Pápa és Vidéke, 6. évfolyam 1-52. sz. (1911)

1911-05-14 / 20. szám

1911 ápr ilis 159. PÁPA ÉS VIDÉKE. egyház stb. szertartását népdallal profani­záltatni. Ők, a vörösek ebben meg nem nyu­godtak. Van egy kipróbált fegyvere a vörös elvtársaknak, hát elővele! Ez az erőszak! Soha csütörtököt nem mond, kivéve ha a rendőrök előbb csettentik el a kakast. Nem elégedtek meg az egyház beszen­telésével, sem a karnagynak bánatos, mély­érzésü szép énekével; hiába volt a halott hozzátartozóinak minden jó kérése, nemes ellenkezése, a vörös-dalárda bejelentés és engedély nélkül — tehát erőszakkal énekbe kapott és feltartóztatta a temetésnek azon rendje-módja szerint való elvégzését. Vájjon még meddig türi Pápa város katholikus közönsége a vörösek okvetetlenke­dését ? Meddig tűrik a halottak élőbarátai legszentebb érzelmeiknek cinikus kigunyu­lását? Meddig türi a kath. egyház stb. szertartásainak profanizációját ? Hol van ilyenkor a rendőrség, mely szives közbejöttével örök hálára kötelezné le a gyászoló közönséget, mert ez az egye­düli mód arra, hogy jövőben ne csak a háznál részesüljön a halott beszentelésben, hanem a temetőben is az egyház imádsága mellett hulljon a föld a drága halottra. HÍREK. — Uj okleveles tanárok. Flóri Oszkár és Kelemen Krizosztom, a helybeli bencés gimnázium fiatal, rokonszenves tanárai a hét folyamán igen szép sikerrel tették le a vizsgálatot a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság előtt a filozófiából és pedagógiából. Az új okleveles tanárokat igaz szívből üdvözöljük. — Választmányi ülés. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének Győr kerületi választmánya ma tartja választmányi ülését Győrött, amelyen városunkból részt­vesznek: dr. Kőrös Endre, Molnár Kálmán és Zsilavy Sándor, szerkesztők. — A g-yepmekseregr mag-asztos ün­nepe az első szent áldozás, mához egy hétre a 8 órai szentmisén fog végbemenni a fő­templomban. A szentatya óhaja szerint az idén már a II. osztályú fiuk és leányok is gyónnak és áldoznak. A növendékeket e magasztos eseményre hosszabb ideig tartó oktatással készítették elő. A kis apró gyer­mekek a legnagyobb örömmel várják azt a pillanatot, mikor legjobb barátjukat, az Urat fogadhatják ártatlan, tiszta szivükbe! — Gyermek-nap. A gyermek­védő liga pápai csoportja ma — a régi szokáshoz híven — utcai gyűjtést rendez az elhagyott gyermekek javára, jószívű úrhölgyek vállalták magukra a kedves kötelességet, hogy a járó-kelők szivét a szegény gyermekek istápolá­sára megnyissák. Reméljük, hogy mun­kájuk nem lesz nehéz, mert városunk intelligens, humánus gondolkozású kö­zönsége felfogja azt a nagy missiót, amelyet a gyermekvédő liga, a min­denkitől elhagyott, szegény gyermekek felsegélyezése terén teljesít és ma hat­ványozottabban megnyitja szivét és er­szényét e magasztos szociális törekvés elősegítésére. — Osztályvizsga. A helybeli főgimrn VIII. oszt. tanulóinak mult kedden kezdődött évzáró vizsgájuk még pedig a kath. tanulók hittanvizsgálatával, melyen mint püspöki biztos, Csóthi Géza esperes-pleb. volt jelen. — Halálozás. Csaplár János, Csaplár Antal pápasalamoni plébános édesatyja, 72 éves korában, házasságának 44-ik évében folyó hó 10-én délelőtt 8 órakor meghalt Pápasalamonban, s ugyanott temették el 12-én nagy részvét mellett. A jó öreg urat gyermekein kivül nagyon kiterjedt rokonság gyászolja. — Hirek a ref. egyházkerületből. A dunántuli ref. egyházkerület tudvalevőleg f. hó 3-án és 4-én tartotta meg tavaszi köz­gyűlését Kaposvárott. A gyűlésen dr. Kőrös Endre igazgatót választották meg tanitónő­képzőintézeti képviselővé. Hálás köszönettel vették tudomásul, hogy . a kultuszminiszter a pápai ref. főgimnáziumnak évi 60000 K, a tervezett fiu-internátusnak pedig 140000 K állami segítséget helyezett kilátásba. A ren­des tanári állások számát tizennyolcban, a segédtanárok számát pedig háromban álla­pították meg. Tornatanárrá Kovács Lajos eddigi h. tornatanárt, énektanárrá pedig Tóth Lajost választották meg, aki eddig Hajdúszoboszlón működött. A tanitónőkép­zőhöz áthelyezték Gőbel Hona és Máchik Ida polg. isk. tanítónőket, a polgári iskolá­hoz pedig a német-magyar szakra Závory Terézt, a mennyiségtan és természettudo­mányi szakra pedig Bölöni Jolánt választot­ták meg. Theologiai igazgatóvá Csizmadia Lajos lett az 1911—12. évre. — Df. Karácson Imrét hazaszállítot­ták. Lapunk mult számában megemlékez­tünk dr. Karácson Imre tragikus haláláról. A kiváló tudós holttestét hazaszállították. A miniszterelnök a mult héten értesítette ez elhatározásáról Hlattky-Schlichter Lajost, Győr város orsz. képviselőjét. Az idegenben elhunyt nagy magyar pap holtteste pénteken érkezett meg Győrbe. Ma temetik a város­ház előcsarnokából. — Vizsgálatok sorrendje a róm. kath. tanítónőképzőben : május 16-án IV. osztály­vizsga, május 17-én IV. osztály vizsga a ma­gántanulóknak! junius 1-én és 2-án írásbeli képesítő, 3-án délután 2 órakor tornavizsga, 14-én I. osztályvizsga, 16-án II. osztályvizsga és osztályképesítő, 17-én III. osztályvizsga és osztályképesítő, 18-án záróünnep. 19—24 befejező képesítő. Farag-ó Jánost vég-legesitették. A dunántuli ref. egyházkerület tavaszi köz­gyűlése Faragó János pápai ret. főgimnázi­umi igazgatót érdemeinek elismeréseül vég­legesítette állásában. A bizalomnak ez a megkapó megnyilvánulása osztatlan örömet keltett városunkban, mert mindenki úgy érzi, hogy az egyházkerület tartozott ezzel Faragó Jánosnak. Az iskolában páratlan rendszeretet, az ifjúság iránt atyai jóindu­lat jellemzik. Mint igazgató a kötelességtu­dás élő példaképe. Hasznos, értékes, tevé­keny tagja társadalmi életünknek, sohasem azt keresi, ami elválaszt, hanem azt, ami egyesit. Nemes gondolkodásával, melegen érző szivével számos őszinte jóbarátot szer­zett másvallásu polgár társai körében is. Kitüntetésében egy fáradhatatlan munkás­ságban eltöltött, szép élet jutalmát látjuk s igaz örömmel üdvözöljük lapunk részéről is. — Esküvő. Hlatky Gizella és Bor­nemissza Ferenc, m. k. központi zálogházi számtiszt f. hó 20-án, délelőtt 10 órakor tartják esküvőjüket Erzsébetfalván, a róm. kath. nagytemplomban. Ke vés tőkével nagy keresetet érhet el, ha kötőgépet vesz Hanauer Zoltán vaskereskedésé­ben Pápán. —• A pápai Ipartestület folyó, hó 6-án tartotta rendes havi ülését Hajnóczky Béla elnöklete alatt. Beszegődött 18 tanonc, fel­szabadult 6. A szegődőkhöz Ádám János, a szabadulókhoz Böhm Samu elfíljárósági tagok mondottak üdvözlő beszédet. A jegyző szakszerű jelentésének letárgyalása után a pénztári jelentésre került a sor. Bevétel 422 K. Kiadás 345 K 29 fill. Az elaggott iparosok pénztárából 3 iparos 20—20 K. 1 pedig 30 K segélyt kapott. Elhatározták, hogy jun. 29-én tanonc-kiállítást rendeznek, május 28-án pedig rendkívüli közgyűlést tartanak a betegsegélyző ügyben. A házvétel ügyében egy bizottságot választottak. Haj­nóczky Béla a március 26-i közgyűlésen ígéretet tett szakosztályok megalakítására. Két szakosztály már meg is alakult, a cipé­szeknél Adám János lett elnök, alelnök Csapó Gyula, pénztáros Schlosszer István, jegyző Pethő András, ellenőrök Pilzl János és Berki József, pénzbeszedő Zabó Gábor. A szabóknál elnök: Szkurszky János, alel­nök Vágó Dezső, pénztáros Erhardt Dezső, jegyző Becsey Ferenc, ellenőr Braun Miksa. A további szakosztályok megalakítása is folyamatban van. — Városunk sorozási eredménye. Nálunk » . . . a legények eleje . . . nagyon silánynak mutatkozott, amit bizonyít az itt közölt statisztika. Sorozásra felhivatott az I. korosztályban 157; a II. korosztályban 128; a III. korosztályban 104; összesen tehát 379 állítás köteles. Megjelent 222, távolmaradt 157. A megjelentek közül besoroztatott az ajánlás és beosztás fenntartásával 31 állítás­köteles. Visszahelyeztetett 114, fegyverkép­telennek minősíttetett 61. A besorozottak között van 2 egyéves önkéntes, 6 póttarta­lékos (3 családfenntartó, 3 kevésbé alkalmas), felülvizsgálatra küldetett 1; katonai kórházba 1. Szomorú adatok. Vigyázzunk, nehogy sirva kelljen énekelnünk: »Multaiban nincs öröm, jövődben nincs remény«. x Egy vidéki plébániára középkorú, egyszerű nő házvezetőnőnek kerestetik. Bő­vebbet a szerkesztőségben. Dr. Clemens, egészségügyi kor­mánytanácsos Thüringiában a követke­zőket állapította meg: Mintegy V2 pohár természetes Ferencz József-kese­rüviz már biztosan és erősen hashajtó­lag hat. A Ferencz József-víz kisebb adagokban naponkint többször használva, aranyeres bántalmak és derékfájás ellen pompás gyógyszer. — Kapható gyógy­tárakban és füszerkereskedésekben. A Szétküldési-Igazgatóság Budapesten. — Műkedvelői előadás. A ker. szoc. egyesület ma este 8 órakor saját helyiségé­ben »Kisfaludy Károly Csalódások« c. víg­játékát fogja előadni 4 felvonásban. A szerep a következőképen oszlik meg: Gróf Elemér Vincze István e. t., Báró Kényesi Németh József e. t., Köröndi Lina Árki Mariska e. t., Lombay Veisz János e. t., Elek, Lombay fia Eperjessy József e. t., Lidi Frisch Róza e. t., Luca Horváth Anna e. t., Mokány Kapcsándy Kálmán e. t., Vilma Zsömlevits Mariska e. t., Tamás kertész Keresztes József e. t., Antal inas Sikk József e. t. Helyárak: első sor 1 K, 2—5 sor 60 fill., a többi sor 40 fill., állóhely 20 fill. A darabból befolyó tiszta jövedelmet ház-alapra fordítják. Azért a jó cél érdekében szives látogatást és ér­deklődést kér a rendezőség. — Tenyészbika pótvizsgálat. Járás_ főszolgabiránk, mint a járási mezőgazdaság bizottság elnöke a hiányzó tenyészbikák he • lyett, tenyésztési célra vásárolt bikákat f hó 21-én d. e. 9 órakor a Hindler-vendéglő előtt fogja a bizottsággal megvizsgálni. Aki­nek volna megvizsgálni való bikája, addig beielentheti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom