Délmagyarország, 1916. május (5. évfolyam, 102-128. szám)

1916-05-03 / 103. szám

Seged, 1A16. májuB t kössek Össze egy radlékárokkal. Ezt a pa­rancsot — sajnos, — már nem tudtam telje­síteni, ímert munkaközben megsebesültem. Cgy golyó megsebesítette a jobb karomat és keresztül imént a tüdőmön- Rendkívül súlyos állapotban, élethalál közt lebegve szállítottak a szanitócelk reggel öt érakor a tábori kór­házba, (Délelőtt tj^ érakor József főherceg kértlázvizitet tartott. Engem is megszólított, kérdezte, van-e vsdaiái kívánságom. A fen­séges ur mindemiap meglátogatta a sebesül­tekét, aanikor aztán már könnyebben érez­tem magam és orvos megengedte a beszédet, megkértem a fenséges urat, engedje meg, hogy özvegy édes anyámat, akit bevonulá­som óta nem láttam, meglátogathassam. Amicori azj ágyat először elhagytam, és botra támaszkodva, állva látott a fenséges Oir, kegyes jóindulattal beszélt hozzám és személyesen tűzte fel a nagy ezüst vitézségi érmet. Egy irást is kaptam őfenségétől, amely­nek alapján a szegedi Vöröskeresztbe kerül­tem. Itt az irás:. Szarvák András 46. ézreébeli szakasz­vezetőnek megígértem, hogy „ Szegedre, egy ottani kórházba szállíttatom; amint azt sebe megengedi. Nagy sutyt helyezek arra, hogy ezen derék harcosom kérése teljesültön, ezért kérem a közbeeső ható­ságokat ezen ígéretem teljesítsék. Harctér, 1916. február 16. József főherceg. Igy kerültem Szegedre Őfensége meg­parancsolta, hogy innen írjak neki. Tudas­sam 'vele egészségi állapotom (és írjam meg, Ihogy megy a sorom a kóiiházban. írtam a fenséges urnák, közöltem vele, 'hogy Nónay Dezsőné méltóságos asszony, a kórház pa­rancsnoka ugy bánik velem, meg a többi se­besülttel, hogy a legnagyobb hálára vagyunk iránta kötelezve. Ma kaptam választ, de hi­szen ezt már mutattam. * Szarvák András szakaszvezető már ta­lán százszor is elolvasta a főherceg levelét, mégsem tud betelni vele: elolvassa ujrá, meg újra... j/ásárhelyi táblától helyezték át, májd 1901. április 21-én a touriához tanácselnökké ne­vezték ki, utóbb a budapesti királyi ítélőtábla elnökle lett és v. b. t. t.-i méltóságot nyert. Fabinyi Ferenc 1901. június 8-átólí 1906. már­cius 14-éig volt a tábla elnöke. (Nyugalomba vonulása óta a Pesti iHazai Első Takarékszö­vetkezet ügyvivő igazgatója. Seyfried Jó­zsef 1906. junius 9-től 1908. október 31-ig volt hivatalban. Ekkor nyugalomba ment és rövid időre rá, 1909. október 12-én elhunyt. Kray István után Vén András lett a szegedi Ítélőtábla elnöke. A tábla jelenlegi elnöke: dr. Mennyey László, aki 1914. juliusában foglalta el hivatalát. Dr. Mennyey azelőtt á budapesti tábla tanácselnöke volt. A szegedi kir. Ítélőtáblai birói karában a személyi változások igen gyakoriak -voltak. De ez azért történt, mert a szegedi táblabí­rák közül sokan léptek elő, ugy hogy a je­lenlegi kúriai birák jelentékeny részét a sze­gedi birák köréből nevezték ki. Ez a körül­mény is a szegedi tábla kiválósága mellett bizonyít. A huszonöt év alatt a szegedi tábla bi­rói karából aránylag Igen kevésen hunytak el. A tábla első bírái (közül természetesen többen nyugalomba vonultak, igy: Gottl Ágoston, Piukovits Ödön, Konyó Lajos, Zsig­mondovits Mihály, Avarfy Károly, Kapldny Géza, Vargha Imre, Veress 'Károly, Buday János. Szolgálatban vannak: dr. Hodóssy Lajos, aki a győri tábla elnöke, Grecsák Ká­roly kúriai tanácselnök, dr. Szegheő Ignác, kuriai biró, Fleischer Kor ítél budapesti tör­vényszéki biró Rehák Ferenc táblabíró, az újvidéki járásbíróság vezetője és dr. Kecs­keméty Dániel kuriai biró. A szegedi táblánál a régi birák közül csupán Batta János tábtabiró működik, aki a megnyitáskor mint tanácsjegyző kezdte meg itteni szolgálatát. Az irodaszemélyzet közül Fried Mór és Matók Ferenc teljesítenek szolgálatot kezdet­től fogva. Rádai elnöki ajtónálló szintén a megnyitás óta van alkalmazásban a szegedi táblánál. A szegedi királyi ítélőtábla ügyforgalma az első négy 'évben volt a legerősebb. 1891­ben 9929, 1892-ben 10.605, 1893-an 10.460 és 1904-ben 10.280 volt a közpolgári ügyek szá­ma. A sommás törvény, majd az 1900. évi büntető perrendtartás életbeléptetése után a közpolgári és büntetőügyek száma fokozato­san csökken. 1911-ben az ügyek száma már csak 4849-re rúgott. Hozzávetőleges számí­tás szerint a huszonöt évfolyamán a szegedi Ítélőtáblánál 360.000 ügydarab került elinté­zés alá. A -legújabb idők óta — több ügyet a törvényszék hatáskörébe utalt a törvény — az ügyforgalom folyvást kevesbedik, ami ai ügyek gyorsabb elintézéslét teszi lehetővé. Di*. Szigeti Sándor ügyvédi irodáját lisza iw-um 33. s. ti a Tóth Ferenc-féle házba helyezte át GjPin.D • •••••••••C3ÜO A szegedi Ítélőtábla fennállásának negyedszázados évfordulója. (Saját tudósítónktól.) A szegedi ítélő­tábla, diszes és jelentőségteljes múlt után elérkezett fennállásának 25 éves jubileumá­hoz. Nagytudásu eluökei és kiváló birói .kara a vidéki táblák között az első helyre emel­ték a szegedi Ítélőtáblát. (Bírái a magyar jog­szolgáltatás tekintélyének és nívójának nö­velésében oly elévülhetetlen érdemeket sze­reztek, hogy épen ezért a most beköszöntő 25 éves jubileum nemcsak a szegedi Ítélőtábla működésének emlékezetes határköve, hanem egyúttal ünnepe az egész magyar igazság­szolgáltatásnak is. A szegedi királyi ítélőtábla 1891. május 5-én kezdte meg működését. A megnyitás nagy ünnepélyességgel ment végbe. A bíró­ság összes tagjai, a hatóságok képviselői és a közönség a belvárosi templomban hálaadó isteni tiszteletre gyűlt össze, majd délelőtt 11 órakor a pénzügyi palöta második emele­tén berendezett díszteremben a szegedi Íté­lőtábla megtartotta első ünnepélyes ülését, a melyre a polgári, egyházi és katonai ható­ságok vezetőit, az ügyvédi, közjegyzői ka­f tnarák és a város országgyűlési' képviselőit is meghívták. Gróf Tisza Lajos, Szeged I. kerületének akkori képviselője, nem jelenthe­tett meg az ünnepélyes ülésen, de a meghí­vást meleghangú üdvözlő iratban köszönte meg. Dr. Pálffy Ferenc, a város akkori pol­gármestere a meghívásra küldött válaszában í szintén igen lelkesen üdvözölte az elnököt és a tábla tisztikarát. Az ünnepélyes ülésen \ részt vett Káltay Albert, a város akikori fő­Y ispánja is. SéUey Sándor, mint miniszteri ^Iriztos; az itélőtábi'a első elnöke magasröptű izédben nyitottá meg az ülést; Visszapil­lantást vételt a magyar igazságszolgáltatás fcsére és kifejtette azokat áz okokat, a Ytrtelyek a törvényhozást a vidéki táblák föl­áfiitására indították és rámutatott azokra a Tetodaítíkrar amelyeket az igazságügyi kor­mány a táblák decentralizációjával meg­vaió»um igyekszik. P megnyitó bestéd után előbb Sét­ley Sándor, a tábla elnöke, azután Lobmaycr István királyi főügyész, majd a két tanács­elnök: dr. Bemáth Géza és Gottl Ágoston, valamint a huszonegy táblabíró: Deszpinics Péter, Raics Milos, Piukovics Ödön, Frits Róbert, Zsigimondovics Mihály, Avarfy Ká­roly, Skoff Iván, Káplány Géza, dr. Szeghő Ignác, Pichler Lipót, Retel Jenő, Vargha Imre, Nesztor János, Szeles Elek, Huszka Ödön, Klimkó Ede, Veress Károly, Buday János Hodossy Lajosa Joanovits István és Grecsák Károly, végül dr. Sárffy Guidó fő­ügyész-helyettes letették a hivatalos esküt és ezzel a szegedi királyi Ítélőtábla megkezdte működését. A szegedi királyi Ítélőtáblát ireiglenesen a pénzügyi palotában és a Hungária-szálloda épületében helyezték el. A város kötelezett­séget vállalt, íhogy az Ítélőtáblának megfe­lelőbb végleges elhelyezéséről gondoskodni fog. E célra a Dugonics-téren 1873-ban épült főreáliskola épületét jelölték ki. Az átalakí­tási munkálatok befejezése után a királyi Íté­lőtábla 1894. október 31-én beköltözött jelen­legi 'helyiségébe és kényelmes, célszerű, ren­deltetésének teljesen megfelelő elhelyzést nyert. A szegedi tábla épülete és berendezése az egész országban a legszebb 'és legalkal­masabb. Hatalmas méreteivel, komoly hiva­tását kifejező impozáns stilusával, nagy, világos termeivel és zárt folyosóival mara­dandó emlékül szolgál zseniális tervezőjé­nek, Skalnitzki volt műegyetemi tanárnak. A szegedi Ítélőtáblának ez ideig hét el­nöke volt. SéUey Sándor a tábla első elnöke 1894 november 10-éig viselte tisztét, amikor Kuriai tanácselnökké neveztetett ki és e mi­nőségében elhunyt. Dr. Bemáth Géza 1895. február 8-átóí 1899 április 4-éig volt a sze­gedi tábla elnöke. Ekkor igazságügyniindsz­teri államtitkárrá, majd kuriai másodelnökké neveztetett ki és v. b. -t. t.-i méltóságot nyert. Nyugalomba vonulása alkalmával a főrendi­ház örökös tagjává nevezte ki a király. — * Csathó Ferencet 1899. május 28-án a maros-

Next

/
Oldalképek
Tartalom