Délmagyarország, 1938. december (14. évfolyam, 263-287. szám)

1938-12-01 / 263. szám

Csütörtök, 1938. dec. 1 Politikai napilap XIV. évfolyam 263. sz Csüiőviökőn összeül a képviselőház Éjszakai minisztertanács tárgyalta a kormány ja­vaslatait - A miniszterelnök látogatása a keresz­ténypártban — Mozgalom a külügyi bizottság ösz­sxefjivására — A disszidensek álláspontja Budapest, november 30. 'A kormánypártból kilépett képviselők Sztranyavszky Sándorral uz élen, szerdán délelőtt a Hungária-szálló kü­löntermében megvitatták a politikai helyzet eseményeit. A megbeszélések során felmerült az a terv, hogy mozgalmat indítanak a kép­viselőház' külügyi bizottságának az összehívá­sára. A külügyi bizottságban nemcsak a kül­politikai helyzetről kivannak részletes tájé­koztatást, hanem Kánya Kálmán lemondásá­ról is. Bizonyosra veszik, hogy a legrövidebb időn belül megtörténik az uj külügyminiszter kinevezése. Általános az a vélemény, liogy az uj kül­ügyminiszter gróf Csáky István, az eddigi ka­binetfőnök lesz. Minisztertanács A Budapesti Értesítő jelenti: A kormány lagjai szerdán délután vitéz Imrcdy Béla miniszterelnök elnöklésével minisztertanács­ra ültek össze és azon a hétfői miniszterta­nács folytatásaként letárgyalták a családi munkabér kérdését, valamint n nagyjelentő­ségű honvédelmi törvényjavaslatot és azt követő egyéb reformjavaslatokat. A minisz­tertanács éjfélig tartott. A képviselőház csütörtökön előrelátKató­!ag rövid ülést tart, amelynek során a pén­teki ülés napirendjére tűzi ki a felvidéki ma­gyarság képviselőinek behívását. A Ház a pénteki ülésen ilyen értelemben hoz határo­zatot, amelyet a felsőház szombaton országos határozattá emel és a jövő hét elején már a Felvidéki képviselők jelenlétében indul meg a kormányprogram feletti vita. A miniszterelnök a Kereszténypártban Budapest, november 30. Imrédy Béla mi­niszterelnök szerda délután báró Va y I.ászló államtitkár kíséretében látogatást tett az Egye­sült Keresztény Párt klubhelyiségében. A mi­niszterelnököt Zichy János gróf elnök üd­vözölte. — Biztosítjuk Nagyméltóságodat — mon­dotta —, amig politikája abban az irányban fog haladni, amelyet legutóbbi beszédeiben ki­fejlett, mindig oldala melleit leszünk. A beszédre Imrédy miniszterelnök a kö­Vellrezőkbcn válaszolt: — Hálás szívvel köszönöm a kedves üdvöz­lést. A közelmúlt napok eseményei feledhe­tett n emlékként élnek lelkemben cs ezeknek az emiékeknek egyik legszebbike az a baráti kézszorítás voll, amelyben a kereszténypárt a parlamentben részesitelt, amikor a nyilván­valóan nehéz helyzetben a kereszténypárt el­veihez liüen kiállt velünk együtt azokért az eszmékért, amelyeket a két párt képvisel. E pillanat kétségtelenül szép pillanata voll a magyar politikának, mert megmutatta, högy tul ellentéteken, tul félreértéseken, vannak helyzetek, amelyekben azok, akik az elvekért és eszmékért küzdenek, egymásra találnak. Külön csoporttá alakul a Mikecz-Bornemisza­irakció Budapest, november 30. A MOT jelenti: A Nep-ből kivált képviselők cgyv'észe, amely M i k e c z Ödön és Bornemisza Géza vezetésével hosszabb idő óta megbeszélést folytatott^ határozott jobboldali reformpo­litika jegyében kialakuló irányzat tartós biz­tosítása érdekeben, elhatározta, hogy ennek a politikának szolgálatára külön csoportot alakit, amely elkiilöniti magát minden más parlamenti párttól. A csoport néhai Gömbös Gyulának 1924-ben kiadott fajvédő kiáltvá­nyát tekinti programja alapjának. A csoport, amelynek mai tanácskozásán lö képviselő vett részt, a kormány azon reformterveit, amelyek a jobboldali reformpolitika irányvo­nalát szolgálják, készséggel támogatja, a meghozott reformtörvények azonnali végre­hajtását követeli. Politikai felfogását a kép­viselőházban fogja alkalmas időben és mó­don a nyilvánosságra hozni. Ciano külpolitikai beszéde Ismeretlen részleiek a cseh válság eseményeiről —> Az olasz kamara Magyarországot ünnepelte A bécsi döntés és a ruszin kérdés Róma, november 30. Ünnepélyes külsősé­gek között ült össze szerdán a fasiszta kama­ra. Gróf Ciano külügyminiszter nagyobb beszédet mondott, amelyben ismer­tette a csehszlovák válságot előidéző okokat. Azzal kezdte beszédét, hogy 1937. decem­ber 18-án Chwalkovszki római cseh követnek, akkor első izben feltett, majd ké­sőbb megismételt kérdéseire: „Mi lenne Olaszország magatartása cseh-német válság esetén? — mindenkor azt tanácsolták Cseh­szlovákiának, hogy kössön sürgősen egyez­ményt Berlinnel, Budapesttel cs Vaisóval, mert ezt irja elő az események alakulásának kérlelhetetlen kényszere. Megmondotta a csehszlovák követnek, hogy sulyos hiba vol­na szemet hunyni a reális helyzet előtt és to­vábbra is áltatni magát az együttes bizton­ságban, vagy reménykedve a földrajzilag tá­voleső barátságok gyakorlati hasznosságá­ban. Ciano ezután ismertette a VersailleHen lé­tesült Csehszlovákia történetét, főleg német­ellenes és magyarellenes tevékenységét, ami teljesen lehetetlenné tette, hogy oz illető ki­sebbségek együtt élhessenek és együtt dol­gozhassanak a csehszlovák állammal. A külügyminiszter ezután felemiitette a „Popolo d'Italiában" szeptember I5-én „Le­vél Runcimannhoz" cim alatt megjelent cik­ket, amely az egyetlen cpitő jellegű okmány, az eddig megjelentek között. Prága azonban továbbra sem tanúsított megértést, mind me­revebb magatartáshoz folyamodott, ami az­után tovább súlyosbította a helyzetet. Cham­berlain miniszterelnök szeptember 22-i berch­tesgadení utazására kerüli a sor cs ebben az időpontban foglalt a Duce Olaszországban végleges állást, utasítva Cianot, hogy erről Berlint tájékoztassa. Olaszország elhatározásait Mussolini trieszti beszédében szögezte lc. Szeptember 25-én, Hitler külön megbízottja légi uton Rómába érkezett, Hogy u Dúcénak részletekbe menő bizalmas tájé­koztatásokat adjon és megújítsa a német kor* mány hálájának kifejezését Olaszország ma­gatartásáért. — Szeptember 26-án — folytatta Ciano —« Hitler kancellár annak hatása alatt, hogy} Csehszlovákia nem hajlandó teljesíteni a né­met követeléseket, elhatározta, hogy Prágá­hoz uj ultimátumot intéz, amely 24 óra múl­va, 28-án jár le. A Duce az igen sulyos tar­talmú értesítést nyugalommal fogadta és elhatározta a másnapi mozgósítást. — Mozgósításunk — folytatta —, a Ducd személyes irányításával, szeptember 27-én, kezdődött. Amikor a külügyminiszter clsöisb'en ejtet-: te ki Magyarország nevet, a képviselők taps­ban törtek ki, majd a magyar-cseh vitáról szóló résznél a megtorló intézkedésekkel kapcsolatban történt magyar állásfoglalásra való utalás után még nagyobb erővel ujait meg a tüntetés Magyarország mellett. A" képviselőház tagjai felemelkedtek helyük­ről és percekig zajos tapssal adtak kifejezést rokonszenvüknek Magyarország iránt. Fel­állt a Duce is cs résztvett a tapsban, közbeni üdvözölte a diplomáciai karzaton megjelent Villani Frigyes báró kvirináli magyar köve­tet. — A mozgósítási intézkedések' után —» folytatta Ciano —, a Duce szükségesnek tar­totta, hogy a legnagyobb szabatossággal fektesse le a Berlinnel való külpolitikai barát* ság alapjait cs katonai összekötőszerveket létesítsen Ezután ismertette a müncheni értekezlete^ megelőző eseményeket. Ciano ezután arról beszélt, hogy milyerij

Next

/
Oldalképek
Tartalom