Délmagyarország, 1914. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1914-05-19 / 116. szám

^eged, 1914. május 19. PÉLMAGYARORSZÁG - Országos akció a tüdővész ellen. üirczy István dr. Budapest polgármestere­ik eltökélt szándéka, hogy a főváros, a kormány és a társadalom bevonásával or­Szágosan szervezni fogja a harcot a tüdő­,yész ellen. A polgármester 'több íziben tanács­kozásra hívott össze néhány kitűnő orvost, fogy velük beszélje ímeg a teenldőket. A leg­utóbbi, tanácskozáson albban állapodtak meg, fogy egy népegészségügyi egyesületet alaki­ían<tk, 'amelynek -a polgármester lesz az el­teke és a vezetője, tehát az egyesültetnek 'ntósúgi színezete lesz. Ez az egyesület mín­J®1 olyan intézményit felkardi, amely a tu­forku'lóz-' - —­bet­tesi jzis elleni védekezésnél segítségére le­a hatóságnak. ,A társadialom természe­_ részt venne az egyesüllet mimikájában, a n az a kérdés, ihogy nnint vonják bele .Jarsajdalmat az egyes ifölálllitandó intéz­el;115^ mun|háiha is. A tüdövész elleni ak­ut k 6lsö lépése a tüdőbeteg-dispenisaire, fon5*1 a fővúr.os a VI. kerületi Dévai-utcá­ja J°S rálépiteini rövid időn belül. Ezt fog­v,ala°tetni egy tüdőbeteg-panMom épitése f0 mafoik kórházban, majid erdei iskolákat • - • _ _ . uuillliiauau, m-cijiu. . • 8l)a'k alapítani s teljesen átszervezik az •coli légiig ^hűrvo\si intézményt. A tervezett nép­j^^gügyi egyesültet ezenkívül magába olvasztani a hasonló célú társadalmi es|ileteket s a kormány és a főváros tel­tt tÚniomdásával nagyarányú jgkciót indít U(lóvés,z elleni védekezés érdekében is. Az 'rét rá akarja szoktatni a nagyiközön­kulé ^ bigilén'ihus viselkedésre is. lA tuber­az uÚ fosveszedelmesöbb terjesztője például rémV- - - - — -^.Jtn— valé í- &n ©aló ,köpködés. Hogy az utcákon fo&est fi©8 mennyire el van terjedve Bu­arra naavle a legutóbbi értekezleten fon j^fo® egyetemi tanár mondott el egy httya^®lnző Példát. Elbeszélte, hogy a Do­mi . >an megfigyelte egy ismerősét, fog a 'S2teri tanácsost, aki tízszer köpött, I fo^ré .°Pottya-aiteán áthaladt. Ezeket az l^fok egy de ina,gyen jelentős hibákat fo'leríj tórsadalmi szervezettél lehet l „m X" Arra, hogy a publikumot büntes­semmi szükség, mert sokkal iin­fojé^ elérni a .célt, ha ia publikitmot ta­>kiviil2t akaria megcsinálni az egyesület, "foyibe i'(>8y miniden tüdővészellenes in­aludt el néhány percre és egy-két korty ká­vét ivott. Ma délelőtt tiz órakor .meglátogat­ta a beteget iMüller Kálmán báró s orvosi vizsgálatáról a következő jelentést adta ki: A beteg éjszakai nyugalmát többször nagy fájdalom zavarta meg. Hőmérséklete 37.2; a beteg táplálkozása hiányos, állapota egyébként változatlan. — BereczK Sándor jubileuma. Csütör­tökön ünneplik a szegedi reformátusok Be­reczk Sándor lelkészt abból az alkalomból, ihogy huszonöt éve működik pályáján. A ju­bileumi ünnepségen Futó Zoltán esperes is részt vesz. A rendező-bizottság .meghívta az ünnepségre a város közönségét is, amelynek a képviseletével a tanács hétfői üléséből Gaál Endre dr. tanácsost és Turóczy Mihály dr. tiszti főügyészt bizta. — A Szegedi Mérnök- és Építész Egyesület tagjai május 23-án, szombaton kirándulást rendeznek, ahol az aradi egylet meghívására részitve&zmek a hir neves gura­'honczi porti andcementgyár telepének megte­kintésén. Az Arad-osanádi vasutak igazgató ságának előzékenysége folytán a kirándulá­son résztvevők számára kedvezményes jegy adatik ki Szeged-Arad és vissza útvonalon, ha ezen óhajukat idejekorán Doránszky Ká­foly városi mérnöknél, a szegedi egylet igaz­gatójánál liej-eltentik. Az indulás Srz;iged-ál­lomásról folyó Illó 23-án, szombaton, a délelőtt 12 óra 36 perekor induló gyorsmotorral, a későbben indulók számlára a délután 3 óra 17 perckor induló személyvonattal történik. Az elszállásolásról Aradon gondoskodik az egyesület. — A Miagyar Mérnök- és Épitész­Egyesület egyébként 1914. május 21-én fart ja meg rendes évi közgyűlését a kereskedői­mi és iparkamara 'helyiségében. A közgyű­lés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki megnyitó lés előterjesztések. 2. Titkári je­lentés. 3. Pénztárosi jelentés. 4. Számvizs­luuuuien n»uu,vco«,. * helevonjia a társadalmak fiz zeniélyi hir. Cicatricis Lajos dr. fo­I ^fián reggel érkezik Szegedre s ^ " aapig (fog ,itt tartózkodni. lfoólag°S8Uth Ferenc állapota. Szombaton el,LeiTSaT1 1 avult Kossuth iFerenc állapo­tos j szombaton éjszaka olyan roba­Zabobdás állott be, hogy percemként f kelIiett tartani. A beteget nagy ^ötörték és alig lismerte meg bb'-.^ráy dr. és Jakab titkárokat, a k foótí virrasatottak méllette. A haj­\\ ^ m erös Uz .elentkezeti ^ Kos­'Vl2Zadás következtében erősen le­,TáVlálékat egyáltalán nem vett I dt 1 IÍXCI , K* |k, ' . """ " "n-SJ- .7Cl.-CB. L - hrp aTánt nem érdeklődött. lEiste 8 W "iler Kálmán l.á,./, „ ie­MAGY. TUD. SZÍNHÁZ. TELEFON 8-72. JWI ^NKtu jtCWiy POftgfi nadrágszerepben őfelsége cimü 3 felvonásos vígjátékban. A Vitagráf filmgyár újdonsága , •.^•I'KJV y UWIU-I'U'"' 'ITOMV - ­föl ^a •ves-ebánt,almai 'is lujult erővel J'a' egész naipo-t láztala-null és elég ' n töltötte a nagybeteg. Senkihez se m, uelli lerueKlOOOUl/. írj^L-c VJ Kálmán báró a következő je­fd'ta !ki: la'tt tölr? a napot lázt alánul és élég nyu­é „ ot'tl-- Alig táplálkozott s szivmü­^ongüit« S ^foaikájt ' ' f, itZakifo táinót igen nyugtalanul tÖl­aj-d. i Udt Valamit- 'A láz visszatért. A mak lepték meg ismék -Röggel Nagy amerikai dráma 2 részben A főszerepet (ostcllO iátsza. Előadások 6 és 9 órakor. Vasárnap 3 órától kezdve. gáló-bizottság jelentióse. 5. Ezüstérem átadá­sa. 6. Igazgató, titkár és jegyző választása. 7. Egyéb indítvány ok. — Házasság. Némedy Gyula dr. szegedi ügyvéd május hó 18-án tartotta egybekelését Saillai Emma urleánnyal, Sallai József máv. főellenőr és nej(e iLábdy Mária leányával. 'Ilanuk voltuk: Huttkay László szegedi do­hánygyári ig-azgató és Patrik Lajos ny.ug. máiv. felügyelő Péczeliről. — A szegedi Oltár-Egyesület kiállítása. Áldozó .csütörtökön, május 2ll-iik napjáoi, dél­előtt 11 órakor fog megnyilni a DMKE eme­leti termében a szegedi OltáriEgyesület ki­állítása és vasárnap, ináijus 24-ón estig lesz nyitva. E kiállítás megtekintésére az érdek­lődőket szivesen látja az OltárEgyesület. — Bizottsági ülés. Kedden délután négy órakor a jaV-adalmi bizottság Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnök,lésével ülést tart, a melyen a javadalmi hivatal április -havi for­galmáról szóló jelentést fogják tárgy almi. — A szegedi választók vizsgája. Az uj választójogi törvény értelmiében, azoknak, akik a negyedik el-eimi -elvégzéséről bizonyít­ványt felmutatni nem tudnak, vizsgát kell tenni egy bizottság előtt, hogy irni- és ol­vasni tudnak. Ezek a vizsgák május végén megkezdődnek Szegeden is. Taschler Endre •főjegyző erre vonatkozólag a 'következő fel­világosítást közli: A városi és tanyai unuu­kásság részéről megbízottak jártak a város­nál és arra kértek bennünket, hogy ne kezd­jük addig a vizsgákat, amig a munkásság, kellőképpen elő nem készültek arra. Ezt a kérést természetesen nagyon méltányosnak találtuk s igy a lehető legvégső terminusig kitoljuk a vizsgák megkezdésének idejét. A város területének öt helyén, egy időben mű­ködnek írnajd a vizsgáló bizottságok. És pe­dig: a városháza közgyűlési termében; Alsó­városon, a Püldmives-utcai iskolában; Felső­városon valamelyik iskolában; továbbá Alsó­közportton és Felsőközponton. A vizsgák tar­tanak naponta délelőtt és délután s ezenkí­vül egy héten kétszer az esti órákban is. Ez­zel az intézkedéssel is természetesen a mun­kásságnak akarunk kedvezni. Aki vizsgázni akar, mindenkinek kellő ideije adódik erre. A vizsgák megkezdésének pontos idejéről a ha­tóság hirdetménnyel értesiti a nagyközönsé­get. — A munkanélküli kőmüvessegédek kérése a tanácshoz. Kedden délelőtt nagyobb számú küldöttség kereste fel a polgármestert lavég'ből, hogy a városi székház javítási mun­kálatainak -elvégezése végett olyian szegedi munkanélküli munkásokat alkalmaztasson a város, akik már hosszabb ideje munkátla­nok. Szegeden ez idő szerint még mindig van 120 munkanélküli kőmüvessegéd, akik mun­kahiány miatt már közel 8 hónap óta nem birtak rendes szakmunkához jutni. Más években ez nem fordulhatott elő, mert ha Szegeden nem is, de az ország más részé­ben találták alkalmazást. Az idén -azonlban még ettől is elestek, mert sehol az ország­ban nincsen munka és igy kénytelenek ide­haza munkátlanul tölteni -az idejüket. Mi a miagunk részéről is teljesen jogosnak tartjuk a munkátlanok kérését, mert mégis csak az az igazságos, hogy >az éhező, aki régeblb idő óta van munkátlanul, jusson a város mun­kájánál elsősorban munkához. A küldöttség vezetője Varga Ferenc munkástitkár v-olt. — Szilvágyi Rezsőt szabadlábra he­lyezték. Szilvágyi Rezsőt, a sikkasztás miatt letartóztatott szegedi adófőtisztet, ma dél­előtt szabadlábra helyezte a királyi tábla. Szilvágyit már mindjárt a letartóztatását •követő napon Magay Lajos vizsgálóbíró is szabadon akarta bocsájtani, de az ügyészség fdebbezésére a vádtanács fogvatartása mel­lett határozott. Az adófőtiszt védője Balassa Annin dr. a vádtanács határozata ellen fel­-folyamodást adott be a táblához, amely ma délelőtt foglalkozott ezzel az üggyel. A tábla

Next

/
Oldalképek
Tartalom