Délmagyarország, 1935. július (11. évfolyam, 145-170. szám)

1935-07-24 / 164. szám

DíCM AGYARORSZAG T935 JuHus 24. mFári ciKheh ismrusítása 25-50V. mim mm Iul. 27-lg. .k'jiiui.xi. AO «fli.lr<tli> Cnnr< fnnpk hlnzdfc. fiverme k Ifiktfk. Polláfc ^FCSÉMféVCtCtíÉB suTdöírlkók, cipők és saokdk. Sport inqeK.bluxaU. Gyermek irt MR. Fport fiarisnvúK és minden szezoncikk. CS4 v/S KE>ZP£iVZERT. Kiskundorozsma uj községi főorvosa: dr. Korom Ernő Kiskundorozsma, julius 23. Kiskundorozs­ma községi orvosa dr. K o 11 a y (Damjano­vich) Elemér nemrégiben, midőn a tífuszos cigánynegyed egészségügyi vizsgálatát végez­te, hivatása teljesítése közben tragikusan el­hunyt Az orvosi állásra pályázatot hirdetett dr. Dósa István járási főszolgabíró. Tizen­négy orvos pályázott, valamennyien jó ösz­ssseköttetésekkel rendelkező magánorvosok, Dr. Major György, dr. Papp Sándor (Szeged), dr. Bodó János, dr. Kiss Ferenc, dr. lugosi Sántha László, dr. Pataky De­zső, dr. Gábos Zoltán (dorozsmatanyai or­vos), dr. B á n d y Andor (dorozsmatanyai or­vos). dr. Zalányi István (pusztamérgesi), dr. Ernyeí Gyula, dr. Korom Ernő (do­rozsmai tb. járásorvos, dr. Kontraszty István (Szeged), dr. Kapitány Imre és dr. Kálnoky-Bedő Jenő (Kiskundorozsma). A választást tegnap délelőtt tartották meg a Községháza nagytermében dr. Dósa István főszolgabíró elnőklésével. A 14 pályázó közül dr. Ernyey Gyula és dr. Kapitány Imre pályázatát alaki hiba miatt visszautasították. Káinok y-B e d ő Jenő pedig visszalépett. A megmaradt 11 pályázóból 5 kapott jelöltséget, közöttük dr. Gábos Zoltán lett az első, a töb­biek pedig dr. Korom Ernő, dr. Major György és dr. P a p p Sándor. Harmirnckét képviselőtestületi tag és 14 tisztviselő választotta meg a községi orvost Dr. Korom Ernő 28 szavazatot kapott, dr. Gábos Zoltán 17-et. A többi három jelölt egy szavazatot sem kapott. Egy képviselőtestületi tag nem szavazóit. Kiskundorozsma uj köz­ségi orvosa, dr. Korom Ernő a választás ki­hirdetése után letette a hivatalos esküt dr. Dó­sa István főszolgabíró kezéhez. A választás után Gyuris Ferenc vendéglőjében ünnepelték az uj községi főorvost, felköszöntőt mondott dr. Stricha Kálmán esperes-plébános, Zá­dory Károly kisgazda, Czékus Imre volt községi főbíró és Kecskéssy Tivadar. KÖLCfÖMECÓ^YVTáPli V N M < > cg Z JI »UJ ü UJ KÖNYVEK: Márai Sándor: Egy polgár valló másai II. — Zsolt Béla: Kinos ügy — Rozványi Vilmos: Arnyak a ha mu felhőn — Molnár Akos: A csá­szár dajkája — Francois Mauriae: Az éjszaka vége — Heltai Jenő: If jabb — Tamás István; Lányok az éjszakában — Vaszari Gábor: ö — Aszíányi Károly: Aludni is tilos — Gina Kaus: Nagy Katalin — Nyisz­tor Zoltán: Felhőkarcolók, őserdők hazátlanok — Stefán Zweig: Stuart Mária — Edna Ferber: Az erdő fia Törők Sophie: Hintz tanársegéd ur — Schalom Asch: Mothke, a tolvaj — Traven: A fehér rózsa — Ottó Zarek: Egv nép szerelnie — Heltai Jenő: Utazás énmagam körül — Mn tolcsi Andor: Valaki jön — Hja Ehrenburg Az autók élete — Both Tarkington: Lányok és asszonyok — Courths Mahler: A megváltó sz* .rwlem — Aulbert Footner: A hatott ember kalapja — Jaek Bethea: Crlstine törvényt bont — John Goodwin: Kígyómarás: — Ethel Hueston: Eladó szépség John Goodwin: Kaland az országúton — ' Zane Grey: A dübörttő csorda — tÉ^BMBHHBHIM Miniszteri bizottság a jugoszláviai menekülteknél (A Délmagyarország munkatársától.) Az a bel-, ügyminisztériumi bizottság, amely a menekültet helyzetét és a népjóléti hivatalokat vizsgálja meg Szegeden, kedden délután befejezte működését. A bizottság először a népjóléti intézményeket néz­te meg, Iatogatást tett a szeretetházban, a síny­lődök otthonában, a népkonyhákon, az átmeneti otthonban és a munkaközvetítő hivatalban, majd az egyik kerületi népjóléti hivatalt látogatta meg. Hosszasan tanulmányozták a népjóléti ügyosztály­ban a szegényellátás rendszerét, a segélyezést éa a különféle számadásokról jegyzeteket készítet­tek. Kedden délután a miniszteri bizottság a Sze­geden elhelyezett jugoszláviai menekültek hely­zetét vizsgálta meg. Sorra látogatták a 42 mene­kült családot, kívánságaikról jegyzőkönyvet vet­tek fel. A menekültek általában hangoztatták, hogy a város gondoskodásával meg vannak elé­gedve, nincs semmiben sem hiányuk, de — szeret* nének otthonukba visszatérni, mert értékesebb holmijukat odaát hagyták, többeknek földje, háza van a jugoszláviai területen. A bizottság vezetője; lovag Ahsbahs Sándor miniszteri tanácsos fel­hívta a menekültek figyelmét arra, hogy a buda­pesti jugoszláv konzulátus utján engedélyt kér­hetnek a szerb kormánytól arra, hogy visszatér* hessenek Jugoszláviába. A belgrádi kormány ezt többeknek meg is engedte és talán a Szegedre helyezett menekültek egyréeze is megkapja az en­gedélyt A miniszteri bízottság szerdán reggel Szeged* ről Szentesre utazik, ahol szintén a népjóléti in­tézményeket vizsgálja felül. A bizottság vezetője a vizsgálat Iiefejeztével közölte dr. Vicrny EmU ügyésszel, a népjóléti ügyosztály jelenlegi veze« tőjével, hogy a vizsgálat eredményével míg vau elégedve és ilyen értelemben tesr jelentést a bel* ügymin «®rtarnek. A vesetuberkulózis, a műtét és az elutasított kérelem A beteg munkás pere az OTI-val (A Délmagyarország munkatársától.) Egy bat­tonyai munkás kálváriája foglalkoztatta a na­pokban a makói járásbíróságot. Radics István kovácsmunkás a mult év nyarán súlyosan meg­betegedett, felkereste a makói OTI-pénztárt. Ott betegsége megállapítása védett beutalták a makói közkórházba a mult év julius 30-án. A kórház­ban megállapították, hogy vesemedencegyulladása van. A betegség ellen rövid ideig kezelték és ezidő alatt az intézet folyósította a táppénzét. Nem­sokkal később a kórházból elbocsájtották, de ő tovább is panaszkodott, hogy fájdalmai vannak és napról-napra rosszabbul érzi magát, betegsége következtében képtelen dolgozni. Addig panasz­kodott, mig a hattonyai OTI-orvos is megvizs­gálta a mult év elején. E vizsgálat során sem ho­norálták Radics panaszait. Az orvos Radicsot munkára alkalmasnak, keresdf<épesnek itélte. Az OTI erre beszüntette a táppénz folyósítását. Ra­dics azonban nem akceptálta az OTI vélemé­nyét, tovább betegeskedett, sőt egyre rosszabbul volt, szemmelláthatólag fogyott. Ekkor kérvényt adott be a pénztárhoz, amelyben azt kérte, hogy I gyógyítsák meg súlyos betegségéből, utalják kór­! házba és továbbra is folyósítsák a táppénzt. A kérelmet a pénztár elutasította. Radics az | elutasitást megfellebbezte az OTI választmányá­hoz ée ott is azt állította, hogy nem keresőképes, már szinte jártányi ereje sincs... Tényleg egyre rosszabbul lett, ugy, hogy meg sem várta a vá­j íasztmány döntését, saját költségére vonatra ült és bejött a szegedi sebészed klinikára, itt ala posan megvizsgálták és megállapították február ?5-én, hogy korántsem vesarnedanoegyalladás 1 van, hanem vesetuhorkulázisa és azonndi mü tétre van szüksége. Rögtön a műtőasztalra tették és kivették a beteg vesét. A kliuikán tudta meg, hogy éppen az uto'só pillanatban, érkezett, bog rqár regen, hónapokkal ezelőtt ki kellett volna venni a veséjét. Közben az OTJ%választmány is határozott a fel­lebbezés ügyében és — szintén elutasította a ké­relmét, nevezetesen azt, hogy utalják kórházba mert beteg és folyósítsák a táppénzt, mert nem képes keresni. Az OTI-választmány fc ami «* indokolással utasította el, hogy nem beteg, ke­resőképes. A határozatot a sebészeti klinikán kap­ta meg... Radics most dr. Duschák László ügyvéd ut­ján megfellebbezte ezt a döntést a makói já­rásbírósághoz, ahová az ügy tartozik harmad­fokon. Ebben a perben a szerencsétlen erőben előadta, hogy nemcsak a táppénz jár neki, ha­nem járt volna kórházi kezelés is, amit két fokon is megtagadtak tőle. Jelezte, hogy a felmerülj költségeit is az OTI-n fogja követelni. A járás­bíróság Radicsmk adott igazat, megállapította, hogy kérése jogos xx>lt, a táppénz is járt volna és a kórházi kezelés is, mert beteg volt. A se­bészeti klinikától is megkapta Radics időkőzben a számlát, amely 92 pengőről szólt. Felszólította a makói pénztárt, hogy fizesse meg esrt az össze* get helyette a sebészeti klinikának, még pedig kár­térítési alapon, mert azáltal, hogy öt nem kezel­tették, neki kárt okoztak. Az OTI azonban ezt a kérelmet elutasilott.i azzal az indokolással, hogy a pénztár a törvény értelmében teljesítette a kötelezettségét, ameny­nyiben 28 napon keresztül kezeltette a kórház­ban. Az elutasítás ellen most fellebbezéssel él Radics István az OTI-választmányhcw, illetve a járásbírósághoz. Egyedül nálam kaphatók a világhírű P ÍJ C H és apeciat STEYH elsőrendű kerékpárok gummik és alkatrészek az ismert filléres árakban. STANDARD I ád I ók és PHILIPS njdopságai kiosi részletre nálam kaphatók. Sport- és gyermekkocsik olcsón iü szanm sarivH

Next

/
Oldalképek
Tartalom