Délmagyarország, 1935. július (11. évfolyam, 145-170. szám)

1935-07-02 / 145. szám

DÉLMAGYARORSZÁG ». SserkMBUtotfflt Somogyi — —•>• Teielon.-I3.33..ltlndóhlYBi«l, (OlMDBkOnyWAr <• Jegyirodát Áradt Jccn a. Telefont l3-o«. - Nyomdát LOW Ltpot ncca i9- Telefont 13-Ott. . T&nraH «* l«r«lcKnc MlraaorBronzAiL szened. Huszonkilenc indítvány A' Juivusi közgyűlés tárgysorozatán Huszon­kilenc indítvány szerepelt. Ha igaz, — négy és {él év múlva lesz megint választás, — ha ugyan lesz még egyszer választási ünnep a "vuágon. Ezt az indítvány-inflációt nem lehet hát a választásokra való készülő­désekkel, érdemszerzési alkalmakkal, kortes­célzetu aktivitással megmagyarázni. Az indít­ványok száma szinte közgyűlésről közgyűlés­re szaporodik s a hivatalos előerjesz­tések száma közgyűlésről közgyűlésié apad. Pedig vannak ügyek, amelyek a közgyűlés napirendjét kitöltik akkor is, ha a városban nem történik semmi. A társzámadások, a kü­lönböző alapok számadásainak felülvizsgála­ta, a nyugdíjazások és szabadságkeresések nagy tömegét teszik ki a közgyűlés munka­rendjének s igen előkelő helyet foglalnak el a hivatalos előterjesztések sorában. Hátha még ez sem volna? Hátha csak abból lehetne közgyűlési tárgy, ami a város ható­ságának gondoskodásából a mai élet, vagy a rákövetkező holn«p egy ogy nlapvotí nro­blémájának megoldását ígéri? Hát mégha csak a haladás és fejlődés alkotásai és in­tézményei nyerhetnének helyet a közgyűlés tárgysorozatán, — akkor még milyen nagy volna a szakadék az indítványok s a hatósági előterjesztések száma között. Az indítványok nagy száma a gondolatok és tennivalók soka­ságát mutatják, a hatósági előterjesztések számának megfogyatkozása pedig a rendel­kezésre álló anyagi eszközök szegénységét és elégtelenségét bizonyítják. Elhisszük azt, hogy ha pénz volna, — „pénze, ha van, mindene van", énekelték if­júkorunk operettjében, — akkor volna alko­tás, volna fejlődés, lenne építkezés és lenne kereset mindenki számára. Pénzzel sokkal ^könnyebb kormányozni, mint szuronyokkal, ámbár a példa szerint szuronyokkal se na­gyon nehéz •— rövid ideig. Elhisszük azt is, hogy b pénz egyik legfontosabb tényezője a város fejlődését szolgáló hatósági munkérak. Csak azt mondjuk, hogy nem k i z á r ó I 3 ­g o s és nem az egyetlen tényezője. Az indítványok nagy száma a tennivalók nagy számát mutat­j a s minél több indítvány kerül is a közigaz­gatás temetője, ez az egyetlen közte­mető j e a városnak s ide nyugod'an temet­kezhetik jobboldali és baloldali, liberális és faivédő, szociáldemokrata és keresmény szo­cialista indítvány, — annál több tennivaló sűrűsödik össze s annál jobban nő a k ö z ­igazgatás beszüntetett tevé­kenysége miatt keletkezett elégedetlen­ség. Belátjuk, hogy a tennivalóknak sorrend­jét nem az indítványok iktatószáma állapítja meg, de a betölteni kivánt feladat fontossá­gának sorrendje. Belátjuk azt is, hogy ha ko­moly- közérdeket szolgál is az indítvány, nem mindig a benyújtását követő j^ő a legalkalma­sabb annak megvalósítására. Mindezt elhisz­szük, belátjuk, méltányoljuk, de mindezek után mégis megkérdezzük, hogy a h u s z o n­kilenc indítvány között nem volt Egyetlenegy sem, amivel érdem­ke n lehetett volna foglalkozni? A huszon­kilenc indítvány között egyetlen egy sem v*1t, ami érdemi határozatra lett volna ^éltó. mert benne a felvetett terv megvalosi- I Kedd, 1935 fulius 2. Ara lO fillér ifn/io l XL évfolyam, 143. sz. tását a közérdek is halaszthatatlanul sürgeti? A közgyűlés az indítványokat kétféle elinté­zésben részesítette. Vagy nem kívánta tárgyalni, vagy k i a d t a a polgármesternek. Ha kiadták, akkor elsőosztályu teme­tésben részesítették, ha nem akarták tár­gyalni, akkor istenneves temetés­ben. De mind a kétféleképen eltemették s vele egy időre, — eltemették azt a gondo­latot, azt a tervet, azt a kívánságot, azt a közérdeket, amit az indítvány szolgálni, vagy teljesíteni akart. A temetés módja különböző, de — nem mindegy a halottnak, hogy a tem­plom elől temetik-e el, vagy a városháza elől? Nem mindegy-e neki, hogy aranyló koporsó­ba teszik-e, vagy fekete posztóval borítják-e le azt a lakószobáját, amibe mégis csak a leg­iöbb időt fogja tölteni. A huszonkilenc indítvány így került egy temetőbe s miután haladunk a korral s ez el­len az egyházközségek nem is emelnek ki­fogást, így került az egyetlen szegedi köz­temetőbe, a közigazgatásiba. Nagy em- ! bereket fogadott magába a belvárosi temető, ELtfEIZSTÉS: Havonta helyben 3.20, vidéken e* Budapesten 3.00, KUlftfldtSn 40 pengA. — Egye* itAm Ara hélKöz­nap lO, valár- é» Ünnepnap Itt 1111. Hlr­delé»ek lei-vétele tarifa szerint. Megír­leállt hétlO kivételével naponta reggel. derék kitűnő polgárok költözködtek ki az al­sóvárosi sírkertbe is s a Dugonics-temető a város jeleseinek s névtelenségükben is de­rék, kötelességtudó munkásainak adott örö­kös nyugvóhelyet. De a közigazgatás köztemetője sem méltatlan a többi te­metőhöz, mennyi ragyogó álom, mennyi nagyszerű kötelességteljesítés, mennyi hasz­nos feladat, mennyi éltető terv, a közérdek­nek mennyi önzetlen szolgálata kapott ebben a temetőben — tömegsírt. S ez a temető talán a legelszomorítóbb, mert itt csak a világra nem jött alkotások, az elvetélt tervek, mag­zatkorukban megölt gondolatok tetemei nyugszanak. Ha az indítványokkal nem is nagyon tö­rődnek, törődjenek azzal az okkal, aminek az indítványok csak jelenségei. A város pol­gársága nem nyugszik meg abban, hogy semmi sem történik s ha anyagiakban el is szegényedtünk, ha nincs materiális erőnk a várost fejleszteni, legalább azt végezzük el, amire a jószándék, a találékonyság és törődés a ma? viszonyok között la vállalkozhatik. Edén beszámolója az alsóházban a párisi és római tárgyalásokról „lavállal megállapítottuk, hogy szoros együttműködésre van szük­ség" — Az abesszin-kérdésben Mussolini nem fogadta el az angol engedményeket London, julius 1. Az alsóház hétfői ülésén Lansbury munkáspárti vezér megkérdezte Sir Hoare Sámuel külügyminisztert, hogy nyilatkozhatik-e Eden népszövetségi minisz­ter párisi és római útjáról. Eden népszövetségi miniszter, akit a Ház minden oldalán éljenzéssel fogadtak, a követ­kezőket mondotta: — Párisi utam célja az volt, liogy minél sür­g.sebben kimerítő és őszinte felvilágosítást ad junk a francia kormánynak az angol—német tengerészeti egyezményről, másodszor, hogy a francia kormánnyal a londoni nyilatkozat ösz­szes pontjainak minél sürgősebb megvalósítá­sáról tárgyaljunk. Ami az első pontot illeti, ismertettem I„a­vallal az egyezmény tartalmát, az azt megelő­ző tárgyalások körülményeit és az okokat, ame­lyek kormányainkat az egyezmény megkötésé­re bírták. Laval hasonló őszinteséggel közölte a francia kormánv felfogását. Felismertük ezen megbeszélés során, hogv szoros együtt­működésre van szükség az olvan kérdések el­intézéséhez, mmt aminő a nyugati légi egyez­ménv. a keleti és középeurőpaí egyezmény és a szárazföldi haderőkre vonatkozó megállapo­dás. OIv együttműködési formulát kerestünk, amely lehetővé teszi, hogy az összes nemzeti kormányok minél gyorsabban és teljesebben megvalósíthassák a február 3-i közlemény va­lamennyi pontját. — Mussolinivei folytatott ugyanilyen tárgyú megbeszélés során őrömmel állapítottam meg — folytatta Eden —, hogy egyetértünk annale a lehetőségnek a tekintetében, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk a megbeszélésen a londoni nyilatkozat és a stresai határozat alapelvei szerint. Indokolt az a reményem, hogy rövide­sen megtalál juk a legalkalmasabb tárgyalás! módot és az egyenjogúságon alapuló szabat! tárgyalások utján előmozdíthatjuk e kérdések megoldását. — Abessziniát illetőleg a következő javasla­tot tettük kisérletképen Mussolininek: Az olasz —abesszin vita elintézése érdekében Anglia hajlandó Abessziniának teriiletsávot átenged­né az angol szomáli földön, amely utat nyit­na Abessziniának a tengerhez, hogy ilyen mó­don megkönnyítsük az Abesszínia által Olasz­országnak nyújtandó területi és gazdasági en­gedményeket. Ennek ellenében pusztán legel­tetési jogot kértünk az angol uralom alatt le­vő benszülött törzsek számára az Olaszország­nak átadandó területeken, őszinte sajnálatom­ra. Mussolini nem találta ezt a javaslatot n viszály megoldásának alapjául elfogadhatónak. Visszatérőben tájékoztattam Lavalt a RómA^ han történtekről. Pincér képviselő: Közölte-e Mussolini síi ját feltételeit? Eden: Amennyire lehetséges volt, jelentet­tem a Háznak a részleteket Többet, mini amennyit ma mondottam, még nem mondha­tok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom