagy célt a [...] miniszter Desics József és Wohlmut István bajai állami taní­tóképző intézeti tanárokat [...] tagokul a termelök részéről Szabó István csizmadiát Koréin Ernő rőfös kereskedőt [...]
43. 1921-09-18 / 211. szám
[...] 17 Az albizottsághoz megérkezett Magyarország kérése hogy a szövetségbe való felvételének [...] egy hete annak hogy Gadó István dr törvényszéki elnök öt hónapi [...]
44. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
45. 1923-11-18 / 46. szám
[...] nagy csoda hogy Nagyatádi Szabó Istvánt leszavazták vagyis nem fogadták el [...] ki őt s ha valami kérése van akár cukor tej rizsa [...] Lucián és Papp Zoltán Hábrik István veszprémi titkár vázolta aztán a [...]
46. 1924-06-29 / 26. szám
[...] a munkásság jogos és méltányos ké­rése meghallgatásra nem talált a gyár [...] Zimmermann utcai elemi népiskolá­ban Horváth István tanítóképző inté­zeti tanár
47. 1926-05-23 / 21. szám
[...] má­sodik Binder Ottó harmadik Szabad­hegyi István negyedik Haidekker László s ötödik [...] és Hatvany Endre bárókat Békeffy István Szabadhegyi Elemér Weszely Tibor Vécsey [...] Ákos vitéz Udvar­noky Tihamér Szabadhegyi István Haidekker László Grafi Frigyes Kintzig [...] nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl megvál­toztatja a gyakorlati életnek [...]
48. 1927-01-30 / 5. szám
[...] atása tárgyában 8 A Szövétnek kérése 9 Jelentés az országos gyűjtések [...] aa KER SZOC HÍREK Szeift István arcképének le leplezése a Ker [...] óhajják leróni a halott Szeift István iránt ki 25 év előtt [...] és önzetlen vezére volt Szeift István neve nemcsak Pápán és Budapesten [...]
49. 1927-10-30 / 44. szám
[...] dr népjóléti miniszteré úgyszintén Hal­tér István v miniszter szavai voltak akik [...] a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni Munkaadók [...] 161 cm 2 Lam barth István VI Brg 156 cm 3 [...]
50. 1931-11-22 / 48. szám
[...] a nőnevelő intézet díszter­mében Szaíhmáry István a Petőfi társEság tagjának közreműködésével [...] Rómában Irta és felolvassa Rab István 2 Liszt XIV rapszódia Zongorán [...] Markó Ilus Maróihi Ferenc Menyhárth Ist­ván Bálint Géza Willmann József Pillér [...] fűszer­üzletekben kapható Az Országgyűlési Muzeum kérése a közönségtől Az utóbbi években [...]
51. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
52. 1932-08-07 / 32. szám
[...] pedig Körösi Albin és Auer István irt az új számba A [...] a segédi kar méltánylást érdemlő kérése kiegyenlítést nyer Ezután Tobler János [...]
53. 1933-07-30 / 31. szám
[...] POLITIKAI HETILAP Felelős szerkesztő Németh István dr Pápa 1933 Julius 30 [...] mor­dul a koldusok zajának monoton kérése adjatok alamizsnát Tele van­nak sokszor [...]
54. 1935-10-06 / 41. szám
[...] fel ezek között elsősorban kormánysegély kérése Nándor megyésfőpásztor vezetése alatt Németh [...] és berendezte Majd Dr govics István ker esperes Te Deum ot [...]
55. 1935-12-15 / 51. szám
[...] Miksa id Kumrner János Zakoís István Jelentősebb szavazatot kap­tak még mint [...] 31 póttagra történt Megválasztottak Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky [...] póttagra történt Megválasztottak vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal [...] zajában is Nem olyan a kérése hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk [...]
56. 1935-12-15 / 51. szám
[...] végig a választó városatyákat támogatás kérése végett Végre egy radikális rendelet [...] számai után vitéz báti Berkó István ezredes a bu­dapesti bencés Diákszövetség [...]
57. 1936-05-03 / 18. szám
[...] fizető gazdákra A zöldségtermelő gazdák kérése gondolkodóba kell ejtse a fogyasz­tók [...] lelkesedés közepette vitéz deli­nai Draskóczy István altábornagyot a Kör diszelnökévé választották [...] választmány tagjai Goldstein Imre Soós István Hein­rich Simon és ifj Horváth [...]
58. 1939-01-08 / 1. szám
[...] helyen megállapították hogy az al­kalmazottak kérése jogosult a mun­kaadók fizetni tartoznak [...] előadása a Város­háza tanácstermében Horváth István városi tisztviselő röviden összefoglalta a [...] kell gyakorlatilag is kipróbálnunk Horváth István szakszerű élveze­tes előadása után Szűcs [...] fogadott beszéde u án Horváth István ny polgáriskolai igaz­gató egyrészt köszönetet [...]
59. 1939-06-18 / 26. szám
[...] Ferenc és Ruip Jenő felvilágosítási kérése után a közgyű­lés egyhangúan hozzájárult [...] a jogügyi bizottságba dr Tóth István a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István a színügyi bizott­ságba pedig Fischer [...]
60. 1939-09-10 / 38. szám
[...] gyermekek számára 9 Légoltalmi Liga kérése A Légoltalmi Liga helyi csoportja [...] P Bérczy László vitéz Draskóczy István Fischer E le­mér Dr Frimml [...] Miklós 3 3 P Dragovits Ist­ván 2 50 P Czuppon Károly Erdős István Karlovitz Adolf Mohapel Béla Dr [...]
61. 1941-03-30 / 13. szám
[...] pártunk országos elnöke mondta Antal István dr legutóbbi beszédeikben határozottan bejelentették [...] évezredes hivata­los imája a zsolozsmánknak kérése Deus in adiutorium menm intende [...] sarkánál fordulunk be a Márton István utcába A bejáratnál diákcsoport áll [...] otthonában I közlemény írta MOLNÁR ISTVÁN
62. 1942-03-01 / 9. szám
[...] A szójabab fermeisSése Irta KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató O la [...] szórakoznivalója A sporthatóságoknak az a kérése hogy a közönség mind a [...] Sáros Mi­hály Moravecz Imre Horváth István 2 Ref kereskedielmi Nag y [...]
63. 1942-03-08 / 10. szám
[...] éjjeli ügyeletes szolgálatot i Antal István államtitkár városunk országgyűlési képviselője f [...] a régi idők­ből ismert Horváth István és Briglevich Gyula szereplőket akik [...] Kalmár József ügyész Dr Maurer Ist­ván pénztáros Jáhny József háznagy Kapa [...] PIROSKA magyar vígjáték sikere Férjet kerese k Március 13 14 péntek [...]
64. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] Világrend illetve az A C kérése felett a felsőbb fórumok döntöttek [...]
65. 1942-12-13 / 50. szám
[...] Elnökség lemondása és a felmentvények kérése 5 Jelölő bizott­ság jelentése 6 [...] gyfa ebédlő olcsón eladó Szent István út 26 fatelep Hálanyilatkozat Mindazoknak [...] fia Sán ttor izr Ember István m kir ejtő­ernyős őrmester és [...]
66. 1943-03-14 / 11. szám
[...] szentélye a hazafias érzésnek MpLNÁR ISTVÁN A Lég oltalmi Liga kérése A napi hírek akár újságókban [...]
67. 1943-10-24 / 43. szám
[...] elsőosztályú tűzke­reszttel tüntette ki Anlal István a magyar kötelessé­gekről Városunk országgyűlési [...] s ezek közölt a legfontosabb kérése a munkásságnak hogy a központi [...]
68. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Visi Józsefet Benkeő Jánosi Tóth Istvánt Szabó Mártont Németli Jánost Csurgai [...] 45 kr t fizetnek Csehi István Kovácsiból jön Pápára és az [...] súlyosan megbün­tettük özvegy Nemzet Mártonné kérése Az Alsóvárosi tanács előtt Nemzet [...] Antal szövőgyár tiílajdonosnak és Tóth Istvánnak akik a színpadi vászon és [...]
69. 1943-12-26 / 52. szám
[...] is A Ló emlékek Múzeumának kérése a közönséghez Bánffy Dániel báró [...] leánya Zsuzsánna Katalin rk Kerepes István műtrágya­gyári munkás és Kpács Mária [...] és Horváth Ann fia Ferenc István rk K Németh Jn in [...] rk 74 éves szívhüdés Laki István ács rk 83 éves tüdőlob [...]
70. 1944-03-05 / 10. szám
[...] iskola igazgatója kép­viselte Az Állomásfőnökség kérése Városunk közönsége a többszöri fi­gyelmeztetés [...] ifjúság hon­védelmi vezetője dr Antal István nemzet­védelmi propaganda miniszter és Szinyei­Merse [...] Ágnes mindenes leánya hal­vaszületett Horváth István fonógyári munkás és Böröczky Lidia fia István ref Hoffer János szabó és [...]
71. 1945-12-15 / 7. szám
[...] jelentőségű ügyek A honvéd kórház kérése a társadalomhoz Köztudomá ú hogy [...] de hazánk talpraállításával is Koperniczky István niezőgazd középisk ig 5 zemü [...]
72. 1893-12-10 / 38. szám
[...] 5 én tartott megyegytilés Barthalos István indítványára a pápa csornai va­sútra [...] hajolt meg a Jókai kör kérése előtt s a leányegyesület ezután [...]
73. 1904-02-27 / 9. szám
[...] tavaszi szezon elnyerésére irá yuló kérése teljesíttes­sék A bizottság átengedte Me [...] Gáty Zoltán Rácz Dezső Gáty István 3 Képek a művészettörténetből Irta [...] ráadást a fülbe­mászó operettrészlethez Horváth István kath tanító­LŐképezdei igazgató felolvasása következett [...] Jenő 9 szavazatával szemben Horváth István kath tanítónőképezdei igazgató 82 szavazattal [...]
74. 1904-11-26 / 48. szám
[...] egyhangúlag a jelenlegi bérlőnek Varga Istvánnak adták 1905 jan 1 től [...] tartja mert hátha a bérlő kérése elutasíttatván még magasabb igényekkel áll [...]
75. 1906-01-06 / 1. szám
[...] tárgyaltak A szigorú tanács Árvái István Zimmer­mann János utcai házának építése [...] szabály­rendelet 2 a villamos telep kérése szénszállítás céljaira lófogat beszerzése iránt [...]
76. 1906-04-28 / 17. szám
[...] Hoffner Sándor Horváth Pál Karcsay István Kar­dos István Karner Rezső dr Kapossy Lucián [...] Kende Ádám Kia Tivadar Kiss István Kis Ernő Kiss Lajos Kluge [...] Saád Lajos Sarudy Ottó Sipos István Sipos József SchloBszer István Szalisznyó Sándor Tar Gyula Tauber [...] el mint egyes em­berek hasonló kérése Itt a kulturális célt kell [...]
77. 1908-10-31 / 44. szám
[...] tisztikar megalakítása alkalmá­val elnöknek Szentpály István miskolczi polgár­mestert az igazgató tanács [...] kérte az engedély megadását Ebbeli kérése indokául a színház nehéz füthető­ségét [...]
78. 1909-03-27 / 13. szám
[...] Jancsó Benedek Sebestyén Gyula Bernát István Az elméleti előadásokkal kapcsolatosan a [...] tisztelgett Mészáros Károly polgármesternél pártfogásának kérése mellett felkérvén őt arra hogy [...] Kenessey Anna 1 K Pipók István 20 f özv Horváth Déuesué [...]
79. 1909-07-17 / 29. szám
[...] Sümeg Csabrendek Devecseri vasút Barthalos István városi képviselő az utolsóelőtti közgyűlésen [...] annak a mozgalomnak melyre Barthalos István a város figyelmét felhívja akkor [...] hogy a főispán úr megújított kérése még sokkal go­rombább sértés miut [...]
80. 1909-07-24 / 30. szám
[...] igazgató tanító Gubicza Lajos Szanyi István és Sörédy József mint biz [...] lezárják A posta köréből Mayer István posta­távirdai felügyelő postafőnök folyó hó [...] reményt zárt be örökre Mikszáth kérése Mikszáth Kálmán 40 éves irói [...] mi lesz télen Szerencsétlenség Horváth István marcaltői lakos cipészmesternek István nevű 5 éves fiacs­kája a [...]
81. 1910-01-15 / 3. szám
[...] János a város­malom bérlőjének azon kérése körül hogy a malom vizszerkezete [...] tagjai közé ujabban beléptek Bogár István és neje Fehér Sándor Németh [...] Resch Irén Resch Jenő Zala István A leányegyt SÜlet vasárnap délután [...]
82. 1910-10-01 / 40. szám
[...] hát a szerencsétlen szomszéd­beli lakosság kérése hogy a város tisztíttassa el [...] két rakon­cátlan fiu pajkosságából Pölöskei István szalma­kazla kigyulladt Az erős szélben [...]
83. 1911-02-18 / 7. szám
[...] nem ellen keresztül ment Dijnokok kérése A városi dijnokok kérelme folytán [...] Magyar rapszódia Előadják gordonkán Gáty István zongorán Gáty Lenke 6 A [...] Wohlmuth Lajos Gerald Villiams Süvegh István Ethel Horace felesége Jerffy Józsefné [...]
84. 1913-06-07 / 23. szám
[...] deputációban jártak a polgár­mesternél közbenjárásának kérése végett a hétfői közgyűlésen pedig [...] Billitz Ferencet Koréin Vilmost Keresztes Istvánt és Szeleczky Ferencet kéri fel [...]
85. 1913-09-13 / 37. szám
[...] Rédői József adóhivali főnök azon kérése körül hogy a VIII fizetési [...] pénztárnok ellenőr s tisztek azon kérése körül hogy családi pótlékot kapjanak [...] s még soká tündököljön Szent István koronája Efemer e hát az [...] általános vita utolsó szónoka Barthalos István volt aki azt mondja hogy [...]
86. 1914-10-17 / 42. szám
[...] elintézi ami csak pár nap kér­ése akkor nálunk is végre életbe [...] Ferenc Horváth ániel cs Szabó István Kulcsitzky János soknyay Károly Rédei [...] amperth Ferenc Buráth József Kis István ömböl Ferenc Gyimóti Ferenc Kőszegi [...] Mórocz József Németh János Molnár István yenese János Gyenese Károly id [...]
87. 1916-04-01 / 14. szám
[...] eszmecserét vál­tott ki Wittmann Mihály kérése hogy a tej árát literenként [...] javára A jegyzőkönyv hitelesítésére Bodai István Kocsis Pál és Keszei Ferenc [...]
88. 1916-07-01 / 27. szám
[...] volna a bájos hölgy gyüjtők kérése elől A gyűj­tés noha a [...] elnöklete alatt Az ülésen Németh István püspök is jelen volt A [...] a városi hatósággal hogy Németh István 1878 évi születésű népfelkelő tizedes [...] nyert hogy az eltűnt Németh István orosz hadifogságban van Halotti értesítés [...]
89. 1921-02-26 / 9. szám
[...] tagja Mórocz Antal és Stefanics István emlékezetét minden évben megüli gyász­misét [...] ker szoc szakszervezet felterjesztése és kérése alap­ján a dohánygyári munkásoknak 25 [...]
90. 1921-04-02 / 14. szám
[...] KLAP 1921 ápri is 2 István ügyvédet a nemesség Horváth Ferencet [...] befolyása sintsen ha kivált azoknak kérése az illendőségesen fundálódik Nohát ilyenfor­mán [...] Teleki Pál miniszterelnök gróf Bethlen István és gróf Andrássy Gyula és [...]
91. 1922-04-29 / 17. szám
[...] város közönsége nevé­ben dr Tóth István főkapitány üdvözölte választékos szavakban Tormay [...] énekel Tánczos Béla szaval Bartha István Csótról Beethoven Op Ai hegedü [...] után felsőbbsége nem térhetett ki kérése teljesítése elől Kristóffy főfelügyelő azonban [...] 60 60 K ifj Keresztes István Czukros N N Bartli István Kiss János Nádasdyné Berta Testvérek [...]
92. 1924-08-23 / 34. szám
[...] Marton János dr Kovács J István Kiss Ferenc d u ifj [...] ma esti vonattal érkeznek városunkba István király napja A soha nem [...] a kerület elhunyt püspö­kének Németh Istvánnak egyéniségéről és érde­meiről A kerület [...] sportpálya építése tár­gyában beadott együttes kérése körül Az ügy­ben végleges javaslattételre [...]
93. 1926-02-27 / 9. szám
[...] Harter Mátvás Hochschorner Jenő Horváth István sertéshizlaló 100 100 000 K [...] Mihály fia Karlovitz Adolf Siposs István György Ádám Blum iífWbr Derzsó [...] Pfeifer Ignác N N Böröcz István Pulmann János Ruip Jenő Molnár István dr Niszler Teodoz bteiner Árpád [...] kérdés a nemzetk munkaügyi hivatal kérése a döntőbíráskodás leszerelés és bizton­ság [...]
94. 1927-07-02 / 27. szám
[...] Engenia lesz Egy esti sétáló kérése Vettük s köz­rdekből készséggel megjelentetjük [...] négyszoba konyhás lakás építésére Lengyel István Vasut utca 21 sz alatt [...]
95. 1929-10-19 / 42. szám
[...] akarnak t i kamatnélküli kölcsön kérése az államtól hogy a kölcsönösszegből [...] bástyafal helyére épült 2 Kiss István A pápai plébánia története 24 [...]
96. 1932-01-02 / 1. szám
[...] aranyérmet és díszoklevelet valamint Horváth István főoktatónaka bronz érmet és díszoklevelet [...] dr Konkoly Thege Sándor Horváth István nevében is hálás köszönetet mondott [...] nem zárkózott el az egyesület kérése elől hanem segítségére volt abban [...] néhai Heller Lajos dr Márton István utca 3 szám alatti fogorvosi [...]
97. 1932-02-20 / 8. szám
[...] hely bérét mérsékelték A munkások kérése A helybeli szakszervezetek a Munkás­Otthonnak [...] támogató szavai után vitéz Draskóczy István a maga részéről ki­jelentette hogy [...] tették át A városi kocsisok kérése A vármegye törölte a v [...]
98. 1932-04-23 / 17. szám
[...] a következőket emel­jük ki Függőkölcsön kérése a kormánytól a város kiadásainak [...] követke­zők Karlovitz Adolf dr Tóth István 7 60 7 60 P [...] adta ki Pápalak találkozóhelye az István király szálloda Budapest VI Podrnaniczky [...]
99. 1937-05-01 / 18. szám
[...] EGY CIM GYOR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 SZÁM VÁROSHÁZZAL SZEMBEN [...] teríték 1 P A köztisztviselők kérése A Köz­szolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége [...]
100. 1938-02-05 / 6. szám
[...] és vele lesz fia Horthy István min tanácsos is A határon [...] első útja Pilsudszky és Bátory István király sírjához vezet ahol koszorúkat [...] hogy a garanciát kérő fél kérése elől kitért a másik fél [...]