Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-01 / 108. szám

SZEGED. SierheMtOlég: Somogy» uccu 22. 1. cm. Telelőn: 23-33.«Kiadóhivatal, kölcíöBkönyyíér «• legvlrodn: Aradi ucca ti. Telefon: 13-06..Nyomdn: Lflw Lipót ucca 10. Teleion: 13«00. - lAvlroll A* levélcím: DélmauyaromAa szeoeo Péntek, 1936 május 1. Ara ÍO fillér XII. évfolyam, lOS. sz. mmummmmmmmMmmmmmammam ElÖMZETES: Havonta hely-ben 3.20 vidéken et Budapesten 3.0U, kUliOldUn ö.4U pengő. — Egye* szóm ara helkör nap lü, vasár- és Ünnepnap «6 ílll. Hir­detések. (elvétele larlta szerint. Megje, enlk t\étfö kivételével naponta retjeiéi Tavaszi rügyek Mióta a világgazdasági válság folyománya gyanánt 1931 őszén a bankzárlat kirobban­totta a magyar gazdasági élet belső válságát, mintha valami fátumszerüség nehezedett volna a magyar élet minden jelenségére, Esztendőről-esztendőre egymást követték a megpróbáltatások legkülönbözőbb fajai és megannyiszor, ha a nekilendülésnek némi je­lei mutatkoztak, a pusztulás hideg szele fa­gyasztotta le a bimbóba serkent reménysé­geket. Igaz volt ez képletesen, de igaz volt a valóságban is. Egymást érték a külállamok elzárkózási intézkedései, a nemzetközi fe­szültség hónapjai, az árak ingadozása, a vi­lágkereskedelem legfontosabb pénzértékei­nek lidércfényszerü játéka, az elemi csapá­sok, melyeknek sorozatát különlegesen szép gyűjteménnyel szaporította a mult esztendő, mikor tavaszi fagy, jégverés és aszálykár egyaránt pusztítottak az alföld mezőgazda­ságból élő vidékein. Az országos statisztika arról a pusztításról, amelynek mi voltunk a koronatanúi és egyút­tal szenvedő alanyai, rendszerénél fogva nem vesz tudomást. Ellenkezőleg, a statisztika hosszú esztendők óta elsőizben beszél a ma­gyar gazdasági élet jobbrafordulásáról. Esz­tendők óta a mult évben először emelkedett az államvasutak személy- és áruforgalma, emelkedett a posta és táviró bevétele. A legfontosabb bányatermékek és ipari cikkek termelése megnövekedett. Több szenet bá­nyásztak és adtak el, több vasércet állítottak elő és adtak tovább a feldolgozó üzemeknek, mint bármikor az utolsó hét esztendő alatt. Több cukor, több só és több textiláru fo­gyott, mint a megelőző esztendőkben. Más­ként ez nem lehetséges, minthogy egyes néprétegek vásárló ereje megnövekedett. Közvetve ezt igazolja az is, hogy növekedett az államnak a vámokból és különböző adó­nemekből, ezek között a forgalmi adóból ere­dő bevétele. A számok nem hazudnak. De ha mindezek a számok igazak és ha mindezek ellenére mi erre mifelénk annyira a hivatalos statisztika adatainak ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy ve­zető pénzintézetek vezető férfiai észlelései­ket kifelé vetitve a hinterland iától megfosztott Szegedet egy másik német kife­jezéssel élve Notstandsgebietnek akarják nyilvánítani, akkor bizonyára itt olyan lokális tényezők működtek közre, ame­lyek nem engedték a kimutatott javulás erőit helyileg érvényesíteni. Ezeknek a gátló ter­mészetű okoknak két csoportja működött itt közre. Az okok első csoportjához tartoznak a földrajzi helyzet adottságai. Ezek nagyjából állandóak és rajtuk változtatni csak mester­séges eszközök segítségével és igénybevéte­lével lehet. Az okok másik csoportjáról már elöljárónkban beszéltünk: ezek voltak a soro­zatos elemi csapások, amelyek a mult eszten­dőben az Alföld déli részének és a Tisza— Maros szögének vármegyéit sújtották. Nem kétséges, Magyarországon a mult esztendő­ben volt fellendülés, de ez a fellendülés a Dunántulra és az északi részekre esett. Mi­nálunk az élet megállt, stagnált, sőt vissza­fejlődött Az idén sokatigérő tavaszi rügyek és vi­rágok mosolyognak reánk mindenfelé. A ter­mésiet szokatlanul nekilendült, a rozs már kihányta kalászát, a buza sokat igér s gyü­mölcsben olyanok a kilátások, aminőre már esztendők óta nem volt eset. Az első fagy­veszedelmet már átéltük s ha szerencsésen megusszuk a fagyos szentek periódusát és megkapjuk azt a májusi esőt, amely többet ér Mátyás király minden aranyánál és gyé­mántjánál, bizhatunk benne, hogy egyszer a mi javunkra is billen a mérleg és nem mi leszünk a gazdasági háború veszteséglistá­jának legkiadósabb gyarapítói. Valahogyan elébünk idéződik néhai Nyilassy Sándornak a magyar élet mélységeit oly megkapóan fel­táró képe, a Vetésnézők. Most vetésné­zők vagyunk valamennyien, akár kint élünk a tanyák között, akár idebent a város kőren­getegében. Vetésnéző az orvos, az ügyvéd, az iparos és a kereskedő. Nézi a zöldelő földeket, a virágtengerbe borult fákat és ke­resi ezeken tul a gazdasági jövő körvonalait, vájjon igérnek-e ezek fellendülést és javulást. Paris, április 30. Párisba érkezett jelentések szerint olasz katonai körök biztosra veszik, hogy az olasz csapatok 10 napon belül bevonul­nak Addisz-Abebába. Rómából jelentik: Badoglio tábornagy csü­törtökön a következőket jelentette: — Graziani tábornok csapaiai elkeseredett küzdelem után elfoglalták a Nasibu herceg csapatai által haláltmegvetően védett Szasza­bane-buüalai megerősített védelmi vonalat. Az erődítmény eket csapataink elfoglalták. Az olasz csapatok tegnap délután foglalták el Sza­szabanet és Bullalat. Az anyaországbeli csapa­tok, szomáliai katonák, királyi lövészek, feke­teingesek és a milícia tagjai, szomáliai csapa­tok és gyarmati dubattok egymást felülmúlva harcoltak a végső küzdelemre elszánt, megerő­sített terepen küzdő és mindennel jól felszerelt ellenfél ellen. Gépkocsis csapataink üldözőbe vették a menekülő ellenséget. * — Csapataink az északi harcszintéren folv­talják előrenyomulásukat Addisz-Abeba felé. A Tana-tó vidékéről kiindulva csapataink el­foglalták Debra-Tabort, Kassza herceg volt székhelyét. Rómában arra számítanak, hogy Badoglio már a közeli napokban be-^ vonul Addisz-Abebába. A Nasibu vezetése alatt álló csapatok ellenál­lása némileg hátráltatja az olasz csapatok elő­renyomulását. A utóbbi napokban igen bőséges eső volt. ami megle­Régen tul vagyunk már azon az állapoton, mikor Magyarországot egyoldalú agrár-or­szágnak lehetett tekinteni. Aki józanul és higgadtan nézi és itéli meg viszonyainkat, fel­tétlenül tisztában van vele, hogy jövőnket az ipari és kereskedelmi foglalkozások megerősödésében lehet keresni, mert csak ezek képesek annak a szaporodó népfölös­legnek elhelyezésére, amelynek a mezőgaz­daság már nem tud juttatni kenyeret. De el­fogultság nélkül meg tudjuk érteni a mező­gazdaság alapvető fontosságát és kívánjuk, hogy legyen szerencséje ebben az évben a gazdának, mert az jelenti egyúttal az iparos és kereskedő boldogulását is. Ezért nézziik féltő aggódással a tavaszi rügyeket és ser­kedő kalászokat; ezek az életet jelentik. Min­den bimbó és minden kalász külön-külön ígé­retet jelent s a virágba szökkent fák és zölde­lő mezők ígéretében több a realitás, mint a legszebb szavakban. hetősen megnehezítette a hadtáp­szolgálatot. A hidászok éjjel-nappal dolgoznak. Dzserer és Fafan folyókon át egy-egy hidat építettek. Frusci tábornok csapatai így folytathat ják elő­renyomulásukat. Az egyik híd 47 méter hosszú, ezt 19 óra alatt építették, a másik hid -10 mé­ter hosszú ós alig 2 óra alatt készült el. A Reuter Iroda haditudósítója jelenti Addisz­Abebából: Az olaszok elfoglalták Darma hegy­séget. Az északi harctéren a Darmadur erődöt védő abesszin sereg támogatására Addisz­Abebából többezer főnyi megerősítést küldtek, amelv azonban nem érkezett meg a harctérre, miután nem kapott élelmiszert. Ezért T a m ka­pitány, aki 330 főnyi sereggel védte az erődöt, kénytelen volt az olaszok elől visszavonulni. „Hadseregünk zöme ép" — mondja a négus Addisz-Abeba, április 30. A négus pénteken reggel a fővárost környező magaslatra érkezett és fogadta a különböző törzsfőnököket. A csá­szár délután 4 órakor tért vissza a városba. Később a négus az Havas Iroda tudósítója előtt a következő nyilatkozatot tette: — Hadseregünk zöme ép és örömmel állapí­tom meg, hogy néhány kivétellel a lakosság teljes szivvel mellettünk van. Még ha el is fog­lalják Addisz-Aoebát, ez még nem jelenti Abesszínia teljes bomlását, a háborút a vég­sőkig folytatjuk. Hz olasz csapatok tiz napon belül bevonulnak Addisz-Abebába Graziani elkeseredett küzdelem után elfoglalta Szasza­banet — Nasibu ellenállása a szakadatlan esőben

Next

/
Oldalképek
Tartalom