Pápa és Vidéke, 15. évfolyam 1-113. sz. (1920)

1920-08-19 / 68. szám

2. PÁPA ÉS VIDÉKE 1920 augusztus 10. — A varsói csata. — Bécs, aug. 18. A Neue Freue Pressenek jelentik. Varsóból: A varsói nagy csata három nap óta szüntelenül tart. A közélelmezés vezetője kijelentette, hogy Varsó bőségesen el van látva élelmiszerekkel három hétre. A frontról visszatért törzstisztek kijelentése szerint Varsó északi frontján hősies ellen­tálást tanúsítanak a lengyel csapatok. Berlin, aug. 18. Danzigból jelentik, hogy a harcok Varsóért tovább folynak. Az oroszok jobbszárnya Novogeorgievsk elfoglalásán fá­radozik. A Varsóból Lodzba vezető uton tiz­ezerszámra menekülnek az emberek. Az oroszok elfoglalták Sokalt és 30—40 kilomé­terre állanak Lembergtől. Páris, aug. 18. Franciaország Romániá­ban is lépéseket tett Lengyelország érde­kében s támogatta Wrangel tábornoknak azt a kérését, hogy a román kormány elismerje. Azonban Wrangel kérése eredménytelen ma­radt. Ennek következtében Románia és Fran­ciaország közt feszültség támadt, s — hir szerint — a francia kormány megfenyegette a bukaresti kormányt, hogy újra fel fogja vetni az erdélyi és a besszarábiai kérdést. Magyar gazdasági parlament. Budapest, aug. 18. A nemzetgyűlés még junius hónap folyamán egy indítványt fogadott el, mely német mintára gazdasági parlament fel­állítását javasolja. A nemzetgyűlés elhatározása után mintegy másfél hónapig semmi sem történt avégett, hogy a tervezett intézmény életbe lépjen, mígnem most megkezdték annak előmunkálatait. Az eredeti terv szerint ez a gazdasági parlament szolgálna arra is, hogy idővel ebből fejlődjék ki a törvényhozás második kamarája és ezért az akció fokozottabb érdeklődésre tarthat számot. Illetékes helyre fordultunk felvilágosításért és a következő magyarázatot kaptuk: — A gazdasági parlament gondolatát Németországból kaptuk, ahol azt a hely­színén már eddig is több szakemberünk ta­nulmányozta. Ennek az intézménynek a szük­ségességét olyan körülmények magyarázzák .meg, amelyek azonosak nálunk és Német­országban. A vesztett háborút ott és itt is forradalmi átalakulások követték nyomon és mindkét országban álkotmányozó nemzet­gyűléseknek kellett összeülniök a legszéle­sebben kiterjesztett választási rendszer alap­ján. A széleskörű választási rendszer kétség­telenül kedvezőtlen hatással van a parla­mentek szellemi színvonalára és nem teszi valószinüvé azt, hogy szakemberek nagyobb számmal jussanak mandátumhoz. Német­országban mégis kedvezőbb eredménnyel jártak e tekintetben a birodalmi gyűlési vá­lasztások, mert több mint nyolcvan doktor került be, holott az ottani magasabb doktori képesítésnél fogva ez a cim körülbelül meg­felel a mi egyetemi tanári fokozatunknak. Ennek dacára Németországban szükségét látták csakhamar annak, hogy olyan ügyek számára, melyek szakértelmet igényelnek és melyeket nem lehet tisztán politikai szem­pontból elbírálni, külön tanácskozó és véle­ményező testületet létesítsenek, annál inkább, mert mint nálunk, ott is hiányzik a törvény­hozás második kamarája. így hozták létre a birodalmi gyűlés gazdasági parlamentjét, amely annyira bevált, hogy most már az egyes országok felállítják a maguk hasonló intézményét. A német gazdasági parlament rendelteté­sénél fogva arra hivatott, hogy a gazdasági szakkérdéseket megvitassa, mielőtt azok a birodalmi gyűlés elé kerülnének és azokról véleményt mondjon. Ez a vélemény kétség­telenül nagy befolyással van a birodalmi gyűlés határozataira, melyekre abban az irányban van különösen hatással, hogy azo­kat ne a tiszta politikai, illetve pártpolitikai célzat irányítsa, hanem az ország egyetemes gazdasági érdeke. A gazdasági parlamentet ugy alkották meg, hogy abban benn vannak az összes érdekképviseletek megbízottai és mindazok a kiváló szakemberek, akik, bár .mandátumhoz nem juthattak a választásokon, de akiknek hozzászólása csak tanulságos és hasznot hajtó lehet. — Ezt az intézményt akarjuk mielőbb mi is megvalósítani, azzal a bizakodással, hogy majd ebből sarjadhat ki idővel a törvény­hozásnak, az előbbi főrendiházat helyettesítő második kamarája. Nálunk még nagyobb szükség van egy ilyen véleményező testü­letre, egyrészt azért, mert parlamentünk szellemi színvonala kétségtelenül alatta van a német birodalmi gyűlésének, másrészt pe­dig, mert a mi nemzetgyűlésünk sokkal egy­oldalubb és abban nagy és fontos társadalmi és gazdasági érdekek egyáltalában nincsenek képviselve. Már eddig is elég példánk van arra, hogy a nemzetgyűlés csak egyoldalú, szűkebb körben mozgó gazdasági kérdéseket képes és hajlandó szakszerűen megvitatni, a kereskedelem, az ipar problémái, főképpen azonban a pénzügy mélyebben szántó fel­adatai nem találkoznak kellő érdeklődéssel és megértéssel. Emellett a gazdasági kérdé­sek megvitatását úgyszólván kizárólag poli­tikai szempontok irányítják és az ország egyetemes gazdasági szempontjai nem ér­vényesülnek. — Ezért óhajtunk egy olyan hivatott szer­vet megalkotni a parlament mellé, mely ennek segítségére volna mindazoknak a kér­déseknek a tisztázásánál, melyek szakértelmet és ezen a téren gyakorlatot kivánnak. A kérdés tanulmányozása már folyamatban van és bizunk benne y hogy a nemzetgyűlés hatá­rozata mielőbb testet fog ölteni. HÍREK. A hadifoglyokért! A veszprémegyházmegyei hatóság a kö­vetkező hivatalos hirt teszi közzé: A még mindig idegen hadifogságban lévő honfitár­saink szomorú sorsa egy hatalmas mozgal­mat váltott ki, melynek célja a szerencsétlen véreink hazahozatalára szükséges nagy összeg előteremtése. A belügyminiszter ur a honvé­delmi miniszter úrral egyetértőleg az egész ország területére gyűjtést rendelt el, amelynek eredménye a hadifogságban lévők hazahoza­talának költségére fordittatik. A gyűjtés a vi­déken augusztus hó 20., 21.és 22.-én gyűjtő­bizottságok utján a közigazgatás szerveinek részvételével hajtatik végre, miért is az egy­házmegyei lelkészkedő papság ezennel felhi­vatik, hogy a gyűjtési napokra a hivek figyel­mét felhívja, Szent István napján a nagy célt a szószékről is méltassa, a híveket adako­zásra serkentse és magyarázza meg, hogy ne alamizsnát adjanak, hanem azt a köteles adót róják le, amivel hadifogoly honfitársainknak tartozunk. Veszprém, 1920. évi augusztus hó 12. Egyházmegyei Hivatal. — Tanári kinevezés és áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Desics József és Wohlmut István bajai állami taní­tóképző intézeti tanárokat a pápai tanítóképző intézethez osztotta be szolgálattételre; a pá­pai tanítóképzőből pedig Dienes Károly me­nekült tanitóképezdei tanárt a székesfehérvári kir. tanfelügyelőséghez helyezte át. — A P. Sp. E. ujabb budapesti győ­zelme. A Pápai Sport-Egylet ifjúsági atlétái a F. T. C. országos versenyén ujabb értékes győzelemmel vonták magukra a figyelmet. Tömör Béla 280+23=203 cm.-es ugrásával ugyanis a rudugró előnyversenyben első dijat nyert. Az Óbudai Torna-Egylet csütörtöki versenyén szintén résztvesz az egyesület; a versenyzők a mai vonattal már el is utaztak. — Hadifoglyok indulása Vladivosz­tokból. A Magyar Távirati Irodának je­lentik: Az American Relief Comitó távira­tozza Newyorkból, hogy szeptember közepén több hajó fog haza indulni magyar hadi­foglyokkal Vladivosztokból. — Az egyesületi gyűlések ellenőrzése. A pápai rendőrkapitányság az egyesület"' vezetőinek tájékoztatása és miheztartás véget\ közli, hogy a 6.662—1920. M. E. számú rendelet értelmében a kormányhatóságilag láttamozott egyesületek és fiókegyesületek elnökei bármiféle gyűléseket a rendőr­kapitányságnak a gyűlés megtartása előtt legalább 3 nappal a gyűlés tárgyának, helyé­nek és idejének megjelölésével tudomás végett tartoznak írásban bejelenteni. Ameny­nyiben a rendőrhatóság 24 óra alatt a beje­lentésre vonatkozólag nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, hogy a bejelentést tudomásul vette. A rendőrhatóság a gyűlésen megjelen­het és ha szükség mutatkozik rá, ezt felosz­lathatja. Aki ezen rendelkezést megszegi, büntetendő kihágást követ el; a bejelentés elmulasztása pedig elegendő ok az egyesület működésének fölfüggesztésére. Ezen tilalom, alól egyedül a nemzetgyűlési képviselők beszámoló gyűlései vétetnek ki, azonban ezek is bejelentendők és rendőrhatósági felügyelet alá esnek. .BaEaBoaaBBaBBaBaaaaaaaaaaaaaaaaiiaBBBaacaBaBB a* • Fftáléllf líl,íaln), k elromliisiU 3 ! lililf Mii »'«SJikadíilyoKZii, nr, 5 É yUMnll elölbrdulő bajokat g ; meggyógyítja „ICOüiSESJS" jj S iuiszuiilata. IstAHOkban nélkülöz- í jj hetetlen, aa Miniszteri engedély. S S •• Beszerezhető HangyAndl kis- • kereskedőknek is. S % <r" •«aaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaciiáaaaBaaaMB* — Az árvizsgáló bizottság. A keres­kedelmi m. kir. miniszter még 1919. évi már­cius 7-én kelt rendeletével a helyi árvizsgáló bizottság elnökét Kiss Ernőt és elnökhelyet­tesét Tarr Gyulát.a viselt tisztségük alól felmentette és elnökül dr. Lakos Bélát nevezte ki. Tekintettel arra, hogy Lakos dr. jelenleg internálásban van, az elnöki tisztet vele be­tölteni lehetetlen volt. Közben az ügy a vál­tozott viszonyok következtében elhúzódott, mig most a rendőrség szorgalmazása folytán az alispán felhívta a polgármestert az árvizs­gáló bizottság sürgős megszervezésére, hogy működését mielőbb megkezdhesse. A polgár­mester az illetékes körök véleményének meg­hallgatása után tagokul a termelök részéről Szabó István csizmadiát, Koréin Ernő rőfös kereskedőt és Keresztes Gyula földmivest; a fogyasztók köréből Varga József póstafő­tisztet, László Mihály szövőgyári munkást és Gulden Rezső dohánygyári aligazgatót hozta javaslatba az alispánnak kinevezésre. A maga részéről pedig a következőket nevezte ki: a termelők közül Pápai Imre bádogost, Kohn Miksa Mihály füszerkereskedőt és Giczi Gá­bor földművest; a fogyasztók közül Harmos Zoltán nyugalmazott adópénztárnokot, Vér Ferenc szövőgyári munkást és Mészáros Ma­riska dohánygyári munkásnőt. Egyben az ár­vizsgáló bizottság elnökéül Mészáros Károly nyug. polgármester kinevezését hozta javas­latba az alispánnak. — Reméljük, hogy az árvizsgáló bizottság hosszas vajúdás után végre megalakul és megkezdi ármérséklő működését, amire nagy szükség van Pápán. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa Felelős szerkesztő: Boksay Endre. Főszerkesztő: Blazovich Jákó. Laptulajdonos: A Ker. Szoc. Párt. Kiadó: Ker. Nemzeti Nyomdavállalat. aBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaOBaeaaaaa Hirdessen aPÁPflÉSVIDÉHÉ-ben!

Next

/
Oldalképek
Tartalom