Dunántúli Protestáns Lap – 45. évfolyam – 1934.

II. Egyházi élet - A tatai egyházm. gyűlései. Besse L.

alapszabályt készíteni s azt a presbitérium határozatá­val a jövő évi közgyűlésre beterjeszteni. Folyó évi november havában Tatán egyházmegyei presbiteri érte­kezlet lesz. A kultuszminiszteri leiratokat letárgyaltuk, a presbi­terek számát minden gyülekezet részére megállapítot­tuk. A gyermelyi, bőnyi, vérteskethelyi haszonbér és neszmélyi adásvevési szerződések jóváhagyást nyertek. A császári hivatalnokok közmunkáját az eddigi összeg­ben állapítottuk meg. A magyaróvári fiókegyházzá alakulási ügyet, a bánhidai ref. tanítói állás megszervezését, a környe— bánhidai és tóvárosi egyházak önállósulási törekvését közgyűlés örömmel vette tudomásul és esperes úr bölcs támogatásába ajánlotta. A bokodi lelkész haszonbérszerződése, a bokodi egyház adókulcsa megerősítést nyert. A különféle bi­zottságok és a lelkészértekezlet jegyzőkönyvében fog­laltakat határozati erőre emeltük. A tanügyi bizottság határozatai alapján Maller Kálmán tanügyi elnök javaslatára a közgyűlés jóvá­hagyta a tanítóegyesület alapszabályait, utasította a ta­nítókat, hogy az 1932. évben kiadott miniszteri tanterv utasítását tekintsék az elvégzendő tananyag normájá­nak. A beiratási díjak 50°/ 0-a a Tanítók Internátusi alapjára elküldendő. Felírunk az egyházkerületre az év­záró vizsgáknak június első felében tarthatása céljából. Az egyházmegyei pénztár számadása és költség­vetése, valamint az egyházközségek számadásai jóvá­hagyást nyertek. Az ácsi egyház engedélyt kapott köl­csön felvételére. A győri egyház dollárkölcsönének igen előnyös kifizetését jóváhagyólag és örömmel vettük tu­domásul. A mult évi segélyek felosztása helyeslésre ta­lált, a folyó évi segélyekért beadott kérvények áttétettek a segélyosztó-bizottsághoz, az egyházkerületre tartozók felterjesztetnek. A bőnyi „Hamar Dezső "-féle alapítvány­ügy rendben találtatott, az alapítvány jövedelméből ta­níttatandó gyermek ösztöndíja jóváhagyást nyert. Még több kisebb jelentőségű ügy elintézése után a gyűlést esperes úr buzgó imával zárta be. Közgyűlés után bírósági ülés volt, melyen meg­alakítottuk az időszaki tanácsot és két adófellebbezési ügyet tárgyaltunk. Az egyikben az egyházközségi bíró­ság ítélete jóváhagyást nyert, a másikban fellebbező kérése teljesült. Gyűlés után közebéd volt, melyen sok vendég is részt vett. Számos felköszöntő hangzott el s ki-ki azzal az érzéssel ment haza szolgálati helyére, hogy Isten kegyelméből jó munkát végeztünk. Istené legyen a di­csőség. Tarján, 1934 július 24. Besse Lajos egyházm. főjegyző. ®@®@®®®@©@®®®@®@®®@®@®®®®®®®®®@®@®@®®@@ ® ® | VEGYESEK | ®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©@®®®®®@®@ — Érettségi kormányképviselő. A m. kir. val­lás- és közoktatásügyi miniszter úr a szeptemberi érett­ségi vizsgára pápai gimnáziumunkhoz dr. Zehery Lajos miniszteri osztálytanácsost küldte ki kormányképviselői minőségben. — Bibliai múzeum nyilt meg Budapesten az Izabella-utcában, mely szemléltető és művészi képekkel mutatja be a biblia egyes fejezeteit. E múzeum meg­szervezője és vezetője vitéz Csia Lajos budapesti vallás­tanár. — Káplánelhelyezések. A pápai egyházmegyében Bóna József tanító-segédlelkész esperesi káplán lett Nagypiriten, Varga Kálmán Tápszentmiklósról Nagy­gyimótra helyeztetett át s.-lelkész-tanítónak, Kiss Zol­tán pedig Pápakovácsiba ugyancsak s. lelkész-taní­tónak. — Lelkészi továbbképző tanfolyam Sáros­patakon. A tiszáninneni egyházkerület elnöksége és a sárospataki theologiai akadémia tanári kara 1934. évi szeptember hó 5—7-én Sárospatakon lelkészi tovább­képző tanfolyamot rendez. A tanfolyam központi prob­lémája az igehirdetés kérdése. E tanfolyamra szeretettel meghívja a testvéregyházkerületek lelkészeit a konferencia rendezősége. A következő témák fognak sorra kerülni : 1. Az igehirdetés. 2. Az exegézis jelentősége az ige­hirdetésben. 3. Az igehirdetés és a dogmatika. 4. Az igehirdetés és a modern szellemi áramlatok. 5. Az utolsó félszázad magyar ref. igehirdetése. 6. Az új egyházi törvénykönyv. Áz előadásokat a sárospataki theol. akadémia tanárai és a sárospataki lelkész tartják. A tanfolyam résztvételi díja 7'50 P, amely összegből 6 P étkezési díj (3 napra), P50 P jelentkezési díj. Jelentkezési határidő augusztus 20. Jelentkezések a sárospataki theol. akadémiai igazgatója, Sárospatak címre intézendők. A kedvezményes jegyek megszerzésére a tanfolyam vezetősége megteszi a lépéseket. A tan­folyam rendezősége nevében: Farkas István sk. püspök, dr. Mátyás Ernő sk. theol. akad. igazgató. — Háztartási- és továbbképző tanfolyam. Megnyílik szeptember havában a Luther-Szövetség véd­nöksége alatt az ev. leánygimnázium épületében Buda­pesten, IV., Veres Pálné utca 36. szám. A növendékek szakszerű vezetés mellett a modern nyelvek és az álta­lános műveltséghez szükséges elméleti ismereteken kí­vül a főzésben, kézimunkában, fehérnemű- és felsőruha varrásban, valamint a csecsemő- és gyermekgondozás, illetve a gyermeknevelésben is gyakorlati kiképzést nyer­nek, hogy úgy a háziasszonyi, mint a feleség és anya szent hivatását is híven betölthessék. A tanfolyam egy éves, illetve 3 hónapos. Felvilágosítás személyesen (d. e. 10—12-ig, d. u. 2—5-ig), vagy írásban (válaszbélyeg küldendő). IV., Veres Pálné utca 36. Telefon: 841—31. — 1600 fiatalember vett részt a szatmári refor­mátus egyházmegyében a két hónap alatt lefolytatott egyházmegyei körzeti ifjúsági konferenciákon. — Balatonszárszón augusztus 14—18-ig KIE­táborozás lesz. — Az ifjúsági tábor (16 éven felüliek) előadói: Erőss Sándor ev. KIE-titkár, Kiss Pál (Ózd), Kőrös Viktor ifjúsági vezető, Györffy Lajos szomódi s. lelkész, Kovács Miklós tanító. — A fiútábor (12—16 évesek) résztvevőit Farkas Sándor alsósegesdi lelkész­társunk vezeti. — A tábor rendezői Dobos Károly ref. ifjúsági és Kovács Péter földmíves titkárok. — 16 holdas, gyógyforrással is rendelkező kon­ferencia-telepet bérelt a ruszinszkói reformátusok szá­mára Bertók Béla, a református egyházkerület püspöke. — Budapestre utazó, vagy átutazó férfiak napi 80 fillérért kaphatnak szállást a Budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület abszolút tiszta turistaszállójában. Budapest, VIII., Horánszky utca 26. sz. alatt. Fiatal­emberek ugyanitt az ifjúsági otthonban havi 16 pen­gőért kaphatnak otthonias légkörben lakást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom