Délmagyarország, 1941. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

Szombat, mi II. I. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVII. évfolnam 20. szám lelem miiüszfcrtisiOh ücszeűe a hülOgvl bizoHságbai) a Juaoszlófláfol Kötött barátsági szerződés jelentőségéről Híré ii ti b£K€jéiich f€lfOnh szolgálatot es felles összn<w«m<iit m radlunK a lengeiiilialülinahmiif f uráim b6k€s rendezései cáizö löreHiésclvel" Bffiiíapcst, január Sl. A képviselőház kul­bizottságának pénteken tartott ülésén gróf Teleki Pál miniszterelnök is felszólalt. Felszólalásában ismertette a mult év decem­ber 12-én a jugoszláv királysággal megkötött barátsági" szerződés jelentőségét és létrejötté­nek körülményeit. Á megboldogult külügyminisztert —mon­dotta egyenek között a miniszterelnök — be­tegsége akadályozta abban, hogy belgrádi út­járól szokás szerint beszámoljon . az ország­gyűlés két házának külügyi bizottságai előtt 6s ismertesse a megkötött barátsági szerződést. Igy most, mielőtt a szerződés lörvénybeikta­tasa céljából az országgyűlés képviselőháza elé kerül, a miniszterelnök tartja kötelességé­nek a külügyi bizottságban a szerződés létre­jöttének okairól, körülményeiről, valamint kihatásairól felvilágosítást adni. — A magyar—délszláv barátság szálai rnesz­fifce századokra nyúlnak vissza — mondotta a miniszterelnök. A rokonszenv a jugoszláv ál­lamot alkotó nép és a magyar nép között min­denkor fennállóit. Sokszor küzdöttek együtt.' Éltek részben állami kapcsolatban és Iiogv ha egymással vívlak is harcőkat, mindig kölcsö­nösen becsülték cgvmásf. Történelmileg meg­alapozott voll tehát az, amit az elhunyt kül­ügyminiszter mondott és a szeizőtlés csak lát­ható kifejezője azoknak a kapcsolatoknak, amelyek a két nép között különben is fennál­lottak. Ezért lesz az-jó és tartós. A világháború utáni időkben is — bár a szerbekkel szemben átlőttünk — még a párisi, úgynevezett béke­kötés előtt feluíullak a kapcsolatok. A szegerii kormány az össze? küláUamok közül egyedül 'Jugoszlávia részéről észlelte a rokonszenv bi­zonyos jelét. Ezekben az előzményekben és lelki diszpozíciókban kell keresnünk annak az 192ő-bau elmondott mohácsi beszednek indo­kait, amelyeket a kormányzó ur őfőméltósága tett és amelyekre mindkét külügyminiszter Utalt Belgrádban a barátsági szerződés aláírá­sa alkalmával mondott pohárköszöntő jében. tftint a ju-toszláv—manvar együttműködési po­litika és a kölcsönös megértés alán iát lerakó tényre. Ezek a beszédek a sajtóból ismerete­sek. A jugoszláv külügyminiszter azt mondot­ta a kormányzó ur annákidején elmondott beszédéi01, hogy ezt azóta is mindig kiinduló­pontul és a magyar jugoszláv politikai, gaz­dasági és kulturális együttműködés alapjául tekintetlék. A magyar külügyminiszter pedig ®zzal válaszolt, hogy ez a beszéd abból a fel­fogásból indult ki.'bogy a két nemzetnek, öinely ugyanannak a sorsnak, hol megpróbál­jatásnak, hol dicsőségnek volt alávetve, meg kell egyeznie a béke programjában. , A miniszterelnök ezután igy folytatta beszé • dét: — Az időközben továbbfejlődött kedvező lég­kör lehetővé lette, hogy a rokonszenvnek cs Jíoinszédi érdekkapcsolatoknak formálisan is kifejezést adjunk és ezzel a jövőbeni békés, ©arátságos együttműködést jobban megatá­hozznk. De nemcsak magyar szempontból, ha­hóin európai szempontból is loiilos Volt ezt a barátsági szerződést előkészíteni és megkötni. f-Orópa békéiének tettünk ezzel szolgálatot és ÍSv teljes Összhangban maradtunk a ten'Tly­haialinaknak Európa békés rendezéséi célzó törekvéseivel — fejeste be beszédéi gróf Te­leki Pál miniszterelnök. A felsőház hüiügQibizofiságánah ülése Budapest, januárt Sl. Pénteked délután *• •felsőház külügyi bizottsága is ülést tartott. A beteg Kánya Kálmán helyett elnöklő Balogl Jenő kegyeletes beszédben méltatta az elhunyt gróf Csáky István külügymiuiszter egyéuise­gét, majd gróf Teleki miniszterelnök tartottá cfteS expozéját, amely nagyjában megegyezett a képviselőház' bizottságában elmondottakkal Fokozódó harcitevékenység Albániában Derna kiürítése ulán Bengáziná! vonták össze az olasz haderőt Belgrád, január 31. A görög—albán harcvidék. | szakaszon folyik Jelenleg erős küzdelem. Támadás ről érkezett hirek szerint a harcok fokozódó ere . sok es ellentámadások váltják fel egymást. Jelen jéröl számolnak be. Mindkét részről jelentős erő- I téheny változás a hadihelyzetber. nem történt, sitéseket vetettek harcba, különösen a középső | Bcngázinál HQUleheilfi Srazütnl itad$€reae Islanbul, január 81. Ankarából érkező jelen­tés szerint semleges katonai szakértőknek az a véleménye, hogy Derna eleste egyáltalán nem volt meglepetésszerű. Az olasz hadvezető­ség tervszerűen adta fel a városi és a kikötőt, mert Grazinai tábornagy Bengázi köré gyűjti hadseregét és ott akarja felvenni a küzdelmet a brit haderővel. Az angolok által elfoglalt Defna helyőrsége tízezer, főből állt. A helyőr­ségnek jelűűtcicuy része még a vároe eleste előtt, rendezetten ós nagyobb veszteségek néi kül: visszavonult. As abesszíniai határon átlépett brit csapa tok heves olasz ellenállásra találtak Agordai előtt, amely a Vörös-tenger felt- vezető vasúi vonal végállomása. o:ősi hatii'elcn&s Derna kiiirifóseröt és Szuez Bombázásáról Valahol Olaszországban, január 51. A Ste­fani-Iroda jelenti: Az oksz főhadiszállás 238. közleménye: — A görög harctéren tüzérségi tevékenység. Harci repülőgépeink és vadászgépeink ered­ményes támadást hajtottak végre ellenséges ütegek, útvonalak ós hidak ellem Ellenséges csapatokat és gépesített Oszlopokat kisméretű bombákkal és géppuskatűzzel árasztottak el. Egy repülőgépünk nem tért vissza. — Klrehaikdban a Derna körüli állások fő­parancsnoksága elrendelte a város kiürítését, a csapatokat nyugatra és délre helyeste el, ahol osztagaink azonnal megtörték az ausztráliai gépesített csapatok támadását. Légi alakula tá­luk ellenséges gépjárműveket bombáztak. Va­' • Sisü Omai LÍBIAI TENS1K J. 1 Sivah dászaink két ellenséges repülőgépet lelőttek. Ellenséges nepíilőgépek légitámadást intéztek Kireanika egyik községe ellen, ahol Csekély anyagi kárt okoztak és három embert megöl­tek, néhányat megsebesítettek. — Kélelafrikában az északi arcvonalon ví­vott Csaták sőrán visszavertük a támadásokat és érzékeny veszteségeket okoztunk az ellen­ségnek. Bombavető alakulataink és vadásza­ink élénk tevékenységet fejtettek ki ellenséges csapatok, ütegek és gépjárművek bombázásá­val. Egy ellenséges repülőgépet lelőttünk. Egy másik ellenséges repülőgépnek egyik repülő­terünkön kényszerleszállást kellett végrehajta­nia. Személyzetét foglyul ejtettük. — A német légihadtest részei eredményesen bombázták Szuezt cs Izmailiit, Dadogllo megbetegedett Zürich, január 31. Olaszországi jelentések ar­ról szólnak, hogy Badoglio tábornagy, a* olasz nagyvezérkar volt főnöke, megbetegedeti Betegségének természetéről _nem közöltek részié­teket. Blzería megszállására Készülnél! az ancoloh ? Róma, január Sl. A Tribuna Stockholmon ü érkezeit teleülése szerint » londoni katona' kérők

Next

/
Oldalképek
Tartalom