Pápai Hírlap – XXI. évfolyam – 1924.

1924-01-05 / 1. szám

PAPAI TpápTT MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON REFOftMÁIlfö rÜl»Ü: ^ UK WMF cesztőség: Liget-utca 6. si ár : Egy hónapra 1SOO Irorona. Egyes szám ára 500 korona. Laptulajdonos főszerkesztő: DR. KÖRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Nem jól köszönt be az újesztendő. Míg a tavalyi a cipő meg a ruha meg­drágulását hozta, az idei a húsra, tejre és lisztre vetette magát és bizony-bizony keserűvé tette az újévi faiatokat. Már akinek jutott belőlük, mert sokan bizony csak üvegen át nézték a szép zsíros húsokat s egyéb jókat, asztalukra nem jutott belőlük. De újévre megkaptuk a kölcsönszerződés második jegyzőkönyvét is és annak útvesztőiben bolyongva azt a reményt merítjük, hogy végre közele­dik a stabilizáció annyira óhajtott ideje. Ez lesz az, ami hihetőleg nyugvóra jut­tatja az élelmiszerek árának kérdését is és megszünteti azt a lehetetlen állapotot, amikor csak a zavarosban halászók tud- j ják maguknak — hosszkor is, besszkor ! is mindig — a legjobb falatokat kiemelni j s jutni fog napi, biztos kenyér, csöpp ! zsír és hús is a becsületes, dolgos em- j bereknek is. Dr. Antal Géza j a holland királynő előtt. Magyar ajándék Hollandia uralkodójának. December hó 21-én adta át dr. Antal Géza, a Magyar-Holland Társaság alelnöke Hágában a királynő palotájában elhelyezett pompás üvegfestményt, Nagy S. művész alko­tását, a Magyar-Holland Társaság ajándékát. Vilma királynő a küldöttséget, melyben résztvett Mendlik Oszkár festőművész s Kállay Kálmán dr. debreczeni tanár is, nevezett nap délutánján fogadta s miután a küldöttség tag­jainak bemutatása megtörtént, dr. Antal Géza a következő beszéd kíséretében adta át a meg­kapó ajándékot. Felséges Asszonyom! A Magyar-Holland Egyesület azzal a kel­lemes, de nehéz feladattal bizott meg, hogy tolmácsa legyek mélyen érzett hódolatának s tolmácsa egyúttal ezernyi ezer magyar szülő és az egész magyar nép hálájának. Nehéz a feladat, mert érzelmek sohasem adhatók vissza teljesen szavakkal, s én nagyon is érzem, mennyire hiányoznak szavaim emez érzelmek megközelítő kifejezésére is. Legyen szabad azonban remélnem, hogy amit én sza­vakkal kifejezni nem tudok, azt felséged szive mint nőé és anyáé, meg fogja érteni. Ha anya valamikor állott gyermeke beteg­ágyánál — megértheti, mit kellett érezni annak a sok ezer anyának, ki gyermeke egészségét u fokozatosan hanyatlani látta, de megérti azt az Őrömet is, mely ezekbe az anyaszivekbe tért, midőn megnyílt a lehetőség, hogy gyermekük megrendült egészségét az itt Németalföldön nekik nyújtott gondos ápolással helyreállni lássák. Három izben mutatta meg Németalföld nagy arányokban a maga jóindulatát Magyar­ország irányában és a hódolatnak az a jele, melyet a Magyar-Holland Egyesület nevében felajánlani szerencsém van, e három eseményt . művész kézzel örökítette meg. Az első esemény volt a magyar prédiká­torok megszabadítása a gályákról, melyet a nagy tengeri hős De Ruyter Mihály a német­alföldi rendek utasítására dicső halála előtt kevéssel hajtott végre. A második esemény volt Németalföld köz­vetítése, Lipót német római császár és magyar király, majd ennek fia I. József és a Rákóczi Ferenc fejedelem alatt szabadságukért küzdő magyarok között, mely alkalommal Németalföld követei, Hómel Bruyninx és gróf van Rechteren Almelo Magyarországra jöttek, hogy személyes közbejárásukkal biztosítsák az évszázados török háborúk által oly sokat szenvedett országnak a békét. A harmadik esemény most folyik sze­meink előtt: amikor ezer és ezer holland ne­velőszülő siet segítségére ezer, és ezer a háború által nyomorba taszított magyar szülőnek gyer­mekei megmentésére. A holland szív, melyet a magyar költő annyi joggal dicsőit, ez alka­lommal az emberszeretet legszebb virágait tün­tette fel. Felséges Asszonyom! Éppen most 300 éve annak, hogy Bethlen Gábor erdélyi feje­delem követe megjelent Hágában, hogy biza­lommal kérje a rendek és Móric herceg támo­gatását, mint ezt a birodalmi levéltár adatai évszázadok multán is tanúsítják. Legyen ez az üvegfestmény, mely felséged engedelmével a királyi palotában nyert elhelyezést, még év­századok múlva is tanúja annak a hálának, melyet a magyar nép ápol szivében Német­alföld s annak jubiláló uralkodónője iránt s mely ebben az imaszerű óhajban keres és lel kifejezést: Éljen a Felséges Orániai Ház, Éljen Vilma királynő, Éljen, Éljen, Éljen! A beszéd azon passzusánál, melynél dr. Antal Géza a művészkéz által megörökített történelmi kapcsolatokról szólt, a teremben a villanyt eloltották s a festmény mögött elhelye­zett villamos reflektor varázsos fényt bocsátott a terembe, pompásari érvényesítve a festmény szépségét. A beszéd után az uralkodónő meleg szavakkal mondott köszönetet a szép gondo­latért s annak művészi kiviteléért s fölhívta dr. Antal Gézát, hogy tolmácsolja háláját a Magyar Holland Társaság s mindazok iránt, kik nagy vagy kis adományaikkal a szép terv megvaló­sítását elősegítették. Majd megmagyaráztatta részletesen a festmény történelmi jeleneteit s azután a küldöttség többi tagját tüntette ki megszólításával. A fogadtatás majdnem egy óráig tartott s távozás előtt a királynő újra dr. Antal Gézához fordult, hogy ismételten ki­fejezze elismerését és köszönetét. Városi közgyűlés. - 1924 jan. 2. ­Pápa város képviselőtestülete e héten, szerdán gyűlést tartott. A napirendnek kima­gasló pontja nem volt, jóformán minden vita nélkül elfogadták a tanácsi javaslatokat. A napirend előtt dr. Tenzlinger József polgármester üdvözölte az új évben a képviselő­testületet. Ezután elparentálta az elhunyt Mar­tonfal vay Elek volt h. polgármestert és Kiss Móric pénztárnokot. Mindkettőnek emlékét jegyzőkönyvileg megörökítették. Jelentette to­vábbá a polgármester, hogy a tanács a pénz­tárnoki állásra Tóth Ferenc ellenőrt, az ellen­őrire Wohlmuth Lajos számtisztet helyettesítette be, amit jóváhagyólag tudomásul vettek.* Pau­pera Ferenc képviselőhöz karácsonyi jótékony adományaiért köszönőiratot küldenek. Bejelen­tette továbbá a polgármester, hogy pótköltség­vetést azért nem terjesztettek elő, mert a ma­gasabb jövedelmek az előálló magasabb ki­adásokat fedezik. Végül referált a törvényható­ságiig jóváhagyott ügyekről. A tárgysorozat rendjén a következő ügyek nyertek elintézést: A városi tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak az államival egyező külön segélyt szavaztak meg. Somogyi József és Bornemissza József hozzászólása után meg­szavazták a városi inségadót, mely az 1923. évi jövedelmi adó 10%-át teszi ki. A kémény­seprőket abbeli kérelmükkel, hogy a kémény­seprési illetékeket felemelhessék, elutasították. A bemutatott vadászati bérszerződéseket a közgyűlés jóváhagyta. A gyám- és alapít­ványi pénztárak feleslegének gyümölcsöző el­helyezésére vonatkozólag kimondták, hogy 2-5—2 5, illetve 1 — 1 arányban a Pápai Taka­réknál, Pápai Hitelbanknál, Leszámítoló és Közgazdasági Banknál helyeztessenek el. Néhai Kiss Móric pénztárnok temetésének költségét a város magára vállalta, a szükséges 600.000 K-t a közgyűlés megszavazta. Végül illetőségi ügyeket intéztek el és ingatlanszerzési ügyben kiadott bizonyítványokat mutattak be. ÚJDONSÁGOK. — A város üdvözlése. A városi tanács legutóbbi üléséből a Pápai Hírlapot fennállása 20-ik évfordulója alkalmából üdvözölte, kérvén a szerkesztőséget, hogy azt az objektív támo­gatást, melyben a város ügyeit mindenkor ré­szesítette, a jövőben is fenntartani szívesked­jék. — Az érdemes tanács üdvözlésében meg­nyilvánuló figyelemért, mint a város érdekében folytatott önzetlen munkánk elismeréséért, e helyen is őszinte köszönetünket nyilvánítjuk. — Üj egyetemi magántanár. A köz­oktatásügyi miniszter dr. Kluge Endre egyetemi tanársegédnek „a törvényszéki elmekórtanból* megszerzett egxetemi magántanári képesítését megerősítette. A filtal tudós, ki mint kiváló elmeorvos, eddig is hírnévre tett szert, váro­sunk szülötte, dr. Kluge Endre ügyvéd és takarékpénztári alelnök fia. — Veszprém jótevője. Egy magát meg­nevezni nem akaró kanonok 7,725 000 K-t juttatott Veszprém városának három egyenlő részben a városi szegényház, az építendő árva­ház és építendő kórház javára. — Széchenyi-bál. Igazi előkelő úri mu­latságot tartottak múlt szombaton a Széchenyi­szövetségbe tömörült pápai főiskolai hallgatók a Széchenyi István arcképével ékesített Griff­teremben, hol igen nagy és díszes bálozó kö­zönség jelent meg. A bált az egyik díszelnök, Esterházy János gróf nyitotta meg a bálanyá­val, Tenzlinger József polgármester nejével lej­tett táncával. A mulatságon sok szép fiatal leány és asszony volt jelen s a figyelmes ren­dezőség pompásan gondoskodott szórakozta­tásukról. Az erkölcsileg és anyagilag fényes sikerű bál csak a reggeli órákban ért véget. — A táplálkozásról, a megélhetés nehéz küzdelmei közt mindnyájunkat érdeklő témáról tartott előadást e hó 2-án ifj. dr. Csehszom­bathy László klinikai orvos. Gazdag tudással összeállított előadásában áttekinthető képét nyújtotta a kalória-teóriának s ennek alapján összehasonlította az egyes közhasználatú táp­lálékok tápértékét. Szólott a táplálékok vitamin­tartalmáról, kimutatva, hogy ebben a tej, vaj, a zöld főzelékek (főkép a káposzta) a legdú­sabbak. Sok okulást nyújtott a szükséges és a fölösleges táplálékok felsorolásával. Végül rész­letesen szólt a csecsemők táplálásáról s ami ebben legfontosabb, a táplálás helyes időrend­jéről. A tanulságos szép előadást a hallgatóság nagy elismeréssel honorálta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom