Pápa és Vidéke, 29. évfolyam 1-52. sz. (1932)

1932-06-26 / 26. szám

1932 junius 19 3 Pápa és Vidéke Árverés a rendőrségen. Jún. .28 án d. e. 11 órakor a 12. szobá­ban elárverezi a kihágási eljárás so­rán elkobzott alanti tárgyakat. 1 re­volver 5 tölténnyel, 1 botpuska, 1 forgópisztoly. A fegyvert és lőszert, csak az veheli meg, aki az árveré­sen érvényes fegyver, illetve lőszer­vásárlás! engedéllyel rendelkezik. i JEpe- és májbetegségeknél, - epekő és sárgaság eseteiben a ter­mészetes „Ferenc Józsel* keserü­-viz a hasi szervek működését élén­kebb tevékenységre serkenit. Klini­kai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókúra különösen hatásos, ha a Ferenc József vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyo mórra isszuk. A Ferenc József ke­serűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben kapható. Felvétel a pesti Szent Imre Kollégiumba. A főiskolai Szent Imre Kollégiumba (Budapest, IX, Rád8y u. 43—45) felvételt nyerhet­nek azok az érettségizeit katholikus ifjak, akik tanulmányaikat a pesti egyetemeken és főiskolákon óhajtják folytatni. A kollégium modernül be­rerdezert (központi fűtés, fürdő, tár­salgó, könyvtár) nevelőintézet, mely­ben 300 főiskolás nyerhet elhelye­zési. Az intézet vezetését dr. M r­czell Mihály igazgató irányítása mel­lett világi papok végzik. A Balaton mellett 20 személyes üdülő áll a nö­vendékek rendelkezésére. A kollégium 8 központi, bölcsészeti, orvosi, köz­igazdasági egyetemek közvetlen köze­iében fekszik. A műegyetem 10—12 percnyire van. A növendékek teljes ellátást kapnak. Az ellátási dij teljes fizetéses helyen félévre 450 P (havi 90 P) kedvezményes helyen félévre 400 P (havi 80 P). A felvételi ok­mányokat (érettségi bizonyítvány má solata, keresztlevél, hittanári erkölcsi bizonyítvány) a kérvénnyel együtt a kollégium igazgatóságához június hó végéig kell benyújtani. Tájékoztatót Mi jobb! Drága pénzen más házá­ban lakni, vagy olcsó törlesztéssel saját­jában! Ön is épithet családi házat a hosszúlejáratú BIB kamat­mentes kölcsönnel, szoba-konyha után havi 5 15 pengőt, 2 szobás után 25—30 pengőt törleszt stb. Díjtalan felvilágosítást nyújt Schneider Géza ipartestületi elnök, inté­zetünk főképviselője Pápa, Jókai Mór utca 22., vagy a Budapesti Ingatlanbank Rt Budapest, VII., Rákóczi-út 10. Alapítva: 279 1906-ban Telefon: 34-6-05. kívánságra szívesen küld az igaz­gatóság. A kék Adria partjára, a Dal­mát tengerpartra ezen a nyáron is megrendezi tanulmányútját augusztus 1—15 lg a Keresztyén Ifjúsági Egye­sületek Nemzeti Szövetsége. Útvonal Belgrád, Serajevo, Ragusa, vissza Spalatoíg hajón s Zágrábon át Buda­pestre. Az útiköltség és 10 napi tel jes ellátás a tengerparton összesen 130 P Elsősorban ifjak és leányok vehetnek részt a tanulmányúton. Rész Jete8ebb felvilágosítást nyújt a Ke­resztyén Ifjúsági Egyesületek Szö­vetsége Budapest, Horánszky-u. 26, I 9. Felhívás. A m. kir. rendőrség pápai kapitánysága értesíti a város lakosságát, hogy ha a város határá­ban repülőgépek leszállását észleli, amennyiben a kényszerből, va?y egyébként leszállt repülőgép vezetője, vagy utasai az általuk hozott anyagot vagy iratokat megakarják semmist teni, vagy el akarják égetni, kötele­sek ebben azokat hatósági közeg­nek a helyszínére érkezésig mega­kadályozni. Felhívás a magyar vidék összes művészeihez ! Ezúton kérjük az összes írókat, zeneszer zöket, szobrászokat, fes őket síb., hogy akik még nem állanak velünk összeköttetésben, — egy közös és mindnyájunkat érdeklő megmozdulás céljából — elmüket 15 napon beiül: „Csermely István író Kaposvár, Kul­tura-könyvnyomda" címre beküldeni kegyeskedjenek. Felvételi értesítés. A pápai m. kir. mezőgazdasági szakiskolába felvétetnek gazdáknak, birtokosoknak és bérlőknek legalább 17 éves élet­kort betöltölt fiai, akik az iskola el­végzése után a szülői gazdaságban fognak gazdálkodni. Ugyancsak fel­vétetnek gazdák, gazdasági alkalma­zottak és földmivesek fiai, akik leg­alább 17. életévüket beiöltötték, s akik az iskola végeztével idegen gazdaságban, mint munkavezetők, gazdasági altisztek, kisebb birtokon mint gazdaságkezelő ispánok óhaj tanak alkalmazást nyerni. Az iskolá­nál rendszeresítve vannak fizetéses és magán-alapítványos helyek. A föidmivelésflgyi minisztérium szegény* sorsú gazdák fiai részére féldíjas, kivételes esetben állami ingyenes helyet engedélyez. A folyamodók kérvényeiket augusztus 20 ig nyújt­hatják be. A tanfolyam tartama 2 év. A tanév október 1 én kezdődik Részletes ismertetővei érdeklődőknek a m. kir mezőgazdasági szakiskola igazgatósága (Pápa, Veszprém megye) szolgál. Munkásmozgalom. Rovatvezető: Szalay Lajos. Mit akar a keresztény munkásmozgalom ? A keresztény szakszervezetek fő­céija, hogy tagjük emberi élet­színvonalát emeljék, munkafeltételeit szabályozzák és javítsák. Politikával és felekezeti kérdéssel nem foglal koznab, keresztény és törvényes ala­pon állanak. Istenbe vetett hitünk képezi alapját a családról, a társa­dalomról, a népről, az államról, a gazdasági életről és a foglalkozási ágakról alkotott véleményünknek és ezekben a kérdésekben elfoglal állás­pontunknak. Részletes program: 1. Munkabér. A munkabér igazsá­gos arányban legyen a munkatelje sítménnyel. Ugyanazon munkáért ugyanazt a munkabért kívánjuk, ez a munkabér azonban úgy legyen megállapítva, hogy ez a munkásnak és családjának tisztességes életmódot biztosi'son. Nagycsaládú munkások­nál ezt a bért erre a célra létesített ! közös pénztárból ki keli egészíteni. 2. Munkaidő. A nyolcórai napi munkaidő elve alapján állunk. Az ettől való eltéréseknél mindig mérle­gelni keli, hogy a dolgozó egészsége és erőkifejtése mit kiván, s ha a technikai fejlődés és a gazdasági organizáció tökéletesedése megen­gedi, a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett. 3. Kollektiv szerződés. A munka­viszony megbízható szabályozása ér­dekében szükségesnek tartjuk kollek­tiv szerződések kötését. Ez biztosítja a munkáságot arról, hogy előre meg határozott feltételek szerint vállalhat munkát s ez biztosítja a megértést és békés együttműködést a munkás és a munkaadó között. 4. Vasárnapi munkaszünet. A va­sár- és ünnepnapok nem csupán a pihenésnek, hanem a lelki és szel­lemi élet gyakorlásának vannak ren­delve. Ezért nem törjük, hogy akár nyereségvágyból, akár a hitetlenség érdekében a vasárnapi munkaszüne­tet bárki elsikkassza. 5 Fizetéses szabadság. A modern termelésben uralkodó megfeszített munka szükségessé teszi, hogy a munkásság évenkint fizetéses szabad ságot kapjon. 6. Női és gyermekmunka. A csa­ládi bér biztosítása álal a nőket vissza kell adni a családi életnek. Az egészségre veszélyes üzemekben nők­nek és fiatalkoruaknak az alkalmazá­sát meg kell tiltani. A gyermekmunka teljes egészében megtiltandó; ifjak alkalmazását csak attól a kortól le­het megengedni, amikor a testi és szellemi fejlettségüket teljes mérték­ben elérték. 7. Lakáskérdés. Szükségesnek tart­juk, hogy a közhasznú építkezések meginduljanak, egyrészt a munka­nélküliek megszüntetése érdekében, másrészt pedig azért, hogy a dolgo­zók megfelelő olcsó lakáshoz jussanak. 8. Fogyasztók védelme. A jövede­lem igazságos megoszlása csak úgy lehetséges, ha a munkabérekért a dolgozók olcsó áron elegendő fo­gyasztási cikket vásárolhatnak. Kö­veteljük, hogy minden árú csak olyan áron legyen forgalombahozható, amely a termelési költségeken kívül nem tartalmaz túlzott nyereséget a vállalkozó javára. A túlmagas árak szabályozására törvényes közbelépést kívánunk. 9. Üzemi bizottságok. Szükséges­nek tarjuk az üzemi demokrácia ki­épí ésánek megkezdése céljából üzemi bizottságok létesítését, hogy a munka­közösség megvalósítását ezek elő­készítsék. Az üzemi betegségek és balesetek ellen megfelelő óvóintéz­kedéíeket kivánuuk. 10. Munkaszabadság és sztrájkjog. Szükségesnek tartjuk a szakmai szer­vezkedés biztosítását törvény útján. Ez a törvény foglalja magában a munkásságnak azt a jogát is, hogy munkabérkérdésekben a létesíténdő munkabér egyeztetés eredménytelen­sége esetén végső eszközként a munkabeszüntetés jogával is élhesse­nek. 11. Szociális biztosítás. Követeljük a tökéletes szociális biztosítás kiépí­tését, a betegség, baleset, rokkantság és aggkor esetére szóló biztosításon kivül a munkanélküliség esetére való biztosítás bevezetését is szükséges­nek tarjuk. 12. Földmivelés, telepítés. Szüksé­gesnek tartjuk, hogy a mezőgazdál­kodást tervszerűen átszervezzék, hogy a modern igényeknek megfelelő árú­kat nagy mennyiségben termeljenek s kedvező áron lehessen értékesíteni. Megfelelő telepítéssel keli gondos­kodni arról, hogy a kevéssé haszno­sított földterületek kihasználtassanak, másrészt pedig a dolgozni akarók munkát és kenyerei találjanak, Választmányi Ülés. A Ker. Mun­kásegyesület íha, ßzomhaton este 8 órakor választmányi ülést tart, melyre a tagokat ezúton is meghívja az el­nökség. A ker. szoc. szakszervezetek vezérlőbizottsága f. hó 26-án, vasár­nap délután 4 órakor rendkívül fon­tos ügyben ülést tart. Textilipari alkalmazottak szak­lapjának legújabb száma megjelent, amit a tagok a szakegyesület helyi ségében átvehetnek. Oiós vagy megygyes pálinka készítéséhez illetve felöntéséhez s Tiszta törköly, 1 liter p » Zamatos új rizling, 1 liter . . Zamatos rum, 1 liter 2-50 „ » Félédes ő rizling, 1 liter . . . Likőr- es rum különlegességek. S: Édes ringató, 1 liter Eszenciák kimérve is a legolcsóbb na si árban » Burgundi vöi ös (sötét), 1 liter kaphatók. :: Valódi borecet, 1 liter . . . . •56 P •90 „ 120 „ •90 „ -'60 „ HflBV VILMOS utóda MBBY ZOLTÁN bor-, sör- ÉS pálinba szabflzIetÉben PÁPfl, BYOHI-UT 10. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom