Délmagyarország, 1911. június (2. évfolyam, 124-147. szám)

1911-06-17 / 137. szám

% rjm ö DELfiAÖYÁROaSíáG 1911 junius 1? állapították, hogy junius elsejétől tizen­ötödikéig Velencében százhetvenöt ember be­tegedett meg kolerában, ezek közül negy­venöt meghalt. Az olasz lapok egyértelmil­leg konstatálják, hogy a kormány súlyos mulasztást követett el, mikor lehetővé tette a velencei kolera elhurcolását. Annál is sú­lyosabban esik a latba ez a körülmény, mert ezzel a kormány megsértette a nem­zetközi egyezményt. — Alaptalan hirek a trónörökösről. Bécsi tudósítónk jelenti: Illetékes helyen megcáfol­ják azokat a híreszteléseket, melyek szerint őfelsége nyaralása idején a trónörökösre bizta volna az uralkodói teendőket. Ez már csak azért sem igaz, mert ilyesmire abszolúte nincs gzükség. — A trieszti ciklon Áldozatai. Triesztből jelentik: Most birták csak pontosan megállapí­tani a nagy ciklon által okozott károkat. A rettenetes vihar az egész partvidék városaiban halomra döntötte a házakat; az emberáldoza­tok száma több mint százötven. — A szegedi vasúti palota. A vasúti palota építő bizottsága pénteken délelőtt Lázár György dr polgármester elnöklésével ülést tartott, amelyen Szukováthy István miniszteri tanácsos. Villax Béla, a leszámoló hivatal főnöke, Tóth Mihály főmérnök, a müépitéssel megbízott Ottovay és Winckler cég tagjai és Rack Lipót jegyző. Elhatá­rozta a bizottság, hogy az építkezésre pá­lyázatot hirdet julius kilencediki lejárattal. A vállalati ajánlatokat julius tizedikén bont­ják föl, akkor nyomban ki is adják a mun­kát és az építkezést julius végén meg is kezdik. A palotának 1912 julius elsejéig kell elkészülnie. — A Dugonics Társaságból. A Dugonics Társaság junius huszonhetedikén tartja Láuár György dr elnöklésóvel évi rendes közgyűlését. — Alkotmányválság Görögországban. At­hénből jelentik: György király ma fogadta a . kamara küldöttségét, mely bejelentette, hogy a kamara befejezte az alkotmány megváltozta­tására vonatkozó vitát. A király ez alkalom­mal kitüntette Wenizelosz miniszterelnököt, de az nem fogadta el, mert nem volt hajlandó ellenjegyezni saját kitüntetését. A nép nagy örömmel várja az alkotmányváltozást. — A városi párt közgyűlése. A városi pártnak szombatra hirdetett közgyűlése és táraasvücsorája elmarad. A közgyűlés és la­koma megtartásának idejét a párt vezetősége lapunk utján hozza annakidején nyilvánosságra. — Félhivatalos jelentés az nj üzlet­vezetőségekről. A szegedi üzletvezetőség hatásköre óriási területekre terjedt ki. Már régebben megirtuk, hogy uj üzletvozetősége­ket állítanak föl és igy a szegedi üzletvezető­ség hatásköre szükül. Az uj üzletvezetöségek fölállítását most már hivataloaan is közlik. A Budapesti Tudósító jelenti: — A magyar királyi államvasutak üzlet­vezetőségei már jó ideje a számukra kon­templált 1200—1500 kilométeres egységen tulmenőleg néhol 2200 kilométer egységet kénytelenek ellátni. Ennélfogva szükséges­nek mutatkozott az üzletvezetőségek számá­nak szaporítása, illetőleg uj üzletvezetőségek fölállítása. A kormánynak az üzletvezetősé­gek számának szaporítását célzó akciója kezdeteképen Tem esváron és Szabadkán üzlet­vezelőségekr fognak fölállittatni. Az üzlet­vezetőségeknek e két városban való föl­állítására nézve az adminisztratív előkészü­letek már meg is történtek, de fölállításuk maga csak a költségvetésnek szentesítése után történhetik meg. — Gerliczy nyilatkozata. Budapesti la­pokban a szombati napon ez a hir fog meg­jelenni: Szegedről jelentik: A választás lezaj­lásával a város nyugalma teljesen helyreállt. Semmi sem vall arra, hogy negyvennyolc órával ezelőtt két ellenséges tábor- küzdött egymás ellen. Jellemző Gerliczy bárónak egy kijelentése, melyet a mandátum átadásakor egy szűkebb körű társaság előtt hangoz­tatott: — Személyesen fogom fölkeresni az ellen­zék élén álló hatvanhetes polgártársakat, hogy eloszlassam azt a balhiedelmet, mely vallási intoleranciával vádol. Ha végignézek a város fejlődésén és kulturális alkotásain, arra a meggyőződésre jutok, hogy még igen sok tenni való van a város érdekében. Nem vagyok barátja a szószátyárkodásnak, de igérem, hogy teljes örömmel és befolyásom egész súlyával megteszek mindent, amit a város érdeke megkíván. — Ab első női tisztiorvos. Gyuláról jelen­tik: A város képviselőtestülete a most rend­szeresített harmadik tisztiorvosi állásra egy­hangúan Kurtucz Valéria dr gyermekmonedék­helyi alorvost választotta meg. Kurtucz Valéria a» első női tisztiorvos Magyarországon, aki ^ehát egyszersmind a városi tanácsnak hiva­talból tagja. — Honvéddandár gyakorlatok Szabad­kán. A szegedi 5. honvédgyalogezred Szabad­kára távozott. A|Szegeden állomásozó 1., 2. és 4. zászlóalj gyalog indult el ós első este Nosza pusztára érkeztek, ahol megháltak és másnap hajnalban érkeztek a szabadkai barak-kaszárbya •ló. Ott megpihentek és tizenegy órakor kimen­tek Tompa-pusztára, ahol junius huszonnyolcig táboroznak. A 3. zászlóalj vonaton érkezett Nagybecskerekről ós a vasútállomásról egye­nesen Tompára gyalogoltak. A szabadkai, újvi­déki és zombori honvédek is ott vannak s igy az egész 46. gyalogdandár együtt van. Brabécz Gyula vezérőrnagy dandárparancsnok a gyakor­latozás alatt Szabadkán marad ős a két ezred fölött szemlét tart. A szegedi 3. honvódhuszár­ezred julius harmadikán megy Szabadkára ós julius tizenhatig marad ott. — A nőipariskola kiállítása. A szegedi államilag segélyezett nőipariskola kézimunka­ós rajz-kiállitását junius 18-ikán, délelőtt 11 óra­kor nyitják meg ünnepélyesen. A szegedi ke­reskedelmi és iparkamara által a legkiválóbb növendékek részére fölajánlott ösztöndijakat ugyanakkor osztják ki. — Elfeledkeztek az orvosok a beteg­ről. A szabadkai közkórház botrányai sza­porodnak azzal az öngyilkossági kísérlettel is, amely szerdán történt a szabadkai zsidó­temetőben, ahol Buchtvald Béla kereskedő­segéd főbelőtte magát. Azt irja a „Bácsmegyei Napló", hogy Buchwaldot a nővére halála keserítette el. A nővérét hét-nyolc hónap előtt szállították be a közkórházba, ahol a rendelőorvos kijelentette, hogy csak sürgős operáció mentheti meg az életét. Erről a szabadkai közkórházban megfeledkeztek és a Buchwald-Ieány öt napig feküdt a kórház sebészeti osztályán anélkül, hogy megoperál­ták volna. Ez a késedelem, ez a megfeled­kezés a leány életébe került. A bátyja a nő­vére után való bánatában követte el az öngyilkossági kísérletet. Most őt is a köz­kórházba vitték és ha a doktorok meg nem feledkeznek róla, talán ki is veszik a fejéből a golyót. — Főispánok karzata a Házban. Változás lesz rövidesen a magyar parlament karzatának a képén: külön karzathoz jutnak a főispánok­Azt a részt kapják meg, amely a főrendek kar­zata mellett van s amelyet eddig a vidéki újságírók okkupáltak, természetesen igen rit­kán. Viszont a vidéki újságíróknak a baloldali I. számú karzatot fogják átengedni, Ezt az in­tézkedést a Ház elnöksége Khuen-Héderváry Károly személyesen kifejezett kérelmére foga­natosítja. — Rózsabál Újszegeden. Szombaton esto fél kilenc órakor a létesítendő urinök otthona javára az ujszegedi vigadóban zártkörű rózsa­bálat rendeznek. Belépőjegy szemólyenkint két korona. A bálát kedvezőtlen idő esetén is meg­tartják. Jegyek előre válthatók Varga Borbála igazgatónőnél Kölcsey-utca 7. — A szegedi választás ós a szabadkai érettségi. Szabadkán a főgimnáziumban most folyik az érettségi vizsga. Diákok, szülők ag­gódó rettegéssel várták az eredményt, amelyet tegnap kellett volna kihirdetni. A politika azonban belejátszott a matúrába. Szele Róbert főigazgató, aki az érettségin elnököl, szegedi választó s mint ilyen, rendkívül érdeklődött a választás iránt. Délben aztár\ ugy határozott, hogy félbeszakítja az érettségit és bejön Sze­gedre alkotmányos jogait gyakorolni. El is utazott Szabadkáról, Szögeden leszavazott Ger­liczy Ferencre és ma azután folytatta a félbe­szakított vizsgát. — Kolera Abaujniegyében. Már nem­csak a lagúnák szépséges városában, Velen­cében kisért a kolera, hanem a sokkal pró­zaibb nevü ós arculatu Gagyapátin, Kassa mellett is felütötte fejét. Ebben a faluban ugyanis meghalt egy kolerabeteg asszony s a falu vesztegzáralá került. Ugyanezzel a fair­rel együtt vesszük azt is, hogy a belügymi­niszter fölszólította azokat az orvosokat, akik hajlandók 30 korona dijért kolera or­vosi teendőket végezni, jelentkezzenek a mi­nisztériumban. — A kolera ellen. A belügyminiszter rendeletet intézett a szegedi tanácshoz amelyben utasítja azt, hogy tekintettel a Velencében és Konstantinápolyban föllépett kolerára, az ezekről a helyekről érkezett utasokat a szabályszerű vizsgálatnak kell alávetni. — Házasság. Kuszkó Dezső hirlapiró elje gyezte Budapesten néhai Szászy László kúriai birő és neje született Klobusicky Karolin leá­nyát, Margitot. * — Sándorialva kérése. Sándorfalva község arra kérte a minisztert, hogy építtesse ki a sándorfalva—szatymazi utat. A miniszter most véleményezés végett leküldi a község kérését a szegedi tanácshoz. — Érettségi bál. A szegedi városi főgimná­ziumban érettségit tett ifjak szombaton esto a Kass-vigadó Lloyd-termében táncmulatságot ren­deznek. A rendezőség ólén Hőnigesz Félix házi­gazda, Danczinger Gyula főrendező, Vajda An­dor ós Tarján Antal táncrondezők, Bede Lajos A villamos vasúti jegyekre hirdetéseket jutányos árban fogad el a „Délmagyarország" kiadóhivatala. c

Next

/
Oldalképek
Tartalom