Pápai Hírlap – XXIV. évfolyam – 1927.

1927-01-01 / 1. szám

Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Szerkesztőség: Liget-utca 6. szám. Előfizetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 20 fillér. Telefon 131. szám MI1N DEN SZ Felsőházi tagokat választ e hét közepétől kezdve az ország s választ a kitűzött terminus utolsó napján várme­gyénk törvényhatósági bizottsága. Ez a választás egészen újszerű lesz, amint új a régi főrendiházat pótolni hivatott felső­ház intézménye. Hagyomány, vagy szo­kás nem lehetnek irányadók e választás­nál, éppen annak újszerűsége miatt. A törvényhatóságokat tehát csupán a felső­ház hivatásának helyes felfogása s e te­kintetben a hasonló két kamarás és vá­lasztásos rendszerű külföldi államok pél­dája irányítja. E kettő pedig lényegileg egy kell hogy legyen. A felsőház az a második retorta, amelyen, mint a múlt­ban is, minden törvényjavaslat keresztül megy, az a második fórum, anuly h g­gadtabban, politikától mentesebben van hivatva mindazt eldönteni, amit o. saius rei publicae kiván. Ha nem is éppen az öregek tanácsa, de mindenesetre olyan testület kell hogy legyen, ahol a tapasz­taltabb, érdemesebb, a közéletben ki­magaslóbb személyiségek higgadt Ítélke­zése dönt a haza sorsa felett. Bizonyos tehát, hogy a választásoknál minden tör­vényhatóság seregszemléje során csupán az imént felsorolt feltételeknek megfelelő egyéneket veheti számba. Ha valahol, akkor itt valóbari a mások: a kiválók múltját kell szemügyre venni a saját ma­gunk jobb jövője érdekében. Ha így cse­lekszünk, akkor nem a kiválasztottakat, de önmagunkat jutalmazzuk meg a vá­lasztással és pedig annál jobban, minél nagyobb, minél országosabb érdemű fér­fiakat tüntet ki a törvényhatóság köz­bizalma. Szerencsés az a vármegye, mely saját részére országos nevű'tekintélyeket, igazi közéleti nagyságokat küldhet ki a felsőházba s e mi ősi vármegyénk — ezt bizva reméljük — a legszerencsé­sebbnek lesz mondható, mert olyanokat áll módjában kiküldeni, akiknek orszá­gos érdemei előtt tisztelettel hajolhat meg az egész ország. Beköszöntő. Fenn éjfélt kongat a templom harangja. Új-év jön, és az idő vén kapuján, a két örök strázsa közölt: a Tegnap és a Holnap között belép. A kapuőrség tiszteleg és összesúg a jöve­vény mögött: — Milyen szép és erős. — És milyen fiatal . . . A Tegnap strázsa felsóhajt: — Régente másmilyen volt, ha jött Szil­veszter éjjelén. Csak az emberek hitték fiatal­nak. Valójában öregek voltak itt még az Új­évek is. Jöttükben, mentükben nem tettek egye­bet, csak az utat ásták, amely egyenesen Csonka­országba vitt. — Sirt ástak, — dörmögi Holnap strázsa a kapu tövén — jöttükben, mentükben az évek titokban sirt ástak, ötvenen egymásután. — És ezt senki nem látta meg. — Mert nem az évek szavát, csak az évek jelszavát figyelték az emberek. Idegen jelszavak­ból éltek, mig majd belehaltak valamennyien. — De ez az uj jövevény nem jő a szavakkal. Kürtjén feltámadást és ősrégi magyar melódiá­kat harsonáz. — Hallod-e, milyen szép zene ez? Manap­ság széles e világon, sehol se hallani ilyent. És Tegnap strázsa leereszti rozsdás fegy­verét : — Sehol se hallani ilyent ... — És sehol se ilyen fiatal az Új-év — szól Holnap strázsa elgondolkozottan. — Más népek számára csak a maskarája fiatal: számunkra aggastyán év váltja az ag­gastyán éveket. De itt a Duna r völgyében olyan fiatal, egészséges és erős az Új-év, mint voltak az évek ezer év előtt. — Vájjon miért? Miért éppen itt? — Mert ez a nép már megvívta rettentő csatáját, bár nem győzte még le ellenségeit, de mar legyőzte önmagát. r A két strázsa elhallgat az Idő kapujában. Az Új-év pedig szépségben és erőben, Ígérete­sen indul a nép számára, melynek férfinépe asszonyai diadalmas hitéből merített és önmagá­ban hinni megtanult. Tormay Cecília. | Hajnóczky Béla. | Ívd.ácsoay reggelén rvas hírre, ébred­tünk. Haiaihirét hallottuk* ni f-g város t/nk egy olyan polgárának, akit évtizedeken át megillető megbecsülés vett körül, akit e város egész lakossága ismert, szeretett és becsült. Hajnóczky Béla, aki az idei szent estén hunyta le örök álomra szemét, méltó volt arra a közbecsülésre és szeretetre, amely körülvette. Félszázaddal ezelőtt mint egyszerű sütőlegény kerülvén városunkba, miután itt megnősült és önálló lett, szorgalmával, becsületességével, ön­képzésével rövidesen a város tekintélyesebb polgárai közé küzdötte fel magát. Iparostársai közbizalma hamarosan vezető polcra helyezte, a közönség közbizalma a képviselőtestület tag­jává tette s mindenhol, ahol működött, világos felfogásával, józan itélőtehetségével és meg­gondoltságával kiválóan megállotta helyét. Az ipartestület, mely hamarosan elnökévé választotta s melynek vezetői tisztségét élete végéig viselte, különösen sokat köszönhet ennek a páratlan tevékenységű és az iparos érdekeket őszintén szivén hordó férfiúnak. Vitás ügyekben objektív, tárgyalásokban tapasz­talt és előrelátó volt, aki sok figyelmet keltett előterjesztéseivel felsőbb helyen is elismerést aratott. Ebbeli érdemei fejében választották meg már három évtizede előtt agyőri kereskedelmi és iparkamaia tagjának, melynek tanácskozá­sain hűségesen résztvett, nincs négy hete, hogy utoljára jelen volt és felszólalásaival mindig nemcsak saját tekintélyét, de általában „a pápai iparos" tekintélyét is növelte. Nagy szerepet játszott a politikai életben is. Többször volt pártelnök, először a hires Bánffy-Hegedüs választáskor, utoljára legutóbb dr. Paupera Ferenc egyhangú megválasztatása alkalmából. A politikában is mindig a mérsék­let embere volt, szenvedély, gyűlölködés soha nem vezették. E régi kerékvágásából kizökkent világban ha következetlenséggel vádolta volna valaki, nem lett volna igaza : Mindenkor jó ma­gyar volt és maradt, akinek egyetlen álma az ön­álló, független és boldog Magyarország maradt. Nem is volt neki a politika miatt sem egyet­len ellensége sem, sőt el sem képzelte senki, hogy választás eshessék anélkül, hogy az ő természetes, okos, őszinte elnöki szavát ne hal­lottuk volna. Szólhatnánk még társadalmi tevékenysége másik teréről, az általa felvirágoztatott Polgári Körről. De mi ehelyett az ő páratlan szép családi életéről emlékszünk meg, me'y szintén méltó például állhatott iparostársai elia. Csapá­sok is érték családi életében: Dezső fia a a harctéren esett el, Árpád fia élte delén dölt ki s ami apai szivének tán legfájdalmasabb volt időnek előtte eltávozott László fia, aki mint fővárosi tanácsjegyző szép karrier eiőtt állott. De a csapásokat igaz keresztényhez mél­tóan viselte el, a hitben s a megmaradtak bol­dogságában találta vigaszát. A választások idején pár hét előtt meg­hűlt és tüdőgyulladásba esett. Hiába volt gyön­géd hitvesének, Margit leányának, Ferenc fiá­nak — kinek csak félév előtt adta át üzletét — s minden hozzátartozójának gondos ápolása. Belső baj nem engedte, hogy a tüdőgyulladás normális lefolyású legyen. Elvitte, hamarosan elpusztította a 70 éves férfiút, kit még nemrég erőteljes épségben láttunk magunk előtt. Szomorú elhunytáról a család, az Ipar­testület, amely a boldogúltat saját halottjának tekintette, és a Polgári Kör adtak ki magható gyászjelentéseket. Temetése karácsony másnap­ján rég nem tapasztalt nagy részvét mellett folyt le. Ott volt a temetésen társadalmi kü­lönbség nélkül az egész város, megjött Veszp­rémből dr. Horváth Lajos alispán, Győrből a kereskedelmi és iparkamara: Habritter Károly elnök, dr Szommer Ernő főtitkár, dr. Karikó imre s mások, ott volt az egész városi tanács, a teljes ipartestület stb. Németh József plébá­nos, pápai kamarás két káplán segédletével beszentelte a koporsót, az iparos dalkör gyász­dalt énekelt. Aztán nagy tömeg kisérte a szám­talan koszorúval — köztük a családén kivül a város, az egységes párt, ipartestület, polgári kör stb. koszorúival — borított gyászkocsit a kálvária-temetőbe. Bár csak 72^, mégis egész sötét lett, mire a menet kiért. A nyitott simái a város részéről dr. Tenzlinger József, a kamara részéről Halbritter Károly, az ipartestület és polgári kör nevében Schmidthoffer Antal mond­tak megható búcsúztatókat. Aztán átadták az anyaföldnek Hajnóczky Béla holttestét, hogy a fáradhatlan munkás csendesen pihenjen. Áldás poraira és emlékezetére I Jövő évi vasúti menetrendünk. Annak idején irtunk róla, hogy okt. hó fo­lyamán az ipartestület helyiségében értekezlet volt vasúti menetrendünk ügyében, amelyen élénk megvitatás tárgyát képezték különböző menetrendi sérelmeink. Ugy látszik, a panasz nem volt hiábavaló, mert az államvasutak igaz­gatósága a panaszainkat hozzá eljuttató győri kerületi kereskedelmi- és iparkamara útján most a következőket közli velünk: „Az érdekeltség ama kivánsága, hogy a Csornáról 7 órakor induló vonat Pápára ne 8 óra 50 perckor, hanem már 8 órakor érkez­zék, csak az esetben lenne teljesíthető, ha Csor­nán a csatlakozást a Győr—Sopron—Ebenfurti vasút vonataitól elejtenénk, ami a csatlakozó vonatokat igénybe vevő tekintélyes számú ér­dekeltségre lenne sérelmes. A menetrend tehát a kivánt módon sajnálatunkra nem módosítható. A jövő évi május hó 15-én életbelépő új menetrendben Pápa—Csorna között új mo­toros vonatpár beállítását tervezzük. Amennyi­ben tehát a motorkocsi rendelkezésünkre fog állani, az új menetrend Pápa r. t. város érde­keltségére nézve azzal az előnnyel fog járni, hogy a vonalmenti községek lakosai Pápára nemcsak reggel, hanem kora délután is érkez­hetnek és vissza a 12 óra 15 perckor induló

Next

/
Oldalképek
Tartalom