Délmagyarország, 1990. április (80. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-02 / 77. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve 80. évfolyam, 77. szám 1990. április 2., hétfő Havi előfizetési díj: 101 forint Ára: 4,30 forint A második félidőben elfajult a játék Mandátumátadás a díszteremben — Rendezik soraikat a kisgazdák — Politizálnak az útonállók is? Tüntetések Moszkvában, Londonban A pártok készülnek a választások második forduló­jára: szombat délig kellett bejelenteniük a választási bi­zottságoknál, visszalép-e valamelyik jelöltjük. Pozsgay Imre visszalépett Sopronban, Morvái Ferenc tovább har­col, egyelőre a kórházból, mivel agyba-főbe verték az úton... Késő este újrahívtuk a kecskeméti rendőrkapi­tányságot: a gyanúsítottak nevét nem adják ki, a nyomo­zás eredményéről ma délben tájékoztatnak. Tegnap este Rúzsán összeültek a kisgazdák: arról volt szó, visszalépnek-e a „nemzetiek"? Lapzártáig annyit tud­tunk meg: a ruzsaiak igen. Szeged két képviselője átvette a mandátumát Egy olvasónk behozta a szerkesztőségbe a Romáiná­ban terjesztett, meghamisított amerikai röplapok egyikét (2. oldal). Moszkvában Vilnius mellett és ellen egyaránt tüntettek, Londonban a fejadó ellen. Sulyok Erzsébet Útban Szeged felé Megverték a kazánkirályt Tiszta Amerika? ról, hogy a körzetben induló Morvái Ferenc független je­löltet szombaton megverték. Ezt súlyos provokációnak tartjuk. Mint ismeretes, a körzet­ben az SZDSZ jelöltje visz­szalépett a Független Kis­gazdapárt jelöltjének a ja­vára, s a pártok összefog­tak a Kisgazdapárt jelöltjé­nek győzelme érdekében. Ezt azonban, mivel politikai küzdelemről van szó, a pár­tok a legteljesebb nyilvá­nosság előtt és Morvái Fe­renc személyének a tiszte­letben tartásával, a szó meggyőző erejével kívánják elérni. A lehető leghatározottab­ban elhatároljuk magunkat az ilyen vandál és primitív módszerektől. Mi a demok­ráciát hirdetjük, ahol a vé­lemények mássága alapvető emberi jog, s mélységesen elítéljük az ettől eltérő szél­sőséges akciókat. Követel­jük, hogy a belügyi szervek feltétlenül vizsgálják ki, kik állnak az ügy hátterében, s kinek volt az érdeke, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben az emberek ellen­szenve a pártok felé for­dulhat. Felhívjuk a 6. számú vá­lasztókörzet választóit, hogy józanul és higgadtan érté­keljék a történteket, tartóz­kodjanak mindennemű szél­sőséges megnyilvánulástól. A rendszerváltást csak bé­késen lehet megvalósítani, minden erőszakos cselek­mény annak alapjait ássa alá. Fiatal Demokraták Szö­vetsége, Független Kisgaz­da-. Földmunkás és Polgá­ri Párt. Magyar Demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége helyi szervezetei. (os) tárgyalás miatt előre küld­tem a testőreimet, ez volt a Kolozsvár vesztem. — Mit csináltak önnel? — Leütöttek, megkötöztek. A szemembe homokot szór­tak, ütöttek-vertek. A ko­csimat felgyújtották, közben kiabáltak: így jár a házad is, ha nem lépsz vissza a választástól. Hiába várta népes gyüle­kezet szombaton este a For­rás Szállóban Morvái Fe­rencet, a Megamorf Vállalat tulajdonosát, a barguzini Petőfi-kutatásokról országo­san is ismert nagyvállalko­zót. A kazánkirály nem jött. Nem is jöhetett, hiszen ak­kor már a kecskeméti új megyei kórházban feküdt — összeverve. — Mi történt valójában? — kérdeztük vasárnap dél­előtt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­letvezetőjét, Katona József századost. — Szombaton délután fél négy tájban az 54-es úton, Harta község közelében egy ájulást tettető férfi feküdt az úton. Morvái Fertnc odaérve kiszállt kocsijából, hogy segítséget nyújtson. Ekkor az árokból két isme­retlen férfi ugrott elő, és nekiesett a vállalkozónak. Kezét műanyag zsineggel összekötötték, majd véresre verték. Gépkocsiját felgyúj­tották. A független színekben versengő képviselőjelölt nyakába a támadók táblát akasztottak: „Dögölj meg, idegen betolakodó!" A nagy­rédei Morvái ugyanis a kis­kőrösi választókörzetben pá­lyázik a képviselőségre. — Tudnak már valamit a tettesekről? — Egyelőre nagy erőkkel folyik a nyomozás! A sze­mélyleírás alapján igyek­szünk kézre keríteni őket. Szombaton délután a kór­házba szállítás után kide­rült, a vállalkozónak a sú­lyos külső sérüléseken, zú­zódásokon kívül szegycsont­törése van Vasárnap dél­előtt telefonon elértük a lábadozó kazánkirályt — Nem ez volt az első alkalom, hogy megfenyeget­tek. A szegedi Menedzser Kupa előtt még tájékozódni szerettem volna a választási körzetemben. Oda igyekez­tem. — Egyedül? — Igen. Négy éve először A kiskőrösi pártok közös fordult elő, hogy testőr nél- állásfoglalása: A Bács-Kis­kül autóztam. Sajnos, már kun megyei 6. számú — évek óta nem mehetek kiskőrösi központú — vá­egyedül. annyi fenyegetést lasztókerület pártjai meg­kapok. Most egy elhúzódó döbbenéssel értesültek ar­Békében... — Gyanakszik valakire? — Nézze, a segítőimet már többször megfenyeget­ték: levágják a kezüket, hogy ne tudják a plakátjai­mat kiragasztani. A körzet­ben négyen versengünk: egy kisgazda, egy MDF-es és egy SZDSZ-es jelölt. Vádol­ni senkit sem akarok, de a támadóim minden bizony­nyal ebből a körből kerül­nek ki. Ez egy előre meg­szervezett akció volt. — Visszalép? — Soha. Engem nem olyan fából faragtak, hogy félúton megállják. Külön­ben is, több ezer szavazat­tal vezettem az első fordu­lóban. Csütörtökön Kiskő­rösön, a sportcsarnokban nagygyűlést tartunk. Ott szeretném kiteríteni a kár­tyáimat. Elmondom majd, milyen tisztességtelenül ver­senyeznek néhányan. — Sose gondolt arra, hogy beváltják a fenyegetést? — Hát erre nem. Ez már tiszta Amerika. Korábban is előfordult már, hogy egy­egy választási nagygyűlésre rendőrt kellett hívni, mert bekiabáltak, dulakodtak né­hányan. De ilyen durva tettlegességről álmodni sem mertünk. Tudja, mi bánt leginkább? Elgondolkodtam azon, mi lesz, ha ezek az emberek hatalomra is ke­rülnek? — Mielőbbi gyógyulást kívánunk! — Köszönöm. Szükségem lesz rá, hogy tovább tudjak harcolni. Ezután óvatosabb leszek, testőrök nélkül egy lépést sem teszek... (rafai) * A románok és a magyarok megértésben, harmóniában és a kölcsönös megbecsülés szellemében éltek, élnék és kívánnak élni a jövőben is ugyanazon a földön — hang­súlyozza az a közös nyilat­kozat, amelyet vasárnap tet­tek közzé a március 30-án, Kolozsváron rendezett nem­zetiségi tanácskozásról. A dokumentum leszögezi, hogy a térségben a romá­nok és a magyar nemzetisé­giek békében kívánnak él­ni, Romániát közös hazának tekintik, és elhatárolják magukat minden olyan szán­déktól, amely az ország bomlasztására irányul. Kö­zösen foglaltak állást a szét­húzó és destabilizáló kísér­letek ellen, függetlenül at­tól, hogy azokat belső vagy külső erők gerjesztik. Vál­lalták, hogy tiszteletben tartják az ország minden állampolgárának egyéni és kollektív jogait nem­zetiségre való tekintet nélkül „az egyetemes embe­ri jogok kiáltványával, a helsinki és u bécsi konfe­renciák dokumentumaival, valamint az ország törvé­nyeivel" összhangban. A közös nyilatkozatban úgy foglaltak állást, hogy a nézeteltéréseket és konflik­tushelyzeteket tárgyaláso­kon kell rendezni. A kiala­kult helyzetről a román és magyar közvéleményt, vala­mint az érdekelt feleket a valóságnak megfelelően, lojálisán és kölcsönösen tá­jékoztatni kell. A Romániai Magyar De­mokrata Szövetség sepsi­szentgyörgyi szervezete a szórvány magyarság kérdé­seivel foglalkozó bizottsá­got hozott létre. A testület védnökségével megkezdő­dött a csángó-magyar cso­portok szervezése. Mint ar­ról a Sepsiszentgyörgyön megjelenő, Háromszék című lap beszámol: a csángó ma­gyarok olyan szervezeti egy­séget hoznak létre, amely feladatának tekinti a mold­vai és az erdélyi magyar falvak közötti testvérkap­csolatok kiépítését. A többpárti, szabad választások első fordulójában rendkívül nagy arányú szavazattöbbséggel lett képviselő Király Zoltán és Raffay Ernö. Szegeden, a városházán ün­nepélyes külsőségek között szombaton vették át megbízó­levelüket — kerületük választási bizottságaínak elnökei­től. Dr. Tóth László vb-titkár a tanács együttműködési készségéről biztosította őket, és kérte, a Parlamentben, ahol az ország dolgaiban döntenek majd, ne feledkezzenek meg a szegedi választópolgárok képviseletéről sem. Dr. Purdány László a Magyar Demokrata Fórum szegedi és országos elnöksége nevében kívánt sikert a képviselők munkájához. Mindkét képviselő köszönetet mondott a választók bi­zalmáért. Raffay Ernő ezután arról beszélt, hogy ma is és a következőkben is ugyanazok a célok vezérlik, amelyeket maga elé tűzött, amikor a politikai élet porondjára lépett. A legfontosabb ezek közül a kommunizmus megsemmisíté­se, az erdélyi magyarság sorsának rendezése és a Kárpát­medencében élő magyarság szellemi és lelki egységének megteremtése. Király Zoltán azt emelte ki, amikor 1985-ben meg­választották képviselőnek, még nem személyére, hanem valami ellen szavaztak. — Most, remélem, fordítva történt —mondta —, s ez számomra erkölcsi tőkét és biztonsá­got ad. Vilnius Erődemonstráció Hivatalosan meg nem erő­sített hírek szerint vasárnap hajnalban újabb katonai eszközök érkeztek vasúton Vilniusba, majd a nap fo­lyamán (feltehetően deszan­to») páncélozott harcjármű­vek csoportja vonult át a litván főváros egyes negye­dein. Az MTI moszkvai iro­dájának kérdésére a litván parlament sajtószolgálata közölte: a város katonai pa­rancsnoksága előbb cáfolta a hírt, majd elzárkózott a válaszadás elől. Hétvége sportja A hatos oldalunkon ma is a legfrissebb sportesemé­nyek közül csemegézhetnek kedves olvasóink. ízelítőül: lenti képünkön a keceli Pintér-művek csapata látható, mely megnyerte a Menedzser Kupa kispályás labdarúgótor­nát. Mellette: hát igen, valahogy így kell küzdeni egy mérkőzésen. Tegnap a székelyudvarhelyi Bartók, a Tisza Volán kézilabdacsapatának újonca mutatkozott be először Szegeden, bajnoki mérkőzésen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom