Pápa és Vidéke, 8. évfolyam 1-53. sz. (1913)

1913-08-31 / 36. szám

1913 szeptember 14. PÁPA ÉS VIDÉKE 3. — Női kereskedelmi szaktanfolyam. A pápai kereskedelmi társulat (Lloyd) és a helybeli állami polgári leányiskolával szer­vezett női kereskedelmi szaktanfolyam igaz­gatósága tájékoztatásul a következőket közli: 1. A szaktanfolyam célja megadni azokat a kereskedelmi és gyakorlati ügyességeket, melyekre egyfelől a kenyérkeresetre utalt nőknek, mint üzleti alkalmazottaknak, pénz­tárnoknőknek, könyvelőknek, levelezőknek stb., másfelől és különösképen művelt leá­nyainknak, mint a család tagjainak az apa, vagy a férj üzletében és egyáltalában a va­gyonkezelés és háztartás ésszerű vezetésében szükségük van. 2. A tanítás ideje egy év, 1913 szeptember 10-től 1914 junius végéig. 3. Fölvehetők azok, kik négy polg. osztályt végeztek, vagy (ha csak elemi iskolát és néhány polgári osztályt végeztek) fölvételi vizsgálatot tesznek, melynek dija 20 korona. Tárgyai az igazgatóságnál megtudhatók. 4. Fizetendő dijak. Beiratási dijban 6 korona, tandíjban havonként előre 12 kor. 5. Taní­tandó tárgyak, a) A kereskedelem ismerte­tése, keresk. levelezés és irodai munkák, heti 3 óra. b) Német keresk. levelezés, heti 3 óra. c) Könyvvitel, heti 3 óra. d) Keresk. számtan, heti 3 óra. e) Keresk. földrajz és áruisme, heti 2 óra. f) Szépírás (magyar, német és rondirás), heti 1 óra. g) Gyorsírás, heti 3 óra. h) Gépirás, heti 2 óra. Ezen 20 óra úgy lesz beosztva, hogy minden d. u. 2—5-ig, két napon pedig 2—6-ig lesz taní­tás az állami polgári leányiskola erre minisz­terileg engedélyezett egyik tantermében. Ezenkívül naponként d. e. 10—12-ig lesznek a gépirási gyakorló órák, hogy minden nö­vendék legkevesebb heti 2 órában gyakorol­hassa magát a gépírásban. 6. A növendékek állandó női felügyelet alatt állanak. 7. Mivel a szervezeti szabályzat szerint 40-nél több növendék nem vehető fel s már eddig 21-nél több iratkozott be, különösen a helybelieket kérjük, hogy legkésőbb szeptember hó 8-ig iratkozzanak be, mivel később és 40 növen­déknél többet fölvenni már nem lehet. — A XII. katolikus ország-os nagy­gyűlés védőségét a püspöki kar tagjai közül ujabban Párvy Sándor dr. szepesi püspök és Palás Lajos rozsnyói püspök fogadták el. A szepesi püspök levelét következőleg vezeti be: »A folyó évben megtartandó országos katolikus nagygyűlést, mint a katolikusok tömörítésének s hitéletök emelésének nagy ünnepi alkalmát Főpásztori örömmel és si­kerének jogos reményével s óhajával üdvöz­löm, készséggel és köszönettel elfogadva a püspöki karral együtt a megtisztelőn felaján­lott védnökséget . . .« majd így folytatja: »A nagygyűlés üdvös célú munkájára a különö­sen Excellenciád fölemelő s megörvendeztető példaadással kifejtett tevékeny fáradozásaira is az Ur áldását kérem. A gyűlési költsé­gekhez a mellékelt 200 koronával járulok«. A rozsnyói püspök levelében pedig a védő­ség elfogadását illetőleg következőket irja: »Sok megoldandó feladat áll még a magyar katolikus társadalom előtt, amelyeknek elő­készítése, hazai viszonyaink közé beillesztése és szükségleteinkhez képest eszközlendő meg­valósítása szinte kimeríthetlen anyagát szol­gáltatják a folytatólagosan tartandó kat. nagygyűléseknek. Azért örömmel üdvözlöm a folyó évi november hó 9—ÍJ. napjaira tervezett XII. országos katolikus nagygyűlés programmját és amidőn annak iW méltó ságod által részemre is kegyesen felajánlott" vedo, t.sztét hálás, mély köszönettel párosult kés^ggel elfogadom, egyben a nag ygy ül é sí nek 3 fcat. elvek tekintélyét és a * y* ymes íudatoj; együttérzését fokozó Öí l" sikerére az Égből esdett bőséges kegyelmek zálogául már előre hő áldásomat küldöm, személyes részvételemet pedig azon Isten szent sege­delmével kilátásba helyezem. A nagygyűlés előkészítési költségeire egyidejűleg feladott 100 koronát ajánlok fel.« — Ujabban Zichy János gróf elnökhöz intézett le^él értelmében Radnai Farkas besztercebányai püspök fo­gadta el a védőséget a következő szavak kíséretében: »Nagyméltóságú Elnök Ur! Alig van messzebb és mélyebben ható feladata a Nagyméltóságod kipróbált bölcs vezetése alatt működő Országos Katolikus Szövetség­nek, mint évenkint a nagygyűlés rendezése. Egy-egy ilyen nagygyűlésünk a népélet ten­gerén a katolicizmusban rejlő erőknek da­gálya, a poshadástól megmentő, a hullám­tömeget tisztító és hangosan felzuduló moz­galom áradása, mely evangéliumi szavával éltet, fentart, erősit; egységes özönében pedig a hatás, a bizalom, a siker biztosítékait nyújtja. Minden elismeréssel és köszönettel fogadtam tehát Excellenciád elnöki értesíté­sét az idén ily nagygyűlésünk megtartásáról és napjairól; annak a püspöki kar védelme alá helyezéséről, mely védőségben apostoli hivatásomnál fogva kötelességszerüleg annál nagyobb örömmel osztozom, mert meg va­gyok győződve, hogy az ezen nagygyűlésen is megnyilatkozó egységes hit, szeretet, aka­rat és tett ereje áldás gyümölcseivel fogja elárasztani egyesek lelkét és a köz szelleme. Részvételi jegyemet Isten segélyének kérése mellett az idecsatolt 300 koronával váltom ki. Fogadja Nagyméltóságod mély tiszteletem nyilvánítását. Garamszentkereszt, 1913 julius hó. Radnai Farkas s. k. besztercebányai püspök«. — Békéltető-bizottság- választás. A pápai ipartestülethez tartozó iparosoknál munkában levő segédeknek az ipartestület békéltető-bizottsága segédtagjainak megvá­lasztása tárgyában szeptember hó 7-én dél­után 2 órakor az ipartestület helyiségében tartandó közgyűlésre a város területén mun­kában leve, a képesitő iparhoz tartozó segé­dek ezennel meghivatnak azon megjegyzéssel, hogy a közgyűlésen csakis azok jelenhetnek meg és választhatók, kik tényleg munkában állanak. Az egybehivás napjától számítandó nyolc napon át a segédek névjegyzéke az ipartestület elöljáróságánál a gyűlésteremben kifüggesztve tartatik. A névjegyzékből ki­maradt segéd felvételét irásbelileg kérelmez­heti. A választás szavazó-lapokkal szótöbb­séggel történik. — Elveszett ló. Id. Mészáros József nyirádi lakosnak f. hó 24-én hajnalban istáló­jából 1 drb 8 éves pejkanca lova, melynek hátulsó lábai kerékfején csillag van, elveszett. — Baleset. Finger József nyőgéri la­kos cséplőgéppel dolgozott a szülőfalujában. Ez volt az egyik nyári foglalkozása és ke­nyérkeresete. Az elmúlt napokban a cséplő­gép szijja jobb kezét elkapta és kificamította. Az irgalmasok kórházában ápolják. — Víg- mulatozás szo>~­Fülrás Császá-- c' e s Pa/V.. V eZ . , ,-oai igen i S összevesztek '^j mÍmoros "vetkezménye Tol Fakös £sászár% T 3 2 32 3 ­mulattak Dákán ís candor — Országos vásár. A f. hó 26-iki országos lóvásárra felhajtatott 943 drb ló, ebből eladatott 206 drb. — Kedvezményes vasúti jeg-y a ko­lozsvári földbirtokpolitikai nagygyűlésre. A kereskedelmi miniszter a szept. 7-én tartandó kolozsvári országos földbirtokpolitikai nagy­gyűlés résztvevői számára ezer darab ked­vezményes vasúti jegyváltásra jogosító iga­zolványt engedélyezett. — Száj- és körömfájás. A.-Tevel és Nagyacsád községben a száj- és körömfájás fellépett. — Drág-ább lett a SÓ. A m. k. pénz­ügyminisztérium 67678. sz. rendelete alapján a Sajóvidéki Vezérügynökség a só árát métermázsánkint 20 fillérrel felemelte. M. kir. anyakönyvi kivonat. 1913. aug. 22 —29-ig. Született: Varga Ferenc cipész és neje Horváth Etelka fia: István, ev. — Horváth István napszámos és neje Kovács Anna leánya: Terézia, ev. — Ájer József molnársegéd és neje Bali Julianna leánya: Mária, rk. —Nagy Sándor bognár és neje Takács Ida leánya: Margit, ref. — Tipold Jenő csizmadia és neje Kutasi Mária leánya: Irén, rk. — Szabó Imre napszámos és neje Kis Rozália fia: József, rk. Krausz Sándor korcsmáros és neje Hoffmann Elza leánya: Rózsa, izr. — Pesádi Ferenc kocsis és neje Takács Ágnes leánya: Anna, rk. — Kuti János honvédhuszár-őrmester és neje Kardos Mária fia: János, ev. Házasságot kötöttek. Horváth László kir. végrehajtó rk. és Resch Margit rk. — Schmittag József özv. gyári munkás rk. és Wallner Gizella rk. — Ábrahám Imre csizmadia rk. és Jánik Mária rk. Halálozás : Zsömlevics Istvánné szül. Kovács Mária rk. 53 éves, agyvérzés. —- Karácsony Antal rk. 2 hónapos, veleszületett gyengeség. — Dangó János honvéd rk. 24 éves, tüdőgyulla­dás. — Wéber Mária rk. 9 hónapos, vele­született gyengeség. — Klein Irén izr. 10 hónapos, bélhurut. — Scbosberger Sándor izr. 11 napos, veleszületett gyengeség. — Mészáros Pál szabó rk. 82 éves, elaggulás. ARADICSOMOT Pápán házhoz szállít 22 fillérért kilónként jaz Uradalmi kertészet Békás, u. p. Mezőlak, ahova a megrendelések cimzendők Ugyanott eladó 3 különb" nagyságú, csaknem teljes Nleidínger-kálylia és 2 kályha. Nem transp egé» r\ r JZO en új cserép­*>rtképes, friss az V' \ yA \ Vett a vittek. uúató fél ja lött, akit glyok Kaphatók naponként 30 fillérért Schlesinger Rezső Vadkereskedőnél Pápán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom