Pápai Hírlap – XXIX. évfolyam – 1932.

1932-01-02 / 1. szám

1932 január 2. PAPAI HIRLAiB Mindenki megtalálja azt a könyvet, ami érdekli a „Korvin" Kölcsönkönyvtárba!! Pápa, Korvin-utca 15. szám. Iratkozzék be! A megjelenő újdonságok, magyar és német könyvek kaphatók. Kölcsönzés vidékre is! látása is volt és hogy törvényszéket is kapjon. A Győr vármegyéhez való csatlakozás a város ipari és gazdasági fejlődése szempontjából az eddigi állapothoz képest még a visszaesés le­hetőségével is fenyegetne. Karlovitz Adolf sze­rint Pápa városára nézve a Győr vármegyéhez való csatlakozásnak csak abban az esetben volna kézzelfogható előnye, ha a Pápa váro­sával és pápai járással kibővült vármegyének Pápa lenne a székhelye. Dr. Mohácsy Lajos azoknak ad igazat, akik úgy Pápa városának, mint az egész pápai járásnak Győrhöz leendő csatolását sürgetik. Kormányzati, törvényho­zási és honvédelmi szempontok is ezt követe­lik. Veszprém a járásra nézve szinte megköze­líthetlen, a vasúti összeköttetés gyarlósága miatt. Kohn Miksa Mihály szerint Veszprém­hez Pápát semmi sem köti, a csatlakozást elő­nyösnek tartaná. Böhm Samu is azon nézeten van, hogy Pápa város és környéke kereske­delmi, ipari, közlekedési és sok egyéb szem­pontból Győrhöz tartozik. Schneider Géza is szivesebben látná, ha Győr megyéhez tartoz­nék Pápa városa, de ez idő szerint, véleménye szerint, gazdasági viszonyaink tekintetében semmi eredménnyel nem járna a csatlakozás. — Dr. Szabó ímre budapesti esperes. A budapest székesfőváros református egy­házai új külön egyházmegyévé egyesültek a dunamelléki egyházkerület kebelében. Az új református egyházmegye első esperesévé az összes egyházak szavazataival egyhangúlag dr. Szabó Imre fasori református lelkészt vá­lasztották meg. Ez a választás bennünket, pá­paiakat azért érdekel közelebbről, mert dr. Szabó Imre a pápai kollégiumnak volt kitűnő növendéke, a theologiának hallgatója, majd széniora, akinek nagy tehetségét már akkor itt is méltányolták. Dr. Szabó Imre az egész ország legfiatalabb református esperese, akit nagy szervező ereje, szónoki képessége 42 éves korában juttatott diszes pozíciójához. — Esztergom új polgármestere. Eszter­gom városa e héten választotta meg új polgár­mesterét. Az állásra öten pályáztak: Dr. Bren­ner Antal v. főjegyző, dr. Ettler Jenő v. fő­ügyész dr. Glatz Gyula főispáni titkár, aki a polgármesteri állásra be volt helyettesítve, dr. Magos Lajos budapesti törvényszéki biró és dr. Sántha József v. tanácsos. A választást az An­tony Béla dr. nyugdíjaztatásával kapcsolatos heves küzdelmek előzték meg. A jelöltek közül a hercegprímás, aki ez ügyben nyilatkozott is, Magos dr. mellett foglalt állást, mint aki az eddigi küzdelmektől távol állván, mintegy pár­tok felett állva veheti át a város kormányzását. A főispánnak és a város orsz, képviselőjének, Mátéfy Viktor plébánosnak viszont Glatz Gyula volt a jelöltje. A szavazásnál, melyben maga a prímás is részt vett, Glatz és Magos egyenlően 17—17 szavazatot nyertek, rnig a többi szava­zat a három másik jelölt közt megoszlott. A megismételt szavazásnál Glatz Gyula 36, Magos Lajos 30 szavazatot kapott s igy Esztergom új polgármesterének dr. Glatz Gyulát választották meg. — Leventék karácsonya. A Pápai Le­vente-egyesület december hó 25-én, karácsony napján bensőséges házi ünnepélyt rendezett, amelynek keretében dr. Uzonyi Kálmán h. polgár­mester szép szavak kíséretében átnyújtotta dr. Konkoly Thege Sándornak, az egyesület áldozat­kész elnökének az aranyérmet és díszoklevelet, valamint Horváth István főoktatónaka bronz-érmet és díszoklevelet, amelyekkel az Orsz. Testneve­lési Tanács tüntette ki őket. A kitüntetésekért dr. Konkoly Thege Sándor Horváth István nevében is hálás köszönetet mondott, kijelentve, hogy továbbra is teljes igyekezetével azon lesz, hogy a levente-intézmény minél jobban megfelelhes­sen hazafias missziójának. A levente-zenekar eljátszotta a Konkoly-indulót, amelyet az egye­sület zenekarának új karnagya, Ecker Lajos, a győri katonazenekar helyettes karnagya szerzett Konkoly Thege Sándor tiszteletére. A pattogó ritmusu induló nagy tetszést váltott ki, s a közönség kívánatára meg is kellett ismételniük. Ez alkalomból nyilvánosan is lerójuk elismeré­sünket az új karnagy iránt, aki pár hónap alatt a levente-zenekart a fejlődés bámulatos fokára emelte. Valóban gyönyörűség volt hallgatni preciz játékukat. Egy kis levente, Kovárczik József karácsonyi verset szavalt, amelyben bánatos hangokban tolmácsolta a magyar gyermekek panaszát, hogy elrabolták tőlük a karácsonyfás Kárpátokat. Ezek után dr. Konkoly Thege Sándor elnök elbuczuztatta a levente-intézményből ki­lépő 1910-beli leventéket, akiket a legjobb év­folyambelieknek nevezett. Emléklapot nyújtott át nekik. Maja Konkoly Thege Balázs a kará­csonyi ajándékokkal megrakott asztal mellől nemes hévtől áthatott lelkesítő beszédet intézett levente társaihoz. Végül kiosztották a leventék­nek a karácsonyi ajándékokat. Legtöbbje kapott egy köteg fát, hust, zsirt és kalácsot, másik része pedig keztyüt, nyakkendőt és ugyancsak ünnepi kalácsot. A fiuk boldogan vették át az ajándékokat, amelyeket a Mikulásnapi estély jövedelméből szerzett be a gondos és előrelátó vezetőség. — Marton í. L. nyugalomban. A letűnő 1931. esztendővel jól kiérdemelt nyugalomba vonul a helybeli izr. hitközség érdemes mun­kása: Marton I. L. hitközségi titkár, aki nem kevesebb, mint 52 éven át szolgálta külön­böző tisztségekben odaadó hűséggel és be­csülettel hitközségét; de köztisztelettől öve­zett munkása volt társadalmi életünknek is. Az izr. hitközség bizonyára megfelelő módon rója le vele szemben a tisztelet és hála adó­ját, ám mi. is a legteljesebb elismeréssel em­lékezünk meg a közélet terén kifejtett önzet­len mukásságáról, s az agg patriarkának őszin­tén kívánjuk, hogy a nyugalom éveit csend­ben, békében és jó egészségben még igen soká élvezhesse. — A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése. A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület mult héten tartotta köz­gyűlését Holitscher Károly orsz. képviselő el­nöklésével. Az elnök tartalmas megnyitójában a gazdasági helyzetet vázolva, a gazda­közönséget kitartásra, összefogásra buzdítva, többek között ezeket mondta: »Meg kell ér­teni mindenkinek, hogy a gazdasági helyzetet politikai pártszempontból elbírálni nem sza­bad. Minden magyar embernek kötelessége legyen az összetartás, tegyünk félre minden pártérdeket, mert csak együttes erővel küzd­hetjük le a válságot. A kormány lényeges ered­ményt ért el a transzfermoratóriummal, mely­ről politikai pártkülönbség nélkül el kell is­merni, hogy az első javuláshoz vezető óriási lépés. A végsőkig küzdenünk kell az infláció ellen, mely, ha pillanatnyilag, a gazdaközön­ségre előnyös lenne is, végeredményben min­den vagyont tönkretenne. Kisgazdáink ne csüggedjenek el a jelenlegi rossz értékesítési viszonyok miatt, igyekezzenek exportképes, jóminőségü, egyöntetű tömegcikkek termelé­sére, fokozott takarmánytermeléssel az állat­tenyésztés fejlesztésére és fogadják el saját érdekükben a termelés terén a felsőbb irá­nyítást és tanácsokat«. A közgyűlés egyik megüresedett alelnöki székébe egyhangúlag dr. Weszely Tibor ihászpusztai földbirtokost választották. A közgyűlés egyhangúlag elfo­gadta az 1932. évi költségelőirányzatot és az Egyesület 1932. évi működési tervezetét. — Kenessey Zoltán dr. vármegyei II. főjegyző előadta, hogy a vármegye legutóbbi törvény­hatósági bizottsági gyűlésén indítvány téte­tett az iránt, hogy a vármegyei állattenyész­tési szabályrendelet azon intézkedése, hogy a jövőben csak törzskönyvezett apaállatok hasz­nálhatók köztenyésztésre, a mai súlyos hely­zetre való tekintettel helyeztessék hatályon kivül. Kérte a közgyűlést, hogy ezen ügyben foglaljon állást és határozatáról a vármegye alispánját értesítse. A közgyűlés egyhangúlag az állattenyésztési szabályrendelet szigorú végrehajtása mellett foglalt állást, mert a nem törzskönyvezett apaállatok használata állat­tenyésztésünket évtizedekre visszavetné. — Szabad a lóexport Lótenyésztő gaz­dáinkat kellemesen fogja érinteni az a hir, hogy Svájc, amely a mult hónapban a magyar lóexportot megtiltotta, tilalmát felfüggesz­tette. — Színészet Pápán. Halmi Jenő győri szinigazgató falragaszokon tudatja, hogy jól szervezett társulatával, amely most az Alföl­dön játszik,, a közeli napokban egy hónapi időtartamra városunkba jő. Az előadásokat a Levente-Otthonban tartják. Megnyitóul a »Csókos Régiménk c. operettet adják. — T. I^ap Nelli titkárnő bérletek gyűjtése céljából városunkban tartózkodik; ajánljuk a műpár­toló közönség figyelmébe. — Eljegyzések. Csillag Ilonka és Krá­nitz József m. kir. kertészeti intéző, "t. hadnagy, jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.) Schweighoffer Teruska (Nagytevel) és Keszey Ferenc (Pápa) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Rúcz Júliát eljegyezte ifj. Gerencsér Jó­zsef kecskeméti községi tanító. (Minden külön értesítés helyett.) — A Pápai Leányegyesület házi­estéiye. (Mult számunkra későn érkezett.) A Pápai Leányegyesület tervbevett háziestélyei­nek sorozatát dec. 19-én dr. Weltner Sándor nyitotta meg, aki „A lélek kettéhasadása cím­mel tartott előadásában — melyhez az alap­motívumot Lengyel Menyhért Evelin c. szín­müvéből vette — az emberi és főleg a női lélek kettősségéről beszélt, okos, előkelő modorban, tanulságos és szellemes tartalommal, kivételes egyéniségének azzal a bájával, mely hallgató­sága előtt annyira vonzóvá teszi. A Leány­egylet csak kötelességet teljesít, amikor háláját a nyilvánosság előtt is lerója dr. Weltner Sándor iránt azért a szívességéért, hogy a mostani sötét, gondterhes időkben nem zárkózott el az egyesület kérése elől, hanem segítségére volt abban a törekvésben, hogy kulturmunkáját folytathassa. — Kaufmann Jenő titkár szép és meleg szavakkal üdvözölte az illusztris előadót és köszöntötte a nagyszámban megjelent pub­likumot. A műsort kiegészítéséül még Gerstl Ilus szavalt Jávor Bella, Kosztolányi és Rilke­verseket, intelligens felfogásban. — Orvosi hír. Borbély András dr. néhai Heller Lajos dr. Márton István utca 3. szám alatti fogorvosi rendelőjét átvette s a fog- és szájbeíegek számára a rendelést megkezdte. — Mansz-tea. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pápai csoportjának a havo­ként tartott rendes teadélutánja január hónap­ban elmarad. Az elnökség. — Találta ott egy ing; igazolt tulaj­donosa a rendőrkapitányságon átveheti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom