Szeged, 1923. december (4. évfolyam, 274-296. szám)

1923-12-14 / 284. szám

SZBGBD Szeged, 1928 december 14. Bahtói legények megtámadtak egy detektívet. (A Szeged tudósítójától.) Két nappal ezelőtt eddig még a nyilvánosságra nem került és vak­merőségében is teljesen szokatlan verekedés tör­tént a hajnali órákban, teljes sötétségben a Stefá­nia kerítése előtt. Három ittas-baktói legény meg­támadott egy hazafelé igyekvő államrendőrségi detektívet, akit hatalmas kövekkel meg is dobál­tak. A vakmerő támadásnak csupán azért nem lett súlyosabb következménye, mivel a detektív meg­őrizte nyugalmát, az ittas emberekkel szemben nem használta szolgálati revolverét, hanem az elő­siető rendőrőrjárat segítségével puszta kézzel si­került megfékezni a magukról megfel etkezett legé­nyeket. Az esetről a Szeged munkatársa a következő részleteket jelentheti: Két nappal ezelőtt záróra után, hajnali két és három óra között, a szegedi államrendőrség detek­tivtestületének egyik tagja, Farkas Antal egy egye­temi hallgató ismerősével együtt hazafelé indult. Amikor a pénzügyigazgatóság Tisza Lajos-köruti palotája elé érkeztek, a kiszélesedő járdán három ember jött velük szembe. A detektív társával együtt ki akarta kerülni a túlságosan hangosan beszélgető társaságot, azonban ezek, annak ellenére, hogy a járda elég széles volt, arra a pontra helyezkedtek el, ahol a detektív haladt. Mikor szemtől-szembe állottak, a három legény minden szó nélkül neki­ment a detektivnek és lelökték őt és társát a jár­dáról. Ekkor ismét elébük állottak és igy kiáltottak reájuk i — Mit jöttök nekünk! Nem elég széles az ut? Vigyázzatok! A detektív látta, hogy a legényeknek nincs más céljuk, minthogy belekössenek valakibe, tehát csön­des hangon figyelmeztette őket, hogy menjenek haza, né kötekedjenek, ő különben is detektív. A három legény ekkor látszólag elcsöndesedett és a Tiszapart felé eltávozott, mintha mi sem történt volna. Farkasék tovább folytatták utjukat, amikor a Stefánia előtt még el sem érték a szinház épü­letét, a sötétből három alak ugrott eléjük, akik hadonászni kezdtek a kezükben lévő kövekkel. — Na most várjatok! kiállották Farkas felé és már feléjük dobták az első köveket. A detektív azonnal felismerte a vakmerő támadókban azokat a fiatalembereket, akikkel már egyszer találkozott a pénzügyigazgatóság épülete előtt. Még egyszer figyelmeztette őket, hogy ő detektív és ha nem teszik le azonnal a köveket, előállítja őket a rend­őrségi ügyeletre. Az ittas fiatalemberek ekkor már nem hallottak semmit, körülfogták Farkast és társát és a kövekkel ütlegelni kezdték őket. Egy negyedórái elkeseredett harc következett, amelynek hevében Farkas már-már szolgálati fegy­verét akarta használni, hogy társával megszaba­duljon az egyre veszélyesebbre forduló helyzetből. A hangos dulakodás zajára tizenöt perr múlva a helyszínre érkezett egy háromtagú rendőrőrjárat, amely néhány perc múlva megfékezte a duhaj tár­saságot és kiszabadította Farkas detektívet és tár­sát a veszélyes helyzetből. A legényeket azonnal előállították a rendőrségre, ahol nem lehetett őket mindjárt kihallgatni, mert nem voltak öntudatuknál. Másnap reggel aztán ki­derült, hogy a verekedők mindhárman baktói le­gények, akik még délután bejöttek a városba és több korcsmában megfordultak. A legények ekkor már nem emlékeztek a hajnali támadásra és ittas­ságukkal védekeztek. A rendőrség elengedte ezután őket az őrizetből, azonban hatósági közeg ellen elkövetett erőszak cimén tovább folytatták az el­járást. Farkas Antal detektív a balszeme alatt és a jobb karján és kezén szenvt^Iett sérülést. MWMMMMMM^fl^^ -MÍM*ei£ — Dugonics-ülés a piaristáknál. A Dugo­nics-Társaság december 16-án, vasárnap dél­után 4 órakor felolvasó-ülést tart, ezúttal a piarista főgimnázium dísztermében, ahol Dugo­nics rendje szívesen látja vendégül a Dugonics­Társaságot. Az ülésen székfoglalót tartanak Cseffkó Gyula és dr. Tihanyi Béla r. tagok, Hegyi István pedig mint vendég olvas fel. — Balkányi Kálmán és Fenyő Miksa sze­gedi előadása. A Szegedi Kereskedők Szövet­sége értesiti tagjait, hogy Wimmer Fülöp jubi­leuma alkalmából Szegedre jön Balkányi Kál­mán, az Országos Magyar Kereskedők Egyleté­nek igazgatója és a kereskedelmet érdeklő aktuális kérdésekről megbeszéléseket óhajt foly­tatni a szövetség tagjaival. A szövetség a meg­beszélést vasárnap délelőtt 9 órára tűzte ki a Lloyd-Társulat helyiségében. Felhívja egyúttal a szövetség tagjainak figyelmét Fenyő Miksá­nak, a Gyáriparosok Országos Szöve'sége igaz­gatójának vasárnap délután fél 6-kor, a kamará­ban a devizaellátás kérdéséről tartandó előadá­sára. toorr-szovöiT kuionlegess^gek MODIANO CLUBSPÉCI AUTÉ CIGARETTAPAPÍR ES HÜVELY FE1ÜLMULHATATLAN ^Sg^M / - Krecsányi Ignác meghalt. Krecsányi Ignác színigazgató, a magyar színészetnek egyik apostoli buzgalmu kiválósága, csütörtökön dél­előtt Budapesten, a Verebély-klinikán nyolcvan­éves korában meghalt, ötven évet töltött a magyar szimüvészet szolgálatában, amelynek egész lelkét adta oda. Krecsányi 1863-ban kezdte Molnár György budai társulatánál. Azután egyidőre abbahagyta a szinészkedést, korrektor volt néhány évig az Athenaeumban, majd 1873-ban visszatért első szerelméhez, a szín­padhoz, színtársulatot szervezett és azóta szín­igazgató volt. Bejárta az egész országot. Sze­geden hosszabb ideig volt szindirektor s a közönség itt is megbecsülte. Színészei nagyra értékelték tudását, talentumát, mely nemcsak igazgatói, de rendezői tevékenységében is meg­nyilatkozott. Szegedről Temesvárra ment direk­tornak és 1883-tól fogva igazgatója volt hosszú időn át a nyaranként a budai színkörben sze­replő temesvár- budai színtársulatnak. A színé­szek szerették a minden tehetség iránt elismerő, szigorú, de jóságos direktort. 1914-ben vissza­vonult a színpadtól. Volt némi vagyona, de az hamarosan elfogyott a háborút követő nagy drágaságban. Suiyos beiegség támadta meg, amelyre már nem volt gyógyulás. Özvegye, Kiss Veron, egykori színésznő sokáig szere­tettel ápolta, de végül maga is megbetegedett. Az öreg színigazgató utolsó öröme volt, amikor tavaly a Fővárosi Nyári Színházban búcsú­zott el végleg a közönségétől, színészi műkö­désének ötvenéves jubileumán. — Az erdélyi irodalmi olympiász. Az Erdélyi Irodalmi Társaság választmányi ülést tartott, melynek legfőbb tárgya az irodalmi olympidsz zsűrijének jelentése és a dijak oda­ítélése volt. A döntés szerint az örökös vándor­dijat, egy nagy értékű kupát, Marosvásárhely nyerte el, melynek műsorát legtisztábban irodalmi jellegűnek itélte a zsűri. Tabéry Géza, Osvát Kálmán, Szombati Szabó István irók 2000—2000 lei dijat kaptak. A választmány ezután köszö­netét fejezte ki janovics Jenőnek, aki nagy áldozatokat hozott c tiszta irodalmi érdekeket szolgáló és nagyon sikerült ünnepség érdekében. Elhatárosta & társaság az olympiász intézmé­nyének állandósítását. A jövő évben Maros­vásárhelyen rendezik meg az olympiászt. Nyakkenddkfllönlegességek Fischer Zol­tánnál, Kölcsey-utca 4. — Az iparosok nagygyűlést tartanak az adókivetések ügyében. A kereseti adó hely­telen és sokszor igazságtalan kivetéséről már nem egyszer számolt be részletesen a Szeged. A kereskedőknek nemrégiben ismeretterjesztő előadást tartottak a kereseti adóról, ugy hogy ma már ugy, ahogy tisztában vannak vele. Most az iparosok mozdultak meg, akik ugyan­csak tájékozatlanok a kereseti adó kivetésével szemben. Sokan azt sem tudják, hogy ezt az adót az 1922-es alapon vetik ki a most folyó évre és pedig a kereset öt százalékát kell ezen a cimen fizetni. A legutóbbi hetekben egyre több sérelmes kivetés történt, ugy hogy az ipa­rosok elhatározták, hogy a közel jövőben tájé­koztató nagygyűlést fognak tartani, az adóhiva­tal bevonásával, hogy az iparosok végre tisztá­ban legyenek a kerese i adóval. Legutóbb meg­történt ugyanis az az eset, hogy egy és ugyan­azon összegti forgslmat bejelentő iparosokra egészen különböző adóösszeget vetett ki az adóhivatal. — A szegedi szabók a fogadalmi temp­lomért. A szegedi magyar szabók szakosztálya gyűjtést indított nem régen a fogadalmi temp­lom továbbépítése javára. A gyűjtés eredményét, 442500 koronát Török Mihály, a szakosztály elnöke csütörtökön adta át a polgármesternek. K«vác« István zongoraestje holnap, szombaton este 8-kor a Tiszában. — Tizenegy embert tartóztattak le a Lázár-kávéházi verekedés ügyében. Buda­pestről jelentik: A Tremmel Mályás őrvezető halálával végződött Dob-utcai verekedés ügyé­ben a rendőrség tovább folytatja a nyomozást. Megállapították, hogy kik voltak azok a Lázár­kávéházban, akik verekedtek a katonákkal. Eze­ket az embereket azután a detektívek össze­szedték és bevitték a főkapitányságra. Ilyen módon tizenegy Dob-utcai verekedő került a rendőrség kezére, még pedig Teutelbaum Mór, Braun Ábrahám. Klein Árpád, Kohn József, Grűnfeld Géza, Gulh László, Just József, Klau­ber József, Dauer Nándor, Svét Tivadar és Rabinszki Gyula. Valamennyiüket tiz este és az éjszakai órákban állították elő a főkapitány­ságra. A főkapitánvságon azonnal megkezdet­ték a tizenegy ember kihallgatását. Kihallgatá­suk során beismerték, hogy a Lázár-kávéház­ban voltak a gyermekfelruMzó ünnepségei, azt azonban állhatatosan tagadják, hogy a kato­nákat megtámadták, vagy ütlegelték volna. A szembesítéseknek tisztázniok kell Löbl József szerepét. Löb! József ugyanis tudvalévően mind­végig azt hangoztatta, hogy nem ő szúrta le Tremmel Mátyást, hanem a véres kést a kávé­ház vendégei közül valaki a zsebébe csempészte. Katonatisztek, tisztviselők és főiskolai hallgatóknak legelegánsabb és legkedvesebb ajándék egy üveg valódi francia parfüm és egy üveg kölni viz a Belvárosi Illatszertárból, Sze­ged Széchenyi-tér 15. (Kék Csillag mellet'.) HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi Sándor-sugárut 1). I SÜRGÖNy! TURUi cipőraktár SZEGED. flozza forgalomba a kül­dött 101/M 24 cm. magas­száru prima fekete box füzőscipőt elsőrendű kivi­telben 72.850 koronás árban. TURUL KÖZPONT ae, Budapest. A világ- Qtnou/ar RoíwH irÁffÁn ismét kapható Qzakszerü javítóműhely rlső Szegedi Iró- |/0||0I.szaküzlet Széchenyi-tér Mhirg OlUCWCr nüüU[UimgCpgyáH árban O és kellékek raktára. E. gép vállalat IMJIlCIs.8z. B Telefon: 3-63.

Next

/
Oldalképek
Tartalom