Pápai Hirlap – III. évfolyam – 1906.

1906-01-06 / 1. szám

» III. évfolyam. 1. szám. Pápa, 1906 január 6. PÁPAI HÍRLAP MEGJELENEK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség: Jókai Mór utca 60. szám. Előfizetési árak: Kgész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 24 fillér. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: D**- KŐRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Előfizetések és hirdetések felvétetnek Kis Tivadar, Kohn Mór fiai és Wajdits Károly urak üzletében is. Városi képviselők választása. Hogy immár nem igen több, mint két hét választ el bennünket a képviselőtestületi tag választások napjától, időszerűnek tartjuk, hogy múlt évi december 16-iki számunk­ban tett igéretünket beváltva, arról elmél­kedjünk, ami még múlt cikkünkben függő­ben maradt. Szóljunk arról, hogy mit ne keressenek a választók a megválasztandó képviselőtestületi tagokban, mi ne irányítsa a legközelebbi választási küzdelmet. Előbb azonban pótlólag egy-két szóval kiegészítjük a múltkori cikkünk egy passzusát. Azt a passzusát ugyanis, amely a meg­választandó képviselőktől rátermettséget és tudást kiván, sokan magyarázatra szoruló­nak találták. Főkép a tudás kérdése homá­lyos. Mit is kell hát tudni annak a kép­viselőnek ? Bizonyos iskolai előképzettség, avagy szaktudás kívántatik a képviselőség­hez. Aztán a rátermettség is! Mi ennek a kritériuma? Nem elég, ha valakiről a választók feltételezik, hogy az illető meg­állja helyét a közgyűlési teremben? Van­nak annak a rátermettségnek különleges kritériumai is? Megfelelünk a kérdésekre. A városi képviselőséghez valamiféle iskolai képzett­ség valóban nem kívántatik. Sem törvény, sem jogszokás nem irja elő, a gyakori élet szüksége sem teszi elengedhetetlenül szük­ségessé. Különben is tudvalevő, hogy in­telligenciát az iskola falain kívül is lehet szerezni, sok ember egyedül csak ott szerzi meg. De annak a tudásnak, amit a v. kép­viselőség igényel, az iskolában szerzett tu­dáshoz mi köze sincs. E tudás a város hagyo­mányainak ismeretére, a lakosság tényleges szükségleteinek ismeretére, a város életfej­lődésének megfigyeléséből szerzett tapaszta­latokra kell hogy kiterjedjen. Tudni, hogy mi történt a városban a múltban, gyakor­lati érzékkel bírni hz iránt, hogy mi tör­ténjék a városban a jövőben, — ez az a tudás, amire mi céloztunk. Speciális szak­tudást szintén nem igényel senki, a dolog ter­mészetéből folyó, hogy mindenki a polgári foglalkozásának megfelelőleg ehhez vagy ahhoz szakszerűbben hozzászólhat, az a jogi dolgokhoz, amaz az építészeti kérdésekhez, emez meg a gazdaság körébe vágókhoz. De az általános tudás sokkal fontosabb, mint a szaktudás, mely sokszor egyoldalúságba is vezet. A rátermettségnek nagyon kevés külön kritériuma van s mégis nem lehetne mon­dani, hogy mihelyt valakit a választók képviselőségre^ érdemesítenek, az eo ipso rá­termett is. En Istenem, hány képviselőt választunk meg inkább csak baráti szíves­ségből, azért, mert~ő maga tartja magát rá­termettnek s mert mi nem akarjuk elron­tani a kedvét azzal, hogy szavazatunk el­vonásával rátermettségét kétségbe vonjuk. Igazi rátermettség abban van, aki a köz­ügyek iránt állandóan és élénken érdeklő­dik, aki nemcsak annyiban a köz embere, amennyiben az a saját egyéni kényelmének, háziuri vagy másfajta mivoltának előnyére van, hanem ami nem érinti közvetlenül, érdeklődik az iránt is, időt, fáradságot szen­tel a város egyetemére fontos ügyek tanul­mányozásának, intézésének. Mi ne irányítsa a választási küzdelmet? Mi maradjon ki a választási küzdelem vezetőmotivumai közül, — erről kívánunk ma érdemileg szólani. Első sorban a politika az, aminek a választási küzdelem menetére semmi befolyást nem szabad gyakorolnia. Rendezett tanácsú városok tudvalevőleg direkt nem érintkez­hetnek az ország törvénythozó testületté­vei, az országgyűléssel, amiből kifolyólag politizálniok nem szabad. Ha pedig a kép­viselőtestületi tanácskozó teremből ki van küszöbölve a politika, akkor természetes, hogy a beválasztandó képviselőket sem szabad politikai pártállásuk szempontjából bírálat tárgyává tenni. A város szempontjá­ból nem lényeges a képviselőtestületi tagok politikai pártállása, lényeges csak az, hogy a város érdekét mindenek felett szivükön viseljék. Vannak esetek — így a közel­múltban, mikor a városnak egy alkotmány­ellenes kormánnyal szemben tisztviselőit kellett védelmeznie, biztosítania — hogy a politika indirekt bejuthat a közgyűlési terembe, de az ilyen kivételes esetek mindig valami nagy nemzeti üggyel állnak össze­függésben, nagy nemzeti ügyben pedig e város hazafias polgársága és képviselő­testülete mindig egységesen gondolkozó volt s hihetőleg az is marad. Ép azért tehát az, hogy valaki így vagy amúgy szavazott A „PÁPAI HÍRLAP" TARCÍJA. Ej feli harang-szó. Irta: Köveskuti Jenő. Azon nap, melyen kiadták a napi parancsot, hogy a vén bakák hazamehetnek, a kapitány magá­hoz hivatta szakaszvezető' Szekeres Pált. — Fiam, Szekeres Pál, tudom, hogy szegény árva fiú vagy, sem apád, sem anyád, sem vagyonod. Három éven át becsülettel szolgáltál, szerettek is a tiszt urak ; nem tennéd-e jobban, ha a regementnél maradnál ? Eszed, szived helyén vau, megmutattad nem rég Boszniában. Még szerencsés lehetsz ; maradj a regementnél fiam. Aztán megveregette a kapitány a szakaszvezető Szekeres Pál vállát. Pál lesütötte szemeit és gondolkozott. Egy kissé megzavarták ezek a szavak a fejét. Igaz, hogy jó dolga volt a regementnél, tisztséget viselt s talán még többre is vihetné, ha maradna. Ej, meggondolja a dolgot. Egy napi gondolkozás-idó't kért, aztán vissza­ment társai közé a nagy szobába és leült a hosszú asztal mellé. Pajtásai nagy készületben voltak mind. Egyik­másik már búcsúzott is. Oda mentek hozzá elkövet­kezni. — Isten áldjon meg, Pali, jó egészséget! Pali az asztalra dőlve, két tenyerébe hajtotta fejét és gondolkozott: menjen-e, maradjon-e? Otthon csak szegénység vár reá, itt a szerencséjét találhatná meg. Oda szól hozzá ezen közben, földije, Illés Gyurka : — Hát te mit gondolkozol, Pali ? Miért nem készülődől ? — Ne kérdezősködj, Gyuri, nagy gondolkozás­ban vagyok. Nem tudom, menjek-e ; maradjak-e ? Tudod, hogy itt szép szerencse vár reám. —- Hát Turi Katával mi lesz? hiszen három esztendővel ez előtt, mikor hárman ide, Kaposvárra jöttünk s te a döröcskei hegytetőről visszanéztél a falura, azt mondtad Szakái Gábornak, — ott nyug­szik szegény a boszniai földben — hogy a szived szakad meg a miatt a leány miatt. Azt mondtad több izromban, hogy megígérte a leány: megvár, akárhány kérője lenne is. — Ne emlegesd Gyuri, azt a leányt. Hiszen éppen azon tépelődöm, hogy ha valamikép meg tudnám nyugtatni a szivemet. — No, csak gondolkozzál, én útnak válok. Isten áldjon meg ! Szekeres Pál utána nézett, ki, a nyitott abla­kon s mikor Illés Gyurka a kaszárnya kapujához ért, valami eszébe jutott s utána kiáltotta : LÁTOGATÁS.* Úgy érzem néha, nálam jár a lelked. Te messze tőlem még tán meg se sejted, Hogy ábrándozva, szép fejed lehajtva Hozzám jöttél egy pillanatra. Eljösz, fölvéve rózsaszín ruhádat, Szobámban rózsaszínű hajnal támad, Tekinteted mosolyogva rámveted, S kezembe simul a kezed. S csak mintha halk imát vennék ajkamra, Mint fecskeszárny a tó tükrét suhanva Érinti, hogyha száll a tó felett: Megcsókolom a szemedet. Aztán eltűnsz. S te nem tudod, nem sejted, Hogy ábrándozva nálam járt a lelked, Nem tudsz a csókról, csak azt érezed, Hogy valamitől forró a szemed. * Mutat\^p^Bo(Zor Aladár most megjelent vers­kötetéből. Ej feli harang-szó. Irta: Köveskuti Jenő. Azon nap, melyen kiadták a napi parancsot, hogy a vén bakák hazamehetnek, a kapitány magá­hoz hivatta szakaszvezető' Szekeres Pált. — Fiam, Szekeres Pál, tudom, hogy szegény árva fiú vagy, sem apád, sem anyád, sem vagyonod. Három éven át becsülettel szolgáltál, szerettek is a tiszt urak ; nem tennéd-e jobban, ha a regementnél maradnál ? Eszed, szived helyén vau, megmutattad nem rég Boszniában. Még szerencsés lehetsz ; maradj a regementnél fiam. Aztán megveregette a kapitány a szakaszvezető Szekeres Pál vállát. Pál lesütötte szemeit és gondolkozott. Egy kissé megzavarták ezek a szavak a fejét. Igaz, hogy jó dolga volt a regementnél, tisztséget viselt s talán még többre is vihetné, ha maradna. Ej, meggondolja a dolgot. Egy napi gondolkozás-idó't kért, aztán vissza­ment társai közé a nagy szobába és leült a hosszú asztal mellé. Pajtásai nagy készületben voltak mind. Egyik­másik már búcsúzott is. Oda mentek hozzá elkövet­kezni. — Isten áldjon meg, Pali, jó egészséget! Pali az asztalra dőlve, két tenyerébe hajtotta fejét és gondolkozott: menjen-e, maradjon-e? Otthon csak szegénység vár reá, itt a szerencséjét találhatná meg. Oda szól hozzá ezen közben, földije, Illés Gyurka : — Hát te mit gondolkozol, Pali ? Miért nem készülődől ? — Ne kérdezősködj, Gyuri, nagy gondolkozás­ban vagyok. Nem tudom, menjek-e ; maradjak-e ? Tudod, hogy itt szép szerencse vár reám. —- Hát Turi Katával mi lesz? hiszen három esztendővel ez előtt, mikor hárman ide, Kaposvárra jöttünk s te a döröcskei hegytetőről visszanéztél a falura, azt mondtad Szakái Gábornak, — ott nyug­szik szegény a boszniai földben — hogy a szived szakad meg a miatt a leány miatt. Azt mondtad több izromban, hogy megígérte a leány: megvár, akárhány kérője lenne is. — Ne emlegesd Gyuri, azt a leányt. Hiszen éppen azon tépelődöm, hogy ha valamikép meg tudnám nyugtatni a szivemet. — No, csak gondolkozzál, én útnak válok. Isten áldjon meg ! Szekeres Pál utána nézett, ki, a nyitott abla­kon s mikor Illés Gyurka a kaszárnya kapujához ért, valami eszébe jutott s utána kiáltotta : DivatáruMzunk összes osztályaiban az egész évről felhal­mozott legfinomabb s remek választékú összes női kelme, férfi gyapjúszövet, ííanell, parget és mosóáru­t^ímiilatoö olcsó árakon árusítjuk ki. A maradékok eladása — hetivásárok kivételével — naponta történik. kKRAUSZ JÓZSEF H. FIA ÉS TÁRSA dtvatáruháza. 4 4 á maradékokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom