Délmagyarország, 1912. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1912-01-03 / 2. szám

ti DÉLMAG Y ARORSZÁG 1912. január 4. felekezeti jellegi! és célú egyesületek között, Itt ugyanis az történt, hogy az estélyt például Kiss József, örökszép balladájával kezdették: a Rabasszonynyal. Igaz, hogy felvilágosult emberek között ez nem megy erényszámba, mert hát a Kiss József költészete igazán nem felekezeti költészet, hanem a magyar nem­zeti irodalom kimagasló disze, de azért ké­rem szeretettel, Kiss József a kongregációs hősök szerint mégis csak egy büd. zsid., akit hitsorsosai „Jászef Kisnek" is hívtak. Azután egy másik élekemelő száma is volt a műsor­nak: amikor Binder Károly, a szegedi szín­ház hősbaritonistája elénekelt egy papelle­nes d'alt, amely szól pedig holmi stóla pénz­ről és temetetlen holttestről. Nagyon szép dal, sok őszinteség zokog ki belőle. Hát ezért tolikus kör estélyén énekelték el. Hát ezért tetszett nekünk legjobban a Katolikus Kör estélye. — Minisztertf iiács. Budapestről jelen­tik, hogy ott ma délután öt órakor miniszter­tanács volt a miniszterelnöki palotában, ame­lyen Serényi földmivelésügyi miniszter kivé­telével a kormány összes tagja jelen volt. E minisztertanácson kizárólag folyó ügyeket /intéztek el. — Szerkesztőváltozás. Fehér Árpád; az ismertnevü újságíró, ki a Délmagyaror­szág-nak is dolgozó társa volt, átvette a Sze­gedi Napló felelős szerkesztői állását. A lap újév óta az ő nevével jelenik meg. — Glattfelder püspök a polgármesterhez. Lázár György dr polgármester az újév al­kalmából üdvözölző táviratot küld.öP Temes­várra Glattfelder Gyula dr csanádi püspök­nek. A püspök nyomban válaszolt és a követ­kező táviratot intézte a polgármesterhez: Hálás lélekkel fogadom s viszonzom Nagy­ságod, Szeged város hatósága, nemes közön­sége üdvözletét. Isten áldja Szeged városát, melynek javáért imádkozom és fáradhatatla­nul dolgozni akarok. Glattfelder, püspök. — Nyomtatványkiállitás a kultúr­palotában. Rjtka szép látványosságban lesz része január 6-án, szombaton a szegedi •közönségnek. A szegedi könyvnyomdászok a Magyarországi Könyvnyomdászok és a Rokonszaíkmabeliek tbevonálsával nyomtat­vány kiállítást rendeznek a Kultúrpalotában. Kulturális jelentőségű ez a kiállítás. A ma­gyar nyomdatermékek az utóbbi időben méltó ^versenytársai a külföldi nyomdaiparnak. A kiállításon a modern nyomdaipar mindenféle terméke képviselve lesz. A ikiállitás gyönyö­rűséges élvezetet nyújt a közönségnek. Nem a szakember, de a laikus néző szeme is kü­lönbséget tud tenni a régi, avult, színtelen nyomtatványok és a mai izjléssel, csínnal ké­szült modern nyomdatermékek között. Épen ezért nemcsak a szakmunkások, hanem a mü­veit közönség is sok tanulságot meríthet a kiállításból. A kiállítást, amelyen a szegedi nyomdákon kivül a szomszéd városok nyom­dái és néhány nagyobb fővárosi nyomda is résztvesz, Tömörkény István, a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg. Megnyitó utimWankó Vilmos, a Grafikai Szemle szer­kesztője 'és Walter Ernő, a Berger és Wirth budapesti festékgyár igazgatója szakelőadást tartanak. A derék szegedi nyomdászok ezen a kiállításukon a modern nyomdatermékekkel óhajtják a nagyközönséget megismertetni és ezért a megtekintés teljesen díjtalan. A kiáii­tás 6-án és 7-én délelőtt 10 órátóíl délután 1 óráig lesz nyitva. — Olaszország cáfolata. Rómából jelentik: Az osztrák delegáció legutóbbi tárgyalásain több keresztény-szociálista és délszláv delegá­tus heves támadást intézett Olaszország ellen és többek között azt is megemlítették, hogy Olaszország nagyszámú csapatokat koncen­trál az osztrák határ közeiéhen. Az olasz la­pok, így a Stampa, Corriere della Sera és a Giomale d'Italia, kétségtelenül a kormány sugalmazására most tiltakoznak a támadá­sok ellen és kijelentik, hogy a Felső-Olasz­országban levő helyőrségeket nemcsak hogy nem erősítették meg, hanem ellenkezőleg fe­lére redukálták, mert a legény egy részét a harctérre vitték, hanem azért is, mert Olasz­ország ezzel akarja demonstrálni, hogy szö­vetségese ellen semminemű harcias szándé­ka nincs. — Magyar bál. A szegedi iparpártoló szö­vetség nagyszabású báljának hire a lapok ut­ján a kii! fődre is eljutott. A szövetség ugyanis a mai napon levelet kapott Berlin­ből az ottani néprajzi társaság — Verein für Völkerkunde — elnökétől, melyben a rende­zendő magyar lakodalom fényképét kéri. Még azt is tudatja, hogy gondoskodni fog, miszerint a fénykép a világhírű Leipziger Illustrierte Zeitung-hsai leközöltessék. A sze­gedi szövetség gondoskodik, hogy a berlini társaság kérése teljesüljön. A lelkes hölgy­bizottság most sorra járja Szeged város elő­kelő személyiségeit, hogy élő szóval is meg­bivja őket a szombati bálra. Mint értesülünk, a magyar lakodalom főpróbáját csütörtökön este tartják meg a Tisza-szálló nagytermé­ben. — Bellegarde Ferenc gről tragédiája­Münchenből jelentik: Bellegarde Ferenc gróf, Erzsébet királynénak volt főudvar­mestere, tegnap szerencsétlenül járt. A gróf a lakásába vezető liften föl akart menni a második emeletre, de a liftből az első és má­sodik emelet között kilépett, lezuhant, ugy, hogy sérülései következtében meghalt. Belle­garde gróf 1833 julius 18-án Berlinben szüle tett, 1857 május 10-én feleségül vette Kinszky Rudolíin grófnőt és házasságából öt gyermek született. — Halálozások. Schuster Nándor szegedi füszerkereskedő, a rókusi társadalmi mozgal­mak egyik igen népszerű vezető embere 54 éves korában meghalt. Temetése kedden dél­után volt nagy részvét mellett. — Az üzlet­vezetőség egyik legnépszerűbb tisztviselője, Kelecsényi Hugó főmérnök rövid szenvedés után meghalt. Kelecsényi Hugót nemcsak mint ügybuzgó tisztviselőt, nemcsak mint jó kollégát, hanem mint a szegedi társadalom közkedveltségü tagját is nagyrabecsültók. — Főgimnázium Ora vicabányán. Való­színű, hogy rövid időn belül az állam segít­ségével olyan főgimnázium létesül Oravica­bányán, melyben — a szegedi piarista főgim­náziumhoz hasonlóan — papok fognak tani­tani. Glattfelder csanádi püspök évi nyolc­ezer korona, hozzájárulást ígért ötven évig, de az is-koilaföntartás költségeinek jelentős ré­szét az állam viseli. Az uj főgimnázium a csanádi püspök fönlhatósága alatt állana, aki az alkalmazandó világi tanárok fölött való kinevezési jogát is gyakorolná, valószínűleg azzal a korlátozással, hogy az álamsegély engedélyezése esetén a közoktatásügyi kor­mány is élne néhány tanszékre nézve kine­vezési joggal. — Az újszeged! templom tisztviselői. Tudvalevően az ujszegedi templom a város tulajdonába és kezelésébe ment át. A tanács ma hivatalosan tudomásul vette, hogy az uj­szegedi templomatyai tisztet Horváth Mi­hály ujszegedi lakos tölti he, a többi egyházi alkalmazottak véglegesítéséről a polgármes­ter fog gondoskodni. — A kórház fürdője. Nemrég meg­írtuk, hogy a szegedi kórház fürdője beom­lott és teljesen hasznavehetetlenné vált. A kórházi bizottság javaslatára a tanács ma el­rendelte, hogy a kórház oldalszárnyának lép­csőházában létesítsék az uj fürdőt és egyben kiutalták a szükséges költségeket is. — Leányok mulatsága. Esztendők hossz11 sora óta a farsang legsikerültebb mulatságai közé tartozik a Szegedi Leányegyesület hang­versenye és hálja. Ami a valóban fényesnek Ígérkező koncertet illeti, a közreműködők ál­talánosan ismert művészete eleve is biztosít­ja a legteljesebb sikert. Részt vesz ezen Hajdú Marcellné dr-né, az Operaház kitünŐ hangú művésznője, akinek énekmüvészetét nemcsak a budapesti publikum szereti, hanem aki Szép Heléna főszerepének kreálásával legutóbb a bécsi közönséget is egy csapásra meghódította. Dalnoki Piroska is közremű­ködik a leányegyesület hangversenyén. He­gedű játékában az elmúlt szezonban gyakran volt alkalma gyönyörködni a fővárosi kon­certlátogató közönségnek, amely osztatlan elismeréssel honorálta a fiatal müvészleány tudását és kifejezésbeli készségét, Last not least, Dienzl Oszkár, aki ép olyan invenciózus zeneszerző, mint amilyen páratlanul ügyes zongorakísérő, szintén részt vesz a hangver­senyen. A jegyek elárusitása már megkez­dődött Feuer Erzsi elnöknél (Vitéz-utea 9.) Kaphatók a jegyek a következő árban: Pá­holy az emeleten 24 korona, zsöllye 8 korona, zártszék 6 korona, I. rendű ülőhely 5 korona, II. rendű ülőhely 4 korona, belépőjegy 3 ko­rona. A vigalmi bizotság, amely serény buz­gósággal szorgoskodik a siker érdekében* szerdán délután gyűlést tart. Mind a koncert­re, mind a bálra vonatkozólag az egyesület titkára, Kállai Emil dr ügyvéd ad felvilágo­sítást. — Mit mond a közönség ? Hogy Szegeden napról-napra jobban dul a kártyaszenvedély, erről nem egyszer irtunk. De hogy mint fo­lyik a játék, arra fölvilágosítást az alábbi le­vél ad, melyet minden külön megjegyzés nél­kül közlünk. Tehát: A Délmagyarország tekintetes Szerkesztő­ségének, Helyben. Kérem az alábbi levél köz­lését: A fényesen épült Corsó-kávéház szuterén­helyiségében elhelyezett szeparékban egy bi­zonyos idő óta vigan folyik a m. kir. belügy­minisztérium által eltitott ramsli cimü kár­tyajáték. Játszák felnőttek és ifjak egyaránt. A felnőttek játékához nekem semmi közöm, de tiltakozni határozottan jogom van, hogy 18—20 éves éretlen, egyénileg és karakterben még ki nem forrott ifjú urak egymás között A villamos vasúti jegyekre hirdetéseket jutányos árban fogad el a „Délmagyarország" kiadóhivatala.

Next

/
Oldalképek
Tartalom