Pápa és Vidéke, 12. évfolyam 1-53. sz. (1917)

1917-12-02 / 49. szám

1917 szeptember 16. PÁPA ÉS VIDÉKE 3. a liszt olcsóbbá tétele, ezt kivihetetlennek találja, s ezért készpénzben személyenkint 4—5 K-val kellene visszatéríteni, igy egyik­másik család 30—40 K segélyhez jutna. Ci­pőt alig fogunk kapni, mégis indítványozza, hogy a tanács sürgősen puhatolódzék cipő után. Bereczk dr. facipó't ajánl, ilyent bizo­nyára lehet beszerezni. Legény pénzkiosztást ajánl. Kerpel a cipő mellett van s csak másodsorban pénzkiosztás mellett. Jilek figyel­meztet, hogy a szülők és gyermekek már számítanak a cipőre. A vita bezárása után elfogadták Antal indítványát, hogy a v. tanács cipőt fog be­szerezni, s ha az nem lesz, pénzben osztja ki a 33 ezer koronát. Miután még a dohánygyár vizdijátalá­nyát 2 ezerről évi 3 ezerre emelték, az uj építészeti szabályrendeletet pedig életbe lép­tették, a közgyűlésnek 6 órára vége lett. Jelen volt mintegy 40 képviselő. Heti naptár. A veszprémegyházmegyei Directorium alapján. December 2. V. Ádvent I. vasárnapja (Bibiána sz) 3. H. Ferenc hv 4. K. Péter pk hv és dr (Borbála sz és vt) 5. Sz. — (Sabba apát) 6 Cs. Miklós pk és hv 7. P. Ambrus pk hv és dr 8. Sz. Mária szeplőtlen fogantatása nyol­caddal. 9. V. Advent II. vas. (nyolcad) Szentségimádások: Sümeg, Sümegcsehi, Óhid, Mihályfa, Tűrje, Zalabér, Marcali és Öreglak. NB. Dec. hó 3-án kezdődnek a Rorate név alatt ismert hajnali votivmisék. HÍREK. — Előléptetés. Hevesy József, cs. és k. vadászfőhadnagy, néhai Hevesy György, volt pápai molnárnak ezidőszerint az olasz harctéren küzdő fiát kapitánnyá léptették elő. — Botka József, magyar királyi 7-ik honvéd huszárfőhadnagy, a pápai háziezred egyik legnépszerűbb tisztje, aki Botka Jenő magánzónak és pápai templomatyának fia, a novemberi előléptetések alkalmával száza­dos lett. Ugyancsak t. századossá lépett elő Sir aus z Kornél pápai magántisztviselő, biz­tosítási főügynök, aki a 20-as honvédeknél teljesít szolgálatot s jelenleg a román fron­ton küzd. Őfelsége továbbá Szeleczky Béla dr. főhadnagynak a 10. népfelkelő parancs­nokság nyilvántartásában a századosi cimet és jelleget adományozta. Szeleczky százados polgári életében Budapesten k. járásbiró, s valamikor Pápa város számtisztje volt. Gra­tulálunk! — A szombati ünnep. Dec. 8-án, a B. Sz. M. szeplőtelen fogantatásának ünne­pén a pápai zárdában bucsu van. A nagy­templomban is ünnepi istentiszteleteket tar­tanak e napon, még pedig a következő sor­rendben: 8 órakor deákmise, melyet exhor­tatio előz meg. 9 órakor asszisztenciás nagy­mise, melyet szentbeszéd követ, 11 órakor csendes tnise, délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye. — A veszprémi püspök utja. Rott Nándor dr., veszprémi püspök úr Őméltósága dec. 6 ig Veszprémben marad, de már dec. 7-én ismét körútra indul: 8 án Nagykanizsán lesz, honnét a vidék érintésével Keszthelyen át dec. közepe táján visszatér székvárosába. — Személyi hir. Preiner István, vér­teskozmai plébános az elmúlt hét középső napjait Pápán, a szülővárosában töltötte. — Hajnali misék. Holnaptól kezdve dec. 22-ig bezárólag (vasárnap- és ünnep­napok kivételével) Pápán, a nagytemplom­ban, naponta reggel 6 órakor Roratenek nevezett fogadalmi misét mondanak. ... A főispán nyugtái. Dr. Rainprecht Antal, vármegyénk főispánja hozzánk is be­küldötte a „főispáni jótékonycélu alapra" befolyt adományok ujabb sorozatát (144.— 205. sz. nyugtákat). A hosszú sorozat vég­összege 2009 K, s az eddig gyűjtött összeg nov. 23-ig 28,297 K 80 f-t tesz ki. — Kitüntetett körorvos. A vármegyei orvosi kar egyik legfáradhatatlanabb tagját, Parányi Soma dr., ugodi körorvost, aki a háború alatt a katonai egészségügy terén is hervadhatlan érdemeket szerzett, mint öröm­mel értesülünk, a hadiékitményes II. o. vörös­kereszt-díszjelvénnyel tüntették ki. A nép­szerű orvost kitüntetése alkalmából igen szá­mosan keresték fel a legőszintébb gratulá­ciókkal. Mi is gratulálunk! — A Keresztény Munkásegyesület ma d. u. 5 órai kezdettel szórakoztató dél­utánt tart, melynek műsora a következő: 1. Orosz fogságból. Szavalja: Horváth Zsófika. 2. Párjelenet. Előadják: Kapa József és Mátz Mariska. 3. Beszéd. Mondja: Tomor Árkád egyl. elnök. 4. Asszony .vagyok. Monológ. Előadja: Tóth Mariska. 5. Féltékenység.Vigj. Előadják az egyesület tagjai. — A Pápai Leányegylet nov. 26-án és 27 én tartotta jótékonycélu előadásait a városi színházban, melyet mindkét alkalom­mal zsúfolásig megtöltött a művészetért lel­kesedő publikum. Lapunk szük terjedelme nem engedi, hogy hosszabban méltassuk ez esték műsorszámait, melyek mind magas színvonalon állottak és mindvégig lekötötték az érdeklődést. Az estélyt egy kedves, meg­lepő fordulatú színmű nyitotta meg, melyet Schönfeld Piroska, Sztraka János, Kovács István és Klein Szidike játszottak el pompás, összevágó előadásban. Szépházy Erzsike he­gedüművésznő Kis József jól ismert, kitűnő zongora kísérete mellett nagy zenei tudást és bravúros technikát kivánó darabokat adott elő s művészi játékával valósággal elragadta a hallgatókat. Dr. Domsitz Mihályné ének­művésznő számai szintén nagyon értékes pontjai voltak a programmnak; finom, haj­lékonyhangja a legszebb változatokban csen­gett s olyan hatást keltett, hogy szinte alig győzte ráadással. Sok taps jutott a művészi éneket kisérő Kis Józsefnek is. Meglepő, szo­katlan, de lebilincselő volt Domsitz Emmuska tánca, kinek graciózus, könnyed táncmozdu­latai és kifejezésteli arcjátéka szintén nagy tetszést váltottak ki a publikumból. A mű­sor, mely mindkét este ugyanaz volt, a Le­ányegylet művészi színvonalon álló estélyei­nek számát gyarapította és dr. Fürst Sán­dorné elnöknő fáradságot nem ismerő buz­góságát dicséri. — A Felsővárosi Róm. Kath. 01v.-kör ma, vasárnap d. u. 6 órakor gyűlést tart a hadikölcsön érdekében. Az elnökön kívül, Karlovitz Adolf is fog beszélni. — Gyászrovat. Ifj. Kunszt Henrik, pápai tekintélyes vaskereskedőt, az ev. gyü­lekezet számottevő tagját a napokban szo­morú gyászeset érte: elvesztette egyik leg­kedvesebb gyermekét, a család becézett sze­mefényét, a 4 éves kis Iduskát. A temetést, mely kedden délután 3 órakor nagy részvét mellett ment végbe, Dubovay Géza s. lel­kész végezte. — Kristyán Gyula, 62 éves pápai lakatos mult kedden váratlanul meg­halt. A 11 év óta özvegy családfő 7 élő gyermeket hagyott hátra. Szép polgári disz­szel végbement temetésén igen számosan vettek részt. Ny. b! Hálanyilatkozat. Szeretett kis Iduska lányom ha­lála és temetése alkalmával a város és vidék minden társadalmi rétegéből oly sok oldalról kerestek fel a részvét min­den jelével, hogy mindazoknak, akik koszorút küldöttek a kis ravatalra, s végül ama sokaknak, akik a gyászszer­tartáson megjelentek és résztvettek, csak ezúton mondhatok hálás köszöne­tet azért, hogy ezzel úgy a magam mint pedig családom mérhetetlen fáj­dalmát enyhíteni igyekeztek. ifj. Kunszt Henrik. — Gazdasági főfelügyelő kinevezése. A király gazdasági felügyelőnket, Kluge Fe­rencet, akinek már régebben adományozta a gazdasági főfelügyelői cimet és jelleget, most valóságos főfelügyelővé nevezte ki. — A Jókai-kör ma, vasárnap d. u. 5 órakor a ref. nőnevelő-intézet dísztermében házi estélyt rendez. Belépó'-dij nem tagoknak 1 korona. — Eljegyzés. Dr. Lóránt Aladár orvos, Löffler Sámuel helybeli kereskedő fia, elje­gyezte Tickler Ilona szigorló orvosnőt Buda­pesten. — Délutáni esküvők. Az uj veszprémi püspök legújabban kiadott körlevelében, me­lyet helyszűke miatt csak a következő szá­munkban ismertethetünk, elrendelte, hogy ezentúl délután is lehet esketni, s ehez dis­penzáció kérése felesleges. — A pápai postahivatalnál a pósta­csomagok körül elkövetett bűnös manipulá­ciónak — szenzációs eredménnyel nyomára jöttek. Jegyesek. E rovat alatt közöljük a pápai plébá­nia hivei közöl a jegybenjárókat, kik a szó­székről is hirdetve lesznek. Aki ezek között törvényes házassági akadályt tud, jelentse a plébánián. Tóth Zoltán, asztalos, pápai lakos — Borbély Mária, anyja nagyacsádi napszámos. Laky Gyula, pápai lakos, ács, özvegy — Csukárdi Erzsébet, apja: János, pápai nap­számos. Szerkesztői tizenetekek. Dr. V. Gy. Helyszűke miatt jövő számra maradt. Köszönjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom