Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-03-05 / 10. szám

t Név: rendfokozat: tábori posta: Küldi: E heti filmjeink az 8. C mértan Kettesben. Szórakoztató magyar vígjá­ték, minden különösebb erkölcsi kilengés nélkül. Megálmodtalak. Szórakoztató vígjáték, néhány kifogás alá eső érzéki jelenettel. f\ Legényegylet megismétli nagysikerű előadását A Kat. Legényegylet rendezésében előadott népszínmüvet: A cigány-i az ifjú­ság nagy serege nézte végig és élvezte az elmúlt vasárnapon. Ismét sok tapsot ka­pott Stenger Lajos, mint Zsiga cigány. Alakítása csúcsteljesítmény volt a műked­velői fokon. A kellemesen csengő hangjá­ról már ismert Szalay Erzsike szereplésével most is kitűnt. Kedves volt Pálfalvy Erzsi is, mint szelíd, titkon szenvedő kislány. Mészáros Jenő és Somogyi Ferenc termé­szetes játékukkal szintén hozzájárultak a darab sikeréhez. A mult számunkban emlí­tett szereplőkön kívül jó volt Pillér János, mint a bonyodalmakat elsímító földesúr. A többiek is mind jól játszottak. A felvonás­közökben cigányzenekar szórakoztatta az if­júságot. A darabban előforduló dalokat is Pádár Lajcsi kísérte, ez a nagyon fiatal és (lágyon tehetséges muzsikus. A darabot folyó hó 6-án, hétfőn este fél hét órai kezdettel újból előadják, hogy az eddigi előadásokról kiszorultak is meg­nézhessék. A darab iránti nagy érdeklődés ^ bizonyítja, hogy a Legényegylet műked­velői ezúttal is derekas munkát végeztek. —i^—ura— Ezüstkalászos gazdaswaíás Pápán és Tapolcalős Vasárnap ünnepélyes külsőségek kö­zött fejeződött be Pápán és Tapolcafőn a gazdasági tanfolyam záróvizsgája. Pápán •az Esterházy honvédüdülőben 28 honvédet avattak fel ezüstkalászos gazdává. Tapolca­főn 40 kisgazda kapott ezüstkalászos jel­vényt. Három hónapig tartott a két helyen a téli gazdasági tanfolyam. A pápai üdülőben a Magyar Hiszek­egy eléneklése után dr. Ajtay Ferenc, a pá­pai mezőgazdasági szakiskola igazgatója beszámolt a tanfolyamról, majd felkérte vi­téz Somogyi Ferenc ezredes, miniszteri vizsgabiztost a záróvizsga megnyitására. A miniszteri biztos megnyitójában vázolta a tanfolyamot, melyet a hadifogyatkozottak elhelyezkedésének érdekében létesített a mi­nisztérium. A szakiskola tanárai a növény­termesztés, állattenyésztés, állategészség, méhészet, kertészet tananyagból tettek fel kérdéseket, melyekre a hallgatók ügyesen, jól feleltek. Ugyanekkor Tapolcafőn szintén ünne­pélyes keretek között folyt le az ezüstkalá­szos gazdaavatás. A záróvizsgán a földmi­velésügyi minisztert Giebert János, a cser­majori tejgazdasági iskola igazgatója kép­viselte. Az Állomásfőnökség kérése Városunk közönsége a többszöri fi­gyelmeztetés és rádió közlés ellenére még mindig nagy előszeretettel kíséri ki az ál­lomásra utazni szándékozó hozzátartozóit és barátait. Ugyancsak szívesen járnak az állomásra a vonatokkal érkező hozzátarto­zóikat és barátaikat fogadni. Tudjuk, hogy mit jelent a melegszívü­ség, azonban ma olyan időket élünk, ami­kor melegszívüségünkkel nem tehetjük ki embertársaink életét és vagyonát beláthatat­lan veszélynek. Felkérjük tehát városunk nagyérdemű közönségét, hogy ezen kíséréstől és várako­zástól saját jól felfogott érdekében tartóz­kodjék. Pápa, 1944. február hó 28-án. Magyar királyi államvasutak Állomásfőnöksége, Pápa. Hirdessen a „Papa és ffidéfcriiíin % SPORT Itt a bajnoki sorsolás! A város sporttársadalma élénk kíván­csisággal tekint a március 12-én meginduló bajnoki küzdelmek elé. Az NB. II-ős Pápai SC kisorsolt mérkőzései nem a legkedvezőb­bek. Igen sok mérkőzés kerül idegenben le­játszásra. A Kinizsi, ha megembereli ma­gát, előkelő helyen fejezheti be a tavaszi bajnokságot. Az 1944. évi sorsolás a következő: Március 12-én: Komáromi AC—Pápai SC. 19-én: Pápai SC—Arak; Kapuvár­Kinizsi. 25—26: Pápai SC—ETO. Április 2: Haladás—Pápai SC. 9: Pápai SC—SVSE; Kinizsi—SVSE. 16: Kaposvár—Pápai SC; Kinizsi SzFC. 23: Jánosháza—Kinizsi. 30: Pápai SC—Érsekújvár. Május 7: Urak—Pápai SC; Kinizsi­Alura. 14: Pápai SC—Tatabánya. 21: Mávag—Pápai SC; Kinizsi— CVSE. 28: Pápai SC—SzFC; Haladás—Kini­zsi. . Június 4: Feltein—Pápai SC; Kini­zsi— ZLE. 11: DVAC—Pápai SC; Kinizsi—Kör­mend. IS: M. Pamut—Pápai SC; Tapolca­Kinizsi. 25: Pápai SC -Tokod; Move ZSE— Kinizsi. 4 Mátis József. Pápai S C -Sz. F. C 4:2 (4:1). Barátságos. Vezette: Vörösváry. Nehéztalajú pályán ütközött meg a két csapat. A vendégek a mezőnyben szebben rúgták a labdát,, de a védelem a Pápai SC sorozatos rohamai alatt felőrlődött. A szom­bathelyi kapus igen gyenge volt. A Pápai SC kitűnő védelmének támogatásával ered­ményes volt. Fekete pompás játéka kelle­mes benyomást keltett'. Az első félidő ele­jén és a második félidő közepén nagy fö­lényben játszott a Pápai SC. A vendégek­nél különösen a belső hármas oldotta mfg kitűnően feladatát. Tisza, Gróf kapufalövé­sei jelezték az SzFC fölényét. Góllövők: Ruska (2), Fekete, Burián, illetve Hegedűs. Jók: Fekete, Biczó, Limperger, Osbóth, il­letve Farkas, Liscsei, Tisza. Nagykanizsai Vasutas—Pápai Khizsi 5:3 (2:1). Vasútas bajnoki. Vezette : Lugosi. Nagykanizsán játszott múlt vasárnap a Máv-Kinizsi és nagy küzdelemben kis ará­Hirdetmény. A Pápai Takarékpénztár LXXXI. üzletévi rendes közgyűlését 1944. évi március 5 én, vasárnap d. e. 11 óraKor tartja meg Pápán, székházának nagy­termében, amelyre a t. Részvényeseket meg­hívja Pápán, 1944. január hó 28-án a Pápai Takarékpénztár Igazgatósága TongóharmoniH^ nagy választékban vétel — csere „E U Ö"-n é I vásárióim részére minden hétfőn és pénteken esie 6—8 ig díjtalan okiatás, azonkívül HARMONIKA zenekari p óbák is. Szentilonay-utca 12. Tangóharmonika ok'ató: Sálváry G<.r­gHy tánctaná r. Halanyilatkozat. Mindazoknak, kik felejthe'et en leányunknak temetésén megjelentek, ravatalát a koszorút vagy virágot helyez­tek, vagy bármi módon báaatunkban osztoztak, ezúton mondunk hálás köszö netet. Külön köszönetet mondunk a Ref Nönevelö intézet tanári karának és osz­tálytársainak és a Ranolder-intézet nővé­reinek és volt osztálytársainak a teme­tésen való szíves részvétükért. Meggyessy Jenő és családja nyú vereséggel maradt alul. A rossz talajú pályán kissé nehezen, mozgott a Kinizsi. Ha jobb a pálya, ki tudott volna bonta­kozni a Kinizsi nagyobb tudása. A játék­vezető jól működött. 'Vasárnapi "programm. A Pápai SC barátságos mérkőzések­kel készül a március 12-én meginduló baj­noki küzdelemre. Vasárnap a Soproni FAC csapatát látják vendégül a pápaiak. Játékvezetői értekezlet. A Magyar Játékvezetők Testületének pápai csoportja hétfőn este élénk érdeklődés mellett rendez­te meg hagyományos értekezletét, melyen folyó ügyeket, a közeledő tavaszi bajnok­ság előkészületeit és egyéb általános tudni­valókat tárgyaltak. Fertői József csoportve­zető bejelentette, hogy vasárnap, március 5-én Budapesten országos csoportvezetői táborozás lesz a sportcsarnokban, ahol vitéz Béldy Alajos vezérezredes, az ifjúság hon­védelmi vezetője, dr. Antal István nemzet­védelmi-propaganda miniszter és Szinyei­Merse Jenő kultuszminiszter is beszédet fognak mondani. Erre a táborozásra Pápá­ról Fertői József csoportvezető utazik fel és ő képviseli a pápai csoportot. mmammmmmmmmmm m i 11 n , mmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmm— Meghívó. A Pápai Keresztény Mun­kásegyesület 1944. március 12-én, vasárnap délután 6 órakor tartja saját helyiségében évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat ez úton hívja meg az Elnökség. Tárgy­sorozat: 1. Titkári jelentés. 2. Zárszámadás és költségvetés megállapítása. 3. Tisztújí­tás. 4. Esetleges indítványok. A leventék harmadik kultúrelöa­dása. Február 27-én 5 órai kezdettel le­ventéink harmadik kultúrelőadásukat tar­tották. Zsúfolásig megtelt a nagyterem. A rendkívüli érdeklődés igazolja, hogy meny­nyire szükség van a megkezdett munkára. A jövőben azonban rendezettebben kell a nagy érdeklődést megoldani, mert a túlzsú­foltság zavarja az előadások sikerét. Hitler köszönete egy pápai munkás­nak. Sass Ignác pápai lakos levelet küldött Hitlernek, a Német birodalom vezérének. Levelében megírta, hogy ő ugyanakkor szü­letett, amikor a Fűhrer. Levelére most ér­kezett meg a válasz, amelyben Hitler meg­köszöni Sass Ignác levelét és minden jót kíván neki. Szabálymagyarázó előadás a Le­veníe-oühonban. A Magyar Labdarúgás építő munkáját célozzák azok az előadá­sok, melyeket az egész országban a leven­ték részére tartanak a játék szabályairól. Ilyen előadást tartott Pápán a Levente-ott­honban Fertői József csoportvezető. Az Ajkai Bajtársi Szolgálat szoeiális intézkedése. Az Iparos-kör kebelében mű­ködő Bajtársi Szolgálat legutóbbi értekez­letét nagy lelkesedés jellemezte, ahol egy­öntetűen fogadták el azt a szociális javas­latot, hogy az eddig önként fizetett járulé­kokat a kétszeresére emelik fel. Önről is k*siitak modern ferszereléssel és szakszerű munkával élethű fényképet.. KOVÁCS ÍMRE vizsgázott fényképész mester FOTO OPTIKA lítTtf. e Pápán, Kossuth Lajos-u. 22/a. szám alatt az udvar­ban. Saját érdekében ügyeljen a címre! Veszprémvármegye közigazgatási bizottsá­gának kisajátítási albizottsága. Szám: 1097/1944. kb. Hirdetmény. A m. kir. Kereskedelem- és Közleke­désügyi Miniszter úr 175.382/1943. VII. számú elhatározásával a m. kir. államvasu­tak részére, Pápateszér állomás bővítéséhe/ szükséges és a vonatkozó kisajátítási össze­írásban és tervrajzokban feltüntetett ingat­lan területrészek megszerzésére, az 1881. évi XLI. t.-c. 1. §-ának 1. pontja és az 5. §-a alapján kisajátítási jogot engedélyezett s a kisajátítás alá vont ingatlanokra a kisa­játítási eljárásnak a hiv. t.-c. 32. és követ­kező §-ai értelmében történő lefolytatását elrendelte. Az ismertetett miniszteri elhatározás­ban foglalt rendelkezésekhez képest a 7890 1930. M. E. sz. rendelet 5. §-ának 3. be­kezdése értelmében alakult bizottság a kisa­játítási tervrajz és összeírás megállapítása, az érdekelt felek között esetleg létrehozható békés egyezség előzetes megkísérlésére és az érdekelt felek részéről az 1881:XLI. t.-c. I. fejezete alapján esetleg emelt igények és észrevételek letárgyalása céljából a "tárgya­lást Pápateszér község községházánál 1944. évi március hó 17-én d. e. 10 órakor kezdi meg. A kisajátítási tervrajz és összeírás, úgyszintén a hirdetmény egy-egy példánya a szokásos hirdetőhelyeken folyó évi már­cius hó 2-től folyó évi március hó 17-ig be­zárólag terjedő 15 nap alatt közszemlén lesz, ahol azokat a hivatalos órák ideje alatt bármelyik érdekeltnek jogában áll megte­kinteni. . Ezt a hirdetmény a Budapesti Köz­lönyben és a Pápa és Vidéke című időszaki lapban egy ízben közzétenni rendelem. Felhívom ezért a kisajátítási összeírás­ban felsorolt ingatlanok tulajdonosait, a te­lekkönyvi érdekelteket és mindazokat, akik ezen eljárásnál magukat bármily ok miatt érdekelteknek tekintik, hogy a kitűzött tár­gyalási napon és helyen a bizottság előtt jelenjenek meg. Észrevételeiket akár szóban, akár írásban okvetlenül adják elő, mert a bizottság az 1881. évi XLI. t.-c. 34. §-a értelmében a kisajátítási terv felett akkor is határozni fog, ha az érdekeltek közül senki sem jelenik meg. Veszprém, 1944. évi február hó 24. napján. Dr. Berky Miklós s. k. alispán, köz. biz. h. elnök. L: Csné. ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT 1944. febr. 25.- márc. 2. Születtek: Szalóki Ágnes, mindenes, leánya: hal­vaszületett. Horváth István; fonógyári munkás és Böröczky Lidia, fia: István, ref. — Hoffer János, szabó és Mailinger Anna, leánya: Anna, rk. Antal József, gépko­csivezető és Varga Ilona, fia: László Gyula, rk. — Könyves János, szövőgyári főgé­pész és Ogolter Terézia, leánya: Gabriella Katalin, rk. Vermes László, fodrászse­géd és Lázár Mária, fia: József Tamás, izr. Mehlhoffer Albert, szövőgyári tiszt­viselő, repülőoktató és Ferenczi Anna, fia: István Nándor József, rk. — Bognár Már­ton, vármegyei díjnok és Hámori Magdol­na, leánya: F.mőke Áldáska, ref. Koliszni­csenkó Fról, nyersbőrmunkás és Horváth Iloría, fia: László Pál, rk. — Sárközi György népzenész és Buday Ilona, fia: Tibor, rk. — Berkes Gábor, rövid árunagykereskedő és Griszbacher Katalin, fia: Árpád János, rk — Pödör Mária, napszámosnő, fia: Ti­bor, rk. Pitzer Zoltán, vagongyári mun­kás és Jenei Mária, fia: Tamás Rudolf, rk. Házasságot kötöttek: Mészáros Sándor (özvegy), nyug. va­súti fűtő, rk. és Hencsel Ilona, dohánygyári munkásnő, rk! — Nákovics György (öz­vegy), fuvaros, rk. és Szabó Erzsébet (özv. Pávelcze Józsefné), rk. Meghaltak: Megyesi Ilona £va, líceumi tanuló, rk. 16 éves, gümős agyhártyagyulladás. — Né­meth Ferenc, földmunkás, rk. 60 éves, szív­izomelfajulás. — özv. Horváth Lajosné Kiss Anna, rk. 88 éves, elaggulás. — Tompa Jó­zsef, kőm ívessegéd, rk. 66 éves, tüdőtágu­lás. SZERKESZTŐI ÜZENET. N. S. Gic. Cikkét köszönöm. Követ­kező számunkban jön. Szíves üdvözlet! Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó:'NEMCSICS ELEK­Lapzárta: szerda délután 5 óra, hirdeté­seké csütörtök déli 12 óra. Eljegyzési, esküvői, halálozási híreket csak díjazás mellett közölhetünk. Hirdetések díja mindig előre fizetendő. Nyomatott a Keresztény Nemzeti Nyoimdavállalat Rt. üzemében, Pápán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom