Pápa és Vidéke, 24. évfolyam 1-52. sz. (1927)

1927-10-30 / 44. szám

nden­rí és i !SEF í-utca !525 eno h L. oldal. 3k: í zseb­rákat, •esztő :szere­szak­• jutá­ftiden­iisme­azért >k. 501 mindenkitől visszavonultaknak is, egyszóval mindazoknak, akikből még nem veszett el a hit, remény és sze­letet egységes érzése, amely egye­diül képes a családot, közönséget, várost, országot krisztusi szellemben kormányozni, mert mi ezzel a hár­mas jelszóval indulunk a küzdelembe. „In hoc signo vinces" mondotta nagy Konstantin római császár is, amikor a keresztény világnézet eszméinek Szolgálatába szegődött. Mi keresz­tényszociálisták is, nem a rombolás eszközeivel és módjaival harcolunk, hanem a hit, remény és szeretet fegyvereivel. Hiszünk Magyarország feltámadásában, remélünk dolgozó embertársaink sorsának jobbra for­dulásában és felebaráti szeretettel vonuk magunkhoz mindenkit. Ez lesz a kongresszus programja is. Hivó szózatunknak el kell majd jutni a fényes palotákba ép úgy, mint az egyszerű viskókba, mert ahogy a legutóbbi Kath. Nagygyűlésen is megállapították, mi nem osztály­politikát folytatunk. Ezéri nagy bi­zalommal tekintünk nov. 27 iki n3gy napunkra. Érezze majd az a sok idesereglett vendég, hogy ilt Pápán a keresztényszocializmus nem üres jelszó, hanem a legteljesebb valóság. Hisszük és reméljük, hogy így lesz. B-y. A Kath. Nagygyűlés a szociális kérdések jegyé­ben folyt le. Az idei katholikus nagygyűlés, mely külső méreteiben is hatalmas megnyilatkozása volt az öntudatra ébredő katholikus társadalomnak, a szociális kérdések jegyében folyt le. Nem tagadjuk, hogy bennünket ker.­szoc. munkásokat az a két beszéd érdekelt és ragadta meg figyelműn ket leginkább, melyek az általunk vallott és hirdetett keresztényszociá­lista igazságokat tükrözték vissza. Ez a két beszéd Vass József dr. népjóléti miniszteré, úgyszintén Hal­tér István v. miniszter szavai voltak, akik ragyogó ékesszólásukkal mu­tattak rá a szociális nyomorúság okaira, melyek orvoslását a katholi­cizmus erejétől és az evangéliumi tanok gyakorlati alkalmazásától vár­juk és reméljük. Igen is: meg kell szüntetni a jo­gos keseiűséget, mely a szociál demokrata táborba viszi a munkások tömegeit. A magyar katholicizmus feladata, hogy megmutassa, mennyi mindenben igazuk van a munkások­nak, Valóban : Az éhes gyomornak, a beteg tüdőnek, a sápkóros gyer­meknek nincs politikai hitvallása — mondotta dr. Vass József miniszter, csak egy vallást fog ismerni majd, a Krisztusi vallást, ha a szenteltvíz hintésen kivül mással is megvédjük testvéreinket a pusztulás és keserű­ség elől! Arany igazságok ezek, melyek el­futnak a bányák mélyén dolgozó magyar keresztény munkások szivé­hez, a falusi földmunkáslakásokba, el a gyárak robotos népének lelké hez, de el kell, hogy jusson a fé­nyes paloták, a munkaadók, a gyá­rasok és kapitalisták lakásaiba is, hogy Vass miniszter igazsága, bá­tor fellépése s az ő keresztény­szociálista felfogása mielőbb testet öltsön. Reméljük, hogy a szavakat, melyek elhangzottak, rövidesen tettek fogják követni és a magyar keresztény munkásság hálával fogja emlegetni Vass miniszter nevé*. A kath. nagygyűlésen elhangzott igen értékes fejtegetésekkel alkalom adtán még foglalkozunk. A Veszprém megyei ker.-szoc. munkások a szociális törvények megalkotását sürgetik. Várme­gyénk ker.-szoc. szervezetei a mult vasárnáp d. e Pápán megyei érte­kezletet tartottak, amelyen 14 szak­mai szervezet 36 kiküldöttel volt képviselve. A megyei értekezletet Szalay Lajos kerületi titkár nyitotta meg. Beszédében a megyei értekez let célját jelölte meg és a jövőbeni feladatok elvégzésére hivta fel a szervezetek vezetőinek figyelmét. Boksay Endre pártelnök a Ker.-szoc. Párt nevében üdvözölte a megyei értekezletet s ez után Lillin József országos főtitkár előadása követke­zett, melyben a külföldi munkás­viszonyokat hasonlította össze a hazai állapotokkal és párhuzamot vont a keresztényszociálista és szociáldemok­rata célok között. A mindvégig fe­szült figyelemmel kisért előadás után az aggkori és nyugdíj biztosítást, a nyolcórai munkanap, a béregyezteíő bizottságok, üzemi haszonrészesedés bevezetésének és törvényerőre eme­lésének kérdéseit vitatták meg. Dél után 2 óráig tartó tanácskozás után a Ker. Munkásegyesületben közös ebéd volt, amelyen Lengyel János (Küisővat) mondotta el az első pohárköszöntőt a ker.-szoc. mun­kásság összetartására. Ker. szoc. dalárda. Felhivjuk az énekkar tagjait, azokat is, akik már a hangpróbán megjelentek és a mé^ résztvenni szándékozókat, hogy szom­baton (okt. 29.) este 8 órakor a Kár. Munkásegyesületben (Sientilonai u. 12) pontosan megjelenni szívesked­jenek, hogy ott dr. Kokas János r. k. polg. isk. tanár vezetésével a to­vábbi szerveszkedési módozatok le tárgyaltassanak. A kőbányamunkások bér­mozgalma. A közelmúltban foglal köztünk a dunántuli kőbányákban uralkodó állapotokkal és kimutattuk, hogy az ott dolgozó keresztény kő­bányamunkások gazdasági és szoci­ális helyzete kritikán aluli. A nehéz testi munkát végző kőbányamunká­sok napi 16-18 órai munkaidő mel­lett sem tudnak annyit keresni, hogy abból a legszerényebb életre is fut ná. Azonkívül a túlórázás, a vasár napi munkaszünet kérdése is rendet­len, úgy hogy a munkások valóság­gal ki vannak szolgáltatva a bánya­vállalatok kényük- kedvének. Ezen viszás állapotokat akarja megszün­tetni az a memorandum, amelyet a Keresztényszociálista Bánya-és Kohó­munkások Orsz, Szövetsége a mi­nap terjesztett elő a Dunántu'i Mész­Tégla és Kőipar R.-T. igazgatóságá­nak, melyben a szentgáli, városlődi és ugodi kőbányák és mészgyárak munkásai órabérének 35% al való felemelését kéri. Hisszük, hogy a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni. Munkaadók figyelmébe! A pápai ker.-szoc. szervezetek (Szent­ilonai-u, 12., telefon 121.) felhívják a munkaadók figyelmét, hogy min­dennemű munkaalkalmat jelentsenek be és azonnal díjtalanul közvetítenek munkást. {PORT. ••• Céllövő verseny. A Pápai Sport Egyesület céllövő szakosztálya nov. l-én, kedden délután rendezi házi céllövő versenyét az acsádi lőtéren. Nevezni a telepkezelőnél levő iven lehet. Ugyanitt tudhatók meg a rész­letes feltételek is. Nevezési dij 2 P. Kezdete délután 2 órakor. A csornai vonat oda 12 óra 15 perckor, vissza délután 5 órakor indul. A verseny díjtalanul megtekinthető. A helyszínen büffé is lesz. A Ref. Koll. Testgyakorló Köre f. hó 22 én rendezte idény­záró atlétikai mérkőzését, amelyen a rendező egyesület atlétáin kivül a helybeli bencés reálgimnázium (Brg ), az áll. tanítóképző (Tk), továbbá a veszprémi kegyesrendi gimnázium (Vg.) és az áll. felsőkereskedelmi (Vk) versenyzői vettek részt. A veszpré­miek közül Terdy (Vk.) a pápaiak közül Arany (Koll) és Fülöp (Tk.) szerepeltek legjobban. A kitűnően megrendezett verseny különben az alábbi magas színvonalú eredmények­kel zárult: 100 m. síkfutás: 1. Lengei Ferenc VIII. (Vg ) 118 mp. 2 Gutt­mann Sándor VII. (Koll). 3 Rózsa Bálint VIII. (Brg) 200 m. síkfutás: 1. Lengei Ferenc VIII. (Vg) 25 mp. 2. Guttmann Sándor VII* (Koll.). 3 Horváth József VIII. (Koll.) 400 m síkfutás: 1 Füiöp Lajos II. (Tk.) 55 4 mp. (Ker. rekord.) 2 Varjas László VIII. (Vet). 3. Róka Imre VIII. (Brg.) 1000 m. síkfutás: 1. Fülöp Lajos II. (Tk.) 2 p, 58 5 mp. 2. Lohonyai József IV (Vk.) 3. Hor­váth Ferenc VIII (Vg) 110 m. gát futás: 1. Arany Mihály VIH. (Koll.) 166 mp. 2. Terdy László IV. (Vk). 3. Fülöp Lajos II. (Tk.). 4X100 m. staféta: 1. Ref. koll., Pjpa (Gu t­mann Sándor VII, Kaszap Sándor VIII , Horváth József VIII., Arany Mihály VIII) 48 9 mp 2. Bencés reálgimnázium, Pápa. Svédstaféta. 1. Kegyesrendi gimnázium, Veszprém (Lengei Ferenc VIII, Varjas László VIII., Gerle Albert VIII., Horváth Ferenc VIII ) 2 p 19 mp 2. Ref. kollégium, Pápa 3 Bencés reálgim­názium, Pápa. Magasugsás: 1. Terdy Lás>ló IV. (VK ) 161 cm 2. Lam barth István VI. (Brg) 156 cm. 3. Horváth József VIII. (Vg.) 156 cm. Tdvoluurás: 1. Terdy László IV. (VK) 632 cm. (Ker. rekord.) 2 Arany Mihály VIII (Koll) 589 cm 3 Rózsa Bálint VIII (Brg.) 470 cm. Súlylökés: 1. Arany Mihály VIII. (Koll.)' 1147 cm. 2. Zsemlye Gy. VII. (Koll) 10 73 cm. 3. Sulák józ«ef IV. (Vk.) 10 32 cm. Diszkosz­vetés: 1. Arany Mihály VIII. (Koll.) 33 66 cm. 2. Reichardt Jenő III. (Tk.) 3062 cm. 3. Horváth József VIII. (Koll.) 30 40 cm. Gerelyhajítás: 1. Fülöp Lajos II. (Tk.) 4632 cm. 2. Arany Mihály VIII. (Koll.) 44 42 cm. 3. Reichardt Jenő III. (Tk) 43*45 cm. Kinizsi—PFC 1:0(0:0). Bajnoki. Biró: Koch. 1500 néző. Hatalmas közönség jelenlétében vivía meg egy­mással a két régi rivális a bajnoki küzdelmét, melyből teljesen megér­demelten a Kinizsi került ki győzte­sen. A játék teljesen fair keretek között folyt le és igazán nem írhatók egyik fel terhére sem azok a sebe­sülések, amelyek a véletlen folytán kicsusítak. A játék 3 órakor kezdő­dött meg a kitűnően funkcionáló Koch biró éles sípjelére. A PFC némi elfogultsággal rögtön fel is nyomul és már a Kinizsi kapuját veszélyezteti, azonban Döbröntei ré­sen van és már Királynál a labda, aki gyönyörűen szökieti a jobb­szárnyat. Kecskés szépen be is ad, azonban Németh a mezőnybe to­vábbit és megismétlődik az előbbi PFC támadás, de most Csajtai sze­rel szépen. A 10. percben Marion faultol és Krausz remekbeszabott rúgása a kapufa felett süvít el. A kiadással a Kinizsi balszárnya meg­lép, de Vathi a jó helyzetet eüdeges­kedi és félre lő. A 22 percben Potya kitör s már-már mindenki a PFC hálójába látja a labdát, mikor Fenk közbelép és gyönyörűen ment. Alig pár percre ezután Potya meg­ismétli az előbbi jelenetet, azonban a változatosság okáért most Németh remekel és csapatát hatalmas fel­szabadító rúgásával már is frontba dobja csatársorát, azonban Ács ki­tűnő helyzetben hibáz. A 32. perc­ben Kinizsi vezet támadást a PFC kapuja ellen és a jó helyzetben fe­jelni akaró Potya összefejel Bódis­sal, aki a fejelés tolytán orrcsont­zuzódást kap és a játékból kiáll. A félidő hátralevő része változatos já­tékkal telik ei. — A második fél­idő elején a PFC krekkjei már nem bírják az iramot és mind többször kihagynak. A Kinizsi látva a PFC játékosainak kimerültségét, őrült ira­mot kezd diktálni, azonban a csatá­rai a legjobb helyzetekben bosszan­tóan hibáznak. A 28. percben a PFC Ács révén mégegyszer vészé Iyes, azután teljesen visszaesik és védelembe vonul. A Kinizsi ettől kezdve hatalmasan ostromol és a gól a levegőben is lóg, azonban Németh, Fenk és Fodor mindenütt ott vannak és a legreménytelenebb helyzeteket is tisztázzák. Már már eldöntetlennek látszik a küzdelem, mikor a 40 percben Váthi beadá­sából Limperger falsos labdája a teljesen kimerült PFC védelem mel­lett a hálóba juí. A gól után egy pillanatra mindenki megdöbben, azután kitör a mindent elsöprő fre­netikus taps. — Jók voltak Kinizsi­ből Király, aki a Kinizsi részére szinte a mérkőzést egymaga nyerte meg, továbbá az egész védelem és halfsor, a csatársorból Tóth és Kecs­kés. A PFC bői Németh, Fenk, Fodor, Krausz és Bognár tünt ki. A bajnoki küzdelmek során f. hó 30 án a Kinizsi pihenni fog, mig a PFC a Ligeti sportpályán a Sárvári AK legénységével méri össze erejét a bajnoki pontokért. Heves küzde­lem után a reorganizált PFC győzel­mét várjuk. Csak 7 egyszer vegye meg a Nemzeti Újságot és Uj Nemze­déket és mindig olvasója marad a két legjobb magyar napilapnak..

Next

/
Oldalképek
Tartalom