Délmagyarország, 1914. április (3. évfolyam, 76-101. szám)

1914-04-05 / 80. szám

1914. április 5. DÉLMAGYARORSZÁG ti. ség csakhamar kinyomozta és letartóztatta. Don Jósé valamennyi ősére esküdözött, hogy ártatlan és a szakácsnő a lopással csak azért vádolja, mert a szobalányt látogatásaikor na­gyobb kegyben részesítette. A bíróság azon­ban nem adott hitelt a védekezésének s Jósé Garcia d'Ernemonte grófot börtönbüntetés­sel síjjtotta, — Értekezés a házasság felbontható­ságáról. A házassag felbontásának ellenzői kapva-kapnak a tragikus véget ért Calmette —Caillaux-ügy (tanulságain és (amellett ér­velnek velük, hogy a válás megmételyező mérge a társadalmi és .a családi életnek egy­aránt. Rámutatnak arra a csákugyan külö­nös körülményre, hogy a szomorú eset főbb szereplői csupa elvált férfi, illetve asszony: Cadlíaux miniszter, a felesége, Calmette, va­lamint a vizsgáié bizottság huszonöt tagjá­nak legalább is a fele, nem is szólva a. ka­mara tagjairól, kik között az elvált férfiak száma fölülmúlja a feleséges és az özvegy képviselők számát együttvéve. Ám alaposan lerontotta a válás ellenzőinek érveléseit Jean de Bonnefon, a 'kitűnő zsurnaliszta, aki a minap a legelőkelőbb közönség előtt fölötte érdekes conférenoe keretében foglalkozott 'a házasság fölbonthatóságának kényes kérdésé­vel. iBonnefon igazán illetékes e téma fejtege­tésére, mert azonfölül, hogy kitűnő zsurna­liszta létére rengeteg élettapasztalattal ren­delkezik, alaposan ismeri a vatikáni cunia tit­kos iratait, nemkülönben a bíboros főpapok versengéseinek kulisszatitkait. És Bonnefon ezúttal sem fukarkodott érdekes adataival s megismertette hallgatóival ia vatikáni curia szempontjait a házasság fölbonthatóságánák kérdésében és elárulta, hogy a vatikáni curia tizenötféle válóokot ismer, fölsorolva vala­mennyit. A kitűnő eonférencier-t zajos tet­szésnyilvánítás frappáns válasz volt a válás ellenzőinek érveléseire, akiknek erőlködése, legalább is egyelőre, hiábavaló. — Mesemondó délután. A szegedi ágostai evangélikus népiskola tanulói április 5-én délután 3 órakor, az Osztrovszky-ucta 5. szám alatti iskolahelyiségben az iskolai alap javára mesemondó délutánt rendeznek. A műsor ez: 1. Megnyitó beszéd. Mondja: Or­szágh József tanító. 2. Népdal egyveleg. 3. Kolontos Palkó. Előadja: Bavala György tanuló. 4. A három pajtás. Előadja: Bendl László. 5. A kókuszdió. Előadja: Kulinyi László. 6. A lyukas dió. Előadja: Tiill Gusz­táv. 7. A varga három kérése. Előadja: Sán­tha László. 8. Mi van a skatulyában? Előad­ja: Bérezi Dezső. 9. Népdal egyveleg. 10. A bika. Előadja: Gede András. 11. Az ördög kö­ve. Előadja: Rischák Géza. 12. A kis gömböc. Előadja: Schulek Teofil. 13. A kis prücsök. Előadja: Schwartz István. 14. Az oroszlán ós a tüskebor. Előadja: Csizmadia Lajos. 15. A török császár fája. Előadja: Ádámfi György, 16. Kuruc dalok, 17. Varangy bóka komám­asszony. Előadja: Temesváry András. 18. Egyszeri bolond. Előadja: Armentano Ala­jos. 19. A soknevü királyfi. Előadja: Pazár Dénes. 20. A patkó. Előadja: Gönczi Pál. 21. A kis gidó. Előadja: Rácz József. 22. A hó­lyag, szalmaszál és a tüzes üszök. Előadja: Muráti Árpád. 23. Vig nóták. 24. Melyik ér többet? Előadja: Berzsenyi Lajos. 25. A gyik. Előadja: Molnár József. 26. A három kiván­«ág. Előadja: Heim Miklós. 27. A vitéz csacsi. Előadja: Saennovitz Jenő. 28. Csatadal. Him­nusz, 29. Záróbeszéd. Mondja: Thomay Jó­zsef lelkész. Belépőjegy 50 fillér. Felülfiizeté­Kek köszönettel fogadtatnak. — A logikus postás. A budapesti egyik Postahivatalban a poste restante osztály előtt megjelentik egy ur. A kora délutáni órában még nagyon tgyér a. posta látogatottsága: és az emiitett "ron kivül csak alig néhány ember lézeng a különböző rácsok előtt, A poste restante előtt rajta kivül senki. — 'Kérem, — szól a. hivatalnokhoz, aki álmosan néz l>ele egy könyvbe — X. Y. névre nincs itt levél? — Azonnal, — szól a hivatalnokhoz és aieg isom mozdul, hanem tovább olvas. A fél nyugodtan vár egy ideig, amikor ismét megszólal: — Kérem megnézni, vájjon van-e levél X. Y. névre? — Azonnal, — felel ismét ,a hivatalnok és meg sem mozdul. A fél végképp kifogy a türelemből Ide­gesen kiált: — Kérem megnézni! A hivatalnok feláll, lassan a szekrény­hez megy és kihúz az egyik fiókból egy le­velet: — Tessék, — mondja 'és átnyújtja a fél­nek. — De már kérem, — szól amaz, — ezt mindjárt megtehette volna az ur! — Miért? — feleli álmosan és flegmati­kusán a hivatalnok. — Ha liusz ember állt volna ön előtt a rácsnál, akkor nyugodtan várt volna és nem panaszkodott volna! Mit akar hát? A fél dühösen távozott; nyilván nem elégítette ki a furcsa logika. — A Passzió-játékok szegedi bemutatója elé, amely a nagyhéten, szerdán és csütör­tökön lesz a Korzó-moziban, óriási nagy az érdeklődés és méltán, mert ehhez a filmko­iosszushoz hasonló még soha meg nem jelent. Csernoch János hercegprímás kíséretével megnézte a filmet a Pathé-gyár budapesti in­tézeténél és nem győzte elismerését eléggé kifejezni a Patkó-cég igazgatójának, amiért a gyér ezt a bibliai csodát oly hűen és a va­lóságnak megfelelően elkészitette. A felvétel, amely a katholikus vallásnak a teljes tör­ténelmét magában foglalja, 'niemosak azokat fogja érdekelni, hanem a más vallásúak,ait is mert a felvétel páratlan ta maga nemében. A kép 12 felvonásból áll és a lejátszási ideje teljes két óra. Előadások, mint rendesen 5, 7 ós 9 (órakor tartatnak, rendes helyárak mel­lett. — Nyugat. A Nyugat Ignotus, Ady Endre és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő szépirodalmi folyóirat 1914. évi április 1-i 7-ik száma a következő igen érdekes tarta­lommal jelent meg: Szabó Dezső: A fiatal' Zola. Elek Artúr: Franoeséó de Sanctis. Er­dős! Dezső: Az átok (Színjáték két felvonás­ban.) Somlyó Zoltán: Versek. Lengyel Géza: Művészet, — pénz. Móricz Zsigmond: Ki lá­tott engem? Ady Endre: Versek. Kmetty Já­nos rajza. Figyelő: Babits Mihály: Mistral. Lengyel Menyhért: Bródy Sándor: Timár Liza. Bálint Aladár: Kiállítások. Lánczi Je­nő: iBernstein. Tóth Árpád: A mandarin. Bárdos Artúr: Az igazgató ur. Tóth Árpád: Medgyes László: Aranyfüst, Nagy Lajos: Szederkényi Anna: A nagy nő. Bőlöni György: Három miaigyar festő. Ady Endre: Szegény magyarok. Szabó Dezső: Magyar Shakespear e-t ár. Emil Isac: Domnul notar. Goga Octáv színdarabja. iRaith Tivadar: Ma­gyarok a Sálon des Artistes Indépendentsban Havas Géza: Gerhart Hauptmiann: Der Bo­gén des Odysseus. Bálint Aladár: Kmetty Já­nos rajza alá. Disputa: Sohöpflin Aladár: A (Szekfü-ügy. Szilágyi Géza: tudomány és ke­gyelet. Bőlöni György: Rózsa Miklós köny­ve. — Szegeden kapható Várnay L. könyv­kereskedésében. — Thferry A. gyógyszerész balzsama és centifolia kenőcse évtizedek óta használt háziszerek, melyeket állandóan ujabb és ujabb keletkezésű, radikális haltlásu, tehát gyakran veszélyes hamisított balzsamok, eszenciák ós .luidoík erőszakos forgalombaho­zatalával utánoznak. Ily utánzatoknak a kö­zönség legfeljebb egyszer ül fel és újra visz­szatér a- régi kipróbált, 'valódi szerekhez. Fi­gyeljünk az apáca védjegyre. Olvasóink szi­veis figyelmét fcj'hivjuk a Thierryt-balizisalm és Centifolia kenőcs mai hirdetésére. — Nagy Szalvátor sörszezon. A világ­hírű Pilseni-isörgyár különlrgesisége, a Szal­vator-sör mindenkor friss csupolásban na­ponta a Próféta-étteremben (Kárász-utca) van kimérve. Elsőrendű ízletes konyha. Kö­rültekintő, figyelmes kiszolgálás. Szíves lá­togatást kér Gottxvald Rezső, a Próféta-szál­loda és étterem tulajdonosía. SPORT oooo • • • ••• Mmiüh 5í l H. léU ttor IkiM fflisi MU9 Hsa MalMgatal iMtt. o A SzAK vasárnapja. Vasárnap dél­után félkettő órakor induló külön vonaton megy a SzAK népszerű tizenegye Szabadká­ra, hogy ott .a többszörös bajnok Bácskával nemes küzdelmet vivjon ,a bajnoki pontok­ért. Tavaly az őszi fordulóban 3:0 (arányban győzött a SzAK saját pályáján. Ezen okul­va, a Bácska felfrissítette csapatát ifjú (erők­kel és minden erejével azon lesz, hogy őszi leveretéséért revánzsot vegyen. Nagy előnye néki .ezúttal honi pályája és közönsége, bí­zunk azonban a szegedi fiukban, hogy a mint­egy 500 főnyi kisérő lelkes aiaszistálásávál ki­fogják vívni a győzelmet, ha az nehéz mun­kába kerül is. A mérkőzést, meily fél 4 órakor kezdődik, Havas Lajos kiváló biró vezeti és a SzAK részéről mint határbiró Puskás Ist­ván (BAK) segédkezik. Nagy az érdeklődés az itteni mérkőzés iránt is, melynek kimene­tele teljesen nyilt. A Kinizsi mérkőzés előtt a Horgosi AC játszik az Újszeged! Torna Clubbal. A Bácska mérkőzés eredménye 6 óra után a SzAK korzókávéházbalí hivata­los helyiségében megtudható. — A SzAK vezetősége ezúton is értesiti a nagyközön­séget, hogy .a külön vonat pont félkettőkor indul és kéretnék az uton résztvevők, hogy zavarok elkerülése végett egy félórával a.z indulás előtt .Szeged—Róku%|áLlamásiaii le­gyenek. — A külön vonaton csakis az eddig jelentkezettek utazhatnak. o Nincs bűnös a Kertész II. balesetben. A Magyar Labdarugók Szövetségének fe­gyelmi bizottsága befejezte Kertész II. bal­eseté-ben megindított vizsgálatát, A vizsgá­lat (eredménye az MLSz-ben tis az, ami a rendőrségen. Nincs bűnös. Ez a határozat te­hát megmenti Ludwig Lajost, a BAK játé­kosát a büntetés alól. Ludwig volt ugyanis az a játékos, aki Kertész II.-veL öszeütközöl t és Kertész II. lábút eltörte. A vizsgálat ered­ményét hir szerint a Magyar Testgyakorlók Köre nem fogja megbolygatni és így Kertész II. balesete körül támadt hullámok teljesen el fognak csöndesedni. Mi a vizsgálat ered­ményével szemben is föntartjuk azt a véle­ményünket, hogy a magyar labdarugósport-

Next

/
Oldalképek
Tartalom