Pápa és Vidéke, 32. évfolyam 1-53. sz. (1935)

1935-12-15 / 51. szám

Követhető példa. Nem régiben olvastam, hogy Deb­recen és Szolnok város polgármes­terei elrendelték, hogy a választá­sokra kerülő tisztviselők nem jár­hatják végig a választó városatyákat támogatás kérése végett. Végre egy radikális rendelet, mely­ben nem találhat a legrosszabb má­jú kritikus sem kivetni valót. Ebben a rendeletben van fantázia, van el­gondolás, megértés és feltétlen meg­becsülés. Ma a protekciónizmus dühöngé­sének korában szükség volt a pá­lyázók ilyen értelmű megszorítására. A személyes benyomáskeltés telje­sen felesleges állások elnyerésére. Nincs szükség arra, hogy valakinek szimpatikus arca segítségével nyer­jen el kenyeret jelentő állást. Ma már rátermettségre van szükség. Nem egy példa lebeg szemeink előtt, hogy milyen lehetetlenségeket eredménye­zett már a személyes befolyásolás. A választók sorralátogatását egyébként is azoknak találták ki, akik esetleg tehetségük némi fogyatékosságát alá­zatosságukkal akarták pótolni. Gondoljunk arra is, hogy némely választó városatyának nagyon kelle­metlen lehet 20—30 választásra ke­rülő folytonos zaklatása és meghall­gatása. Hivatásukat teljesen átérző választók úgyis lelkiismeretbeli kö­telességüknek tartják, hogy kimerítő információkat szerezzenek a pályá­zókról, így teljesen feleslegesnek tű­nik fel azok „bemutatkozása". Intelligens embernek nem esik jól, ha valaki majdnem koldusi aláza­tossággal járul eléje olyan kéréssel, melyhez joga van, melyben nincs másra szükség, mint a jelenlegi fia­talság helyzetének megértése és mél­tánylása. Pápa városa is választások előtt áll. Megszívlelendő lenne az a ren­delet. Jó lenne, ha itt is minden személyes befolyás érvényét vesztené. A protekciónizmus kell, hogy még csírájában megfulljon. A városnál üresedésben lévő helyek betöltése érdem szerint történne. Hisz a pá­lyázók javarészét a választó város­atyák személyesen is ismerik, nincs szükség örökös zavarásukra, arra pe­dig éppen nincs szükség, hogy egyiket-másikat esetleg hamis Ígéret­tel indítsák kálváriás útjára és né­melyikőjükben még élő önbecsülést teljesen kiírtja a könyörgő kilincselés. A rendelet Pápán történő kibocsáj­tását minden részről örömmel fogad­nák, mert a választók zaklatása meg­szűnnék és a választásra kerülők ön­becsülését meg nem aláznák, k. f. Liszt emlékhangveseny. A Köz­művelődési Egyesület II. sz. bérleti hangversenye, melyet Liszt emléké­kének szentel 14 én, szombaton este 72 9 órakor lesz a Griffben Mykischa Terus orosz zongoraművész részvé­telével. Liszt emlékbeszédet mond: Dr. Koudela Géza zeneművészeti főiskolai tanár. Turul Bál. A „Turul" Szövet­ség pápai Enyingi Török Bálint Baj­társi Törz e 1936. január 4-én ren­dezi hagyományos „Turul-Bálját" az Ara y Griff szálló összes termeiben, amely a nagy érdeklődésből itéive előreláthatóan ismét fényesen sikerül. Mesedélután. A Kat. Leányklub hétfőn és kedden délután Va 3 óra­kor a Belvárosi róm. kat. elemi is­kola tornatermében mesedélutánt rendez. Szeretettel várjuk a jó gyer­mekeket. i Új ügyvéd. Dr. Kende György jogász, ifjúságunk szimpatikus és te­hetséges tagja az elmúlt hét folya­mán az egységes ügyvédi és bírói vizsgát sikerrel letette. A Városi Közművelődési Egye­sületben mult héifőn László Keresz­tély bencés reálgimn. tanár tartott előadást Egyház és állam viszonya mai Németországban címen. Felso­rolta azokat a pontokat, ahol a hit­leri állam összeütközésbe került mind a katolikus, mind a protestáns ke­reszténységgel (az állam totalitása, a bűn és kegyelem tana, a szeretet parancsa Krisztus személye). — Hét­főn, f. hó 16-án este 7 (nem V2 7!) órakor Szabadi Béla dr. ref. koll. tanár tart előadást Csokonairól. Ismerve az előadó felkészültségét, élvezetes előadásra számíthatunk. Elő­adás előtt könyvtári szolgálat. í '"rtXW-X&ÜBBP leejos Legcélszerűbb Karácsonyra: Meinl-kávét és Meinl-teát ünnepi r' csomagolásban A Meinl- ajándékot mindenki szivesen fogadia \ Meinl-aiándék: ízléses és ízletes! Tekintse meg kirakatainkat! , Sfleinl üyulíi r. 1 Pipa, Horthy Mikié* F6-u. 19. Kongrtgscills Ünnepély. Az elmúlt vasárnap tartotta a ben­cés gimnázium Mária Kongregációs ifjúsága felavató ünnepségét és ugyan­akkor egy erkölcsiekben és anyagi­akban jól sikerült műsoros estet ren­dezett. Délelőtt ünnepélyes szentmise ke­retében avatták fel a Kongregáció újonnan belépő tagjait, akiktől dr. Kemenes Illés kir. főigazgató vette ki a fogadalmat. Ugyancsak ekkor újítot­ták meg fogadalmukat a Kongregá­ció régi tagjai. Délután az 5 órára hirdetett mű­soros estre zsúfolásig megtelt az in­tézet tágas díszterme. A műsort az ifjúsági énekkar ügye­sen előadott énekszáma vezette be, majd Varga B. szavalata és a sza­valókórus jól sikerült számai után vitéz báti Berkó István ezredes a bu­dapesti bencés Diákszövetség elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. A be­széd alapeszmélye: Szűz Mária tisz­telete minden katolikus társadalmi rétegben éppen olyan régi, mint az egyház. 0 mint katona saját hivatása szemszögéből világította ezt meg és történelmi példákkal élénkítette előa­dását. A hallgatóság hálás tapssal kö­szönte meg az élvezetes beszédet. Az intézet ifjúsága ezután „A Márki bűne" című francia tárgyú 5 felvo­násos drámát adta elő. A mindvégig tragikus alapgondolatu, — de néhol kis komikummal fűszerezett — da­rabban a szereplők mindegyike ügye­sen oldotta meg feladatát és így biz­tosították annak sikerét. Meg kell azonban emlékezni Horváth J., Zá­gon Gy., Kelemen Z. és a kis Dob­rovich Lászlóról akik pompás alakí­tásukkal kiváltak. Pados Kálmán tré­fás jelenetein jóizűt kacagott min­denki. Külön kell megemlékeznünk a nyil­vánosság előtt először szereplő ifjú­sági szalon és fúvószenekarról. Mind­két zenekar jól összeállított együt­tes képét mutatta és az egyes mű­sorszámok közötti szünetben kelle­mesen szórakoztatta a közönséget. Férfiaknak: Bőrkesztyű, nyakkendő, zokni, sportharisnya, ing, sál, meleg alsónemű, pullo er, bokavédő, nadrágtartó. Nőknek: Divaíkeszlyű, zsebkendő, harisnya, divatbluz, pongyola, női fehérnemű, Árakat nem kell hirdetnünk! Gyermekeknek: Télikesztyű, Babi garnitúra, mackó ruha, nyaksál, meleg harisnya, korcsolya pullover. Szabott áraink közismerten olcsók! selyem kombiné és háióingek, retikül. M O F L E kesztyűs Pápa, Kossuth Lajos-u. 1. Győr, Baross-űt 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom