Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-04 / 51. szám

4 DÉ1 MAGYARORSZÁG 1934 március 4. 13-9? DIVATA RUHÁZ FÖLDES IZSÓ !EM TAVASZI SZÖVET ÚJDONSÁGOK Öltöny FelWIlö "V Trench-Coal» % Bőrkabát Készen és méret után Utazó kimutathatóan ¡jól bevezetve, fíxfize­téssel, napidíjjal és bór letjeggyel, felvétetik — Szeged egyik legrégibb paprika-export cégénél. Németül 161 beszélő erők részletes ajánla­tit „Nőtlen" jeligére e lap kiadóhivatalába 1; érjűlc Házat) legkönnyebben el- I adhat vagy vehet, ha meghirdeti a Délmagyarország I apróhirdetései között | Ha rekedt, vaRymesihis!tt OERQELY-fé!e ka ku kffü cukorkát «zopogn9«on. Ize kitünö, hatása biztos. A készítő­nél- GERGELY gyógysze­résznél kapható, Kossuth I ajos sugárut és Nagy­körút sarok. is DUGASZ fest, tisztit leg­szebben, leg­olcsóbban. 'tJzlet: Károlyi ucca 3. loartelep: lápét ucca 7. Telefon: 30-7» 'Gollértiszlltás 8 fillér. 46 Uirletjegy 3 P CRDMK9 ihölgyfodrásznál, Gr. Ap­jionyi Albert ucca 23 — Oépnélküli tartós on­dolálás bevezotvo. Modem billentyüzetü, üzemképes irőgép ol­csón eladó. Csongrádi­sugárut 2. szám, em. 2. Erős, jókarban levő megvételre kerestetik. Ajánlatot „Motorke­rékpár" jeligére a Dél­magyarország szegedi vagy makói kiadó­hivatalba kérünk. Motorkerékpár kifogástalan állapotban jutányos áron eladó. — Takaréktár u. 4. sz. ELADÓ 8 kat. holdas elsőosztá­lyu szántó, paprikaföld tanyával, mii ntnál, vá­ros alatt. Felerészben is megvehető, kedvező fi­zetési feltételékkel — MÉZERNÉ F. M. iro­dája által. Horthy M. u. 2. (Kultúrpalotánál.). Kétszobás kertes mo­dern, kétszobás nem modern kisigényünek, májusra kiadó. ver­senykerékpár, férfi öl­tönyök, 3 méter tavaszi férfiszővet eladó Szent­György ucca 13, emele­ten. Megvételre keresek gyű mölcsösnek alkalmas egv-két holdot Szeged alatt. „Gyümölcsös" jel­igére. Teljesen ul ebédlő és hálószoba egész finom modern kivitelben 1500 pengőért eladó. Felső­tiszapart 23. íróasztal, összekötő, perzsa szőnyeg, szalon­garnitúra, biederrneyer nagvfotel, állólámpa, antik asztalok, festmé­nvel*. fehérnemüek, stb olcsón eladó. Széchenyi­tér 13. Kisebb telek olcsón el­adó a Pulc u.-ban Tu­dakozódni Cserzv M. u. 31. alatt háztulajdonos­nál. Nagy jégszekrény Volf. márványasztal, cimtáb­la kidugó eladó. Béke-u. 6. sz. Konvhakredenc, nagv asztal, pult, pultra való üvegszekrény, Íróasztal nagv szent képek, ket­tős ágyteritfi férfiruha, összecsukható nyugágv eladók Somogyi ucca 13. szám. 350-es kevéssé használt motorkerékpár eladó Szentgyörgv-tér 1., fa­ipari szakiskola. Por­tás. Valódi szmirna ebédlő­szőnveg eladó. Megte­kinthető 10—12 óráig Lechner-tér 1. TI rí ember keresi azon fiatal, jómegjelenésü és valamelv szakmában képesített nő ismeretsé­gét, akinek meglevő j— vagv ezután nyitandó üzletéhez kisebb tőké­vel társulhatna. Leve­leket „Biztos üzlet" jel­igére a kiadóba. Szép. fiatal nő barátsá­gát keresi 40 éves intel­ligens diszkrét úriem­ber. Levelet „Főtisztvi selő" jeligére a kiadó­ba. Leányok! Ki lenne 20­as uri fiúnak pajtása. „1934 Tavasz" jelige. Csak szórakozás céljá­ból úriember megis­merkedne fiatal, fess, bájos kis filigrán nővel Anyagi érdeket keresők kíméljenek. Levelek „Nem független" jeli­gére a kiadóba. Független asszonyka komoly ur tartós barát­ságát keresi Levelet „Komoly barátság" ki­adóba. Középkorú magányos, aktív köztisztviselő, is­meretség hiányában ke­resi 40 évnél nem idő­sebb tiszta multu ma­gányos özv. vagv leány. Ismeretségét, ki meg tudná érteni és becsülni későbbi házasság eset­leg közös háztartás is lehetséges. Lev. „Uj élet" jeligére aiy.Hw.tj HÁZiSUGOKAT szolid alapon sikerrel azonnali bemutatással közvetit „Merkúr" iro­da Petőfi S. s.-ut 38. Válaszbélyeg Szépnelc mondott fia­tal asszonvka férihez­menne tisztviselőhöz. Jelige „Tbolya" kiadó­ba. KÜLÖNFÉLÉK HnSZNQLT I bútort, ruhát és a i háztartásban feles- I leges tárgyakat ¡ól I értékesít n Oólmagyarorszán I apróhirdetései utián I Útlevelekre szerb vlzamot 8 nengSrt, esoh -oraAn, franola *tb. risaniot ' P-ért 24 óra alatt legbiztosabban megszerzem, ridéMt ls vállalok < áztr rodo, Attila nooa •>. Angol doggkutyámat ki zárólag jÓ helyre oda­adnám Ügyes kertészt keresek udvarom parki rozásáia Római körút 10 Házmestereket háztnlajdonosoknak, bármely kívánságnak meglelelfitteljesen díjtalanul közvetít Belvá­rosi lakásflgyaökaég, Dagoníc» tér 11. szám. 105 | Makó« hirtle'ések | 2 éves hasas üsző, — amely egy hónap múl­va ellik, eladó Alma­ucca 23/1. sz. alatt. Kiadó egy járandó a város alatt hagyma alá Kossuth oeea T. szám alatt Kiadó föld. Az apátfal­va! ugarban közel a vá­roshoz 18 kislánc föld hagyma alá kiadó. Tol­dy ucca 46 szám alatt 2 darab hasas koca és egy kan eladó. Bajaa­ueca 7. szám alatt Egy darab kútágas, 3 öl hosszú, 5 éves vágás eladó Gróf Pálffy ucca Gyökérmag, feltétlenül csiraképes és kiváló minőségű Kulcsár Já­nosnál, Gróf Pálffy u. 98. szám. Fél hold földet amely fokhagymának való el­cserélnék vöröshagymá nak való külső földért Gróf Pálffy ucca 102. Leveles csutka 1500 ké­ve eladó. Bárányi Zol­tánnál T. 192. sz. alatt Kiadó 2 köblös föld a Haptatoóban, Csertus Ferenc szomszédságá­ban kukorica alá. Hosz­szu ucca 73. szám alatt Kiadó lakás. Egy szoba konyhából álló száraz, egészséges lakás Vere­bes u. 4. szám alatt. Kiadó Szegedi ucca 45. szám alatt 2 szobás la-1 kás május elsejére. iKonyhakredenc, nagy asztal, pult, pultra való üvegszekrény, Íróasztal magy szent képek, ket­tős ágyterítő férfiruha, összecsukható nyugágy eladók Somogyi ucca 13. szám. Fbédlftkredencek el­ádók Regdonnál, Feke­tesas u. 11. Stráfkocsi, hintó, mo­tor, tizedes mérleg, sok szorositó készülék, ál­ló íróasztal eladók. — Löw L. u. 9. ICtndó. Garantált, tiszta tölgyfából készült háló­szobabutor lóször mad­racokkal és féderes be­téttel, kártya asztal székekkel és egyéb bú­tordarab. Belvárosi te­metőben uj sirbolt há­rom személyre. Tisaa L. körút 37, II. 14, Borbélynak alkalmas liáromns tükör fiók ok ­kal eladó Megnézhető rókusi állomási bódé. Rabarc zyné. Trafik igényjogosult­nak a belvárosban át­adó. „Trafik" jeligén a kiadóba. Eladó erős kis stráfko­csi, nem féderes Oszt­rovszky u. 3. Zongoráit,' pianlnót — vagy jókarban levő harmómumot bérelnék azonnal K.i'.ona, Ráró Jósika u. 32. fszt 1, Karikahajós varrógép, gázvasalók, varrodaasz talok eladók. Kölcsey u. tíz, földszint kttő. Használt jókarban le­vő kerékpárt veszek — Tápai ucca 43, 1—3 óra között. Tenniszpálya bérbeadó Érdeklődni Cserzv Mi­hály ucca 3. 1—3 óráig. Hat hold Kübekháza alatti Szőregi föld, 2 és feles villanymotor te­metkezési felszerelések eladók Iskola ucca 27 Dóm tér. 2 drb valódi perzsasző­nyeg eladó. Megtekint­hető Glöckner vegvtisz­titó intézetben. Foga­dalmi templommal — szem. Kerese khasznált gyer­mekkocsit, mély (angol) formájú, kis kereküt, újszülöttnek. Ajánlato­kat „Gvörgy" jeligére a kiadóba. Egv keveset használt kerékpár eladó Csaba­ucca 58. Felsőváros. Pénzkölcsön. 3000 pen­gő kölcsön azonnal^ fel­vehető ingatlanra." üz­leti befektetésre. Bank­bizományos, Tisza La­jos körút 27. Telefon : 15-20. Gáztakarék tűzhely 3 knrikiás sütővel eladó. Lengyel ucca 5. Kiadó egy kis hold föld fokhagvma alá a Pe­nyák düllőben. Értekez­hetni Görbe Imrével Batthyányi ucoa 37. sz. alatt Sárgarépamag, hossz­fajta, vöröshusti, csira­képes, Vass TmrénéJ, — Jókai ucca 41. Eladó a Luther ucca 3 számú ház. Értekezni lehet Liget ucca 54. sz alatt. Kiadó a Jókai ucca 31. szám alatt egy magán­lakás. Értekezni lehet Apaffy ucca 4. számnál. Takarmány a kiszom­bori bérgazdaságnál, buzaszalma, zabszalma és polyvástörék eladó. Takarmányok: polyva, szalma, répa és árpa­szalma nagyobb mennyi ségben eladó. Bákosi u. 12 ,vagy igási tanya 287. szám alatt. Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF Nyomatott a kiadótulajdonos Dél magyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Bt könyvnyomdájában Felelős üzemvezető: Klein Sándor. Modern cioészetemet Petőfi Sándor sugárut 36. szám alól március l-'ő* áthelyeztem Takaréktár ucca 2. szám alá Készitek mérték után divatlap szerint is legdiva­tosabb uri és női cipőket. Érzékeny lábakra nagy gondot fordítok. Javításokat vállalók. Továbbra is sziyes pártfogást kér SZEREDI JÁNOS cipész. A Szegedi Iparosok Temetkezési Egyesületétől. Meghívó A Szegedi Iparosok Temetkezési Egyesülete 1934. évi március hó 11-én délelőtt fél 10 órakor tartja az ipartestület székházában évi rendes köz­gyűlését, amelyre a tagokat tisztelettel azzal hív­juk meg, hogy amennyiben a közgyűlés a tagok­nak határozatképes számban való meg nem jele­nése miatt a fenti időpontban megtartható nem lenne, ugy a közgyűlést 1934. március hó 18-án délelőtt fél 10 órakor a megjelenték számára való tekintet nélkül fogjuk megtartani. I)r. Gyuris Ist­ván titkár, Körmendy Mátyás elnök. — Tárgyso­rozat: 1. Elnöki menyitó. 2. Évi jelentés. 3. 1933. évi pénztári jelentés. 4. Költségelőirányzat 1934. évre. 5. Felmentvény megadása. 6. Két számvizs­gáló bízottsági tag választása. 7. Esetleges Indít­ványok. Indítványok a közgyűlés napját megelőző 3 nappal írásban adandók be az elnökségnél. Meghívó. A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete 1934. március 11-én vasárnap délelőtt 9 órakor, határo­zatképtelenség esetén ugyanezen napon délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében évi ren­des közgyűlést tart, amelyre az egyesület elnök­sége és választmánya az egyesület minden tagját meghívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 1 Titkári jelentés az egyesület 1933. évi működésé­ről. 3. Zárszámadás tárgyában határozathozatal. 4 Az egyesület vezetősége részére a felmentvény megadása. 5. Az 1934. évi költségvetés megállapí­tása 6 Egyesületi székház vétele. 7. Az alapszabá­lyok 1—23. §.-ainak módosítása. 8. Esetleges in­dítványok. Dr. Singor István ügyv. titkár, dr. Szélt Gyula elnök. 8S

Next

/
Oldalképek
Tartalom