2. oldal, 1173 találat

Találatok

101. 1933-01-13 / 10. szám
[...] további tanulmányozására uta­sítsa H Papp István az ármentesitő társulat igazgató főmérnöke [...] dr Egyed Aladár evangélikus Gyorgyevits István görögkeleti lelkész és Lőw Immánuel [...] károkat okoz A küldöttség másik kérése az volt hogy a főispán [...]
102. 1914-01-20 / 16. szám
[...] ez a kérdés és Frycsaj kérése teljesedésbe megy s a buda­pesti [...] parancsnok­hoz Fogadja köszönetemet a Szent István csatahajó vízrebocsátásáról szóló jelenté­séért Haus [...]
103. 1930-08-23 / 188. szám
[...] az volt védőjéhez az első kérése hogy küldjön be számára valami [...] budapesti főkapitány­ság nyomozást indított Szalag István budapesti mérnök kézrekeritésére aki a [...] A főkapitányság megállapította hogy Szalay Ist­ván néhány nappal ezelőtt Amérikába szóló [...]
104. 1934-07-10 / 153. szám
[...] azt vála­szolta hogy a gazdáik kérése teljesen jogosult Kifejtette hogy az [...] Back Károly Fo i dor István Korom Mihálv és még mások [...] a polgármestert Hétfőn reggel Herczegh István vezetésével meg Is je­leni a [...]
105. 2006-11-23 / 274. szám
[...] tavaly augusztusban húsz darab Benyovszky István fest­ményt A nyomozás során az [...] azt mondta Bóta Csabáék megrendítő kérése a nyilvánosság előtt példa arra [...]
106. 1941-07-20 / 164. szám
[...] ülését A kormány részéről Antal István igazságügyi államtitkár volt jelen aki [...] megillető uj ta­gozathoz de Szabadka kérése és szándéka is megvalósulna betöltődnének [...]
107. 1914-07-11 / 163. szám
[...] a jelöltség elvállalására való lei kérése más körülmények között törté­tek minden [...] hivatalos ér­fetése arról hogy Tisza István gróf siir­teteyrleg fordult Rónay Jenőhöz [...] hivata­los értesítés amely szerint Tisza István gróf miniszterelnök Rónay Jenőhöz inté­zett [...] Tekintettel továbbá ar­ra hogy Tisza István gróf sürgönye min­den bizonnyal kiábrándítja [...]
108. 1990-04-11 / 85. szám
[...] demonstrációt is szerveztek Mint Lehmann István tanácselnök elmond­ta a középiskolások helyze­tét [...] zárkózhat el mereven az is­kolák kérése elöl Függetle­nül attól hogy az [...] tett tegnap A testület Tóth Ist­vánt a forráskúti tanács vb titkárát [...] a Ságvári gim­názium bővítésére Lehmann István megyei tanácselnök azokról a pénz­ügyi [...]
109. 1939-06-08 / 129. szám
[...] város is ráér a Népbauk kérése felett későbbi időpontban határozatot illetve [...] Gizella tér 5 Ifj HEGEDŰS ISTVÁN mtrbuiorasztalos mester prototípusa a törekvő [...]
110. 1913-06-07 / 131. szám
[...] 3 DÉLMAGYARORSZÁG 3 Előtérben Tisza István miniszterelnöksége A politikai helyzet Saját [...] hangoztatta hogy lemondásával kapcsolatban Tisza István grófnak a kabinet élére leendő [...] kor­mányt alakitana Budapestről jelentik Tisza István gróf ma délután hosszabb ideig [...] kihirdették a legénységnek A kinek kérése vagy panasza van áll­jon elő [...]
111. 1938-05-01 / 96. szám
[...] cl az inlékmü talpazatán Szönyi István az ifjúság nc vében beszél [...] KM a KELLEK írógép vállálat Kérése ucca 16 Templomi ünnepség a [...] Jelentette a Délniagyarország hogy Bedő István volt makói sörgyári igazgató és [...] llcr Károly vezetésével V ajtai István az önképzőkör tanárclnökc emlékbeszéd­del Lassgallner [...]
112. 1932-12-24 / 293. szám
[...] Horváth Elemér Buda veszélyben Tamás István Szabadkai diákok Velősy Elek Miska [...] unokát A bíróság az ínya kérése értelmében döntött de a nagy­apa [...]
113. 1994-07-16 / 165. szám
[...] történet mely szerint bi­zonyos Velkei István orszá­gos csúcsot futott az ámok [...] utóbb hűvösölni fog leintette Deák István taxiját s vég­célként a hármashatár [...] Taxis Biztos úr Az a ké­rése a kedves utasnak hogy azonnal [...] honvédelmi mi­niszter avatta fel Gách Ist­ván és Turáni Kovács Imre alkotását [...]
114. 1939-05-10 / 106. szám
[...] hatósági irat illetve polgármesteri igazolás kérése amelv egvrészt igazolia a szavazati [...] Boros Já­nos kisbirtokos Sopronmegyc Csáky István gróf külügyminisz­ter Gács János pápai kamarás Kocsánv István kisgazda Gulyás József kisgazda An [...] választókerü­let küldöttsége kereste fel Antal István dr igazságügyi államtitkárt a küldöttségbe [...]
115. 1913-11-14 / 265. szám
[...] a folyosó Itt van Tisza István Lukács László aki f eltünően [...] képviselőház mai ülé sén Lázár István gróíf elnökölt Az elnök mindjárt [...] a jobboldalon Általános fizetésemelést Szabó István kisgazdapárti nem éppen a jegyzők [...] előtt tolmácsolja A jegyzők egyik kérése az hogy a fizetésren­dezésnek visszamenő [...]
116. 2001-06-29 / 150. szám
[...] Munkatársunktól A nyugdíjba vonult Rovó István ezredes a Vám és Pénz­ügyőrség [...] rekonstrukció­ját A cég vezetői külön kérése volt hogy július közepé­től előzetes [...]
117. 1935-03-10 / 58. szám
[...] uj választójogot akkor a házfeloszlatás kérése nemcsak joga de kö­telessége is [...] legérdekesebb politi­kai szenzációja gróf Bethlen Istvánnak a deb­receni főispánhoz intézett levele [...]
118. 1934-01-24 / 18. szám
[...] a m a gyar alkotmány kérése s ez a kérdés minden [...] e r belügyminiszternél gróf Bethlen Ist­ván és K o z m [...]
119. 1935-12-03 / 271. szám
[...] ereklyéket és az volt a kérése hogy azokat az ékszerész törje [...] év utolsó köz­gyűlésére Dr Csekey István Liszt Ferenc em­lékének méltó megünneplését [...]
120. 1937-05-30 / 120. szám
[...] E r e k y István leg­újabb müve azon nagy egyetemi [...] vi 48 a unio bizottság kérése és báró Eötvös József kultuszminiszter [...] szívesen fogják ünnepelni tanítványaikkal Szent István királyt meerdiesöült ha­lála 900 ik [...] Rémiger Miklós Forrai Kálmán Nagy István Csendes Oszkár Drexler Miklós a [...]
121. 1932-08-17 / 187. szám
[...] nlakult ki hogy a rószkeiek kérése nem leljcsille ő mert a [...] esperes plébános dr Bal gh Ist­ván a belvárosi plébánia lelkésze László [...] megfizetnie Dr Kl iáty y István ügyész vádbeszéde után a bíróság [...]
122. 2006-02-22 / 45. szám
[...] Gulyás Ákos operatőrnek pedig kifejezett kérése volt hogy amint lehet A [...] osztályosoknak szánt foglalkozáson természetesen Fekete István regényét elemzi vegyék fel a [...]
123. 1931-01-15 / 11. szám
[...] mindaz a vád panasz védelem kérése amely Trianon óta felgyűlt a [...] Bethlen a népszámlálásokról Gróf Bethlen István Előre bejelentem hogy nyilatkozatomban pontosan [...]
124. 1939-06-21 / 139. szám
[...] és arra hogy a SzAK kérése föl­tétlenül méltánylást érdemel valószínűnek látszik [...] ellentétek kedden kerültek nyilvánosságra Hoffmann István dr a Phöbus szakosztályi elnökének [...] Szegedet a szövet­ségnél és Hoffmann István dr provokáltatta Mar­kovics Szilárdot a [...] Írásbeli megállapodást kötöttünk éppen Hof­mann István úrral hogy a Szeged a [...]
125. 2005-10-25 / 250. szám
[...] és egyéb szolgáltatással kapcsola­tos információ kérése közüzemi szerződés adatváltozásainak bejelen­tése szabálytalan [...] lapunknak a baleset után Elek Ist­ván az SZKT főmérnöke A vizsgálat [...]
126. 1919-07-24 / 152. szám
[...] és mindenkorra szóió drágasági segély kérése ügyében hivták össze A tanács­kozást [...] A beszerzési előleg felemelését Kőrössy István postafőnök ugy gondolja hogy a [...]
127. 1935-05-09 / 103. szám
[...] rendezését és tagosítását sür­gette Bethlen István gróf az igaz ságügyminisztertől fálaszt [...] pénznek a kérdése Az a kérése hogy az igazságügyi kor­mány ne [...] az érdekeltségek elé jutattják Bethlen István azt méltóztatott tőlem kér­dezni mik [...]
128. 1999-05-14 / 111. szám
[...] kell lennie hiszen ahogy Márton István fogal­mazott az anyag nem vész [...] csütörtöki belgrádi sajtóértekezletén mondta kifejezett kérése el­lenére sem kívánta Milose­vics fogadni [...]
129. 1913-02-14 / 37. szám
[...] hogy a saját pénzén táplálkozhassék Kérése teljesült Fehér kávét s zsemlyét [...] tartalmas beköszöntő beszédet mon­dott Kray István kitüntetése A hivatalos lap csütörtöki [...] meghízott miniszterel­nököm előterjesztése alapján Kray István szegedi Ítélőtáblai elnöknek nyugdíjaztatása alkalmából [...] lemondását visszavonta Erről ma Tisza István grófot mint a Ház elnökét [...]
130. 1911-11-11 / 259. szám
[...] igazolja meg­választott törvényhatósági bizottsági tagnak Kérése indokolásául előadta hogy a válasz­tási [...] zálogos gyilkosa Saját tudósítónktól Balázs István Lö­winger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos gyilkosa [...] dr törvényszéki elnök aki Balázs István ügyében elnökölni fog a büntető [...] ma maga elé kisértette Balázs Istvánt akit két fegyveres börtönőr vitt [...]
131. 1924-11-21 / 268. szám
[...] a képviselőházban ahol elsősorban Bethlen István gróf miniszterelnököt majd Klebelsberg Kunó [...] Budapestről jelentik A Kúria Papp István tanácsa ma délelőtt folytatta Károlyi [...] munkaadók között megindultak A munkások kérése az hogy legalább annyit kereshessenek [...]
132. 1934-11-22 / 263. szám
[...] ket tesznek városházán Az ingyentejakció kérése a közönséghez A szegedi szenénvgyermehftk [...] József Egy öreg ember Szabó István te reste fél e swkészfőséget A 61 faeS Sza­bó István teljesén égyetf ií tengeti nafifdft [...]
133. 1922-01-21 / 17. szám
[...] kell Legjobbnak tartaná ha Bethlen István miniszter­elnök belépne a kisgazdapártba mert [...] le­hetne kormányozni Bírálja nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz­ter magatartását aki a [...] szemmel láthatóan kifárasztotta A bíborosok kérése ellenére is pontosan betartotta napi­rendjét [...]
134. 1911-06-17 / 137. szám
[...] elnöklésével ülést tartott amelyen Szukováthy István miniszteri tanácsos Villax Béla a [...] Klobusicky Karolin leá­nyát Margitot Sándorialva kérése Sándorfalva község arra kérte a [...]
135. 2009-07-29 / 176. szám
[...] nem vállalunk hiszen a ven­dég kérése az első de önkény­uralmi jelképekről [...] et gyűjtöttem és az Al­mást István alpolgármestertől kapott nótáskönyvbe jegyez­tem le [...]
136. 1934-04-05 / 75. szám
[...] a közgvülés napirendjéről Dr Grüner István törvényhatósági bizottsági tag interpellálta meg [...] Szeged Csongrádi Takarék Kass János kérése ügyében még nem döntött A [...]
137. 1930-08-22 / 187. szám
[...] A felekezeti béke ügyében csak Kérése volt a honvédelmi miniszternek Azt [...] megyéspüspököt továbbá Rott Sán­dor Hász István Virágh Ferenc Csiszarik Já­nos és [...]
138. 1926-03-12 / 59. szám
[...] me­derben folynak és azokról Beihlen István gróf miniszterelnök hazaérkezése után tájékoztatja [...] biztosit A rendező bizottság legfonfoiabb kérése as volt hogy a város [...]
139. 1996-02-12 / 36. szám
[...] és Polyák Rozáliának Róbert Bozsó Istvánnak és Kovács Ibolyának Emese Dudás [...] Nagy János Duljánszki Mi­hály Mészáros István Kecs­keméti Pálné Kisgyörgy An­na dr [...] Kolompár Piroska Szabó József Nagy István Terhes Ferenc Urbán Istvánná Hor­váth Julianna Búza Mihály­né Bálint [...] bővebb felvilágosítás és jelent­kezési lap kérése telefon fax 76 329 202 [...]
140. 1941-02-26 / 47. szám
[...] megpróbált tarifakedvezményt kérni MÁV tól kérése azonban elutasításra ta Most újból [...] Kieszközlése végett Budap Belgrádbc ügymínis István k látogatás gyobH ki Cincur [...]
141. 1937-03-17 / 61. szám
[...] az volt egyetlen és utolsó kérése hogy ebben a jelmezben ravatalozzák [...] és szélesebben átfütöttebbnek ismerjük Szabó István korrekt hangsúlyainál Erényi Böske láthatóan [...]
142. 1994-02-02 / 27. szám
[...] a rendszabá­lyokat betartja A rendőrség kérése egyértelmű volt s ezt teljesítették [...] Rt hálózatán közölte tegnap Valovics István a MÁV Rt illetékese Az [...]
143. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] gondoskodik hogy a berlini társaság kérése teljesüljön A lelkes hölgy­bizottság most [...]
144. 1934-12-06 / 275. szám
[...] Megírta a Délmagyarország hogy Sze­keres István átengedéséből kifolyólag az UTC feljelentette [...] volt észlelhető A déli al­szövetség kérése fölött szerdán döntött a köz­pont [...] Szeged 1934 december 5 Tóth István üve gesmester 146 Szeged Üstökös [...]
145. 1936-08-15 / 194. szám
[...] kitűzött bajnoki mérkőzést csütörtökön Szent István napján szeretné lejátszani A Sze­ged FC vezetősége a Kispest kérése elől nem I térhet ki [...] és tartását vállalom KESZTHELYI KERSCR ISTVÁN lovaglóiskola Pale a 16 Telefon [...] Akinél ez megvolt fdr Somodi István Kóczán Mór Szepess Béla Somfav [...]
146. 1939-02-16 / 38. szám
[...] s c 4 Felolvasta Győrffy István professzor leve­lét amely szerint ott [...] az üzemi vezetőnek az a kérése hogy a hasznosítás szempontjából ki [...] János dr Szentkuti Viktor Széchényi István dr Gyuris István dr Vinkier Elemér dr A [...] lopásért A Délmagyarország munkatársától Nagy Ist­ván 27 éves büntetett előéletű fiatalember [...]
147. 1936-05-23 / 125. szám
[...] szabadkozott de a rabbi ujabb kérése után látta hogy nem térhet [...] Pap Róbert adóügyi dr Singer István műszaki előljáró Sebestyén József A [...] Sebestyén Jó zsef dr Singer István dr Vájta Jenő Varga Dezső [...] zegedi tanya vi­lágot dr Katona István tanácsnok és dr Kiss István tanügyi fogalmazó társaságában A helyszini [...]
148. 1941-01-15 / 11. szám
[...] árvízvédelmi munkálatokra egymillió pengő államsegély kérése A kisgyűlósen mindhárom tárgysorozati pont [...] t Napirend előtt d Balogh István alsóköz­ nti plébános szólalt fel [...]
149. 1916-04-15 / 89. szám
[...] és indokolt e a mészárosok kérése ias 8 aiibaaanaaabaagbbcabbebsbabsabsisbabzsavceabb i 3 [...] szegedi ok közül pe­dig Tömörkény István a két Taschler Koós Elemér [...]
150. 1929-03-10 / 58. szám
[...] Az 1848 iki eseményeket Farkas István országgyű­lési képviselő fogja ismertetni­ Március [...] kaphatják csak kézhez A má­sik kérése az volt a küldöttségnek hogy [...]
151. 1942-08-25 / 191. szám
[...] A Szent Imre városrész lakosságának kérése állítsák YÍSSza a gyalogjárókat s [...] porban kényte­len közlekedni Dr Katona István tanácsnok még ígérte a küldöttségnek [...]
152. 1935-10-17 / 234. szám
[...] Toldi Tekéző Egyesület küldöttsége Kovács István Toppantó József és Tóth Ferenc [...] Richárd Kiszombor 275 2 Magyar István Szőreg 271 3 Majoros Rezső [...] Imre Szőreg 250 8 Pigniczki István Szőreg 249 9 Márton Ferenc [...] tett a Biró Testületnél hogy kérése ellenére sem delegáltak meccsének vezetésére [...]
153. 1933-02-05 / 29. szám
[...] tovább is megy és jogorvoslások kérése helyett egész egyszerűen beszünteti az [...] BRIKETT Telefon 11 38 Szf István tér PárisNkifrut 35 fiirelc Tisztelettel [...]
154. 2004-10-22 / 248. szám
[...] OKTOBER 22 Az iraki fél kérése még fél év maradás BUDAPEST [...] hattagú el­nökséget is amelyben Ferenczes István erdélyi csíkszeredai költő képviseli a [...] tagok Kiss Gy Csaba Kovács István Szörényi László és Vasy Géza [...] SÁNDOR Szerkesztők KOVÁCS ANDRÁS SZÁVAY ISTVÁN Rovatvezetők HEGEDŰS SZABOLCS mellékletek M [...] Kit tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
155. 1994-10-19 / 245. szám
[...] ideje van a som­mázatnak Gárgyán Istvánnal a település polgármesterével beszélgetünk Több [...] előrelépés A zákányszéki emberek régi kérése volt a II világháborús emlékmű [...]
156. 1940-03-29 / 70. szám
[...] egy külön szivattyú beállítására Széchenyi István dr árvízbizlos pénteken ismét végigjárja [...] lia jniss Ferenc és Milotay István között A tudósítás miatt Iíaj­niss [...] csak Urálzer Antal és Borbcty Ist­ván szerkesztőségi titkárok jelenlek meg Az [...] ez az első erre irányuló kérése Szegeden hüsz esz­tendő óta kérik [...]
157. 1941-08-03 / 176. szám
[...] maTynr tanár valahol n Szent István kinvultoH jobbkezé­nek tenverére visszatért Kárpátalja [...] megoldása te­kintetében A küldöttség másik kérése az volt Hogy te­kintsen el [...]
158. 1989-12-14 / 296. szám
[...] elégtételt veszek Aser A rendőrség kérése A november 20 án 15 [...] tettest A 19 éves Zslkai István Jósika u 30 itta­san kötötte [...] Politikai napilap Főszerkesztő Sz Simon István Főszerkesztő helyettes Dlusztus Imre Kiadja [...]
159. 2003-03-31 / 75. szám
[...] üdülőhelyet reklá­mozó plakátra A kicsi kérése tel­jesülhet mivel szülei odamentek a [...] hogy még többen tartózkodtak N Ist­ván házában öt albérlő lakott ki [...]
160. 1934-10-03 / 223. szám
[...] még nem döntött a szegediek kérése fölött a jelek szerint azonban teljesiti Kiss István visszaamatörizálását kéri és a Kecskeméti AC ba gravitál Kiss István a Sze­ged FC volt futballistája [...] tartózkodott visszaérkezett Sze­gedre Beszélgettünk Kiss Istvánnal aki a kő­vetkezőket mondotta Amikor [...]
161. 2009-11-18 / 270. szám
[...] meghosszab­bította A döntést a csapatok kérése valamint a november végéig elhúzódó [...] elleni megyekettes meccset SZEGED GYÚRÓS ISTVÁN Hiába vezettek 1 0 ra [...]
162. 1947-09-12 / 206. szám
[...] család­jó bor hatása alatt Kovács István jókhoz akik négy hónapja izgatót­Lencsa [...] legalább 600 munkást A polgár­mester kérése elől azonban a lö­kések képviselői [...] bizottsági rendes latfok dr Kertész István téglagyáros Katona András szobafestő és [...]
163. 2000-08-16 / 191. szám
[...] jú­lius 28 án meghalt Régi ké­rése szerint hamvait szűk családi körben [...] akik drága szerettünk dr LENGYEL ISTVÁN temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak [...]
164. 1911-12-30 / 299. szám
[...] lett Kovács György második Balassa István a juniorok kardversenyében első lett [...] a következő levelet intézték Tiszteletteljes kérése egy sereg asszony­nak aszonyi ügvben [...] és az állatkínzó családfa Jakabffy István csanádi főispánról szól ez a [...] kelt az utcán sétáló Jakabffy István csanádi főispán akit a kocsis [...]
165. 2010-09-11 / 212. szám
[...] Sz Benkő Beáta és Bálint István Makó SZENTES BARI DÁVID KRISTÓF [...] országalmát tart és a Szent Istvánra emlékeztető kettős ke­reszt méretét tekintve [...] lándzsa jelképezi a leg­érzékletesebben Pete István Szeged Nyílt levél az éjszakai [...] tudunk Szeged városának az a kérése a parlament felé hogy alkosson [...]
166. 1992-08-17 / 194. szám
[...] Megyei Rendőr főkapitányság Bűnügyi Osztályának kérése hogy azok a személyek akik [...] Szabadtéri Játékuk 92 Szerkesztő Marik István Hallgassa Ön is Önnek is [...]
167. 1924-01-16 / 13. szám
[...] szabad utat tatólt hozzá ahol kérése igazságos elbírálásban részesült Pénz­ügyi szakavatottságáva [...] az alkalomból hogy dr Schneller István a Ferenc Józeef Tudomány­egyetem rígi [...]
168. 1930-07-23 / 164. szám
[...] Vargha Elemér házi őrizetére vonatkozó kérése ügyében A vizsgálóbíró felkereste Zavaros [...] hosszabb ideig tanácskozott gróf Bethlen István miniszterelnökkel A ta nácskozás után [...]
169. 1913-06-21 / 143. szám
[...] volna mérleget ké­szíteni A végrehajtás kérése után pedig azért nem kért [...] támadtak attól tartanak hogy Tisza István gróf be­avatkozása a külpolitikába bizonyára [...]
170. 1934-03-04 / 51. szám
[...] vegvtisz­titó intézetben Foga­dalmi templommal szem Kerese khasznált gyer­mekkocsit mély angol formájú [...] fogjuk megtartani I r Gyuris Ist­ván titkár Körmendy Mátyás elnök Tárgyso­rozat [...] 8 Esetleges in­dítványok Dr Singor István ügyv titkár dr Szélt Gyula [...]
171. 1918-11-16 / 276. szám
[...] dr Becsey Károly Pongrácz igazgató kérése folytán hamarosan tudott is nekik [...] Nevelőmunkások Szegedi Kamarájának elnöke Nemecskay István alelnök­höz intézett levelében lemondott erről [...]
172. 2003-01-16 / 13. szám
[...] nagy­apa dédtata és rokon MAGONY ISTVÁN hosszan tartó betegségben 90 évében [...] Hódmezővásárhelyi kato­likus temetőben lesz Édesanyja kérése hogy egy szál virággal búcsúz­zanak [...]
173. 1933-03-09 / 56. szám
[...] kétheti gondolkozó sí időt adott kérése teljesítésére A veszekedés után mindketten [...] kato­likus főiskola a debreceni Tisza István tudo­mányegyetem viszont református jel egü [...] és Debrecen képviselője gróf Bethlen Ist­ván A pé si Erzsébet tudományegyetem [...]
174. 1911-12-01 / 276. szám
[...] a legnagyobb energiával nyomoznak Kószó István dr és a főkapitányi állás [...] arra a beszédre amelyet Kószó István dr mondott el a szerdai [...] alatt Nagy ellentmondásokkal találkozott Kószó István beszéde már akkor is A [...] mél­tányos a város alkalmazottainak a kérése Beszéde közben részletesen foglalkozott Kószó [...]
175. 2006-05-16 / 113. szám
[...] a városban A házi­gazdák Szabó István és neje emlékezetében ma is [...] a háznál okozott felfordu­lásért Érdekes kérése volt hogy a disznótoros ebéden [...]
176. 1935-10-19 / 236. szám
[...] héten zólalnak fel így Bethlen István előrelátha­tóan keddem mond beszédet a [...] jobboldal felé A képviselő ur kérése nem ütközik a ház­szabályokba 1 [...] javasla­tot nem fogadta el Sándor István szerint a javaslat nem hoz [...]
177. 1927-03-29 / 73. szám
[...] és jogos is Pálfy József kérése tehát teljesí­tendő A forradalom tehát [...] Balogh bűn­segédeit is Igy Seres István Bugyi Ferenc és Klonik Ferenc [...] jelenteltek be Ismét kihallgatták Hagy Istvánt Budapest március 28 Dr Nagy István bí­rót ma az ügyészségről átkísérték [...] vallomásokat tevő tanukkal Dr Nagy István továbbra is lagad A kihallgatás [...]
178. 1934-08-30 / 195. szám
[...] csendőri őrizetben töltötte Megmagyarázta külö­nös kérése hátterét A leány is támogatta [...] közül legszebbek Prág Frigyes Frank István Vargha Lajos Fo­lyammérnökség és Doránszky [...]
179. 1929-09-27 / 219. szám
[...] Ferenc János ország­gyűlési képviselő Dózsa István főszolgabíró Sztricha Kálmán plébános Baja [...] a külvilágtól azért az a kérése Szegednek hogy a kibontakozás útjait [...] embert Ott ült dr Szécsényi Ist­ván a szegedi ébredők volt elnöke [...] közelebb jutottunk ezzel a Szent István koro­nájától elszakított igazi Délmagyarországhoz Azt [...]
180. 1912-02-21 / 42. szám
[...] Barlanglakók Tiíelben Saját tudósítónktól Tömörkény István irt egy egyfelvonásos színmüvet melyet [...] igyekeznek megakadályozni hogy a munkások kérése teljesüljön A szegény titeli barlanglakók [...] c moll Zongorán előadja Thomán István 3 Fichtner Fuvóötös Andante és [...]
181. 2004-08-24 / 197. szám
[...] szem száj és torokszárazságra panasz­kodók kérése ellenére sem szabad azon­ban párásítani [...] 914 6759 RemMő Szeged Szent István tér 12 11 9 12 [...]
182. 1967-01-29 / 25. szám
[...] délután 4 órakor előadó Sárközi Ist­ván a Nívó Ktsz nél délután [...] 3 óra­kor előadó dr Csukás Ist­ván a Gyufaipari Vállalat­nál délután fél [...] Idején a szövetkezet vezetői útlevél kerése elősegítéséhez Né­hány hónappal kesöbb vi­szont [...]
183. 1932-08-18 / 188. szám
[...] ezt az intézményOnket dr GrOner István zeneblzottsági tag ezeket mondotta Ugy [...] a szatymazi gazdáknak az a kérése hogy a vóros a legsürgősebben [...]
184. 1935-04-04 / 76. szám
[...] előfizetője a következő henteseknél Kiss István Kossuth Lajos sugárul 30 Kovács [...] sugárul 83 ördöeh János Szent István tér 10 Eberbardt Lajos Szőreg [...] Péter Kál­vária u 23 MolnáT István Petőfi S sugárut 27 Zalka [...] Törté nelmi és Régészeti Társulat kérése anyagi támo­gatás nyújtása iránt és [...]
185. 1911-10-12 / 234. szám
[...] gondoskodni azt igazolja a második kérése amelynek alapfeltétele az hogy öt [...] lenni az ipar fejlődésének Koszó István dr volt mindenké­pen a kérés [...] váddal illetni mint azt Koszó István dr tette hogy gseftelni akar [...] János Tanácsos Koós Ele­mér Koszó István dr Landesberg Mór Ob
186. 1914-04-05 / 80. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tha László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán ós a [...] SzAK részéről mint határbiró Puskás Ist­ván BAK segédkezik Nagy az érdeklődés [...]
187. 1935-03-10 / 58. szám
[...] Békéscsa­ba Bud János Gyoma Rubinek István Gyu­la gróf Pongrácz Jenő Orosháza [...] Battonya Vásárhelyi Sán­dor Makó Görgey István Nagylak Végváry József dr Elek [...] Kolozs­váry Bocsa Mihály 3 Balogh István Jász Nagy Kun Szolnok vármegye [...] üdvözletét A főispánnak az a kérése hogy ezekben a napokban a [...]
188. 1914-05-19 / 116. szám
[...] akció a tüdővész ellen üirczy István dr Budapest polgármestere­ik eltökélt szándéka [...] a nagyközönsé­get A munkanélküli kőmüvessegédek kérése a tanácshoz Kedden délelőtt nagyobb [...]
189. 1940-09-01 / 198. szám
[...] és Szöllősi Regina Hor­váth Vizi István és Tóth Veronika Hattayer Vilmos és Csurgó Jolán Gémes István és Sutus Rozália Dékány Mihály [...] Lajosné B 2 özv Bite Istvánná 88 Klapács András 62 Eszes [...] 10 ujabb fénykép 11 kedvezmény kérése esetén a szülőt hatósági vagyoni [...]
190. 1923-12-14 / 284. szám
[...] Tihanyi Béla r tagok Hegyi István pedig mint vendég olvas fel [...] Géza Osvát Kálmán Szombati Szabó István irók 2000 2000 lei dijat [...] iparosok végre tisztá­ban legyenek a kerese i adóval Legutóbb meg­történt ugyanis [...] át a polgármesternek K vác István zongoraestje holnap szombaton este 8 [...]
191. 1916-09-05 / 207. szám
[...] van és van akinek sem kérése sem panasza nincs A főispán [...] helyet Az előzetes értekezleten Bárczy István indítványozta hogy Budapesten egy szervezeti [...]
192. 1938-12-25 / 283. szám
[...] x Finn atléták Szegeden Tatár István a MASz főtitkára nyilatkozott az [...] egyházi méltóságokat bevonni Gaál Antalné Kérése annyira magánügy hogy az semmiféle [...]
193. 1940-02-06 / 28. szám
[...] egész Csetneky család valamint Kovács István és felesége továbbá Magda Julianna [...] műsoros délutánjukat rendezték P Belányi István S J ünnepi beszédet mondott [...] megvan arra hogy a vakok kérése sikerrel végződik Uiahb vonnlbeszüntetésck A [...] eb Ök törtek be Simsai István szntymazi tanító­nál ők garázdálkodtak Pfeszly [...]
194. 1973-12-18 / 295. szám
[...] többek között négy megyének a kérése mely szerint műtrágyagyár építése szükséges [...] osztá­lyának vezetője A vendége­ket Nagy István a Hazafias Népfront megyei bizottságá­nak elnöke köszöntötte az­után Salamon István a nép­front városi bizottságának titkára [...]
195. 1911-07-24 / 167. szám
[...] jegyzőkönyv csak határo­zatokat tartalmazhat Beck kérése a naplóbiráló bizottsághoz tar­tozik Elnök [...] határozott Ezután névszerint szavaznak Csuha István és Mondorff Géza báró szabadságkérései [...] szavazás van hátra azután Tisza István gróf fog be­szélni A király [...]
196. 1935-12-25 / 289. szám
[...] elhelyezni ugy minden anyagi ál­dozatok kérése nélkül egy modern garázst 4 [...] va gyünk telies tisztelettel Szent István garage Szeged Szent István­tér 2 [...] hogy Szegeden van a Szent István téren egy garázs ami ha [...]
197. 1933-11-18 / 262. szám
[...] Grósz Marcell bankigazgató 1086 Grüner István dr ügyvéd 1391 Juhász Jáno [...] Károly dr ügyvéd 1759 Schfitz István földbirtokos 1612 Sínger István dr ügyvéd 1052 Somogyi Szilveszter [...] ügyvéd Hullmann András irodasegédtiszt Juhász István könyvkereskedő Kapovics Mihály gazdálkodó Landesberg [...] Szövetsége megállapította hogy a vállalatok kérése indokolt és elhatá­rozta hogv sürgős [...]
198. 1931-03-28 / 71. szám
[...] miatt családját bizonytalan helyzetben hagyta Ké­rése támogatására becsatolta egy lakatosárugyár levelét [...] helyet igényelt az emlékcsarnokban Tömőrképg Istvánról nem volt szó a bizottság [...] polgármester amint érdeklő­désünkre kijelentette Vedres Istvánt fogja aján­lani Vedress szegedi születési [...]
199. 1939-02-12 / 35. szám
[...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA VI PODMANICZKY UCCA [...] Tárgy Engedélynélküli szőlőtelepítésekre utólagos engedély kérése Hirdetmény Értesíteni mindazokat a szőlőtulajdonosokat [...]
200. 1930-11-09 / 253. szám
[...] Bertalan adóügyi tanácsnok és Sarkady István adóügyi főellenőr akik néhány napig [...] baktói küldött­ségnek volt még egy kérése nevezetesen az hogy egyszerűsítse a [...]