Délmagyarország, 1941. augusztus (17. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-01 / 174. szám

PénfeR *94l. ouguszhis 1. XVII M, 174, SZ, Ara 10 fillér Havonta 2 .10, iic^yeacvrc 7,20 l» KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP A magyar huszárok és kerékpárosok hősiessége döntő ieieníőségo az ukrainai csatában Csapataink heves hercok közepette folutottáh cIőnnomniásuKal — A németek melyen benyomullak a visszavonuló ellenség mügé SfadihcsziiltsegDe lietáeiféR a slngaporei angol flottól Budapest, julius 31. A MTI jeleüti: A honvéd gyorscsapatok az ellenség is­mételt. ellentámadásait visszaverve, rohamosan folytatják előretörésüket. A szov­, jetcsapalok egyik különösen heves ellentámadása során honvedeink rendkívül veres veszteséget okoztak az ellenségnek. Ezeknek a harcoknak sikerében méltóképpen osztozik légierőnk néhány bombázó köteléke is, amelyek ismételten megtámadták az ellenség visszavo­nuló csapatait és jól célzott bombáikkal sorozatos pánikot keltettek és nagy pusz­tításokat vittek véghez azok tömött soraiban. Az Ukrajnáb an harcoló magyar gyorscsapatok szellemének elismerésre méltó bizonyítékát szolgáltatta az egyik' kerékpáros zászlóaljunk. Ez a zászlóalj rendkívül zilált közlekedési viszonyok között is fáradságot nem kiméivé, éj jel­nappali menetelésekkel követte a különösen nehéz terepszakaszokon áthatoló gé­pesített seregtestct. noha utjának folytatása helyenként valóságos emberfeletti erőfeszítéssel volt csak lehetséges. A lelkes kerékpárosok akaratereje azonban minden nehézséget leküzdött és a kiváló csapat mindenütt idejében érkezve, ha­tásosan avatkozhatott bele a gépesített kötelékek harcába. m&Mr Kevasdandőroh Itási isarca Prafnáftaii Róma, július 3l. A Slcfani-iroda különludó­eítója jelenti a galíciai harctérről: 'Az ukrajnai csata a leghevesebben tovább folyik. Budjenni tábornagynak az a kísérleté, hogy Fsapataiuak zömét a Dnyepr mögé vonja vissza, a teljes meghiúsulás előtt áll. A német és a magyar csapatok heves harcban állanak a 18. szovjethadsereg egyes hadosztályaival, amelyeknek feladata völt fedezui az általános visszavonulást. A hadosztályok már be vannak kerítve és aligha tudnak kiszabadulni az egyre szoruló acélgyűrüböl. A német páncélos hadosz­'.opok már az ellenség zümévcl állnak hatéban és teljesen valószínűtlenné teszik Budjenni ter­vének megvalósítását Igen fontos munkát végez a magyar lovas­ság. Az egyik zászlóalj parancsnoka elmondot­ta: a magyar lovasságnak alkalma yolt meg­mutatni az ukrajnai síkságon, hogy méltó hő­sies hagyományaihoz. A mozgóhábdrú is ki­tűnő alkalmat ad a lovasságnak arra, liogy megmutassa, mit tud- A magyar lovasdandárok állandóan harcban állanak az ellenséges hát­védekkel és kemény próbára teszik azokat. A bolsevikiek kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, bogy kijussanak a bekerítésből. Ezek a kísér­letek azonban meghiúsullak. A magyar Csa­patok, amelyek szoros együttműködésben van­nak a németekkel, igen sok foglyot ejtetlek és igen nagy mennyiségű hadianyagot zsákmá­nyoltak. A magyar csapatok most heves har­cok között folytatják az előrenyomulást. Az olasz jelentés végül kiemeli egy magyar üteg legénységének hősies harcát, mely vitézül szembeszállt az üteget megközelítő szovjetoroez gépesített hadoszloppal-' (MTI) A itámct hivatótós fefeníés Vezéri főhadiszállás, julius 31, A Német TI jelenti: A véderő főparancsnoksága közli: Az Uk­rajuabau megvert szovjet hadseregek üldözése közben a német erők ínélyen benyomultak a visz­szavonulási mozdulatokat tevő ellenség közé. Szmolenszktöl keletre szorosabbra vontuk az ellenség bekerítését. Az Észtországban küzdő kötelékeink észak felé visszavetették az ellenséget. Harci repülőgépeink a csütörtökre virradó éj­szaka bombázták Moszkva katonai célpontjait cs hatásosan bombákkal árasztották el Orcl vasúti csomópontot, Tengeralattjáróink üldöztek az Atlanti-óceánon megtámadott hajókaraván- szétugrasztott marad­ványait és elsüllyesztettek még öt. felfegyverzett kereskedelmi hajót, összesen 2-1.000 tonna tarta­lommal. E hadműveletben az ellenség összesen tehát 140.500 tonna hajóteret vesztett. Légi haderőnk az Anglia elleni küzdelemBen Lowestoíttól keletre bombával súlyosan megron­gált egy nagy kereskedelmi hajót. A csütörtökre virradó éjszaka ujabb támadá­sokat intéztünk a sziget délkeleti és délnyugati részen repülőterek ellen. ... Kereken negyven brit repülőgép egy repülő­gépanyahajóról felszállva a Jeges-tenger északi részén támadást kísérelt meg Kirkeocs kikötője elten. A támadás meghiúsult. Az ellenség itt lcgi­ütközetben 23, a légelhárító és tengerészeti tüzér­ség tevékenysége következtében öt regüüLgénct vesztett. A Német-öböl felett vadászrepülőgépeink egy nyolc" angol bombázóból álló kötelékből lelőttek öl repülőgépet. Tengerészeti tüzérségünk lelőtt két, egv aknaszedő naszádunk pedig egy brit re­pülőgépet. Ny ugatnemetország néhány helységére a csűr törtökre virradó éjszaka brit repülőgépek rom, holó- és gyújtóbombákat dobtak. A polgári lakos­ság közül néhánvan életüket vesztetlék, illetve megsebesültek. (MTI) Olasz expedíciós hadlesl a helell iránion Róma, július 3L A Steíani-iroda jelentig Az olasz expedíciós hadtest megérkezett a ke­1 ti 'irmsjtalra Az ilasz katonákat útközben, amerre csak elvonultak, a polgári hatóságok, a lakosság és a szövetséges katonabajtársak lelkes ünneplésben részesítették. (MTI) A szoijctcsauaíoh borzalmas pusztításai Besszarűbiában cs fiuhovínábin Berlin, július 81. A német lapok beszámol­nák arról a borzalmas pusztításról, amelyet szovjetcsapatok Bex*iarábiábun cs Bukovina bon végezlek. Különösen Kiscnev pusztulását emelik ki a tudósítók. — Az a rémületes kép — írják —, amely a besszarúbitii falvakban elénk tárul, Kiscnov­ben, ha meg lehetséges, fokozódik. Ez az egy­kor 200.000 lakosú város ma egyetlen romhal­maz. Alig lehet találni egyetlen embert is a halott városban. A lukosok közül soks/ázat magukkal hurcollak az oroszok, sokszáz ro mánt pedig agyonlőttek. Berlin flophins moszkvai útjáról Berlin, július 31. Berlini politikai körökberi Harry Hopkinsnakt, Roosevelt kiilöu megbí­zottjának moszkvai útját annak a tárgyalás­nak szempontjából ítélik meg, amit a Szovjet­unió Európa ellen folytatott harcában az Egye* sül-Államoktól kapni szeretne. Berlinben az a feltevés, bogy Hopkins a Szovjet fővárosban az amerikai segélynyújtás módozatait beszéli rueg a bolseviki vezetőkkel. A félhivatalos né­met, körök nézete szerint Roosevelt kiilöu meg­bízottjának moszkvai tartózkodása végérvénye­sen bizonyítja, bogy az lígyesüll-Allainok a bolsevizmus curúppi előretörését támogatja, "bár az Egyesült-Államokban a. Wilbelmstjrasáe kijelerttéso szerint jól ismerik azt a rémural­mat cs gonoszságot, amelyet a bolsevisták sr utóbbi evekben az általuk megszállott orszá­gokban véghczvitlek. Éppen ezért német felfo­gás szerint a Szovjetunió támogatása a gya­korlatban annyi, mintha az Hlrtö saját maoa követi el a gonoszságot, (MTI) Ameriha hallandó hadianyagot szállítani a szovjetnek Stockholm, július 31. Sztálin Harry flop­kinsnák, Roosevelt, bizalmasának — aki Lon­donból Moszkvába érkezeit —, üzenetet adott át az amerikai elnök számára. Egyes washing­toni körök véleménye szerint Sztálin és llup klns között szóba került a Szovjetunió és Japán viszonya is. Stockholm, július 31. A Német TI jelenti: Az angol hírszolgálat Sztálin és Barry Hop kins szerdai, megbeszéléséhez kiegészítőié* őzö­ket jelenti: Hopkins lé * ositolta Sztálint, hogy az Egyesült-Államok kész azonnal megindító ni a hadianyagszállitásokat a Szovjet részér' és hajlandó azokat mindaddig folytatni, amíg a háború, tart, legyen az bármilyen hosszú, (MTI) Rsosevelf megbeszélései az amerikai haderő vezelötácí A Német Távirati Iroda jelentése srofiot Roosevelt megbeszélést folytatott Marshall zérkari főnökkel és Stark tengernagg;a!, ftz amerikai lyaderö verető:' sL

Next

/
Oldalképek
Tartalom