Délmagyarország, 1996. február (86. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

Kártyahírünk a 10. aMaláit található! fcfciMAQYARORSZÁGj KufaicAKTf* —a • • •• a «T a ^— Jelcin születésnapi dilemmája Ljj 2. oUml flj a gyálaréti „büzugy"? 3. oldal e Nem mindenki érzi úgy... Visszavonulói fújt az influenza Visszavonulóban az influenzajárvány: január utolsó hetében mintegy 10 százalékkal csökkent a betegek száma. Ennek el­lenére egyetlen hét alatt még mindig több mint 72 ezren kapták meg a fer­tőzést, tizenöten életüket vesztették. A hat hete tartó járvány idején csaknem 34 ezer ember­nél - a lakosság 3,3 szá­zalékánál - állapítottak meg az orvosok influen­za-fertőzést, a vírus 93 embernél bizonyult vég­zetesnek - tájékoztatták szerdán az újságírókat az Országos Közegészség­ügyi Intézetben. Az előző időszakhoz hasonlóan január 22. és 28. között is Győr-Mo­son-Sopron, Vas és Ko­márom megyében bete­gedtek meg a legtöbben; az ott élők 1,0-1,6 száza­léka fordult orvoshoz. Viszonylag kevés, a la­kosság alig egy százalé­kát kitevő, influenzást re­gisztráltak viszont Bara­nya, Heves, Nógrád, So­mogy és Tolna megyé­ben, valamint a főváros­ban. Mint Straub Ilona, az OKI főorvosa elmond­ta: a szokásosnál még mindig háromszor maga­sabb a szövődményes ese­tek aránya, az influenzá­sok 9,3 százalékánál ta­pasztaltak hörghurutot, tüdőgyulladást vagy egyéb betegséget is. Ez ­vélik a szakértők - annak következménye, hogy az emberek jelentős része már csak akkor megy be­tegállományba, ha sú­lyosbodik az állapota. A szakemberek szerint az influenzajárvány vár­hatóan még egy hónapon át tart, és végeredményét tekintve valószínűleg nem lesz olyan súlyos, mint északi szomszéda­inknál. A Csehországban és Szlovákiában már véget ért járványban ugyanis a lakosság 16 százaléka betegedett meg. (MTI) Ingyen naposcsibe a Parlament előtt (MTI-Panoráma) Ma­napság a városok jelentik valószínűleg a legnagyobb veszélyt az emberi egész­ségre, mivel termékeny téptalajai az ismert legve­szedelmesebb kórokozók­nak- figyelmeztet a Lán­cét cimű brit szaklap. ­Ahogy a városok növe­kednek, s ahogy a baktéri­umok, vírusok és élőskö­dők egyre inkább ellenál­lókká válnak a gyógysze­rekkel szemben, az olyan járványok, mint az influ­enza, a tuberkulózis és dengueláz egyre több em­bert ölnek meg. Richárd Horton, a lap főszerkesztője szerint az emberiség 45 százaléka városokban lakik, ame­lyek óriási szivacsok mód­A városok veszélyesek az emberi egészségre jára évente 61 millió em­bert szívnak fel. Ekkora tömeg nagyon kedvez a közvetlen kontaktussal, levegőben, vízben vagy rovarok által terjedő kór­okozóknak. Ráadásul a távolságok legyőzése, a lé­giközlekedés teljesen ki­szolgáltatta az emberisé­get a járványoknak. Horton az 1918-19-ben dúlt spanyolnátha-jár­ványt hozta fel példának, amely hat hónap alatt 41 millió embert ölt meg, míg az első világháborúban a harci cselekményekben csak 15 millióan haltak meg. Véleménye szerint az influenza története azt sugalmazza, hogy hama­rosan újabb nagy járvány érkezik majd és a kormá­nyoknak gyorsan kell cse­lekedniük a betegségek el­terjedésének megakadá­lyozása érdekében. ­Alapvető követelmény, hogy minden országnak felül kell vizsgálnia a fer­tőző betegségek megfigye­lési, megelőzési és kezelési stratégiáját - szögezi le végül Horton. Kagylóban szülelett A szerencsés emberre mondják, hogy burokban született. Nem mindennapi szerencséje volt azonban an­nak az újszülött kislánynak is, aki közvetlenül világra­jötte után a robogó vonat toi­lettjén keresztül zuhant a vá­gányokra - és megúszta ki­sebb sérülésekkel és kólifer­tőzéssel. Az eset a Tecuci és Galati közt közlekedő vona­ton történt, amidőn egy vá­randós asszony, miután szü­lési fájdalmai elkezdődtek, a toi lettre rohant és ott hozta világra 2,8 kiló súlyú gyer­meket. Az újszülöttre egy váltókezelő akadt rá nem sokkal később és bevitte a legközelebbi kórházba. És hogy teljes legyen a csecsemő szerencséje, anyu­kája is előkerült. Az asszony ugyanis jelentkezett az ille­tékes egyészségügyi ható­ságnál, mert azt hitte, hogy elvetélt. Vámteleinfo szolgáltatást nyújt február l-jétől a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. Az ügyfél­szolgálati hangospostafiók rendszer normál telefon-díj­szabással működik és az or­szág bármely pontjáról elér­hető - közölte szerdán a VPOP. A rendszer technikai működtetését a VOICE BOX Kft. végzi. A pénzügyi hátteret a KHVM által kiírt nyilvános pályázaton elnyert összeg felhasználásával biz­tosítják. Az érdeklődők a (06-1)-3 434—717 telefonszám tárcsá­zása után hallhatják a szol­gáltató bejelentkezését, majd a 09 számok megadásával léphetnek be a váminformá­Váminformáció telefonon ciós szolgáltatások körébe. A keresett információs kör kiválasztásában az operátor nyújt segítséget. Útmutatása­it követve, az általa meg­adott számok tárcsázásával tájékozódhat a telefonáló há­rom témakörben: az utasfor­galom, a külszolgálatosok és az apport címén történő vámkezelés éppen időszerű szabályairól. A vám és­pénzügyőrség tapasztalatai szerint ugyanis ezek a téma­körök váltják ki jellemzően a legtöbb érdeklődést. Az ingyen csibére néhány százan igényt tartottak... (MTl-Telefotó) Ötezer naposcsibét osztott szét a Parlament előtt Bárány László baromfitenyésztéssel foglalkozó Hajdú-Bihar megyei vállalkozó. A csirkék értéke mintegy 250 ezer forintra be­csülhető. Az akcióval az ellen kívánt tiltakozni, hogy csök­kentették a baromfi idei exportszubvencióját. Ez véleménye szerint - amennyiben a helyzet nem változik - számára mintegy 20 millió forintos veszteséget jelent. Az ingyen csirkére azonban mindössze néhány százan tartottak igényt de az akció még fgy is meglehetősen nagy fennakadást oko­zott a Kossuth tér és környéke forgalmában. (MTI) Miért robbant az oktatáspolitikai bomba? ÁRA: 29 FT • II I ím mimé noTvon ronnr lesz a lottószelvény Drágul a remény is Február végétfii, pontosabban a kiletk­cedik játékhéttől For­tuna - vagy annak földi helytartója, a Szerencsejáték Rt. ­is drágábban kínálja a játék és a nyerés le­hetőségét. A lottószel­vények ára 10, a totó­játék oszlopai pedig 5 forinttal kerülnek majd többe, mint amennyit most fize­tünk a reményért. Ugyancsak egy tízes­sel drágul a lottó jo­ker-játéka is, - az ár­hullám egyedül a gól­totót kiméli meg: a heti totószelvények el­ső négy mérkőzésé­nek gólarányát ez­után is egy ötvenesért tippelhetjük meg. Újfent kupadöntös a Medikémia Szeged Folyosói fórum. (Fotó: Nagy László) Dr. Géczi József szocia­lista országgyűlési képviselő nyílt fórumra, azon belül is együttgondolkodásra hívta össze tegnapelőtt az oktatás szereplőit, az ágazati szak­szervezetek és a gazdasági kamarák képviselőit, vala­mint a városi önkormányzat illetékeseit. A polgármesteri hivatal közoktatási és köz­művelődési irodájának kivé­telével mindenki képviseltet­te magát a 624-es számú Ipari Szakmunkásképző Is­kolában rendezett nagysza­bású konzultáción. A több mint három és fél órás meg­beszélésen mindenki szót kapott. A felszólalók indulat nélkül, higgadt és korrekt módon fejtették ki vélemé­nyüket a kialakult oktatási helyzetről. Merthogy „hely­zet van", és nem is akármi­lyen, abban minden résztve­vő egyetértett. (A fórumról szóló tudósításunkat az 5. oldalon olvashatják.) Alig néhány évvel ez­előtt még felújítottak, parkosítottak, tornater­met építettek a béketele­pi Napos úti Altalános Iskolában. Mondván, azért, mert a peremkerü­let lakossága komolyan igényelte a rendezett kö­rülmények között műkö­dő „saját" iskolát, s ezért áldozni is hajlandó volt, hiszen az épület és a tor­naterem körül - társa­dalmi munkákban - a szülők is jócskán kivet­ték a részüket a felújí­tásból. Ilyen előzmé­nyek után a béketelepiek nem akartak hinni a sze­müknek, amikor nyilvá­nosságra került: gazda­ságossági okok miatt az iskolát a bezárás fenye­geti. (Cikkünk a 4. oldalon.) A több vasat (Interliga, magyar bajnokság, Ma­gyar Kupa) tűz­ben tartó Mediké­mia Szeged baj­nok röplabdacsa­pata vállalásának egyik felét, már­mint azt, hogy ku­pafinalista lesz az idén is, voltakép­pen teljesítette. A szegediek tegnap Hulmann vezérle­tével (képünkön) győzték le maga­biztosan a kecske­métieket. A medi­kémiások. mond­hatni, csak annyit adtak ki maguk­ból, amennyi fel­tétlen kellett a si­kerhez, ám a né­zők most nem elé­gedetlenkedtek a látottak miatt, hi­szen kedvenceik megint bejutottak a döntőbe. (A mérkőzés tudósí­tása a 7. oldalon olvasható.) • A környék egyetlen iskolája szűnne meg Béketelepen n leépüléstől (élnek Tiszta, csöndes, zöld környezet, családias hangulat: boldogabb időkben ideális iskolának mondtak volna a Napos útit. (Fotó: Révész Róbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom