Délmagyarország, 1911. december (2. évfolyam, 276-300. szám)

1911-12-30 / 299. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG 1911. december 27. — Újévkor zárva lesznek az üzletek. A Szegedi Kereskedők Egyesülete nemrég akciót indított, hogy január elsején a szegedi kereskedők üzleteiket zárva tartsák. Az ak­ció sikerrel járt, mert a kereskedők majd­nem kivétel nélkül aláírták azt az ivet, amely­ben kötelezik magukat üzleteik z'árvatartá­sára. E szerint újév napján nem lesznek nyitva az üzletek és az alkalmazottaknak teljes napi pihenő jut. — A IAoyd szilveszteri estje. A Lloyd Szilveszteri kabaréja a legfényesebb mulatsá­gok egyikének ígérkezik. A közreműködő művészek legjobb tudásukat viszik az est si­kerébe s az elejétől végig művészi, humoros és ötletes programszámok a legteljesebb el­ismerésben fognak részesülni. A kabaréban részt fog venni Láng Erna bécsi operaénekes­nő, aki opera-áriákat és müdalokat énekel, Antal Erzsi csupa kabaré-slágerszámokat ad elő, Harsányt Margit apró verseket szaval, Heltai Jenő és Solymossy Sándor szolgáltat­ják a humoros elemet kupléikkal és tréfás jeleneteikkel, mig Pogány Béla aktualitáso­kat és ötletes prózai dolgokat ad elő. A mű­sort még néhány blüett, dialóg és az anek­dotaverseny egésziti ki. A kabarét Heltai Jenő rendezi s a zongorakiséretet Komis Béla dr látja el. — Visszaélés egy volt főispán nevével. Spilka Antal volt battonyi főszolgabíró, nyu­galmazott hódmezővásárhelyi főispán nevé­vel visszaélést követett el néhány baníkala­pitó. Hódmezővásárhelyen ugyanis most uj pénzintézetet alkarnak létesíteni s ehez az alapitók felhasználták a Spilka nevét is. A volt főispán erre nyilttéri nyilatkozatban adta tudtul az érdekelteknek, hogy a nevé­ben való házalás — a nevével való vissza­élés. — Vivóverseny. A Szegedi Vivóegyesület most tartotta idei első vivóversenyét. A sze­niorok kardversenyében első lett Kovács György, második Balassa István, a juniorok kardversenyében első lett Balassa Jenő, má­sodik Berger László. A tőrversenyben a szeniorok első diját Berger László, a máso­dikat Máthé Gyula, a juniorok versenyében első Lengpel László, második Boros Lajos lett. — Szűcs mérnököt megfigyelik. A májusban letartóztatott Szűcs Ede Ervin zombori mérnökön a vizsgálati fogságban az utóbbi időben elmezavar jelei mutatkoz­tak. Szűcsöt ma megfigyelés végett Buda­pestre hozták. Nag- feltűnést keltett annak idején Szüos letartótzatása, akli apósa, Ha­lász tábornok, nevére százezer korona ér­tékű váltót hamisított és azokat különböző bácskai bankokban helyezte el. — Magyar miniszterek Bécsben. Khuen­Héderváry miniszterelnök ma délután két órakor kihallgatáson jelent meg a királynál. Az egy óra hosszat tartott kihallgatáson a miniszterelnök jelentést tett a magyar parla­menti helyzetről. Utána Lukács László pénzügyminiszter kihallgatása következett, aki háromnegyed óráig tartó kihallgatása során reszort kérdésekről referált. Khuen­Héderváry miniszterelnök az audiencia után kijelentette, hogy a király betegségéről elterjedt birek koholmányok, mert soha jobb szinben és kedvben nem látta a királyt. A miniszterek még ma Bécsben maradnak, sőt ma még Beöthy László és Serényi Béla gróf miniszterek is Bécsbe utaznak, bogy viszo­nozzák osztrák kollégáik udvariassági láto­gatását. Az osztrák miniszterelnök holnap dezsönét ad a delegátusok tiszteletére s a magyar miniszterek holnap visszatérnek Budapestre. — Halálozás. Özvegy Weltner Mártonné, született Lévay Katalin nyolcvan éves ko­rában Budapesten meghalt. Az elhunyt fér­jének az ötvenes években banküzlete volt Szegeden. A halottban Varga Sándor, a Magyar Élet- és Járadékbiztosító Társaság vezérigazgatója az édesanyját gyászolja. — Nők a Kaszinóban. Magyarországon a nők nem lehetnek kaszinótagok. Néhány­szor már megpróbálkoztak, hogy bejuthas­sanak a kaszinókba, de eredménytelenül. Most Nagvkikindáról érkezik a hír, hogv a kikindai hölgvek bekívánkoznak a kaszinó­ba. A kaszinói választmányhoz a következő levelet intézték: Tiszteletteljes kérése egy sereg asszony­nak, aszonyi ügvben. T. választmány! Alul­írottak, mint a kaszinói tagok feleségei, szü­lei és testvérei azzal a kéréssel fordulunk a t. választmányhoz, szíveskedjék megenged­ni, hogy ugy az aláirt, mint az alá nem irt hölgvek minden hétnek hétfőjén és ünneona­pot követő napján, d. u. 5—8 óráig a kaszi­nóban megjelenhessünk és az olvasótermet igénybe vehessük. ígérjük, hogy a kaszinó beléletébe nem avatkozunk, férjeinket a kár­tyázásban nem akadályozzuk, nem kibicelünk, senkiről rosszat nem mondunk, szavazati jo­got nem formálunk, sem tisztségre igényt nem tartunk, ewedüli célunk lévén a csen des, békés összejövetel s az a törekvés, hogy irodaimii és politikai ismereteinket a lápok ál­tal kihővitsük, szolid eszmecserét váltsunk és egy kicsit rámslizzunk, szórakozzunk. Azon reményben, hogy a választmány jól megindokolt kérésünket teljesíteni fogja, ma­radunk kiváló tisztelettel. Következik 16 uri nőnek erélyes vonású sajátkezű aláírása. A kaszinóban érthető meglepetést és izgalmat keltett a hölgyek beadványa. Viharos vá­lasztmányi ülés után elhatározták, hogy tel­jesitik a kérést. Rossz nyelvek beszélik, hogy ennék a határozatnak előzménye is volt. Mindegy. Nagykikindán már nők is járnak a kaszinóba. — A kereskedők egyesülete ünnepélye. A Szegedi Kereskedők Egyesülete nemrég nyitotta meg gyönyörű körhelyiségét. Az nj klubot diszes ünnepség keretében avatják föl. A házavató ünnepséget Szilveszter he­lyett január hatodikán, vízkereszt napján tartják meg és az egyesület vigalmi bizottsá­ga gondoskodott arról, hogy a tagok a leg­kellemesebben szórakozzanak el. — Viszály az aradi munkásbiztositó­ban. Aradról jelentik: Az aradi munkás­hitosiiitó pénztár ügvvezető igazgatója Back Sándor és az igazgatóság munkás tagjai kö­zött viszálykodás támadt. A pénztár elnöke Varga Ferenc volt két óv óta, ki egyben a szociáldemokrata párt titkára állását is be­töltötte. Hogy a képviselőválasztásnál buz­gólikodhason, Varga kilépett munkaadójától és csak mint párttitkár fizette a betegjárulé­kokat. Az igazgatósáig ezen az alapon meg­fölebbezte Varga megválasztását. Az állami munkásbiztositó hivataltól ma érkezett hatá­rozat megsemmiisitette Varga választását, kimondván, hogy a szociáldemokrata párt al­kalmazottja nem fizethet itt (betegjárulékot. Az igazgatóság ülésén a határozatot tudo­másul vették. Varga kijelentette, hogy a ke­reskedelmi miniszternél emel panaszt az ál­lami hivatal ellen és azután elhagyta a ter­met. Az igazgatósáv munkástagjai vissza­élésekkel vádolták meg Back ügyvezető igaz­gatót az ülés folvamán, mire bizottságot küldték ki a panaszok megvizsgálására, amit maga Back igazgató is kiküldeni kért. — A csanádi főispán és az állatkínzó családfa. Jakabffy István csanádi főispánról szól ez a derűs história. A minap Budapesten, a Váci-uton egy kocsis durva módon ütlegel­te a lovait. Egy szobaleány az ablakból rá­kiabált, hogy ne bántsa az állatot. A kocsis erre a leányt szidalmazni kezdte. Az állatot védő szobacicának védelmére kelt az utcán sétáló Jakabffy István csanádi főispán, akit a kocsis szintén inzultált szavakkal. A főis­pán ekkor rendőrt liivott és bekisértette a kegyetlen embert a kerületi kapitányságra, ahol különböző címeken nagyobb pénzbirság­gal sújtották. — Én nem tudok fizetni, — mondta a ko­,esis — inkább leülöm a büntetést. A kapitány elrendelte, hogy vezessék el a kocsist, aki ekkor haragosan fordult a tár­gyaláson jelen volt Jakabffy főispánhoz: — A családom nyomoráért az ur a felelős. Amig én itt ülök, ők ében halhatnak. A főispán ekkor kijelentette, bogy amig a kocsis büntetését leüli, ő a sajátjából fizeti az elmaradt munkadíjat s azonkívül naponta négy koronát ad a családjának, bogy az ne bűnhődjék a családfő lelketlensége miatt. — Harc a Lukács-fürdő körül. Budapest­ről jelentik: November 20-án Purkersdorfban balt meg a Szent Lukács-fürdő Részvény­társaság vezérigazgatója, várpalotai Palotay Rezső udvari tanácsos, érdekes és markáns egyéniség, aki nem is nagy tőkéből milliós, virágzó vállalatoknak vetette meg az alapját. Palotay még 1905 julius 12-én végrendelke­zett. Első feleségétől, Karsai Nina asszonytól elvált. E házasságából bárom gyermeke van: Ferenc, Georgette és László. Második fele­sége, özvegye Féld Ilka asszony. A végrende­let abból az időből való, amikor Palotay Rezső jegyben járt második feleségével, mert bár e rendeletben mint nejéről emlékszik meg Feld Ilkáról, a záradékban ezt olvassuk: Én alulírott Feld Ilka ezennel kijelentem, hogy leendő férjemnek, várpalotai Palotay Rezsőnek végrendeletét jóváhagyólag tudo­másul veszem. Ez a végrendelet egyike a legkülönösebb írásoknak. Palotay Rezső va­gyonára általános örökösül bárom kiskorú gyermekét és özvegyét nevezte meg, akinek évi járandósága nem lehet nyolc­ezer koronánál kevesebb. A vagyont husz esztendeig nem szabad felosztani. Minden ügyet az örökösökből alkotott tanács intéz. Ha lehet, ugy békésen, ha pedig viták kelet­keznek, akkor az örökösök szavaznak és szó­többséggel határoznak. A végrendelkezés tanúi: Rózsa Vilmos és Háberfeld Béla vol­tak. A Délmagyarország munkatársa a köz­gyűlés után megkérdezte Palotay Ödön ve­zérigazgatót, bogy a közgyűlés lefolyása mi­lyen hatással lesz a vállalat további vezetésé­ben? A vezérigazgató igy felelt: — A rendkívüli közgyűlés a legsimábban folyt le. Megválasztottuk igazgatósági ta­goknak Lichtenberg Kornélt és Pásztor Miksát. Nincs tudomásom arról, bogy bárki is megtámadhatná a közgyűlés határozatát, mert az a meggyőződésem, hogy feltétlenül törvényes mederben folyt le és a kereske­delmi törvény minden intézkedését szem előtt tartottuk. A vállalatot továbbra is én vezetem, ugy, ahogy az előbbi esztendőkben is a leg­főbb vezetés az én kezembe volt letéve. Palotay Ödön, mint nyilatkozatából lát­szik, biztosra veszi, bogy a hagyatéki ügy­ben nem kerül harcra a sor. — A leányegyesület mulatsága. Szor­gos buzgósággal készíti elő a Szegedi Lány­y^afr^jjg^ HNIHWHNM nuuii—f—/ffiifa USilflfí RÓKA ERNŐ BUDAPEST — TELEFON 23—85. MHZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom