Pápa és Vidéke, 40. évfolyam 1-52. sz. (1943)

1943-11-28 / 48. szám

PÁPA ÉS VIDÉKEI 2 1943. december 28, vasárnap egységes pedagógiai elgondolásokat akar teremteni. Iskolapolitikai és tanügyi vo­natkozásai mellett alkotó eleme ennek a produktív főigazgatói-szándéknak az az őszintén emberi meglátás is, hogy az ugyanazon vezetés alatt álló iskolák igazgatóinak baráti közössége önmagá­tól megtermi a kölcsönös megbecsü­lést, a nevelői munkál végzők egymás iránti szeretetét. Ebben a légkörben öröm a munka és öröm a vezetés! A mai magyar nevelő a jövőt épitő be'sőfronl lelkes, áldozatos-szivü kato­nája. Munkájától nemzetünk élete, sor­sának útja. erőinek teljessége függ! Ke­ze alatt formálódik emberré és ma­gyarrá reményeink letéteményese: az ifjúság. A mai nevelőnek nemcsak az a feladata, hogy iskolatípusának oktató­és nevelői célkitűzéseit munkakörének kereteil)^n megvalósítsa, hanem oda keli adnia magút, lelkének lobogását, szivé­nek mindenen-átcsengő melegségét, egyéni kincsei! a küldetésének, amely szent és áldozatos, felemelő és felelős­ségteljes... Fokozott küldetés-tudatol kell hordozniok a vezetőknek, akik a­nevelői intézmények életét irányítják és ellenőrzik! A páp>a|ij igazgatói-értekezletben ezeknek á vezetőknek az együttesét kö­szöiítjük! Hisszük, hogy Dunántúl At­hénjében olyan elhatározások, intézke­dések születnek, amelyek tankerületünk iskoláinak életéi - a nehéz időkben -— előbbre-lenditik a fejlődés, virágzás út­ján. Köszönjük dr. Koeh Nándor tanke­rületi kir. főigazgatónak és lelkes mun­katársainak, hogy az értekezletet váro­sunkba hozták s Pápát, az iskolavárost — hacsak két n apra is, — a tankerül ei érdeklődésének középpontjába helyez­ték. V. L. Sz alsóvárosi tanács munhája 18Z3 nov. havában 120 évvel ezelőtt Pápa még három önálló városrészből állott. Az »Alsóvá­ros Tanátsház<-nál hetenkiint megtár­gyalták a fontos ügyeket. A »biró« a »ta­náts«-sal együtt kényes ügyekben dönté­seket hozott, ítéletet mondott és ren­delkezett. Elsárgult, vasporzós irások őrzik a mull eseményeit. A Városi Levéltár anyagából újítjuk fel városrészünk 120 évvel ezelőtti november havi érdeke­sebb eseményei I. Biró és „Tanáts" választás az Alsóvárosban November 1-én nagy érdeklődés mellett jött össze az Alsóváros biró és Tanács választó polgársága. Biró lett: Merk János. A tanács tagjaivá válasz­tották: Kapl Jánost, öreg Sass Jánosi, Pusztai Sándort. Visi Józsefet, Benkeő Jánosi. Tóth Istvánt, Szabó Mártont, Németli Jánost, Csurgai Györgyöt, Le­holzky Pált Mayer Ferdinándot és Smálkovits Jánost. Az Alsóváros nótá­riusa: Szalay Mihály. R legelső teendők Az újonnan választolt biró és ta­nács az önálló életei élő Alsóváros állá­sait töltötté be először. A legnagyobb­részt földmivelést űző lakosság szükség­leteinek kielégítésére a következő intéz­kedéseket tették: „Bakterpénz Collektoroknak" megválasztják N. Szölőssy Jánost, Pata Mártont és Mészáros Fe­rencet. „Tehén pásztorinak minden darab marha után 45 kr.-t fizetnek. Csehi István Kovácsiból jön Pápára és az Alsóváros „Ökör pásztora" lesz. Egy­pár ökörért 1 F. 30 kr. és egy kenyeret kap. Sze­merei János kanász a „ sert vések" után 33 kr. Samu Ferenc borjupásztor meg minden darab borjú után 57 kr. fizetést kap. Molnár Márton és Közel István „Hosszu-utcai bakteroknak megfogadtattak, kiknek a fizetések lészen egynek 40 frt. Tálos István és N. Szölössy János Mezöbiráknak megmarasztattak és Így a bika-rétek lekaszálása, szénák összegyűj­tése, betakarítása és az egész mezei gazdaság reájuk bízatott". Kocsis Mihály lett a „pappénz szedő". ... • c > : Szomszédok veszekedése Évszázaddal ezelőtt a mai időkhöz hasonlóan sok szomszéd állandó vesze­kedés közölt élt. A panaszok természe­tesen az Alsóváros tanácsa elé kerül­lek Egy 1823-ban történt panaszt igy beszélnek el a sárguló sorok. »Magyar Mátyás felesége Budai Éva azon panasz­ködök. itt lakás Vilmán Mihály felesége Hujber Anna ellen, hogy a leányát Ma­Jó családból származó fiatal fiút plncértaitoncitak azonnali belépésre felveszek. Klein Gyula Központi szálló és étterem. pénzt 4 krajcár héjával adta másik szol­gálónak által... Sípos Julit megkötöz­ve vísszakisértettük az előbbi gazdájá­hoz. « Visszaélések a bakonybéli fa körül Télvíz idején a régi időkben is gondot okozott a tüzelőfa beszerzése. A megdöbbentő visszaéléseket ezért eléggé keményen megtorolták >A loea­lis Director Ür azon panaszkodik in lakos Leber Salamon zsidó felesége' j Prajer Julianna ellen, hogy a Bakon­béti Apálúr Ürnak béresei ide öl fái hoztak, melykor Lébernéhöz számos darabot hordottak be... A panaszlott ezen rendetlen cselekedetet elismerté. Annak okáért, hogy többszőr ilyen ese­tet ne vigyen véghez, súlyosan megbün­tettük.« özvegy Nemzet Mártonné kérése Az Alsóvárosi tanács előtt Nemzet Márton özvegye »személyesen megjelen­vén avégett könyörgött, hogy ő már el­öregedvén azon kérelemmel fordul a Tek. Nemes Regementhez, hogyha az ő fiát. Nemzet Andrást Felséges Császári Huszár Regementbeli 2-ik Divisióban. a 4-i'k Czugban levő katonát, ki már 12 esztendőktől fogva híven' szolgálja a Felséges Fejedelmet, örökös szabadság­gal hazabocsássák«... A kérést a tanács hasonló megokolásokkal hozzáfűzve ter­jesztette fel. * * * gyar Örzsél most nem régiben, midőn házukat nádulták volna, házkerületét tisztogatta, nem tudván mitsoda irigy­ségből az ... edényt mésszel megtölt­vén a leányának fejéhez vágta. A mész lefolyta az egész képét és ruháját.« A tanács pénz fizetésére kötelezte a bot­rányosan viselkedő szomszédot. R Belváros sütőmesterének panasza Mayer Mihály sütőmester azon pa­naszkodik. hogy Sípos Julit most Szent Mihály kor fogadta meg zsemle áruló­nak, ki is nemrégiben még a zsemléjét is a piacon hagyta és a zsemléből árult A kereszt — a feszület . „A keresztnek vagy a magyar zászlónak mindig ahhoz az alakjához kell ragaszkodnunk, amelyet eltávolítottak." (Naplómból.) Jó visszagondolni a »régi boldog időkre<. Akkor,is gond. vesződség, küz­delem és harc volt az élet. Akkor is hordozni kellett a »nap terhét . Csak több volt a szeretet, a megértés és az emberi jóság. Kevesebb volt az önzés és anyagiasság, ezért boldogabb volt a világ'. MOLNÁR ISTVÁN. A keresztnek mint jelképnek csak annyiban van értelme, amennyiben Krisztus Urunkkal és az ő ügyével hoz­zuk összefüggésbe: hogy I. i- vállán a Golgotára vitte, hogy reá szegezték, hogy rajta halt meg. A puszta, tehát Krisztus aiakja nélküli kereszt mellé vagy reá- ha akarom, ha nem akarom, mindig oda képzelem Krisztust is. E nélkül nem lehetne a kereszténység szimbóluma. A kereszl úgy lett megvál­tásunk eszköze, hogy Krisztusunkat reá­szegezték. Mi katolikusok mégis a kul­tusz számtalan megnyilatkozásában a oorpus test) nélkül való keresztet is használjuk, meri hiszen a fenti értelem­ben a puszta kereszl is mindenképpen csak a megváltásnak a jelképe. Ezért az ilyen kereszt előtt is megemeljük ka­lapunkat. mint ahogyan az is hősi em­lékmű. amelyen nincs kifaragva a hal­dokló magyar honvéd. Ha nem volt volna mindjárt a "kereszténység terjedé­se elején egyházüldözés, a keresztnek mint jelképnek (ak'kor különféle- mintá­zásban mint titkos jelnek 1 nem is fejlő­dött volna tán ki ilyen mély és sokat ki­fejező szerepe Azóta is. de k-ivá Itkápen Nagy Konstantin türelmi rendelete (313) óta a kereszl a Krisztushoz való tarto­zásnak a kifejezője Nekünk katolikus keresztényeknek a puszta kereszt éppe?i olyan szélit, mint a másik, amelyen Krisztus alakja is rajta van: mind a keltő faragott vagy festeti képemása az első kereszinek: akár akkor, amikor az Üdvözítő a vállaira vette, akár akkor, amikor reá felszegezték és vérét ontotta rajta. Az Egyház nem is tesz köztük kü­lönbséget. bár van rá eset, hogy némely istentiszteleti helyre a rorpus-os keresz­tet. az u. n feszületet írja elő, pl. az ol­tár fölé, viszont máskor a puszta ke­resztet kívánja pl. a templomtorony te­tejére Egészen természetes az is. hogy amióla egyes nem katolikus kereszté­nyek szigorúan csak a puszta keresztiét engedik alkalmazni, a katolikusok a fe­születhez is való ragaszkodásukkal kü­lönböztetik meg magukat tőlük De kez­detben nem igy volt. A keresztnek bár­milyen változata az egy ugyanazon Ilii­nek volt a kifejezője. A katakombákban i\ keresztnek sok alakját találjuk T alak. szigony-, horogalak, vagy a Krisztus szó valamelyik betűjével módosítva és a későbbi keresztény ornamentika is számtalan változatban ábrázolja a Ke­reszténység legszentebb ereklyéjét: a keresztet, amelyen a világ üdvössége függött Nagy Konstantin császár . ;s hadserege a Jtere s z I jelét látta áz égen és nem a feszületet. S hogy ez Krisztust és az ő világát jelentette, annak viszont az volt bizonysága, hogv e látomás után éjjei maga Krisztus jeleni meg N, Kons­tantin előtt és meghagyta neki. hogy e jelnek mását készíttesse ei és a csaták­ban használja. A milánói ediktum óta a keresztel nyilvánosan tiszteli a keresz­ténység s jelképi mivoltát örök időkre csak még jobban biztosítja az. hogy olyan keresztábrázolások is vannak, amelyeken Krisztus alakja is látható, tehát feszül etek«. A piros-fehér-zöld lobogó már egymagában is a magyarság' kifejezője, mégis, ha ezenfelül ráhímez­zük a magyar címert is: a tricolor an­nál hatásosabb és biztosabb szimbó­lum, meri ha pl. fordított sorrendben látnám is a színeket, akkor se tartanám olasznak hanem magyarnak, éppen a rajta levő szentkoronás szépséges címe­rünk miatt. Igy vagyunk a keresztekkel is és ezérl csak szűkkeblűségnek kellene tartanunk azt. ha valaki, bár keresztény, a feszülettől ijedeznék. Szűkkeblűség pedig azért, mert a többletet nem birja ki. A Krisztus-alakkal ellátott kereszt többlet az ábrázolás módjában, de je­; lentésében annyi, mint a puszta kereszt: egyik is. másik is az egy Krisztushoz j való tartozás szimbóluma. Ha a keresz­j tény ember őszinte tisztelője a kérészi­nek. nem láthat botrányt a feszületben, mégha vallása a puritánság elvén a fa­ragott képeket nem is alkalmazná az istentisztelet helyem. Elvégre ez már az izlés dolga is. ízlés dolga, hogy ki mi­iyen keresztet tűz ki a falra: ebből dog­malikai nehézségei a katolikusnak sem szabad csinálni. A katolikusnak akkor is tisztelnie kell a puszta keresztet, ha valaki elvből nem festi reá Krisztus testéi viszont elvárhatja, hogy más meg tiszteletlel legyen az u. n. katolikus fe­szület iránt, hiszen ez se jelenthet mást, még ha többet is mutat. A hit és lélek avatja mind a kettőt krisztusi világnéze­tünk kifejezőjévé, e nélkül pedig se az egyik, se a másik nem lenne több fara­gott képnél«. Eszembe jut 1918—19. Ta­lán azok. akik akkor a magyar keresz­ténység jelképeit likvidálták, különbsé­gei tettek kereszt és feszület között? S ha újra jönne egy ilyen világ, talán a református testvéreink a feszületek, a katolikusok pedig a keresztek eltávoli­lásában segédkeznének? Ugye nem! Es százszor nem! Inkább egymás segítsí­gére sietnénk. Nos. ha a veszély idején tudunk a dolgok lényegére pillantani, lássuk meg most is, hogy nincs nekünk másban üdvősségünk, hanem csak a Krisztus keresztjében, kinek tisztel ei, dicséret és dicsőség adassék az égen. a földön és a föld alatt. Szinpadavatás ML /. K.-ban az Az elmúlt vasárnap a Nemzeii Munkaközpont székházában ünnepélyes külsőségek között avattak színpadot. Az avató beszédet a szervezet el­nöke, dr. Rédey Tibor mondotta. Vázol­ta azon nehézségeket, melyek az anyag­beszerzés és színpad felállítása köjrül felmerüllek. Köszönetet mondott mind­azoknak. akik a nehézségek áthidalásá­ban a szervedet segítségére voltak. Kö­szönetet mondott Leipnik Ármin szövő­gyár tulajdonosnak. úgyszintén Mika Antal szövőgyár tiílajdonosnak és Tóth Istvánnak, akik a színpadi vászon és függöny anyagát ajándékozták a szer­vezetnek. Köszönetét fejezte ki továbbá Papp Ferencnek, aki a színpad felállítá­sát minden ellenszolgáltatás nélkül vál­lalta, Horváth Imre központi titkárnak, Nagy József szervezeti titkárnak és Máté István gondnoknak, akik minden jehetőt elkövettek a cél érdekében. Majd pénzben fejezte ki a színpad fel­állításának költségeit, ami kereken 6íX)0 pengőt tett ki. — Midőn átadom a színpadot ren­déi te lés ének — mondotta dr Rédey Tibor szervezeti elnök beszéde további során — arra kérem az Egek Urát, hogy ezen falak között és erről a színpadról soha ne hangozzék el olyan mondai, olyan szó, amely Isten, a vallás, a haza, az erkölcs és a szeretet ellen van. Le­gyen e színpad ezen eszmék fellegvára. Adjon e színpad — amelyről valóban elmondhatjuk, hogy teljesen a miénk, illetve a tiétek, — mindnyájatoknak mi­nél többször nemes szórakozást és lelki felüdülést fáradságos ,és nehéz munká­tok közepette. A nagy tetszéssel fogadott elnöki beszéd után »Becsüld a munkát sza­badidő-szervezet három egyfelvonásos színművel lépett fel. A nagyszerű szingárda minden­egyes tagja a lehető legjobbat nyúj­totta és kitűnő összjátékukkal megnyer­ték a közönség tetszését. Különösen ki kell emelni SzabóTlonka, Király Vilma, Erhardt Vilma,és Ünnep Erzsébet ját; kát. A szünetekben Mezei Ilonka ked­ves hangjával magyar nótákkal szóra­koztatta a megjelenteket. A rendezés fáradságos munkáját Bognár István vé­gezte. Hisszük, hogy a »Szabadidő szer­vezed a tél folyamán még többször fel­lép és játékaikkal szórakoztatni fogják munkában elfáradt bajtársaikat. —té -^ván. Kereskedelmi tanfolyamot végzett gyors és gépírásban Jártas állást keres. Cím a kladéhlratalbafl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom