Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

Kedd. 1941. ¥11.1. KEBESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVII. éffolnőüi m szám Kormányzó urunk szózata mm • » X Kendcresi Hősök ligetében vasárnap avat- J müvét. 'Az ünnepségen Kormányzó urunk a Iák fel a világháború hősi halottainak emlék- I következő beszédet mondotta: — 'A hősök szobra a legszentebb érzelmek" kiapadhatatlan forrása. Ebből meríthet buz­dítást minden nemzedék a haza érdekében végzendő munkájához. Ez hirdesse, hogy fajunk méltán dicsekedhetik azzal, hogy ma is egyik legszebb ékessége: a harcra­készség. Tartsuk is ezt ébren kiváltképpen a fiatalságban, mert a dicsőséges katonai múlt adott mindig erőt nemzetünknek az önzetlen kötelessételjesitcshcz ís. — Büszkén állapithalom meg, hogy amióta csak visszaemlékszem, Kenderes Kazafios­*3gban cs áldozatkészségében mindig jó példát adott. A község ősi lakosságából * felforgató törekvéseknek itt nagyon ritkán ült fel valaki. — 55 múlt nehéz küzdelmei után újból f e I r a gy og a jö vő bi zt a ló f é n y s u ga r a. A Trianonban halálra itclt Magyarország helyén most az előretörő, erős. egészséges Ma­jgyarország áll. Ebben az országban az nt a boldoguláshoz. a meggazdagodáshoz a legelőkelőbb po­rciók betöltéséhez mindenki előtt nyitva áll. A vagyonszerzéshez azonban mindenek előtt szorgalom és taka- tás cclja lebegett, hanem rákossá g, azután pedig . egyre több munkabért és "kár mezőgazdasági, akár ^^^p^^p^^ttÉ^ÉÉj^^ kevesebb ^munkát követel­hozzáértés kell. 'Azbelül sirásóli-llfte? sénél sokféle követelmény- lr: •/; .I^^^^HSU^^^P nal ma aránylag ala­"fm az önértékelés,?) • , minél többmunkával, szor­lí a n e m a köz véle- C g-'domnial cs takarékosság­ié nysa megítél és r e r^^^^^AúK^MSK gal. Munkaalkalmak hivatott t cn v ez ők \ jt ^ l e s zn ek b ő ve n. Ezeket elbi rálása a mérvadó. _ ^i^g^t^^^Ssám^m^ ki is kelj tudni használni napjaink példáin. Vol- hasznosan befektethető fe­Mk irigyelt és hatalmas ál- f|l . ~ f lesIeSpkre legyünk szert. 'aniok, amelyek a bukás Ma még nagy az egyenlet­bélére kerültek, mert egyé- lo*'-s l^^flenség az ipari és gazdasá­gi érvényesülésre törekvő gi munkások here között. Szelőik előtt nem a mim- Ez annyiban érthető, mert ha, a fegyelem és összelar- . , gvári munkásokat foglal­kozásuk a városhoz köti, a városban pedig a megélhetési viszonyok drágábbak, ugyszől­vóti minden Icpés pénzbe kerül. Ugy. mint a gváriinunkások bérct, a napszámot is csak addif. lehet emelni, amis a munka bére nem haladja nicg a munkával előállított iparcikk Vi»gy lermelvény értékét. Ha egy hold megművelése többe kerül, mint amit hoz, vagy ,erem»i tud, ki alkalmazhatna akkor még jhnnkásokal? — Nálunk a közélet tiszta isméiünk olyan országot, aliol közzétették, hogv mf­Dik miniszter hánv millióval nem tudóit elszámolni. A tiszta, mocsoktalan élet szerelcté­l)6' fakad fajunk becsületesség cís, amelv éppen ogy tulajdonsága a földművesnek, Mint akár a legmagasabb állami alkalmazol!nnk. A magyar nép — meggyőzjődesem sze­r«nt _ felveheti a versenyt-minden tekintetben a világ bármely népével Sck ^tulajdon ló- -- - - - —~ »" «•» - w ' - • , i.iMiionsága is, hogv liem tudja ellenséget ugy 11' •aga mellett van azonban egy rossz . - •J Jolni, mint bánnelv csekély okból sajat taflW hihettük , mert a könnyelmű gyülö ködést megengc lhciiuu Fnnek ni c g kell változni, mc ' • , Vallásunk - tűnt* mtg „.„„mostani u e h e z időkben, v •« m «• punknak a jobb napoKban de nemia« k;ivessük h& tanításukat. Mindegyike a szeretetet hirdeii, • -tvíliTÓciót fenyegető erők napjai mar mes ,, - Most. amikor az egész ^ átalak«14s előtt áll, a belső békét n támláivá és amikor Európa nagy horderejű ' , c 1 y c b e a / ^zélycztcsse . enki! .Szunl* meg-v**^ is bazaf.a, Jsszetartás és testven szere t . . ,brc(jjen B hjvalásának. » .d* no- — ­fMiriak emlékéről hulljon Ic a leP^L Neme! közlés a két középső ®rc?onal nemzetéről lácn Kétséges, iiogu a szovjet eröh Hossza Ideig leitudfaK-e tartóztatni o német eié­nuomolóst a Prtptet-mocstír eszaht és détf oldaton - Az oroszok repülőgép vesztesége. 4500 gép Berlin, június 30. Mint a Német Távira!:? Irodával katonai körökből közük, a yéderö fő parancsnokságának vasárnap kiadott jce.ntcsel­böl és hétfői jelentéseiből kiolvasható, hogy a német haderő a keleti arcvonalon júpius 22-4 óta folyó Előnyomulás folyamán a középen nyomult be a felvonulásukat befejezett szovje&t haderők vonalába olyan eredménnyel, hog^ ezek a hadseregek sehol sem tudták feltartós•. látni a német előnyt,múlást és részben máj: s puszta életükért kell barcoluiok. A Kárpátok és a Keleti-tenger közti harci térben két szakasz válik különösen ki. A határ közöttük a nagykierjedésü Pripjel-moesáK A Kárpálok és a Pripjet-mocsár közötti arcvonal szakaszon mác az első napon kemény bari után áttörték a korszerűen kiépített határ\ erődítményeket. A német hadsereg további {£• madásai folyamán északnyugatról és északról erő> nyomást gyakorolt Lembcrgie, amelynek bevételét hétfőn. ' •leDteüé^. lú iérjröl egy idejét. « v-i.u i r.ititínW rl- y -.h'tr Luckon l:t. »• < kelet felé. Ezt nagyszámú e» lenségcs eUt;nánássul sem sikerült feltartóztak ni. l'jen kétségesnek látszik, vájjon a szovjeft erők ezen a szakaszon még hosszú ideig feR tudják-e tartóztatni a német előnyomulást, bá^ egyik vasárnapi kiilöujeleutés kifejezésre jut! latja, hogy Galiciában a szovjet hadsereg fői. logatott kötelékeit vetették harcba. Szovjet szempontból lényegesen kedvezőlteuebbnl alaj kultak a harcok a Pripjet-mocsaraktól északra A német légierő már a hadműveletek első nap­jaiban a szovjet légierő legfontosabb részeinek csaknem teljes szétverésével kivívta a légi fö: lényt és most nap, mint nap heves 'fsapásokkaí avatkozik bele a földön folyó ütközetbe. A va­sárnap közölt számokkal szemben a szovjet re­pülőgép veszteségei waj; iJOO gépre emelkedj tck. (MTI), A román kormány drákói intézkedesei az ejtőernyős kémek és terrorista ügynökök ellen Család.uMta! együtt kivégzik azokat, akik nem tesznek jelentést a gyanús e'emekrét Bukarest, junius 30. Az Orient Rádió t je­lenti: A román miniszterelnökség a következő közleményt adta ki: — A Szovjet továbbra is mindfen eszkorm igvekszik roinboló cselekményeket e.követni, zűr-zavart támasztani és hátulról támadni uz arcvonal mögött. Az oroszok ezért repüloge* pékről ejtőernyős kémeket cs lerronsla u»-. nököket dobnak le. akik összekollctcsue lep­nek az ország területén élő ügynökökkel J a zsidó kommunista lakossággal, hogy közö­sen támadó cselekményeket sw rve.zzetnk meg Az ügypökök közül néhányat elfog ak es « megkísérelt támadó cselekmenyeket megto­rolták. Jassvban 500 zsidó kojrmjurr a! ki­végeztek. meri háluhó) nmet - ' mun Uato­.lákio t:;-. .lek. A iö\«kaa is konvöitclemil

Next

/
Oldalképek
Tartalom