Pápai Hírlap – XXXIV. évfolyam – 1937.

1937-01-02 / 1. szám

XXXIV. évfolyam. 1. szám. Pápa, 1937 január 2. . öflYvtat Tp. Tek.F° Í8k0 U ' H ei yben. Ref. Főiskola­A p a^G JELENIK MINDEN SZOMBATON tfHBftU? • & & / Szerkesztőség : Liget-utca 6. szám. Előfizetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 20 fillér. Telefonszámok: Szerkesztőség J7i. Kiadóhivatal 131. Laptulajdonos főszerkesztő: DR. KÖRÖS ENDRE, Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyoir Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Szilveszter-esíre merleget szokás készíteni a múltról és a mérleg adatai alapj. övetkez­tetni a jövőre. Ez az utóbbi ugyai ú nem­zedékünk számára fölöslegessé <t Soha, mióta a világ fennáll, annyira nem : "agunktól függött a jövőnk, mint a mai diőkben, amikor tőlünk egészen távol történő események és el nem képzelt változások húzhatják keresztül minden számításunkat és semmisíthetik meg a legszebb mérleg legbiztatóbb reményeit. Mit tudhatjuk ma, mi befolyása lehet a mi most következő évünknek menetére pl. az, hogy a baszkok szabadon engedték ugyan a német szállító hajót, de rakománya egy részét ma­guknál marasztották, vagy az, hogy a franciák milyen lelkesedéssel és minő csodás egy­hangúsággal szavazták meg a lengyel fegyver­kezésre szükséges kölcsönt, vagy hogy ame­rikai repülőgépek is segítségére mennek a kommunista-anarchista spanyol kormánynak, avagy hogy más világrészbe kalandozzunk el, a japánok nagy öröme a németekkel megkötött barátság fölött és Csanghaicsek marsall párt­fogása az őt másfélhétig fogságban tartott muszkabarát Csangszüliang érdekében. Min­den, tőlünk egészen távol eső, néha sokak szemében egészen jelentéktelennek látszó moz­zanat alkalmas lehet arra, hogy elhervassza legdúsabban bontakozó saját virágainkat. Ezért hát ne is próbáljunk a jövőbe látni, a jövő amügy is Isten kezében van. Ámde a múltra való visszapillantás azért helyénvaló, ha egyé­bért nem, hogy bennünket munkára erősítsen. A magyarság múlt éve ügy külpolitikailag, mint belpolitikában és a gazdasági élet terén is — adott viszonyunkhoz, s ezeket a viszo­nyokat, jaj, Trianon adja! — kedvezőnek volt mondható. Tekintélynük nőtt, barátaink barát­sága erősbödött. Belpolitikában pártközi béke jött létre, megszűnt — vagy legalább meg­szűnni látszik — az egymás elleni gyűlölködés­nek, a »visszavonásnak és durva irigységnek« az a szelleme, mely annyi sorscsapást zúdí­tott már reánk történelmünk folyamán. Leg­örvendetesebbnek tartjuk az elmúlt évet gaz­dasági szempontból. A munkanélküliség oly mértékben apadt, hogy kb. 200 millió pengő­vel többet kerestek munkásaink, mint ezelőtt három esztendővel. A mezőgazdasági hely­zet lényegesen javult, ma már a gazda ismé/ jobb kedvvel mer dolgozni, mert ára van annak, amit termel. A takarékbetétek nagy mértékű emelkedése is azt bizonyítja, hogy a letűnt 1936. esztendő bőségesebben hozta meg a munka gyümölcsét, mint a közvetlen megelő­zők bármelyike. Hogy ugyanekkor drágulás jelei is mutatkoznak, az bizony fokig érthető és a dolgozó munkásrétegek nti jóindulat­tal feltétlenül szabályozható .s. A vezetésre hivatottak tudása és energiája hisszük, hogy rendet fog teremteni ebben a tekintetben, így lépünk át jogos önérzettel a mult iránt az új esztendőbe, melynek sorsdöntő fordu­latait azonban már nem láthatja előre ha­landó szem. ELSÖTÉTÜLT CSILLAGOK. Nagyon sötét éjszakák járnak, Megsürösödtek most az árnyak. Valami baj van odafent. Régen nem láttam csillagot, pedig Sokszor virasztunk késő éjjelig Én, s társam, a halotti csend. Órahosszat nézek hiába A mozdulatlan éjszakába, Merengve egy-egy bús dalon, így töltöm el az éj nagyobbfelét, Csak szivemen lesz egyre feketébb A gyászruha, a fájdalom. Miért nincs csillag most az égen? Letépte, szórta tán dühében A vérvihar, a szörnyű mult? Vagy, szánván ezt az árva nemzetet, Oly sokat sirtak balsorsunk felett, Hogy szemük fénye könnybe fúlt? Tán másvilágra tündökölnek, Ügy meggyülölték ezt a földet, A kapzsi fényt, sáppadt nyomort, S az emberférget gőgjével tele, Ki homlokáról maga törli le, Mi rajta Isten képe volt? Rosszul van ez, jó csillagok, ti! Ragyogjatok fel, gyúljatok ki Az éj komor felhői közt. S ha visszatérni nektek nem szabad: Küldjétek ránk szilaj bátyátokat, Az ég kardját, az üstököst! Medgyasszay Vince. HIRDETMÉNY. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1937 január hö 1-én megalakította XX-IK ÉVTÁRSULATI ÖNSEGÉLYZŐ-EGYLETÉT háro m és öt évi időtartammal részletenként és hetenként e cj y pengő befizetéssel. Tetszés szerinti heti részletek jegyezhetők. A betétek havi részletekben is fizethetők. A jegyzett betétrészek arányában kölcsön igényelhető. Takarék- és folyószámlabetéteket legmagasabban gyümölcsöztet, kölcsönöket folyósít. — Mint főügynökség képviseli a „DUNA" Általános Biztosító Részvény­társaságot. fl pápa i Hitelbank Részvénytársaság. Társadalmi béke és gazdasági haladás. Irta: Bornemisza Géza m. k. kereskedelem-, közlekedés- és iparügyi miniszter. A karácsony és az új-év ünnepe minden­kiben felkelti azt az érzést, hogy az emberi torzsalkodásokon túl az államhatárok fölé emelkedik egy, az államoknál is nagyobb erő, az a hatalom, amely 1936. évvel ezelőtt szü­letett meg, s melynek helyét megmutatta a betlehemi csillag. A békehangulatnak ebben a nyugodt légkörében két gondolat domboro­dik ki, az egyik a társadalmi béke szükséges­sége, a másik a gazdasági haladás szemelőtt tartása. Társadalmi béke csak akkor van, ha a kormányzat gondoskodik arról, hogy politikai és gazdasági intézkedései a társadalmi osztá­lyok között mindig fennálló ellentéteket a leg­kisebb mértékre szorítsák. Ha ellentétekről beszélek, elsősorban azokra az ellentétekre gondolok, amelyek társadalmunkban az agrár és iparos rétegek, s másodsorban a munka­adók és munkavállaló tömegek között kelet­keznek. Iparostársadalmunk belátja, hogy nincs magyar jólét és nincs magyar élet addig, amig agrár társadalmunk helyzete meg nem javul. Ezért, belső örömmel nézzük a statisz­tikának azokat a szürke és mégis beszédes sorait, amelyek arról számolnak be, hogy az agrár és ipari cikkek árszintjét meghatározó index az agrárcikkek javára az utóbbi évek­ben jelentékenyen megjavult. A mezőgazda­ságtól is el kell azonban várnunk azt, hogy megérti ipari életünk számtalan nehézségét és nem tagadja meg az életlehetőséget a ma­gyar ipartól. A munkaadó és munkás közötti ellentétek lecsiszolására is segítő kezet nyújt a kor­mányzat. A szociálpolitikának minden eszkö­zét latbavetjük, hogy a munkásság életszín­vonalát emeljük. Erre, elsősorban, a munka­bér és munkaidő rendezése alkalmas. A leg­kisebb munkabér rendszer« megadja a mun­kásnak a megélhetés minimumát, ezenkívül arra is törekszünk, hogy a munkásság munka­ereje túlzottan ne vétessék igénybe, hanem maradjon a munkásnak elég ideje arra, hogy ügyes-bajos dolgát elintézhesse, s az életnek nyugalmát, csendjét és békéjét is élvezhesse. Ezekben a kérdésekben, természetesen, a gaz­dasági adottságokat és lehetőségeket is fi­gyelembe kell vennünk, mert a munkásságnak sem lehet érdeke az, hogy az esetleg túlzott mértékig hajto'tt szociálpolitika megbénítsa a vállalkozások rentabilitását és lehetetlenné tegye a termelő munkát. A másik nagy feladat a ^gazdasági előre­haladás biztosítása. A világháború összeom­lásából kikerült Magyarország 1920-ban lé­pett arra az útra, amely az 1926—27-es esz­tendőkben a gazdasági élet fellendülése te­rén már komoly eredményeket tudott felmu­tatni. Az 193l-es évben bekövetkezett világ­gazdasági krizis hazánk gazdasági fejlődését is visszavetette. Akkor azonban újabb nagy erőfeszítés következett be s az 1936-ik év gazdasági eredményei, a statisztikai számsorok tükrében már minden kétséget kizárólag iga­zolják azt, hogy gazdasági életünk a világ­háború óta, íme, már másodszor talpraállott. A magyar gazdasági élet az elmúlt év­ben megtette kötelességét, rendületlenül küzd | a magyr jövőért, amely munkájában a ma­gyar társadalom egyetértéssel támogatta. Ez i a munkakészség és ez az egyetértés volt a I legszebb ajándék, amelyet a magyar társa­dalom és gazdasági éljet a magyar élet kará­csonyfájára tehetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom