Dunántúli Protestáns Lap – 41. évfolyam – 1930.

VIII. Könyvismertetés - Dr. Futó J.: Gárdonyi Géza. Sándor P.

az egyház nevében elérzékenyült szeretettel, egy ezüst kelyhet nyújtva át emlékül, majd Horváth Imre igaz­gató az állami iskolai tantestület és gondnokság, Jó­kuthy Gyula vegyészmérnök a cementgyár, Sánta Jó­zsef ref. kántor a tűzoltók és leventék, Varga Erzsébet tanítónő és Puskás Zsófia iskolásleány a tanítványok, végül Puskás József a volt tanítványok, a már életben kintlevő egész új generáció nevében vettek sorban bú­csút, kiknek a lelkész egyenként válaszolt. A vár­megyei tanfelügyelőség írásban tolmácsolta elisme­rését és jókivánatát. A gyülekezet a templomhegy terén együtt maradt s egyenként könnyezve fogtak még egyszer kezet, kívánva a hosszú évtizedek küz­delmes munkája után boldog megelégedést, jó egész­séget szeretett nyugdíjba menő lelkészüknek és csa­ládjának. — Gyászhír. Őszinte részvéttel közöljük, hogy Csefkó Zsigmond balatonszőllősi református tanító életének 45. ivében elhunyt. A megboldogultat felesége és öt gyermeke •siratja. A hű munkás emlékezete áldott! — Új tanítók. A csetényi egyházközség Kiss László tanítójelöltet, a tápi egyhk. Máté János dencsházai tanítót, a tápszentmiklósi egyhk. Döbiősy József tanítójelöltet válasz­totta meg kántortanítójává. — Református keresztyén ifjúsági egyesületi kon­ferencia Veszprémben. „Református ifjúsági munkát min­den gyülekezetben! Teremtsük újjá a református egyházat az ifjúságon keresztül!" Ezzel a jelszóval tartott Dobos Károly országos titkár Veszprémben ifjúsági konferenciát, melyre a környékbeli gyülekezetekből vagy 50 földmives ifjú gyűlt egybe a szakadó eső ellenére is. Testvéri szere­tettel fogadta őket a helybeli ifjúsági egyesület és leány­egyesület. A konferenciára felsereglett ifjak a veszprémiekkel együtt mindnyájan résztvettek az istentiszteleten, melyen dr. Vass Vince enyingi lelkész prédikált Zsid. 10/12., 13. alapján. Az istentisztelet után kezdődött konferenciát a veszp­rémi egyházmegye nevében Kovács Lajos lelkészi főjegyző nyitotta meg. Kifejezésre juttatta, hogy az egyházmegye milyen sokra értékeli ezt a munkát és hogy milyen sokat vár tőle. A megújhodást. Tiszta, boldog ifjúság 'által egy­házunk virágzását és magyar hazánknak a sok bajból való kilábolását. Demjén Márton veszprémi lelkész a veszprémi egyház nevében köszöntötte az ifjúságot, Hajda Gyula hit­oktató pedig a veszprémi ifjúság nevében a vidéki ifjakat. Majd Dobos Károly- országos titkár tartotta meg előadását „Kik vagyunk, mit akarunk" cimen. Azt hisszük az előadás és Vass Vince prédikációjának hatása következtében az egybegyűltek közül gyülekezetük körében többen apostolai lesznek ennek a munkának. Délután minta-összejövetelt tartott Dobos Károly. Az ilyen konferencia nagyon alkalmas a belmisszió e munkaágának megindítására. Jó volna egész Dunántúlt beszórni ilyen konferenciával. Egyházi hatósá­gaink bizonyára mindenfelé támogatnák a központi ref. ker. ifjúsági egyesületet e törekvésében Veszprémhez hasonlóan. Ifjúságunk kérése: „Feljebb emeljetek,-feljebb ... Ott az én helyem Jézus mellett" most még mint a. tenger zúgása hallatszik. Oh, halljuk meg a kiáltást! A jövőnk dicső lesz. K. L. — Egyházkerületünkben az 1929/30. tanévben 252 mindennapos elemi iskola működött. Az általános ismétlő iskolák száma 215 volt, a gazdasági ismétlő iskoláké 31. Az iskolák közül egy tanerős 171, két tanerős 65, három tanerős 9, négy tanerös 5 és öt tanerős 1 iskola. Férfi tanító alkalmazásban volt 253, nőtanító 98, összesen 351. Rendes tanító 325, segéd, illetve ideiglenes 26. Tiz új is­kola épült 12 tanteremmel. A tankötelesek száma az előző évihez képest 10'6%-os, vagyis 1509 főnyi emelkedéssel 1-5.646-ra rúgott, ebből fiu 8025, leány 7621. Tanköteleseink közül 204 (1-3%) járt másfelekezetü és 968 (6"2 0/ 0) állami vagy községi iskolába. A mi iskoláinkba járt 2378 más­vallásu (189-el több, mint az előző iskolai évben). — A marosvásárhelyi református nagyhét, me­lyet az erdélyi és királyhágómelléki egyházkerületek közösen rendeztek, sok áldásban részesítette a meg­jelenteket. A nagyhetet bezáró nagygyűlés a kollégium udvarán folyt le, ahol Sulyok István püspök meg­nyitója után A református sajtóról dr. Nagy Sán­dor egyházmegyei gondnok, A református társadalmi élet megszervezéséről dr. Bernády György kollégiumi főgondnok tartott előadást. A záróbeszédet dr, Makkai Sándor püspök mondotta. Mint a nagyváradi Reformátusok Lapja irja: »minden eddigi nagyhét közül ez volt a legsikerültebb és legáldásosabb. Egy­felől azért, .mert résztvett benne egyházunk minden hivatalosa: tanítók, tanárok, lelkészek, presbiterek, sőt a nőszövetségek is, másfelől pedig, mert olyan óriási tömeget sikerült az Űr Lelke segítségével meg­mozgatni, amilyenhez hasonlót még egy alkalommal sem láttunk«. — A főiskola éremtárát Varjú József nyug. pénz­ügyi főtanácsos, egyházkerületi képviselő Erzsébet királyné arany-, Ferenc József ezüst emlékérmével és a salzburgi érsekség 1754-ből való talléréval gyarapította. Fogadja a nemesszivü adakozó e helyen is a főiskola hálás köszönetét. — A bécsi református magyar istentiszteletek október 12-én délután 3 órakor ismét megkezdődnek a Dorotheer-gasse 16. szám alatti templomban. Ez úton is kérjük mindazokat, akiknek Bécsben magyar ismerőseik vannak, hogy hívják fel figyelmüket a magyar istentiszte­letekre, melyek minden hónap második vasárnapján tartatnak. — A református lelkészözvegyek őrszentmiklósi szeretetházának intéző-bizottsága elhatározta egy fajbaromfi­telep létesítését. Felkéri az intéző-bizottság azokat a leány lelkészárvákat, akik e foglalkozás iránt képességet és haj­lamot éreznek magukban, közöljék cimüket özv. Szőts Farkasné intéző-bizottsági elnökkel (Budapest, II., Batthány­utca 2.). Az intéző-bizottság magára vállalja az ezen mun­kára jelentkezőnek megfelelő kiképeztetését azzal a felté­tellel, hogy az általa kiképezett lelkészárva kötelezi magát arra, hogy a Szeretetház fajbaromfi telepét legalább három évig vezeti. Amennyiben lelkészárva nem jelentkezik, refor­mátus tanítók leányárváinak jelentkezése is figyelembe vétetik. — A pápai Ref. Leányegyesület szept. hó 21-én délután tartotta rendes őszi közgyűlését, amely az évi munka rendjét a következőkben állapította meg : 1. Biblia­kör október 1-től kezdődőleg minden szerdán délután 6—7-ig, adventi hetekben csütörtökön. 2. Munkaórák október 4-től szombaton d. u. 5—7-ig. Utána énekkari óra. 3. Patronázs-összejövetelek folytatólagosan minden vasárnap délután fél 4—5-ig. Ennek keretében minden hónap harmadik vasárnapján mesedélután. 4. Gyermek­napi előadás október 5-én. 5. Tisza-emlékünnep október 26-án vagy nov. 2-án. 6. Leánynap november 16-án. 7. Mikulás-est december 6-án. 8. Szeretetvendégség dec. 7-én. 9. Karácsonyi bazár dec. 14-én. 10. Karácsonyfa­ünnep dec. 23-án. 11. Ismeretterjesztő előadásokkal egy­bekötött műsoros estélyek: január 11., február 1., már­cius 1., április 19., május 3. — A legfontosabbakat a legelső helyre. Az élet igazi boldogságának, győzelmének ez a titka. A mai élet keserves küzdelmében, hajszájában a pillanat megnyerésének lázában annyi ember felejtkezik el a legnagyobb dolgokról, az élet örök alapjairól, azért van olyan sok megfáradt, elkeseredett, reménytelen ember. A Magyar Keresztyének Naptára, ez a már annyi szivet felüdített, emberi életekre annyi fényt szóró leszakítós tömbnaptár megjelent. Minden ott­honba szeretné elvinni azt az áldott üzenetet, hogy az Isten megváltó szeretete változhatatlan, Jézus Krisz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom