Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-03-08 / 10. szám

• I ü ÍREK Fi mjeink az A. C. mérlegén. Behajtani tilos: — Jellegzetesen pesti ötlettel, kétértelmű beszéddel. Az ősi rög: — A lengyelországi német kisebbség szenvedéseinek és boldog vissza­térésének német propagandafilmje. Ügyeletes gyógyszertárak. Március. 8-ig a Michna, 9—i 5-ig az Irgalmasrendi gyógyszertár tart vasárnapi és éjjeli ügyeletes szolgálatot. i Antal István államtitkár, városunk országgyűlési képviselője f. hó 4-én a helybéli MÉP nagyválasztmiánvát a kül­és belpolitikai helyzetről tájékoztatta. Eljegyzés. S z e m é 1 y I K á 1 m á n, a bencés gimnázium tanára eljegyezte C z i r t' u s z Teréz úr leányt. Eljegyzés. H a j n a l I r m a áll. ta­nítónői, Hajnal Ferenc r. kai. tanitő leá­nyát^ az Emericana volt kedves házi­kisasszonyát eljegyezte Wranna Rn­ío er t szén bánya-főt i sz t vi sel ő Murah szerdahelyen. Minden kii lön értesítés helyett.) " . ^ Kinevezés. A m. kir. Pénzügy mi­niszter 1942. éVi március hó 1-vel Nagy EmiliU és Böjté Gizella pápai lakosokat a helybeli földmérési felügyelőséghez dijnokká kinevezte. Hivatalos látogatás. Dr. Rédl Rezső veszprémi kegyesrendi tanár a katolikus tanügyi főigazgatóság megbízásából szombaton kezdi meg hivatalos látoga­tását a bencés gimnáziumban. A KLOSz. ezentúl mindig kedden tartja tieti összejövetelét. Március 10-én Bíró Lucián bencés igazgató tart elő­adást, melyre szeretettel várja a tagokat a KLOSz.• Márciusi emilékvacsora. A Pápai Casinó f: hó 14-én este 8 órakor tartja a hagyományokhoz híven márciusi em­lékvacsoráját, melyen az ünnepi beszé­det az Esterházy serleggel kezében dr. Horváth Endre nőnevelő-intézeti igaz­gató. tartja; Az Űrnők Mú ria-kongrígáciéja már­cius 9-én, hétfőn délután öt órakor ren­des gyűlést tart. Március 7-én, szomba­ton dfélután 3 órakor a Ranolder-taniló­nőképző missziós szakosztálya rendez diszgyülést, aniíelyre a Kongregáció tag­jait tisztelettel meghívja az ifjúsági cso­port. Talállak szemüveget; igazolt tulaj­donosa a rendőrkapitányságon átveheti. CORSO Március 9-11., Hétffc-sxerda. Romantikus kalóztörténet! Tömegjelenetek, ember­rablások, párviadalok! Kalózszerelem Főszereplők: Doris Duranti és Primo Carnera Március 12-15., csütörtöktől-vasárnapig - R. Minden idők legszebb drámai alkotása Kriiger apó Az angol-búr háborá története EMIL JANNIGS életének legnagyobb alakítása. Előadások kezdete: hétköinap y»7 é* »/< 9 óra­kor, ünnep- és vasárnap 4, i/j7 M 'A 9 órakor. — Jegyelővétel mindennap 11—l-ig és egy órá­val az előadások kezdete előtt Telefoni 11—13. Meghívó. A Parfums Lenthéric, Paris magyarországi vezérképviseletének kozmetikusa folyó hó 14-én, szombaton 6s 16-án, hétfőn szakszerű felvilágosításával díj­talanul áll nb. rendelkezésére. Kérem még akkor is fáradjon el, ha üde, bársonyos és kifogástalan az arcbőre, mert ne feledje, hogy az ápolatlan szépség a természet­nek csak egy igen rövid időre szóló ajándéka. KARCZAGI ILLATSZERTÁR, FOTÓSZAKÜZLET PÁPA P. Farkas László, a ker. szoc. 'szak­egyesületek országlos kultúrbizottságá­nak tagja f. hó 8-án délután 5 órakor előadást tart a Keresztény Munkásegye­sületben. Szeretettel kéri' a vezetőség az egyesület tagjait és barátait, hogy szí­veskedj enek minél nagyobb számban megjelenni. Közgyűlés. A Pápai Casinó 1942. március 7-én este 6 órakor, határozat­képtelenség esetén március 14-én este (i órakor tartja saját helyiségeiben évi közgyűlését. Halálozás. Fehér Bálint bencés ta­nár febr. 28-án Budapesten meghalt. Az elhunyt 1939 óta Pápán tanított, csak' az utóbbi hónapokban ment ideiglenes nyugalomba. Halála nagy részvétet kel­tett, mert sokan ismerték szeretetremél­tó egyéniségét s nagy tudása mellett őszinte szerénységét. R. i. p. Felvétel a veszprémi szemiitániFjni­ba. A veszprémi püspöki papnevelő-in­tézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgálata folyó évi június hó 30-án délelőtt 10 óra­kor lesz Veszprémben, a püspöki szék­házban. A hittudományi főiskolára érett­ségivel rendelkező ifjak nyernek felvé­telt a pályázat benyújtásakor elegendő a VIII. osztály első félévi értesítőjének másolatát mellékelni). A hittudományi hallgatók tartásdíjat nem fizetnek. Re­verendát a papnevelő-intézettől kapnak; egyéb ruháikról és könyveikről maguk tartoznak gondoskodni. A kisszeminá­rium V—VIII. osztályú növendékei közé olyan ifjak nyerhetnek felvételt, akik a gimnázium IV—VIL osztályát sikerrel végezték el. A kisszemináristák havi 20 P-t fizetnek tartásdíj fejében. Ugyan­csak fizetik a gümináziumban a beiratási és tandíjai is. Alsó és felső ruháról, könyvekről, Írószerekről maguk gon­doskodnak. Az összes növendékek fel­vételi folyamodványaikat a Püspök Űr Őnagym éltóságához intézve legkésőbb április hó végéig hittanáruk vagy plébá­nosuk útján küldjék be a Szeminárium Igazgatóságának címére. E felvételi fo­lyamodványhoz melléklendők: 1. a folyó tanév első feléről szóló értesítő máso­lata, 2. a folyalmodé; állami anyakönyvi kivonata, 3. keresztlevele. 4. bérmaleve­le, 5 a hittanárnak vagy plébánosnak ajánló levele, 6. a szülők egyházi há­zasságkötésének anyakönyvi' kivonata. A felvételre behivottak kötelesek m'atíu­kat orvosi vizsgálatnak alávetni. ' Ismeretterjesztő előadás. Csütörtö­kön este a Perutz gyár Kisfaludy-utcai kultúrházában Kraft József ny. tanitó­képző-int. igazgató »Magyarország mező­gazdasági ipara cim en igen értékes elő­adást tartolt a nagyszámú hallgatóság előtt, melynek soraiban ott volt Küttel Nándor központi gyárigazgató is. A pápai leventéik műkedvelői nagy sikerrel adták elő Farkas Imre gyönyö­rű diák-szindarabját, laz »Iglói diákok ­at. A szereplők tudásuk legjavát nyúj­tották. Köztük ki kell emelni a régi idők­ből ismert Horváth István és Briglevich Gyula szereplőket, akik igen kellemes perceket szereztek a szép számban ösz­szejött közönségnek. (A műkedvelői ver­seny első diját Pápateszér leventéi vit­ték el,-egy szép ezüst serleget. Második lett Marcaltő, szintén* egy ezüst serleg­gel. Harmadik Béb és negyedik Bakony­ság. • . TanitóváJaszlás Mezíőlakon. Mező­lak községben a napokban megtartott tanító választás során Fessler Erzsébet oki. tanítónőt választották meg. Alsóvárosi hívek figyelmébe. Már­cius 22—29-ig missió lesz a Szt. Anna templomban. Tartja: P. Németh Károly; jezsuita. A megnyitó szentbeszédet már­cius 22-én délelőtt 10 órakor tartja a míssiűsatya. A közelebbi programiríbt e helyen és a templom ajtajára kifüg-­gesztve hozzuk a hívek tudbmására. — Alsóvárosi hívek, ez a ti missiótok lesz! Tehát minden alkalommal ott legyetek! Felsővárosi kat. olvasókör közgyű­lésé. Vasárnap délután 3 órai kezdettel tartotta míeg a Felsővárosi Kat. Olvasó­kör Csáky-utcai helyiségében évi rendies közgyűlését. Dr. Csarmasz Ferenc el­nöki megnyitója után Mikóczy Alajos titkári jelentését olvasta fel, majd a zár­számadások, vagyoni' leltár bemutatása után az 1942. évi költségvetést tárgyalta a közgyűlés, majd megválasztotta 1942. évre az új tisztikart. Elnök: Dr. Csar­masz Ferenc, társelnök: Mészáros Jó!­• » 1 zsef, titkár: Mikóczy Alajos, II. titkár: Kalmár József, ügyész: Dr. Maurer Ist­ván, pénztáros: Jáhny József, háznagy: Kapa Károly, II. háznagy: O. Németh Gyula, könyvtáros: Orovics Imre. II. könyvtáros: T. Németh István. Az el­hangzott jelentésekből megállapítható 1, hogy a gazdatársadalmat magába fog­lalói olvasókör a nehéz időkben is telje­sitette társadalmi kötelességét. Dr. Csar­masz Ferenc elnök záróbeszédében Kér­fte a tagokat az összetartásra, egymás megbecsülésére, mert csak igy tudjuk elérni célunkat. Keresztes Gyula javas­latára hódoló táviiratot küldtek Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapátnak. Egyházkerületi gíond'nok. A pápai ref. egyházkerület gondnokává vitéz Szalay István pápai sörnagykereskedőt választották meg egyhangúlag. Sakkverseny. Március hó 8-iki kez­dettel megindítják a szokásos Pápa vá­ros bajnokságára kiirt sakkversenyt. Ne­vezni lehet a Perutz kultúrházában (Kis­Jaludy-utca 24.) vasárnap délelőtt fél 11 óráig és 11-én este 20 óráig. .Nevezési díj tagoknak 1 P, nemi tagoknak 2 P. Mindenféle bélyeget veszek és cserélek; tömegbélyeget is. Cím a Ker. Nemzeti Nyomdában. Veszedelmes árvizek Pápa környé­kén. A hegyekből lezúduló viz alaposan megduzzasztotta a pápakörnyéki pata­kokat és folyókat. Igy Pápától kiindulva a Mezőlak határában húzódó Séd' fenye­get kiöntéssel. Egyelőre ezen a részen még nincs nagyobb baj. Mezőlak állo­mását elhagyva kis patakokból vad 1 ára­dattal hömpölyög a szennyes viz. Vinár alatt nagy kiterjedésű szántóföldek és rétek állnak vízben. Iíülsővat állomása mellett kilométer szélességbein folyik a viz és pusztít el útjából mindent. A va­súti 1 vonal mindkét oldalán, amerre szern ellát, viz .alatt vannak a szántóföldek; melyeknek megmunkálásáról eglyelőre szó sem lehet. Itt is egy jelentéktelen fo­lyócska öntött ki. Nem: messze az állo­mástól a Marcal kiszélesitett medre lát­ható, melyet ;a nagy tél idején a hó tel­jesen betemietett. Most veszélyes a hely­zet, mert az olvadás következtében a viz a hó tetején folyiik Mindent elkövet­tek, hogy nagyobb veszélyt ne okozzon az eléggé kiszélesitett Marbal. Az árvíz­zel kapcsolatban még annyit akarunk megjegyezni, hogy Pápán egyelőre nincs veszély és nem is kell tartani ettől, mert amint mult számunkban megírtuk, a Bakony erét a hótól megtisztították, igy annak szabad folyása biztosítva van. Várja Önt a szerencse... már rnost rendelje meg osztálysorsjegyét az új sorsjátékra Ro singéi' sorsjegy árusnál, Pápa, Kossulh-utca 10. sz. Szerencsés vevői ismét számos főbb nyereményt nyertek. 18 községben van állatbetegség 1. Egyre nagyobb arányokat ölt a vesze­delmes száj-és körömfájás, mely eddig kilenc községben dühöngött. Most arról kaptunk jelentést, hogy 18 községben lépett fel a ragadós száj- és körömfá­jás, melynek megállására az illetékes hatóság minden lehetőt elkövet. PÁPA ÉS VNÉM 1942. március 8, vasárnap 3 H ABISHYfl Műselyem ós hernyóselyem összes minőségben Kérje minden üzletben 44 Vigyázzon a márkára: H0R-C0C flzt beszélik... hogy a kocsiút közepén éjjel sem szabad menni. rA szabály — szabíáíy! Vagy olyan nagy a forgalom ?... 1 hogy egy pohár sör habjában is van annyi 1 erő, ami egy széket feldönt/ "hogy a szombatzsinórnak 4000 hi­vatalos hive van Pápán. Mennyi a nem­hivatalos?... . hogy a háznagy úr összevágatja az ajtót. hogy mindenki fázik, csak a Zipp­záras János nem. hogy a Kinizsi-szurkolók már han$­próbát tartanak. hogy némelyek szerint szerkesztő­ségünk egyik tagja közérdekből pipázik. hogy a kritika csak akkor helyes, ha tele van eszmei sulyokkal. Z vagy 3-szobás lakást keresek (azonnalra) vagy május l-re. Közvetítőt díjazok. Cím a Ker. Nemzeti nyomdában. (Telefon: 10-71.) Besurranó tolvaj. Müller József pá­pai férfiszabómester Hunyadi-utca 12, számú háznak lakásából — amíg Mül­lerék szellőztetés végett kinyitották az ablakot — ismeretlen tettes beugrott és az asztalon fekvő kazettád mie y'^en Mül­lerék okmányai,és fontos iratai voltak, a teritővel együtt kiemelte és az esti sötét­ében eltűnt. Keveset ha inalt tflsaer, rövidarú üzletberende­zés eiadó 64 Cím a kiadóhivatalban. Jókai Mozgó Március 11—12. szerda — csütörtök. TURAY IDjR, RÓZSAHEGYI KÁLMÁN, VASZARY PIROSKA magyar vígjáték sikere Férjet kerese k Március 13-14., péntek-szombat. EGGERTH MÁRTA nagyszerű filmje phcsirtu Zene: LEHÁR FERENC. — Főszereplők még: Hans Söhnker, Lucie Englisch, Halmay Tibor, Fretz Imhef. Előadások kezdete: Hétköznapokon i/ 47 éa i/j 9, vasár- és ünnepnap y* 4, 6 és i/» 9 óra­kor. — Jegyelővétel délelőtt 11—l-ig, délután az előadások kezdete előtt 1 órával. Jegyren­delő telefonszám: 10—88. — A telefonon ren­delt jegyeket kérjük 1/4 órával az előadás kez­dete előtt kiváltani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom