Pápa és Vidéke, 29. évfolyam 1-52. sz. (1932)

1932-01-03 / 1. szám

Pápa» 1932 január 3., vasárnap. Ara 16 fillér, M. N. ív #A Hirlapkönyvíári i. nóvíkiémnapíó XXIX, évfolyam, i. szám, nemzeti Múzeum Könyvtára Budapest — Megjelenik minden vasárna Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-utca 12. Telefon 151. Előfizetési árak: negyedévre 2 pengő, egész évre 8 pengő. Egyes szám ára 16 fillér. Hirdetések mill­méteres díjszabás szerint: hasábmiliméter a h 1 r­detések között 4 fillér, a szöveg között 5 fillér. Felelős szerkesztő: IFI. SÁGHI TAMÁS. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz: A kiadó­hivatal, Fő-utca 12. Telefon 151. A Ker.-szoc. párttit­kárság, Szentilonai-utca 12. Telefon : 121, A Fax könyv­kereskedés, Fő-utca 9. Telefon 171. A Ker. Nemzeti Nyomdavállalat, Török Bálint utca 1. Telefon: 157. Az ember maga csínálja — körülményeit. — Újévi gondolatok. — Sokszor elgondolkoztam azon, hogy mi lehet úgy igazában az értelme az újévi köszöntgetésnek, ha igazán van valami értelme. Mert kitől kívánunk mi boldogságot magunknak és má­soknak ? Vagy Istentől, az ember sorsának bö'cs és mindenható intéző­jétől, vagy sajátmagunktó!, a ma­gunk erejétől és emberségétől, vagy a vakszerencsétől, a végzettől, vagy pedig — egyáltalán nem gondolunk arra, kitől kívánunk minden jót, csak ledaráljuk mondókánkat (a szokás kopott grammofon lemezén és jó né­ven vesszük, ha mások is elmond­ják előttünk ugyanazt az agyoncsé­pelt frázist. Avagy nincs-e igazam? Ugyan hány ember van, aki mi­kor egy névjegyre veii a maga b. u. é. k.-ját, vagy újév reggelén meg­rázza a barátja kezét, csakugyan arra gondolna, hogy minden ilyen jókívánság valóságos kis hitvallás a gondviselő Isten iránt és kész imád­ság sorsunk jobbrafordultáért? Erre bizony a legkevesebben gondolunk. Vak végzet nincsen. Olyan értel­metlen erő, mely vakon dirigálná az értelmes viiágo', el sem képzel­hető, amiképpen gép sircsen, mely a gépészt dirigálná. Amidőn tehát egymásnak boldog újévet kivárunk, Isten után azt ma­gunktól kívánjuk. Ez pedig annyit tesz, hogy elismerjük, hogy élet­körülményeinknek legnagyobb része magunktól és embertársainktól függ. Mit kívánunk tehát magunknak és másoknak ? Mindenekelőtt belátást. Megisme­rését annak, hogy mi a mi igazi javunk és mi vezet igazi javunk­ra. Mi a dl és mik az eszkö­zök. Mi a kötelesség és mit mond a lelkiismeret. Hogyan kell össze egyeztetnünk a magunk érdekét a másokéval, az egész társadalom ja­vával. Mit kiván tőlünk a keresztény erkölcs és hogyan ál unk az erkölcsi világrenddel. Csupa olyan kérdés, melynek helyes megoldásától függ az ember megelégedése, tehát bol dogsága. De ha boldogságot kívánunk egy­másnak, kívánjuk erős, kitartó aka ratot is. A boldogság tökéletesebb élet, ha tehát a legtökéletesebb élet is küzdelem a létért, nyilvánvaló, hogy a boldogságért még inkább meg kell küzdenünk. Kiiszfu3 Urunk mondotta, hogy a mennyország erő­szakot szenved; s bízvást hozzá­teheijük : a földi boldcgság is csak erős harcok győzelmi zsákmánya. Végül a boldogság kívánsága egy­úttal a türelem kívánsága mindazok­ban a dolgokban, melyeknek kelle­metlensége független a mi akaratunk­tól : az időjárás, a betegség, a gond, a környezet bántó jelenségei stb. Ha az ember így bontja elemeire EZ újévi jóvánságokat, akkor önt is beléjük tartalmat, de akkor meglátja azt is, amit sem a gyáva, sem a kényelmes, sem az önző ember akarva sem tud megláfni: hogy életünknek, tehát megelégedésünknek, tehát bol­dogságunknak körülményei volta­képpen legnagyobbrészt magunktól, belátásunktól, akaratunktól, kitariá sunkié l és türelmünktől függnek, kö­vetkezésképpen úgy alakulnak, ahogy mi alakítjuk őket. Ember, szerencsédnek magad vagy a kovácsa. A kalapácsot ugyan az Isten adta a kezedbe — de hogy hogyan forgatod, tőled függ. S hogy emberül forgathasd, szívem mélyéből kívánom 1 Dr. B K. éuoitítcíe mázsánként 32 pengő, a petróleumé, gépolojé és nehéz ben­A hét eseményei. Idehaza. Bethlen és Benes karácsonyi nyi­latkozata. Bethlen István v, minisz­terelnök a szomszédainkkal, különö­sen pedig Ausztriával és Csehország­gal való gazdasági összefogást kívá­natosnak tartja, bár Ausztria csak politikai összefogásra lenne hajlandó, Csehországgal azonban ez is nagyon nehéz lenne, mert egy magyarelle­nes szövetség élén áll. Ugyanakkor Benes is nyilatkozott a dunai államok gazdasági szolidaritásáról és a kö zépeurópai államok önsegélyének eszméjéről. A hiba csak ott van, hogy Benes ősszinfeségében nem lehet hinni s hogy beszéde nem egyéb, mint hangulatkeltés a hite­lező államok előtt. ­A képviselőház karácsonyi szünete január 14 ig tart. Az új évtől kezdve büntető ügyek­ben is illetéket kell fizetniök a pe­reskedőknek. Hirek szerint, a nyugdíjasok reak­tiválásával akarják csökkenteni a nyugdíjterheket. A kormány egy évre felfüggesz­tette a külföldi tartozásoknak idegen valutában esedékes fizetését. (Transz­fermoratórium.) A rendelet kiadása azért vált aktuálissá, mert a deviza­készletek beszerzésében nehézségek állottak elő. Megjelent a motalkö-rendelet. A rendelet szerint a könnyű benzin új ziné 13 pengő, végül a kenőolajoké, továbbá a vazeliné és parafiné 35 pengő. Külföldön. Beomlott a vatikáni könyvtár Six tus terme. A vatikáni könyvtárnak a Belvedere udvarra néző szárnya dec. 22-én délután beomlott. A be­omló falak több ember halálát okoz­ták. A kár nagy. Mussolini Arnaldo, a Duce öccse, a Popolo q' Italia magyarbarát fő­szerkesztője az elmúlt héten várat­lanul elhunyt. Anglia ötévi haladékot akar adni a német jóvátételi fizetésekre, de Franciaország nem enged. XI. Plus pápa a bíborosok tes ü­letéhez intézett karácsonyi üzeneté­ben a béke és a leszerelés gondo­lata mellett foglalt állást. Anglia nemzetközi akciót indít a háborús tartozások kérdésének ren­dezésére. Anglia moratóriumot kér. Mansz-tes. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pápai csoport­jának a havonként tartott rendes tea­délutánja jzrtiár hónapban elmarad. Az Elnökség. Kultúrelőadás. A ker.-szcc. egye­sület január 6-án tartja ez évben első ismeretterjesztő előadását. Előadást tart dr. Németh István „Miért kell ápolnia magyar-lengyel barátságot" cimmel. Az előadást szórakoztató műsor fogja követni. Szerződéses viszonyban a Magyar Általános Hitelbankkal. Távbeszélő: Táviratcím : Hitelbank. Igazgató : 83. — Üzlethelyiség : 29. Alapíttatott: 1878-ban 9 Pápai Hitelbanh Részvénytársaság 1932. évi január hó 1-én megalakítja X. ÉVTÁRSULATI önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, részletenként és hetenként 1 oenaS befizetéssel. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. Be­tétek havi részletekben is fizethetők. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad felvilágosítást Pápa, 1931. december 23-án 580 a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom