Pápa és Vidéke, 5. évfolyam 1-52. sz. (1910)

1910-04-03 / 14. szám

1910. április 10. PÁPA ÉS VIDÉKE. mült ember adott is nekik hamarjában 4 koronát. Elekor már száz és száz ember hömpölygött az utcában anélkül, hogy bárki is szembe mert volna szállni a jeles társá­sággal. V égre eszébe jutott valakinek, hogy rendőrök is vannak a világon. Elment tehát a városházára, honnan azonnal nyolc rendőr ment segítségül. A rendőrség köteles­ségéhez hiven felszólította őket, hogy adják meg magukat. A vitéz legények azonban kardot rántottak, de a szűk folyosón nem tudták használni, mert a rendőrök azonnal rájuk vetették magukat s addig viaskodtak, mig a félig részeg huszárok kezéből ki nem csavarták a kardot. Akik leginkább ellen­szegültek', azokat meg is kötözték s vala­mennyit átadták az időközben megjelent katonai kirendeltségnek, mely azután bekí­sérte őket a kaszárnyába, hol jegyzőkönyvet vettek fel a botrányos esetről. A rendőrség a veszprémi kir. ügyészséghez tette át az ügyet. — Verekedés. Húsvéthétfőn éjfél után összeverekedtek a vasúti vendéglőben mu­lató szövőgyári munkások és a felsővárosi legények. Csakhamar bicskát rántottak s eközben valaki felhasította Polgár Kálmán főpincér jobb karját. Pedig esze-ágában sem volt verekedni, sőt le akarta csitítani a nekivadult embereket. Molnár Gyula szövő­gyári munkás is megsebesült. A bal tenye­rét szúrták át. Most a kórházban ápolják. Szerencsétlenség-. Farkas Ferenc molnárkocsis 1-én az Uszoda-utcán lefelé ment a kocsijával a városmalomhoz: a lejtős utcán a megrakott kocsin a kerékkötőt akarta igazítani, de közben a kocsi elindult és ke­resztül ment a jobb lábán s azt két helyen eltörte. Az irgalmasok kórházában ápolják. — Senki se vegyen addig kerti- és gazdasági magvakat, mig azokat a Pápa és Vidéke ker. fogyasztási szövetkezetben meg nem tekintette. Csarnok. flz élet mélységeiből. Irta : Bodó László, tanító. Az öra már félkettőt mutat! Nehéz .szívvel áll fel asztalától Tari László, Berkes község tanítója és lehorgasztott fejjel méri végig lakásának kisebb szobáját. Aggodal­masan gondol ép most befejezett kérvényére, vájjon, megnyilik-e szavára hatóságának szíve. Oly szépen fogalmazta, betűi gyöngyszemek egymás mellett, benne lelkének minden pa­nasza és egyedüli vágya; s ha meghallgatást talál, kevés boldogabb ember lesz nála Ber­kesben, de talán a megyében is. Pedig kérése oly csekély! Neki azon­ban : élet! Feleségét, a hőn szerető hitvest és anyát követeli tőle a halál, de az orvos azt hiszi, hogy megmenthető, ha a nyarat egyik fürdőben tölti férjének gyámolításával. Nem kér tehát többet, csak a nyár két hónapját, hogy a kántori teendőkben helyettesítsék fizetése kiutalásával. — Ha ő tudna helyet-. test fizetni, dolga rendben volna. • * • * * Д szomszéd szobából gyenge szavak hallatszanak. Megrezzen és átsiet, hogy a beteg óhaját teljesítse. Fehérhuzatos ágyban még fehérebb arcai fekszik felesége; feje fölé fényglóriát fon a besütő tavaszi nap­sugár. A szenvedők angyala 'a legnagyobb mértékben látogatta meg őt, talán, hogy próbára tegye Megváltója iránti szeretetét. Már harmadik hónapja türi szó nélkül a szenvedéseket s bár tudja, hogy életének megmentője férjének szabadsága, most is így szól hozzá: Kedvesem! két óra. Már neked a gyermekek között kellene lenned. Miattam kötelességeidet el ne hanyagold. Bizonyára megint azzal a kérvénnyel foglal­koztál. Ha a jó Isten számomra a halált ren­delte, nyugodj bele, kedves Lacim. Eddig is megnyugodtál Isten akaratában; gyermeke­idnek, a község népének csak ezt hirdeted bajában, bánatában.' Tari válaszolni akart, de felesége esengve kérte: »Kérlek, fogadd meg tanácsomat, ne feledd kötelességeidet és három serdülő gyermekedet. Gyermekeire gondolva egy­egy könnycsepp csordult ki szeméből, arca a vörös barázdától szinte égni látszott. Tari sietve csókolta le a könnyeket, hogy fele­ségének ne okozzon még több fájdalmat és jó egészséget kívánva távozott tőle. A kisebb szobába érve az asztalra bo­rult és keservesen sírt. Ü, ki oly sok ember­társát búcsúztatta már el minden könny nél­kül e világból ! Siratta .feleségét, gyermekei és a saját sorsát. Fájdalmában hivő lelke is megrendült, az Isten bölcs intézkedése ellen támadt és ajkai a következő szókra nyíltak : »Miért tetted- ezt velem Istenem, hiszen min­den törekvésem az volt, hogy téged igazán szolgáljalak, parancsolataidat teljesítsem. Hát Te elfordulnál tőlem? És kínjai tovább marcangolták lelkét. De kötelességtudása győzött és sietve távo­zott, hogy az őt váró gyermeksereg tanulás­vágyát kielégítse. * Tari az iskolához ért! Ima hallattszott abból, egyenletes, édes ima. Egy nagyobb leány szavára: Jó tanítónk feleségéért! az ártatlan lelkekből megkapó erővel szállott a Miatyánk. Nem képzelhetünk vigasztalóbb jelenetet, mint hatvan-hetven ártatlan gyer­meki ajk imáját. Egyszerre, mint egy tenyércsattanásra hangzott a »Dicsértessék«.és Tari megköny­nyebbült lélekkel állt a gyermekek előtt. Az édes gyermeki ima, a családja iránt tanúsí­tott szeretet elfeledtette vele fájdalmát és boldogan tanította a gyermekeknek: »És legyen meg az Isten akarata, miképen a mennyben, uzonképen itt a földön is . . . M. kir. anyakönyvi kivonat. 1910. márc. 24—ápr. 31-ig. Született : Konter. Sámuel, napszámos és neje, Barbaries Erzsébet, leánya: Anna, ev. Érsek János, napszámos és neje, Kovács Anna, leánya: Juliánná, ev. Böröcz József, lakatos és neje, Nánik Terézia, fia: Gyula, ev. Kovács Mihály, cserepes és neje, Turóczi Bor­bála, fia: Gyula, rk. Kis István, molnársegéd és neje, Makai .Anna, leánya:. Erzsébet, rk. Öszterreicher Márton, kereskedő és neje, Scheiber Katalin, leánya: halvaszületett- Nagy Lajos, asztalos és neje, Gáspár Anna, leánya: halvaszületett. Polgár József, földmi­; velő és neje, Vaspék Ágnes, leánya: Mária, rk. Bog­nár József, kőmives és neje, Czifrik Anna, fia: József, rk. Lukanényei Luka László, m, kir. honvédhuszár­százados és neje, gyertyószentmiklósi Kövér Mária, fia: Zoárd Viktórián, rk. Arányi József m. kir. adó­hivatali ellenőr és neje, Gaál Vilma, fia: József, rk. Harsányi István, iskolaszolga és neje, Biró Margit, leánya: Ilona, rk. Schvarcfc Márton, sörödés és neje, Böhm Juliánná, leánya: Józsa, izr. Plorváth István, mk. honvédfiUszár-örmester és neje, Schvarcz Er­zsébet, leánya: Ilona,, rk. Venczel József, kőmives és neje, Csukárdi Mária, leánya: Mária, fk. Házasságot kötöttek : Ruzsás Gábor, elvált kocsis, ref. és Schmiedt Terézia, rk. Gáncs Zsigmond, özv., ref. és Bolla Zsófi ref. Breiner Sándor, kereskedő, izr. és Frie­bert Cecilia, izr. Halálozás : Pödör Juliánná, rk. 3 hónapos, bélhurut. Grünfeld László, izr. 25 napos, görcsök. Hosszú Istvánné, szül. Nagy Katalin, rk. 26 éves, tudővész. Ernszt Terézia, ev. 1 hónapos, görcsök. Wellisch Gáborné, szül. Braunstein Lina, izr. 37 éves, szívbaj. Piringcr József, cipész, rk. 68 éves, gerincagylob. Gabona-árjegyzék 1910 április 1-én. Buza Rozs Árpa Zab Burgonya Széna Zsupp JÓ Közép Alsó 26-60 26-40 26­ÍP •1 16-20 16— 15-80 1 13-20 13— 12 s 80 1 14-40 14-20 14,­f -c3 13 — 12-80 12-40 ьр 3-60 3-40 —;— о 8— n. / — —•— J о 4-80 4-60 —— Sömörre ekcemára és hasonló bőrba­jokra, nevezetesen, ha nedvesedő he­lyeket, vagy kérgesedéseket idéznek elő, nagyon hat a Zucker-féle patent Medicinái szappan, ámbár ezen bajoknál minden körülmények között az orvos tanácsát kell kérni. Azon sok­szoros tapasztalatból, melyet az orvosok és betegek egész serege szerzett, meg­állapítható, hogy a Zucker-féle patent Medicinal-szappan a legtöbb esetben azonnal enyhíti a visz­ketegséget, ha a vastag krémszerü hab — a használati utasítás szerint alkal­mazva — a mosakodás után egy ideig a megfelelőhelyen marad. Ettől függ ugyanis, hogy a baj által elfajzott' és elhaló bőrrészecskék elhulljanak és ez­zel az erős viszketegséget okozó bőr­inger enyhüljön, a bőr megujulása elő­mozdíttassék és a nedves pontok, vala­mint a kérgesedések kiszáradjanak. Ha Zucker-féle patent Medicinal­Szappant hosszabb ideig használunk, rendesen hamarosan hámlik a bőr leg­felső rétege és egy új, egészséges, gyenge bőr keletkezik utána. Ezt cél­szerű egy kiválóan jó és enyhítő, de nem zsirozó bőrkrémmel hosszabb ideig kenni, mig különleges kezelésre többé nincs szükség. Erre kegalkalmasabb a Zuckooh-Creme. Kendelésnél figyeljünk a következő különbségekre : Zucker patent Medicinal 35%-os szappanja a leghathatósab és legnagyobb. Egy darab ára 2p0 K. Zucker patent Mediéinal 15%-os szappanjának a hatása és mennyisége valamivel gyengébb. Darabja 1 korona. Ehhez való a Zuckooh-Cfenie (nem zsirozó), valamennyi bőrkrém gyöngye. Egy tubus ára 2.50, kis tubus ára 1.25 K.' Minden gyógyszertárban, drogériában, illatszertárban stb. kapható.. Figyeljünk azonban a ki­zárólag általunk használt csomagolásra és ne engedjünk rábeszélésnek, hogy értéktelen szappanokat sózzanak nya­kunkba. A Zucker patent Medici­nal-szappant és a Zuckooh-Cre­met nem pótolja semmi. Valódi minőségben kapható Kiss Lajos drogériájában Pápán, Fő-tér 19. szám. :'

Next

/
Oldalképek
Tartalom